คริสต์มาส...กับการจัดเตรียมเพื่อเราจริงๆ

FollowHisSteps.com
 

ใช่เลย คริสต์มาส
คริสต์มาส...ต้องฉลอง
วันคริสต์มาส
คริสต์มาส...กับการจัดเตรียมเพื่อเราจริงๆ
คริสต์มาส กับ มารีย์
คริสต์มาส กับ คนเลี้ยงแกะ
คริสต์มาส กับ โหราจารย์
คริสต์มาส กับ พระเยซูคริสต์

ในเรื่องการประสูติของพระเยซูคริสต์  ที่จะเสด็จมาบังเกิดในโลก  มีการพยากรณ์ไว้ล่วงหน้าถึง 700 กว่าปี

"เพราะฉะนั้น องค์พระผู้เป็นเจ้าจะประทานหมายสำคัญเอง ดูเถิด สาวพรหมจารีคนหนึ่งจะตั้งครรภ์ และคลอดบุตรชายคนหนึ่ง และเขาจะเรียกนามของท่านว่า อิมมานูเอล" (อิสยาห์ 7:14)

ข้อพระคัมภีร์ต่อไปนี้  เราเจาะอดีตเพื่อหาความจริงว่า  พระเยซูทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าที่สัญญาไว้ว่าจะลงมาสู่โลก  สู่สังคม  และช่วยชีวิตผู้คนมากมายอย่างพวกเราใช่หรือเปล่า

 1. พระองค์จะประสูติจากหญิงพรหมจารี (อิสยาห์ 7:14)
 2. พระองค์เป็นเชื้อสายของเจสซีทางสายกษัตริย์ดาวิด (อิสยาห์ 11:1,10)
 3. พระองค์จะไม่ได้รับการยอมรับจากพวกอิสราเอล (อิสยาห์ 44:7 และ 53:1,9)
 4. พระองค์รับแบกบาปของโลกไว้ด้วยชีวิตของพระองค์ (อิสยาห์ 53:4-6, 10-12)
 5. พระองค์มีชัยชนะเหนือความตาย (อิสยาห์ 10)
 6. พระองค์จะนำชนชาติทั่วโลกกลับมาคืนดี (อิสยาห์ 11:10)
 7. พระองค์เป็นแสงสว่างกับเรา (อิสยาห์ 42:6 และ 49:6)
 8. พระองค์จะได้รับการนมัสการจากคนทั่วไป (อิสยาห์ 49:7 และ 52:15)
 9. พระองค์จะพิพากษามนุษย์ทุกคน  ด้วยความชอบธรรม ยุติธรรม (อิสยาห์ 11:3-5)

ข้อความข้างต้นเป็นการยืนยันจากหนังสือแห่งชีวิตที่คริสเตียนทั่วโลกใช้ในการดำเนินชีวิต  คือ  พระคริสตธรรมคัมภีร์  และยังมีหนังสืออ้างอิงอีกหลายเล่ม เกี่ยวกับการที่พระเจ้าจัดเตรียมที่จะทรงประทานพระบุตรของพระองค์เข้ามาสู่โลก  เพื่อปลดปล่อย  เพื่อให้ความหวัง และ ชัยชนะ  ในการดำเนินชีวิตกับเราทุกคน

 

มหัศจรรย์ ... คำพยากรณ์เป็นจริงแล้ว

"22 ทั้งนี้เกิดขึ้นเพื่อจะให้สำเร็จตามพระวจนะของพระเป็นเจ้า ซึ่งตรัสไว้โดยผู้เผยพระวจนะว่า
23
ดูเถิด หญิงพรหมจารีคนหนึ่งจะตั้งครรภ์ และคลอดบุตรชายคนหนึ่ง และเขาจะเรียกนามของท่านว่า อิมมานูเอล (แปลว่าพระเจ้าทรงอยู่กับเรา)" (มัทธิว 1:22-23)

เรื่องการประสูติของพระเยซูคริสต์  ปรากฏเป็นจริงทุกประการ  ตามสิ่งที่พระเจ้าได้จัดเตรียมพระองค์เพื่อเป็นของขวัญให้กับมนุษย์ทุกชาติ  ไม่ใช่เป็นพวกฝรั่งที่บางคนเข้าใจกัน

และสิทธิอีกมากมายที่พระองค์มอบให้กับเรา  ถ้าคุณอ่านต่อไปเรื่อย ๆ แล้วคุณจะพบครับ

 

การมาของพระคริสต์ ... พลิกชีวิตชายชรา

ก่อนการมาบังเกิดของพระเยซูคริสต์  มีตายายสองคน  เป็นปุโรหิต  ซึ่งเป็นตำแหน่งสูงทางศาสนา  มีหน้าที่ถวายเครื่องหอมบูชา  และสอนพระคัมภีร์กับประชาชน  มีผู้คนรู้จักเขามากมาย  และเป็นคนที่ดำเนินชีวิตอยู่ในทางที่ชอบธรรม

"6 เขาทั้งสองเป็นคนชอบธรรมจำเพาะพระเจ้า  และดำเนินตามบัญญัติและกฏหมายทั้งปวงของพระเป็นเจ้า  ไม่มีที่ติเลย
7 แต่เขาไม่มีบุตรเพราะว่านางเอลีซาเบธเป็นหมัน  และเขาทั้งสองก็ชราแล้ว" (ลูกา 1:6-7)

