แข่งขันกับเวลา

FollowHisSteps.com
 

สังคมโลกของยุคปัจจุบันนี้  ที่เราเรียกกันว่า ยุคโลกาภิวัตร  เป็นยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในด้านวัตถุนิยม  อันเป็นสาเหตุที่ทำให้มนุษย์เราต้องวิ่งเพื่อให้ทันกับเหตุการณ์  วิ่งเพื่อให้ทันกับยุคสมัย  วิ่งเพื่อให้ทันกับแฟชั่นของโลกนี้  เราเองก็มัวแต่ วิ่ง วิ่ง วิ่ง  เพื่อที่จะแข่งขันกันโดยไม่มีโอกาสที่จะหยุดพักเพื่อพิจารณาดูว่า  เรากำลังมุ่งไปในทิศทางใด  หรือ ...  มีเป้าหมายอะไรกันแน่กับชีวิตของเราที่อยู่ในโลกนี้  หรือจะมีอะไรเกิดขึ้นกับชีวิตของเราที่มีแต่การแข่งขันนี้  ร่างกายของเราอาจจะอ่อนแอลง  ทำให้เจ็บป่วยได้  หรืออาจจะต้องเสียชีวิตไปในที่สุด  เพราะว่าความตายฝ่ายร่างกายนั้นมนุษย์ไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้

ตามที่พระคัมภีร์กล่าวไว้  ในพระธรรมโรม  บทที่ 5  ข้อ 12  ว่า

"เหตุฉะนั้น  เช่นเดียวกับที่บาปได้เข้ามาในโลกนี้  เพราะคน ๆ เดียว  และความตายก็เกิดมาเพราะบาปนั้น  และความตายก็ได้แผ่ไปถึงมวลมนุษย์ทุกคน  เพราะมนุษย์ทุกคนทำบาป"

ท่านคงมีโอกาสไปงานศพของคนที่รู้จักกัน  ซึ่งเขาอาจจะเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุอันน่าสยดสยอง  หรืออาจด้วยสาเหตุอื่น ๆ  หรือท่านอาจจะได้ข่าวว่าเพื่อนของท่านเป็นโรคมะเร็งร้ายแรงขณะที่อายุยังน้อย  ในช่วงเวลานั้นท่านได้คิดถึงตัวของท่านเองหรือไม่ว่า  "อาจเป็นเราบ้างก็ได้"  และท่านคิดต่อไปอีกหรือไม่ว่าหลังจากที่ตายไปแล้วท่านจะมีอะไรอีกต่อไป  หรือว่าหมดเรื่องเพียงแค่นั้น!   แน่นอนความตายเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนไม่สามารถหลีกหนีให้พ้นไปได้  แต่มนุษย์ก็พยายามหาวิธีต่าง ๆ เพื่อจะวิ่งหนีให้พ้นจากความตายได้

พระคริสต์ธรรมคัมภีร์เป็นหลักคำสอนของคริสตชน  กล่าวว่า

"...ค่าจ้างของความบาป คือความตาย ...  เพราะว่าทุกคนทำบาปและเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้า  พระเจ้าทรงมองลงมาจากฟ้าสวรรค์  ดูลูกหลานของมนุษย์ว่าจะมีคนใดบ้างที่ฉลาด  ที่เสาะแสวงหาพระเจ้า" (โรม 6:23, 3:23 ; สดุดี 14:2)

มนุษย์เรานั้นเมื่อสิ้นลมหายใจแล้ว  ดวงวิญญาณก็จะออกจากร่างไปยังที่แห่งหนึ่ง  ซึ่งพระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้  เมื่อวาระสุดท้ายของโลกมาถึง  พระเจ้าจะทรงเสด็จมาในฐานะผู้พิพากษาที่มีอำนาจเต็ม  ดวงวิญญาณทุกดวงจะปรากฎต่อหน้าบัลลังค์ของพระเยซูคริสต์  และทุกคนต้องรับผลแห่งการทำบาป  คือ  บึงไฟนรก  ที่นั่นเป็นที่แห่งการทนทุกข์ทรมานตลอดไปเป็นนิจนิรันดร์

ในขณะที่มนุษย์กำลังหมดหวังนั้น  พระเจ้าทรงทอดพระเนตรดูมนุษย์ทุกคน  เพราะพระองค์ไม่ปรารถนาที่จะเห็นมนุษย์สักคนเดียวต้องพบกับความพินาศดังที่พระคัมภีร์ได้กล่าวไว้ว่า

"เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลก  จนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์  เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศ  แต่มีชีวิตนิรันดร์  เพราะว่าพระเจ้าทรงให้พระบุตรเข้ามาในโลก  มิใช่เพื่อพิพากษาลงโทษโลก  แต่เพื่อช่วยกู้โลกให้รอดโดยพระบุตรนั้น ...  แต่พระเจ้าทรงสำแดงความรักของพระองค์แก่เราทั้งหลาย  คือ ขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นั้น  พระคริสต์ได้ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อเรา" (ยอห์น 3:16 ; โรม 5:8)

ผู้ใดก็ตามที่เชื่อฟัง และวางใจในพระเยซูคริสต์  ผู้นั้นจะได้รับการอภัยโทษจากความผิดบาป  และพบกับสันติสุขที่แท้จริง  และมีชื่อจดไว้ในสวรรค์  พระเยซูคริสต์เท่านั้นที่ทรงช่วยท่านได้

ท่านที่รัก  ท่านเป็นอีกผู้หนึ่งไหม ที่รีบเร่ง  แข่งขันกับวันเวลา  ทำการหลายสิ่งหลายอย่างเพื่ออนาคตของตัวเอง  เพื่อครอบครัว  ในขณะที่ท่านกำลังสาละวนอยู่กับกิจการงานต่าง ๆ  ในโลกนี้  ท่านไม่รู้ว่าความตายอาจมาถึงท่านในวินาทีใดวินาทีหนึ่งก็เป็นไปได้  หากว่าท่านกำลังกระวนกระวายใจ  และกลัวที่พบกับมัน  ขณะนี้  ยังไม่สายเกินไป  ยังมีเวลาสำหรับท่าน  ถ้าท่านจะยอมฟังเสียงเรียกขององค์พระเยซูคริสต์

ในวันนี้  พระเยซูคริสต์  ตรัสว่า

"นี่แน่ะเรายืนเคาะอยู่ที่ประตู  ถ้าผู้ใดได้ยินเสียงของเรา  และเปิดประตู  เราจะเข้าไปหาผู้นั้น ... และจะรับประทานอาหารร่วมกับเขา" (วิวรณ์ 3:20)

จง อย่าให้ใจของท่านแข็งกระด้าง  แต่จงยอมเชื่อฟังและวางใจในพระเจ้าแต่เพียงผู้เดียว  เพราะว่า

"ในผู้อื่นความรอดไม่มีเลย  ด้วยว่านามอื่นซึ่งให้เราทั้งหลายรอดได้  ไม่ทรงโปรดให้มีในท่ามกลางมนุษย์ทั่วใต้ฟ้า" (กิจการ 4:12)

ท่าน สามารถหลีกพ้นจากความตายฝ่ายจิตวิญญาณ  ซึ่งมีสาเหตุจากความบาปได้ !

หากท่านปรารถนาจะเลิกวิ่งหนี  และหยุดพักใคร่ครวญว่า  ความบาปของท่านได้รับการอภัยแล้วหรือยัง  เพื่อท่านจะได้ไม่ต้องหวาดกลัวต่อความตายฝ่ายร่างกาย  และวิตกกังวลต่อการทนทุกข์ทรมานฝ่ายจิตวิญญาณในบึงไฟนรก  เพื่อท่านจะมีความชื่นชมยินดีและมีสันติสุขในจิตใจ  ซึ่งสามารถเป็นไปได้  โดยการหันหลังให้กับความบาป  หันหน้าเข้าหาพระเจ้า  แล้วสารภาพความผิดบาปต่อพระองค์  ไว้วางใจในองค์พระเยซูคริสต์  และรับพระองค์เข้ามาเป็นพระเจ้า ผู้ช่วยให้รอดพ้นบาปในชีวิตของท่านเดี๋ยวนี้

 

เดอะ ไบเบิล ลิค ไทยแลนด์

  • ถ้าท่านอ่านแล้ว มีความปรารถนาที่จะเปิดใจออก อธิษฐานทูลเชิญพระเยซูคริสต์เสด็จเข้ามาในชีวิตของท่าน และเป็นพระเจ้าของท่าน  กรุณาไปที่หน้า คำอธิษฐาน

  • ถ้าคุณอ่านแล้วสนใจ กรุณาติดต่อคริสตจักรใกล้บ้านท่านได้เลยครับ หรือถ้าหากต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม ก็ติดต่อโดยตรงได้ที่อีเมลของผมเลยครับ ton@followhissteps.com

FollowHisSteps.com

ได้รับการสนับสนุน Web Hosting จาก SPAComputer.com, ThaWang.com