ทำไมพระเจ้าที่แสนดียอมให้เราทุกข์ยาก?

FollowHisSteps.com
 

คำตอบที่ยากแก่การอธิบาย

“ ' นี่ใครหนอที่ซ่อนคำปรึกษาด้วยไร้ความรู้ ' เพราะฉะนั้น ข้าพระองค์จึงกล่าวถึงสิ่งที่ข้าพระองค์ไม่เข้าใจ สิ่งที่ประหลาดเกินแก่ข้าพระองค์ ซึ่งข้าพระองค์ไม่ทราบ” โยบ 42:3

“ไม่ต้องสงสัยเลย ที่ความทุกข์ยากนั้นจัดว่าเป็นสิ่งที่ท้าทายเดียวที่ใหญ่ยิ่งที่สุดสำหรับความเชื่อของคริสเตียน” จอห์น สต็อท

 

ทำไมพระเจ้าที่แสนดียอมให้เราทุกข์ยาก

1. เพื่อเตือนเรา

1.1 ความผิดปกติกับโลก

“พระคัมภีร์บันทึกว่าความทุกข์ยากและความชั่วร้ายที่มีในโลกนี้  มีจุดเริ่มต้นจากคุณลักษณะที่ดีเยี่ยม แต่น่าสะพรึงกลัวของมนุษย์ นั่นคือ เสรีภาพ” ฟิลิป แนนซ์

“ในยามสุข พระเจ้าทรงกระซิบกับเรา  และทรงตรัสผ่านจิตสำนึกของเรา  แต่กลับทรงตะโกนเสียงดัง  ขณะเราเผชิญความทุกข์ยากลำบาก  เพราะนี่คือเครื่องกระจายเสียงที่พระองค์ใช้ เพื่อกระตุ้นโลกที่บอดใบ้ต่อพระองค์”

 

1.2 ความผิดปกติกับสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้าง

“เราจะรับสิ่งดีจากพระหัตถ์ของพระเจ้า และจะไม่รับของไม่ดีบ้างหรือ” โยบ 2:10

“หนามใหญ่ในเนื้อ ... เป็นฑูตของซาตานคอยทุบตีข้าพเจ้า” 2 โครินธ์ 12:7

 

1.3 ความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับเรา

การแก้ไข

“เรารักผู้ใด เราก็ตักเตือนและตีสอนผู้นั้น  เหตุฉะนั้นจะมีความกระตือรือร้นและกลับใจเสียใหม่” วิวรณ์ 3:19

“บุตรชายของเราเอ๋ย  อย่าละเลยต่อการตีนสอนขององค์พระผู้เป็นเจ้า  และอย่าท้อถอยในเมื่อพระองค์ทรงตีสอนนั้นเพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงตีสอนผู้ที่พระองค์ทรงรัก” ฮีบรู 12:5-6

“เมื่อข้าพระองค์ไม่แจ้งบาปของข้าพระองค์  ร่างกายของข้าพระองค์ก็ร่วงโรยไป  โดยการคร่ำครวญวันยังค่ำของข้าพระองค์  พระหัตถ์ของพระองค์หนักอยู่บนข้าพระองค์ทั้งวันทั้งคืน” สดุดี 32:3-4

“เมื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงทำโทษเรานั้น  พระองค์ทรงตีสอนเรา เพื่อมิให้เราถูกทรงพิพากษาลงโทษด้วยกันกับโลก” 1 โครินธ์ 11:32

การพิพากษา

“แต่เมื่อข้าพระองค์ตริตรองว่าจะเข้าใจเรื่องนี้ได้อย่างไร  ข้าพระองค์รู้สึกว่าเป็นงานที่เหน็ดเหนื่อย  จนข้าพระองค์เข้าไปในสถานนมัสการของพระองค์  แล้วข้าพระองค์จึงพิเคราะห์เห็นปลายทางของเขาทั้งหลาย” สดุดี 73:16-17

“พระองค์ได้ทรงอดกลั้นพระทัยไว้  เพราะเห็นแก่ท่านท้งหลายมาช้านาน  พระองค์ไม่ทรงประสงค์ที่จะให้ผู้หนึ่งผู้ใดพินาศเลย  แต่ทรงปรารถนาที่จะให้คนทั้งปวงกลับใจเสียใหม่” 2 เปโตร 3:9

 

2. เพื่อชี้นำเรา

“เธอ (จอนนี่ เอียริกสัน) ต่อสู้กับพระเจ้า  แต่เธอมิได้หนีหายไปจากพระองค์เลย  จอนนี่เรียกอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นว่า เป็น “การบุกรุกที่เต็มด้วยสง่าราศี” และยืนยันว่ามันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่เกิดขึ้นกับเธอ  พระเจ้าใช้เหตุการณ์นี้เพื่อจะเรียกความสนใจ  และนำความคิดของเธอมาที่พระองค์”

“การที่มีคุณของเราก็พอแก่เจ้าแล้ว เพราะความอ่อนแอมีที่ไหน  เดชของเราก็มีฤทธิ์ขึ้นเต็มขนาดที่นั่น” 2 โครินธ์ 12:9

“เหตุฉะนั้น เพราะเห็นแก่พระคริสต์  ข้าพเจ้าจึงชื่นใจในบรรดาความอ่อนแอของข้าพเจ้า  ในการประทุษร้ายต่าง ๆ ในความยากลำบาก  ในการถูกข่มเหงในความอับจน  เพราะว่าข้าพเจ้าอ่อนแอเมื่อใด  ข้าพเจ้าก็จะแข็งแรงมากเมื่อนั้น” 2 โครินธ์ 12:10

