ความรักกับชีวิต

FollowHisSteps.com
 

"ความรัก" เป็นสิ่งที่มีอานุภาพยิ่งใหญ่ในสากลโลก  ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่  ชายหรือหญิง ทุกคนก็ต้องการความรักด้วยกันทั้งนั้น  เพราะความรักเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดความสุข ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  มีพลัง  มีความมานะพยายาม  ความสำเร็จและอื่น ๆ อีกมากมายหลายอย่างตามมา

ถ้าผู้ใดสูญเสียความรักไป  ชีวิตของผู้นั้นก็หมดความหมาย  ทั้งความคิด  จิตใจ กับร่างกายจะเสื่อมลง  หน้าที่การงานก็พลอยได้รับความกระทบกระเทือนไปด้วย  อนาคตก็ต้องมืดมน  เขาจะเกิดความเบื่อหน่ายต่อชีวิต  บางคนถึงกับฆ่าตัวตาย  นี่เป็นผลของการสูญเสียความรัก  ซึ่งเราพบเห็นบ่อย ๆ ที่เป็นข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์  ทางวิทยุ หรือทางโทรทัศน์

เราดีใจที่โลกนี้มีความรักอยู่มาก  แต่ถ้าปราศจากความรักเสียแล้ว  โลกทั้งโลกก็คงมีแต่ความสับสนวุ่นวาย  ไร้ความสุขและความปลอดภัย  ซึ่งพระคริสตธรรมคัมภีร์  กล่าวว่า

"แม้ข้าพเจ้าจะสละของสารพัดหรือยอมให้ตัวข้าพเจ้าไปเผาไฟเสีย  แต่ไม่มีความรัก  จะหาเป็นประโยชน์แก่ข้าพเจ้าไม่" (1โครินธ์13:3)

ความรัก  บางครั้งเราก็ให้ความหมายที่คลุมเคลือ  ไม่ชัดเจน  เนื่องจากว่าเรานำไปใช้กับใครหรือกับอะไรก็ได้  หรือแม่แต่ทรัพย์สมบัติพัสถาน  ดังนั้นเราจึงไม่เข้าใจความหมายที่แท้จริงของคำว่า "ความรัก"

ในภาษากรีก  เป็นภาษาต้นฉบับของพระคัมภีร์  ได้ให้ความหมายที่ชัดเจนไว้หลายประการ  ส่วนคำที่ใช้ความหมายที่ชัดเจนและน่าสนใจ คือ  ความรักแบบ "อากาเป"

"อากาเป"  เป็นความรักที่มีความหมายไปในทางเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่  เห็นอกเห็นใจผู้อื่น  ต้องการที่จะให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นอยู่เสมอ  เป็นความรักที่ไม่เห็นแก่ตนเองฝ่ายเดียว  และไม่ต้องการที่จะได้รับอะไรเป็นการตอบแทน  และความรัก "อากาเป" นี้  ยังเป็นความรักที่ยอมเสียสละได้แม้กระทั่งชีวิต  ดังที่พระธรรมโรม ได้บันทึกเรื่องความรักที่เสียสละว่า

"ขณะเมื่อเรายังขาดกำลัง  พระคริสต์ก็ได้ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อช่วยคนบาปในเวลาที่เหมาะสม  ไม่ใคร่จะมีใครตายเพื่อคนตรง  แต่บางทีจะมีคนตายเพื่อคนดีก็ได้  แต่พระเจ้าทรงสำแดงความรักของพระองค์แก่เราทั้งหลาย  คือขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นั้น  พระคริสต์ได้ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อเรา" (โรม5:6-8)

ท่านที่รัก  ความรักที่เสียสละตามที่กล่าวมานี้ไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นเองได้  หรือสามารถเสาะแสวงหามาจากที่หนึ่งที่ใดได้  แต่เป็นความรักที่พระเยซูคริสต์ได้มอบให้แก่มวลมนุษย์ ทุกชนทุกชาติ ทุกภาษาในโลกนี้  และเป็นความรักที่มวลมนุษย์เองก็ต้องการที่จะมีความรักนี้ตามที่บันทึกไว้ในพระธรรม  ดังนี้

"ความรักนั้นก็อดทนนาน  และกระทำคุณให้ความรักไม่อิจฉา  ไม่อวดตัว  ไม่หยิ่งผยอง  ไม่หยาบคาย  ไม่คิดเห็นแก่ตนเองฝ่ายเดียว  ไม่ฉุนเฉียว  ไม่ช่างจดจำความผิด  ไม่ชื่นชมยินดีเมื่อประพฤติผิด  แต่ชื่นชมยินดีเมื่อมีการประพฤติชอบ  ความรักทนได้ทุกอย่างแม้ความผิดของคนอื่น  และเชื่อในส่วนดีของเขาอยู่เสมอ  มีความหวังอยู่เสมอ  และทนต่อทุกอย่าง  ความรักไม่มีวันสูญสิ้น" (1โครินธ์13:4-8)

"เราได้รักเจ้าด้วยความรักนิรันดร์  เพราะฉะนั้นเราจึงมีความรักมั่นคงต่อเจ้าสืบไป" (เยเรมีย์31:3)

 

เดอะ ไบเบิล ลิค ไทยแลนด์

 

  • ถ้าท่านอ่านแล้ว มีความปรารถนาที่จะเปิดใจออก อธิษฐานทูลเชิญพระเยซูคริสต์เสด็จเข้ามาในชีวิตของท่าน และเป็นพระเจ้าของท่าน  กรุณาไปที่หน้า คำอธิษฐาน

  • ถ้าคุณอ่านแล้วสนใจ กรุณาติดต่อคริสตจักรใกล้บ้านท่านได้เลยครับ หรือถ้าหากต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม ก็ติดต่อโดยตรงได้ที่อีเมลของผมเลยครับ ton@followhissteps.com

 

FollowHisSteps.com

ได้รับการสนับสนุน Web Hosting จาก SPAComputer.com, ThaWang.com