คำอธิษฐาน

FollowHisSteps.com
 

ถ้าหากท่านพร้อมที่จะอธิษฐานตามข้อความเหล่านี้  ข้าพเจ้ายินดีอธิษฐานร่วมกับท่านเดี๋ยวนี้

"องค์พระเยซูคริสต์เจ้า  ข้าพเจ้าต้องการพระองค์  ข้าพเจ้าขอเปิดประตูใจของข้าพเจ้า  ต้อนรับเอาพระองค์มาเป็นพระผู้ช่วยให้รอด และเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า  ข้าพเจ้ายอมรับกับพระองค์ว่าข้าพเจ้าเป็นคนบาป  และขอสารภาพความผิดบาปทั้งสิ้นของข้าพเจ้า  ขอบพระคุณพระองค์ที่ได้ทรงโปรดอภัยโทษบาปผิดให้ข้าพเจ้าแล้ว  และได้โปรดประทานชีวิตนิรันดร์ให้แก่ข้าพเจ้า  ขอได้โปรดครอบครองชีวิตของข้าพเจ้า และกระทำให้ชีวิตของข้าพเจ้าเป็นไปตามแนวทางของพระองค์เถิด  อธิษฐานทูลขอในนามของพระเยซูคริสต์เจ้า  อาเมน"

 

ถ้าท่านได้อธิษฐานเช่นนี้กับพระเจ้าอย่างจริงใจแล้ว  พระเยซูคริสต์เจ้าทรงตรัสว่า  ท่านได้รับการช่วยเหลือจากพระองค์แล้ว  พระองค์ตรัสว่า

"คือว่าถ้าท่านจะรับด้วยปากของท่านว่า  พระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า  และเชื่อในจิตใจว่า  พระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ให้ขึ้นมาจากความตาย  ท่านจะรอด" (โรม 10:9)

และ  สิ่งเหล่านี้ได้บังเกิดแก่ท่านแล้ว  ตามพระสัญญาจากพระวจนะของพระเจ้า

  • พระเยซูคริสต์ได้เข้ามาในชีวิตของท่านแล้ว

"นี่แน่ะ เรายืนเคาะอยู่ที่ประตู ถ้าผู้ใดได้ยินเสียงของเราและเปิดประตู เราจะเข้าไปหาผู้นั้นและจะรับประทานอาหารร่วมกับเขา และเขาจะรับประทานอาหารร่วมกับเรา"  (วิวรณ์ 3:20)

"พระเจ้าทรงชอบพระทัยที่จะสำแดงให้ธรรมิกชนเหล่านั้นรู้ว่า ในหมู่คนต่างชาตินั้นอะไรเป็นความมั่งคั่งแห่งข้อล้ำลึกนี้ คือที่พระคริสต์ทรงสถิตในท่านอันเป็นที่หวังแห่งศักดิ์ศรี"  (โคโลสี 1:27)

  • ความผิดบาปของท่านได้รับการอภัยแล้ว

"ในพระเยซูนั้น เราได้รับการไถ่บาปโดยพระโลหิตของพระองค์ คือได้รับการอภัยโทษบาป ของเราโดยพระกรุณาอันอุดมของพระองค์" (เอเฟซัส 1:7)

  • ท่านได้รับสิทธิให้เป็นพระบุตรของพระเจ้าแล้ว

"แต่ส่วนบรรดาผู้ที่ต้อนรับพระองค์ ผู้ที่เชื่อในพระนามของพระองค์ พระองค์ก็ทรงประทานสิทธิให้เป็นบุตรของพระเจ้า" (ยอห์น 1:12)

  • ท่านเป็นคนที่ถูกสร้างขึ้นใหม่แล้ว

"เหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ ผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้ว สิ่งสารพัดที่เก่าๆก็ล่วงไป นี่แน่ะกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้น" (2โครินธ์ 5:17)

  • ท่านได้มีชีวิตนิรันดร์แล้ว

"เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า ถ้าผู้ใดฟังคำของเราและวางใจในพระองค์ผู้ทรงใช้เรามา ผู้นั้นก็มีชีวิตนิรันดร์ และไม่ถูกพิพากษา แต่ได้ผ่านพ้นความตายไปสู่ชีวิตแล้ว" (ยอห์น 5:24)

  • ท่านกำลังเข้าสู่ชีวิตใหม่ที่ครบบริบูรณ์ตามแผนการของพระเจ้าแล้ว

"ขโมยนั้นย่อมมาเพื่อจะลักและฆ่าและทำลายเสีย เราได้มาเพื่อเขาทั้งหลายจะได้ชีวิต และจะได้อย่างครบบริบูรณ์" (ยอห์น 10:10)

  • ท่านได้รับสันติสุขจากพระเจ้าแล้ว

"เรามอบสันติสุขไว้ให้แก่ท่านทั้งหลาย สันติสุขของเราที่ให้แก่ท่านนั้น เราให้ท่านไม่เหมือนโลกให้ อย่าให้ใจของท่านวิตก และอย่ากลัวเลย" (ยอห์น 14:27)

 

ถ้าท่านปรารถนาที่จะทราบเรื่อง และรู้จักองค์พระเยซูคริสต์มากขึ้นอย่างแท้จริง กรุณาติดต่อคริสตจักรใกล้บ้านท่านได้เลยครับ หรือถ้าหากต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม ก็ติดต่อโดยตรงได้ที่อีเมลของผมเลยครับ ton@followhissteps.com

 

FollowHisSteps.com

ได้รับการสนับสนุน Web Hosting จาก SPAComputer.com, ThaWang.com