“ความเชื่อ คือความแน่ใจในสิ่งที่เราหวังไว้  เป็นความรู้สึกมั่นใจว่าสิ่งที่ยังไม่ได้เห็นนั้นมีจริง” ฮีบรู 11:1

“คนที่ผู้อุปถัมภ์ของเขาคือพระเจ้าของยาโคบก็เป็นสุข  คือผู้ที่ความหวังของเขาอยู่ในพระเจ้าของเขา  ผู้ได้สร้างฟ้าสวรรค์ และแผ่นดินโลก  ทะเล และบรรดาสิ่งของที่อยู่ในนั้น  ผู้รักษาความสัตย์สุจริตไว้เป็นนิตย์” สดุดี 146:5-6

 

3. เพื่อพัฒนาเรา

“ถ้าไม่เจ็บ  ก็ไม่ได้เรียนรู้”

“เราชื่นชมยินดีในความทุกข์ยากของเราด้วย  เพราะเรารู้ว่าความทุกข์ยากนั้นทำให้เกิดความอดทน  และความอดทนทำให้เราเป็นคนที่พระเจ้าทรงใช้ได้ และการที่เราเห็นเช่นนั้นทำให้เกิดความหวังใจ” โรม 5:3-4

“จงให้ความมั่นคงนั้นบรรลุผลอันสมบูรณ์  เพื่อท่านทั้งหลายจะได้เป็นคนที่ดีพร้อม  มีคุณสมบัติครบถ้วน  ไม่มีสิ่งใดบกพร่อง” ยากอบ 1:4

“เรารู้ว่าพระเจ้าทรงช่วยคนที่รักพระองค์ให้เกิดผลอันดีในทุกสิ่ง  คือคนทั้งปวงที่พระองค์ได้ทรงเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์” โรม 8:28

“พระเจ้ามิได้ทำให้สถานการณ์เป็นอย่างที่เราต้องการ  แต่พระองค์สามารถถักทอสิ่งเลวร้าย หรือผิดหวัง ให้เข้าสู่แผนการนิรันดรของพระองค์” รอน ลี เดวิส (Becoming a Whole Person in a Broken World)

“พระเจ้าไม่ได้พิสูจน์ความเป็นอธิปไตยของพระองค์โดยการแทรกแซง และขัดขวางเหตุการณ์เหล่านี้  แต่ทรงครอบครองและมีอำนาจเหนือสถานการณ์  เพื่อว่าแม้กระทั่งเรื่องน่าเศร้า  ก็ยังลงเอยด้วยการกระทำให้เป้าหมายสูงสุดของพระเจ้าสำเร็จ” เวอร์เรน  เวอร์สบี้ (Why Us?)

 

4. เพื่อให้เราเป็นหนึ่งเดียวกัน

4.1 ความทุกข์ยาก ช่วยให้เราเห็นว่า จำเป็นต้องมีเพื่อนคริสเตียนคนอื่น

“คือเนื่องจากพระองค์นั้น  ร่างกายทั้งสิ้นที่ต่อติดกันสนิทและประสานกันโดยทุก ๆ ข้อต่อที่ทรงประสาน  ได้จำเริญเติบโตขึ้นด้วยความรัก  เมื่ออวัยวะทุกอย่างทำงานตามความเหมาะสมแล้ว” เอเฟซัส 4:16

 

4.2 ความทุกข์ยากช่วยให้รู้สึกช่วยเหลือผู้อื่น  เมื่อเรายอมให้พระคริสต์ทรงมีชีวิตภายในเรา

“สาธุการแด่พระเจ้า  พระบิดาแห่งพระเยซูคริสต์เจ้าของเรา  พระบิดาผู้ทรงเมตตา  พระเจ้าแห่งความทุกข์ใจทุกอย่าง  พระองค์ผู้ทรงชูใจเรา  ในการทุกข์ยากทั้งสิ้นของเรา  เพื่อเราจะสามารถชูใจคนเหล่านั้นที่มีความทุกข์ยากอย่างใดอย่างหนึ่ง ด้วยความสุขใจซึ่งตัวเราเองได้รับจากพระองค์” 2 โครินธ์ 1:3-4

“จงช่วยรับภาระของกันและกัน  ท่านจึงจะได้ปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระคริสต์” กาลาเทีย 5:6

“จงชื่นชมยินดีกับผู้ที่มีความชื่นชมยินดี  จงร้องไห้กับผู้ที่ร้องไห้” โรม 12:15

 

คุณสามารถช่วยได้อย่างไร???????????

 

สิ่งที่ดียิ่งกว่าคำตอบ

“เราร้องอ้อนวอนขอคำตอบที่ครบสมบูรณ์  แต่พระเจ้าทรงเสนอพระองค์เองเป็นคำตอบให้แก่เรา”

 

สรุปโดย ธีรยสถ์  นิมมานนท์ (ต้น)

MIDNIGHT CELL

จากหนังสือทำไมพระเจ้าที่แสนดียอมให้เราทุกข์ยาก

 

  • ถ้าท่านอ่านแล้ว มีความปรารถนาที่จะเปิดใจออก อธิษฐานทูลเชิญพระเยซูคริสต์เสด็จเข้ามาในชีวิตของท่าน และเป็นพระเจ้าของท่าน  กรุณาไปที่หน้า คำอธิษฐาน

  • ถ้าคุณอ่านแล้วสนใจ กรุณาติดต่อคริสตจักรใกล้บ้านท่านได้เลยครับ หรือถ้าหากต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม ก็ติดต่อโดยตรงได้ที่อีเมลของผมเลยครับ ton@followhissteps.com

 

FollowHisSteps.com

ได้รับการสนับสนุน Web Hosting จาก SPAComputer.com, ThaWang.com