คุณอธิษฐานถูกต้องแล้วหรือยัง?

FollowHisSteps.com
 

คุณอธิษฐานถูกต้องหรือยัง?

คุณรู้สึกยังไงถ้ามีคนเรียกให้คุณอธิษฐานในที่ประชุมหรือต่อหน้าผู้คนมากมาย?

คุณอาจรู้สึกตกใจ ประหม่า กลัว

หลายคนเป็นถึงขนาดอธิษฐานในใจว่า "ขอให้จอกนี้เลื่อนไปจากข้าพระองค์ด้วยเถิด"

หลายคนอาจจะนึกขำในใจ

แต่นี่เป็นเรื่องจริง! ทำไมนะหรือ?

ก็เพราะเรากลัวว่าจะใช้คำได้ไม่ดีพอ จะอธิษฐานได้ดีไม่เท่าคนอื่น

ระวัง! เรากำลังอธิษฐานให้ใครฟัง?

การอธิษฐานกับพระเจ้านั้นไม่จำเป็นต้องใช้คำที่สวยหรู ไพเราะ เพราะพระเจ้าทรงดูที่จิตใจ อย่าให้เราหลงหรือติดอยู่กับคำพูดจนทำให้เราเผลออธิษฐานเพื่อให้มนุษย์ฟัง แทนที่จะให้พระเจ้าฟัง

แล้วการอธิษฐานที่ถูกต้องนั้นเป็นยังไง?

ก็คือเราต้องมีชีวิตที่ติดสนิทกับพระเจ้า

ในพระธรรม ยอห์น 15 : 5 ได้บอกเราว่า "เราเป็นเถาองุ่นท่านทั้งหลายเป็นแขนง ผู้ที่เข้าสนิทอยู่ในเราและเราเข้าสนิทอยู่ในเขา ผู้นั้นก็จะเกิดผลมาก เพราะถ้าแยกจากเราแล้วท่านจะทำสิ่งใดไม่ได้เลย"

นอกจากนี้เรายังต้องสารภาพบาปของเรากับพระเจ้า เพราะพระองค์ไม่อาจจะตอบคำอธิษฐานเราได้เลยหากเรายังมีบาปอยู่

"ถ้าเราสารภาพบาปของเรา พระองค์ทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรมก็จะทรงโปรดยกบาปของเรา และจะทรงชำระเราให้พ้นจากการอธรรมทั้งสิ้น" 1 ยอห์น 1 : 9

ไม่เพียงเท่านี้ ทุกครั้งที่เราอธิษฐานเราต้องมีความเชื่อว่าพระองค์จะตอบด้วย

ในพระธรรม ฮีบรู 11 : 6 ได้บอกเราอย่างชัดเจนว่า "แต่ถ้าไม่มีความเชื่อแล้วจะเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าก็ไม่ได้เลย เพราะว่าผู้ที่จะมาเฝ้าพระเจ้าได้นั้นต้องเชื่อว่าพระองค์ทรงดำรงพระชนม์อยู่ และพระองค์ทรงเป็นผู้ประทานบำเหน็จให้แก่ทุกคนที่แสวงหาพระองค์ "

อย่าลืมว่าพระเจ้าทรงตอบคำอธิษฐานทุกคำอธิษฐาน เพียงแต่ว่าคำตอบที่มานั้นบางครั้งอาจจะไม่ถูกใจเราเท่าไร

การที่พระเจ้าตอบว่า "ไม่" นั้นไม่ได้หมายความว่าพระองค์ไม่ทรงสนพระทัยในคำอธิษฐานของเรา แต่พระองค์มีแผนการที่ดีกว่าสำหรับเรา

พระคำของพระเจ้าได้บอกอย่างชัดเจนถึงคำอธิษฐานที่พระเจ้าจะทรงตอบว่า "ใช่" นั่นก็คือการอธิษฐานตามน้ำพระทัยของพระองค์

แล้วเราจะอธิษฐานสอดคล้องกับน้ำพระทัยพระเจ้าได้ยังไง?

อย่าลืมว่าพระเจ้าได้ประทานผู้ช่วยให้เรานั่นก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ์

ให้เราฝึกที่จะไวในการฟังพระสุรเสียงของพระองค์ และให้พระองค์ทรงนำเราทุกครั้งเมื่อเราอธิษฐาน

"...พระวิญญาณก็ทรงช่วยเราเมื่อเราอ่อนกำลังด้วย เพราะเราไม่รู้ว่าเราควรจะอธิษฐานขอสิ่งใด อย่างไร แต่พระวิญญาณทรงช่วยขอแทนเราในเมื่อเราคร่ำครวญอธิษฐานไม่เป็นคำ" โรม 8 : 26

สิ่งสำคัญประการสุดท้ายก็คือ เราจะต้องอธิษฐานขอในพระนามพระเยซู

หลายคนอาจจะมองข้าม หลายครั้งพอเราอธิษฐานเสร็จเราก็พูด "อาเมน" ทันที เราลืมที่จะพูด "ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน" เพราะเราอาจคิดว่าก็อาเมนเหมือนกันอีกทั้งพระเจ้าก็รู้จิตใจเราดีไม่น่าจะมีปัญหา

แต่อย่าลืมว่าโดยลำพังตัวเราเองนั้น เราไม่มีสิทธิใดๆต่อเบื้องพระพักตร์พระบิดา สิ่งที่เราเป็นอยู่ได้ก็เพราะพระคุณของพระเจ้าเท่านั้น ก็เพราะพระเยซูได้ทรงทำทุกอย่างเพื่อเราแล้ว

และที่เราสามารถเข้ามาเฝ้าพระเจ้าได้ ที่เราเป็นคนชอบธรรมได้ก็เพราะพระโลหิตของพระเยซูคริสต์ที่ได้ชำระเราและปกคลุมเรา

ใน ยอห์น 14 : 13 ได้บอกเราว่า "สิ่งใดที่ท่านทั้งหลายจะขอในนามของเราเราจะกระทำสิ่งนั้นเพื่อว่าพระบิดาจะทรงได้รับเกียรติอันยิ่งใหญ่ทางพระบุตร"

วันนี้คุณอธิษฐานถูกต้องแล้วหรือยัง?

 

จากคุณ bible

http://www.bkj.co.th/wwjd

 

FollowHisSteps.com

ได้รับการสนับสนุน Web Hosting จาก SPAComputer.com, ThaWang.com