เยซูคือใคร?

FollowHisSteps.com
 

เยซูคือใคร?
พระเจ้าที่สำแดงพระองค์เอง
หลักฐานทางประวัติศาสตร์
คำยืนยันที่โลกต้องตะลึง
บทวิเคราะห์คำอ้างของพระเยซู
ชีวิตที่สอดคล้องกับคำอ้าง
ความสรุป

พระเยซูคริสต์ เป็นศาสดาคนเดียวของโลก ที่อ้างว่าตนเองคือพระเจ้า  พระองค์เป็นศูนย์กลางของคริสตศาสนา  เป็นผู้ซึ่งคริสตชนทั่วโลกกว่าหนึ่งพันล้านคนนมัสการว่าเป็นพระเจ้า

หากจะพูดว่า "คริสตศาสนาคือพระเยซูคริสต์" ก็ไม่ผิด เพราะคริสตชนนมัสการตัวบุคคลที่ชื่อว่า เยซูคริสต์  และเชื่อว่าพระองค์เป็นพระเจ้าผู้มาเกิดในสภาพมนุษย์

หากถามว่า "ความเป็นพระเจ้าของพระเยซูคริสต์สำคัญเพียงไรต่อความเชื่อของคริสตศาสนา"  ตอบได้ว่า สำคัญมาก  สำคัญพอ ๆ กับความอยู่รอดของคริสตศาสนาทีเดียว  เพราะหากเราสามารถพิสูจน์ได้ว่าพระเยซูคริสต์ไม่ได้เป็นพระเจ้าตามที่พระองค์อ้างไว้  หรือหากเราสามารถยืนยันได้ว่าพระเยซูไม่ได้ทำสิ่งที่พระองค์ตรัสว่าจะกระทำ แล้ว  คริสตศาสนาก็ไม่อาจดำรงอยู่ได้  เพราะนั่นเท่ากับว่าคริสตศาสนาตั้งอยู่บนพื้นฐานของการโกหกพกลม

แต่ขณะเดียวกัน  หากเราสามารถยืนยันโดยเหตุผลทั้งในทางตรรกวิทยา หลักฐานทางประวัติศาสตร์ และประสบการณ์จากชีวิตจริงว่าพระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้าในสภาพมนุษย์จริง ๆ  ปัญหาต่าง ๆ ที่เราคิดว่าเป็นปัญหาก็จะหมดไป  เช่น "พระเจ้ามีจริงหรือ"  "พระลักษณะของพระเจ้าเป็นอย่างไร"  "มนุษย์คือใคร"  "อยู่เพื่ออะไร"  "กำลังจะไปไหน" เป็นต้น  เพราะพระเยซูคริสต์ได้สำแดงพระลัษณะของพระเจ้าให้ปรากฎชัดแล้วในประวัติศาสตร์ของมนุษย์  และพระองค์ยังได้สอนถึงเรื่องต่าง ๆ เหล่านี้ที่เราทั้งหลายสงสัยด้วย

แน่นอนที่สุด  ถ้าพระเยซูเป็นพระเจ้าดังที่พระองค์อ้างจริง ๆ  คำสอนของพระองค์ก็ต้องเป็นความจริงด้วย

 

สมาคมนักศึกษาคริสเตียนไทย (นคท.)

จากหนังสือ เรื่อง เยซูคือใคร

 

Next

 

  • ถ้าท่านอ่านแล้ว มีความปรารถนาที่จะเปิดใจออก อธิษฐานทูลเชิญพระเยซูคริสต์เสด็จเข้ามาในชีวิตของท่าน และเป็นพระเจ้าของท่าน  กรุณาไปที่หน้า คำอธิษฐาน

  • ถ้าคุณอ่านแล้วสนใจ กรุณาติดต่อคริสตจักรใกล้บ้านท่านได้เลยครับ หรือถ้าหากต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม ก็ติดต่อโดยตรงได้ที่อีเมลของผมเลยครับ ton@followhissteps.com

 

FollowHisSteps.com

ได้รับการสนับสนุน Web Hosting จาก SPAComputer.com, ThaWang.com