พระเจ้าคือใคร

FollowHisSteps.com
 

พระเจ้าคือใคร
ความหมายของคำว่า "พระเจ้า"
การดำรงอยู่ของพระเจ้า
พระลักษณะของพระเจ้า
พระนามของพระเจ้า
รู้จักพระเจ้าได้อย่างไร?
สรุป

มนุษย์มักมีคำถามมากมาย และทุกคำถามนั้น ในสัญชาตญาณของมนุษย์ มนุษย์มักต้องการคำตอบ บางคำถามก็เป็นสิ่งที่มนุษย์จะสามารถเข้าใจได้ เมื่อมนุษย์ไม่สามารถที่จะเข้าใจได้ เขาก็จะแสวงหาคำตอบให้กับตัวเองอย่างไม่มีสิ้นสุด และมีคำถามหนึ่งที่มนุษย์มักถามกันหลายๆ ครั้ง คำถามนั้นก็คือ พระเจ้าคือใคร?

คำถามนี้มีหลายๆคนต้องการหาคำตอบ อยากถามว่า เราซึ่งเป็นคริสเตียน สามารถตอบคำถามนี้ได้หรือไม่ว่า พระเจ้าคือใคร? เชื่ออย่างแน่นอนว่า ถ้าเราตอบว่าพระเจ้าทรงสร้างโลก ก็จะต้องมีคำถามกลับมาอีกว่า แล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าพระเจ้าทรงสร้างโลก การให้คำตอบกับคำถามนี้คงไม่มีวันจบลงอย่างสวยหรูอย่างเป็นแน่ ความกดดันและปัญหาของการดำเนินชีวิต ก็ผลักดันให้ผู้คนมากมายพากันแสวงหาความหมายและเป้าหมายของชีวิต เราจะรู้ได้อย่างไรว่าพระเจ้าคือใคร? ดังนั้นเราจึงควรที่จะศึกษาในเรื่องนี้ เพื่อที่เราจะสามารถที่จะเข้าใจได้อย่างถูกต้อง

คำว่า “พระเจ้า” เป็นคำที่ทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดี หลายคนพูดกันจนติดปาก แต่ความหมายของพระเจ้านี้ ในความคิดของมนุษย์มีความคิดที่แตกต่างกัน บางคนเชื่อว่าพระเจ้าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ตนจะต้องให้ความเคารพและบูชา สำหรับวัฒนธรรมไทยนั้น ได้ถูกหล่อหลอมให้เข้ากับพุทธศาสนามาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งแต่เดิมนั้นศาสนาพุทธไม่เชื่อว่ามีพระเจ้า แต่ต่อมาได้มีผู้พยายามที่จะยกเอาพระพุทธเจ้า พระโพธิสัตว์ พระสงฆ์บางรูป ขึ้นอยู่ในฐานะเดียวกันกับพระเจ้า แล้วก็พากันเชื่อว่าสิ่งเหล่านั้นสามารถตอบสนองความต้องการทางจิตวิญญาณของผู้ที่ต้องการพึ่งพิงได้

การที่มนุษย์ไม่เชื่อพระเจ้าเพราะว่า พระเจ้าไม่สามารถมองเห็นได้ และไม่สามารถสัมผัสได้ หลักการทางวิทยาศาสตร์ก็ไม่สามารถจะพิสูจน์ได้ว่าพระเจ้าทรงมีจริง จึงทำให้มนุษย์มีความเข้าใจว่า เรื่องของพระเจ้าเป็นเรื่องที่โง่เขลา แล้วมนุษย์จะสามารถรู้จักกับพระเจ้าได้อย่างไร?

 

Next

 

บรรณานุกรม

ชาญ ชัยปราญ.พระเจ้ามีจริงหรือ (กรุงเทพฯ:คริสเตียนศึกษาแบ๊บติสต์.1990)

ดอน เฟลมมิ่ง.สารานุกรมพระคัมภีร์ เล่ม1 ก-ฟ (พิมพ์ครั้งที่2.กรุงเทพฯ:คริสเตียนแบ๊บติสต์.1991)

ทีเซ่น เฮ็นรี่ แคลแรนซ์. ศาสนศาตร์ระบบ (พิมพ์ครั้งที่1.กรุงเทพฯ:กนกบรรณสาร.1995)

เธียรชัย เอี่ยมวรเมธ.พจนานุกรมไทย-อังกฤษ(ฉบับใหม่).(พิมพ์ครั้งที่1.กรุงเทพฯ:สำนักพิมพ์บำรุงสาส์น. 2532)

เธียรชัย เอี่ยมวรเมธ.พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย(ฉบับใหม่).(พิมพ์ครั้งที่4.กรุงเทพฯ:สำนักพิมพ์อักษรพิทยา. 2539)

แพคเกอร์ เจ ไอ.พระเจ้าที่คุณรู้จักได้ (พิมพ์ครั้งที่1.กรุงเทพฯ:กนกบรรณสาร.1998)

เมนซีส วิลเลี่ยม ดับบลิว.หลักข้อเชื่อพระคัมภีร์ในมุมมองของเพ็นเตคอส.(กรุงเทพฯ:สถาบันพระคริสต-ธรรมคริสเตียนสัมพันธ์.1996)

แม็คอาร์เธอร์ จอห์น.พระลักษณะของพระเจ้า (พิมพ์ครั้งที่1.กรุงเทพฯ:คริสเตียนศึกษาแบ๊บติสต์.1997)

 

*** note : บทความนี้ได้ทางอีเมล์  ไม่ทราบชื่อผู้เขียน ***

 

FollowHisSteps.com

ได้รับการสนับสนุน Web Hosting จาก SPAComputer.com, ThaWang.com