แต่ในใจของชายชรา (เศคาริยาห์) เขาทุกข์ใจมาก  เพราะภรรยาของเขา (เอลีซาเบธ) เป็นหมัน  และอายุก็มากเกินกว่าที่จะมีบุตรได้

ในสมัยก่อน  ประชาชนเชื่อว่าการไม่มีลูกเป็นการถูกสาปแช่งจากพระเจ้า  และถูกคนเยาะเย้ย  หมดหวังในการจะมีลูกแล้ว  ข้าพเจ้าเชื่อว่าในใจของเขาคงคิดว่า  "ฉันก็เชื่อวางใจในพระองค์  รับใช้พระองค์มาหลายปี  และขออธิษฐานให้มีลูกกับภรรยาสักคนเถอะพระองค์เจ้าข้า..."

แต่ดูเหมือนเรื่องที่เขาอธิษฐาน  วิงวอนอยู่เสมอก็เงียบไป  จนถึงวัยขนาดนี้  ไม่ต้องพูดถึงเรื่องจะมีบุตร  แถมเป็นหมันไปแล้วด้วย

เขาเก็บความทุกข์  ความอับอายไว้ในใจตลอดเวลา

อยู่มาวันหนึ่ง  เมื่อเขาเข้าไปทำหน้าที่ในพระวิหาร  พระเจ้าใช้ทูตสวรรค์มาบอกกับท่านโดยตรงในพระวิหารว่า  ท่านจะมีบุตร

"11 ทูตองค์หนึ่งของพระเจ้า มาปรากฏแก่เศคาริยาห์ยืนอยู่ที่ข้างขวาแท่นเผาเครื่องหอมบูชา 12 เมื่อเศคาริยาห์เห็นก็ตกใจกลัว
13 แต่ทูตองค์นั้นกล่าวแก่ท่านว่า
'เศคาริยาห์เอ๋ย อย่ากลัวเลย ด้วยได้ทรงฟังคำอธิษฐานของท่านแล้ว นางเอลีซาเบธ ภรรยาของท่านจะมีบุตรเป็นผู้ชาย และท่านจงตั้งชื่อบุตรนั้นว่ายอห์น' " (ลูกา 1:11-13)

ท่านไม่เชื่อง่าย ๆ เพราะอายุก็มากแล้ว  แถมภรรยาก็เป็นหมัน  ระบบภายในร่างกายหมดสิทธิ์ที่จะมีลูกได้  คงจะเถียงกับทูตสวรรค์ที่มาบอกข่าวดีเรื่องการที่พระเจ้าจะประทานบุตรให้  และในที่สุดพระเจ้าให้เขาเป็นใบ้จนกว่าภรรยาเขาจะคลอด  ถึงจะพูดได้เหมือนเดิม

ทำให้ข้าพเจ้าได้ข้อคิดว่า  ในบางครั้ง  เราดำเนินชีวิตที่ดีงาม  ไม่เบียดเบียนใคร  ไม่คิดร้ายต่อคนอื่น ๆ  แต่ทำไมเรื่องร้าย ๆ จึงเกิดขึ้นกับเราและคนที่เรารัก อธิษฐานต่อพระเยซูคริสต์ก็ไม่เห็นได้รับคำตอบในเรื่องที่เร่งด่วนเลย  พระองค์เป็นพระเจ้าที่ทรงพระชนม์อยู่รึเปล่าสิ่งที่พระองค์ทรงสัญญาไว้ในพระคริสตธรรมคัมภีร์เชื่อถือได้หรือ ?

แต่สำหรับ เศคาริยาห์  และ เอลีซาเบธ  เขาทั้งสองยังเชื่อมั่นในพระสัญญา  วางใจในสิ่งที่พระองค์สัญญาไว้ในพระคริสตธรรมคัมภีร์ทุกประการ  แม้บางเรื่องเกินที่สติปัญญาของเรา  พระองค์กระทำได้  ซึ่งต่อมานางเอลีซาเบธก็ตั้งครรภ์ และ คลอดบุตร  เขาตั้งชื่อลูกของเขาว่า  ยอห์น  ตามที่พระเจ้าทรงตรัส

 

พิทยา ธานี

จากหนังสือ ใช่เลย คริสต์มาส

สื่อมวลชนผู้ประกาศข่าวประเสริฐ

 

Back Next

 

 • ถ้าท่านอ่านแล้ว มีความปรารถนาที่จะเปิดใจออก อธิษฐานทูลเชิญพระเยซูคริสต์เสด็จเข้ามาในชีวิตของท่าน และเป็นพระเจ้าของท่าน  กรุณาไปที่หน้า คำอธิษฐาน

 • ถ้าคุณอ่านแล้วสนใจ กรุณาติดต่อคริสตจักรใกล้บ้านท่านได้เลยครับ หรือถ้าหากต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม ก็ติดต่อโดยตรงได้ที่อีเมลของผมเลยครับ ton@followhissteps.com

 

FollowHisSteps.com

ได้รับการสนับสนุน Web Hosting จาก SPAComputer.com, ThaWang.com