เทศกาลอีสเตอร์

FollowHisSteps.com
 

เทศกาลอีสเตอร์
เทศกาลมหาพรต
สัปดาห์ศักดิ์สิทธ์
พิธีมหาสนิท
เทศกาลปัสกา
ประมวลเรื่องวันศุกร์ประเสริฐ
เสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็มอย่างผู้พิชิต
พระราชกิจของพระคริสต์
ไม้กางเขน

เรื่องราวเกี่ยวกับเทศกาล และเหตุการณ์ต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับวันอีสเตอร์ครับ  ซึ่งได้เขียนและเรียบเรียงโดย คุณโปรดปรานครับ

ถ้าต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถอ่านเพิ่มเติมได้จากรายชื่อหนังสือข้างล่างนี้ครับ

 

เอกสารอ้างอิง

 • กองคริสเตียนศึกษา, สภาคริสตจักรในประเทศไทย. เพลงไทยนมัสการ  กรุงเทพฯ: ประชุมทองการพิมพ์, 1985
 • กนกบรรณาสาร. เพลงเพื่อชีวิต กรุงเทพฯ: ด่านสุทธาการพิมพ์, 1990
 • ธงชัย ประดับชนานุรัตน์  อีสเตอร์: ความจริงที่เปลี่ยนชีวิตคุณได้ กรุงเทพฯ: ประชุมทองการพิมพ์, 2003
 • ดอน เฟล็มมิ่ง, สารานุกรมพระคริสตธรรมคัมภีร์ กรุงเทพฯ: คริสเตียนศึกษาแบ๊บติสต์ , 1991
 • พิษณุ อรรฆภิญญ์, ศัพทานุกรมพระคัมภีร์ กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์สุริยบรรณ1991
 • สภาคริสตจักรในประเทศไทย. คู่มือศาสนพิธี กรุงเทพฯ: ประชุมทองการพิมพ์, 2002
 • สภาคริสตจักรในประเทศไทย “ข่าวคริสตจักร” ปีที่ 71 ฉบับที่ 634 เมษายน 2003
 • Berkhof,L. Systematic Theology Grand Rapids, Michigan: William B. Eerdmans Publishing. 1981.
 • Ferguson, Sinclair B. and Wright, David F. editors. New Dictionary of Theolgy London: The Bath Press, 1989
 • Thienssen, Henry Clarence. Lectures in Systematic Theology Grand Rapids, Michigan: William B. Eerdmans Publishing, 1987.
 • Trafton O’Neal, Debbie. Before and After Easter Minnearpolis, MIN: Augsburg Publishing House, 1992.
 • Syn,Henry. Systematic Theology: A Comprehensive Biblical Doctrine. Santa Ana, CA: World Mission Publications, 2001.

 

Next

 

 • ถ้าท่านอ่านแล้ว มีความปรารถนาที่จะเปิดใจออก อธิษฐานทูลเชิญพระเยซูคริสต์เสด็จเข้ามาในชีวิตของท่าน และเป็นพระเจ้าของท่าน  กรุณาไปที่หน้า คำอธิษฐาน

 • ถ้าคุณอ่านแล้วสนใจ กรุณาติดต่อคริสตจักรใกล้บ้านท่านได้เลยครับ หรือถ้าหากต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม ก็ติดต่อโดยตรงได้ที่อีเมลของผมเลยครับ ton@followhissteps.com

 

FollowHisSteps.com

ได้รับการสนับสนุน Web Hosting จาก SPAComputer.com, ThaWang.com