Easter

FollowHisSteps.com
 

วันคืนพระชนม์

ภายหลังวันสะบาโต  เวลาใกล้รุ่งเช้าวันต้นสัปดาห์  มารีย์  ชาวมักดาลากับมารีย์อีกคนหนึ่งนั้นมาดูอุโมงค์  ในทันใดนั้นได้เกิดแผ่นดินไหวใหญ่ยิ่งนัก  มีฑูตของพระเจ้าองค์หนึ่ง  ได้ลงมาจากสวรรค์  กลิ้งก้อนหินนั้นออกจากปากอุโมงค์  แล้วก็นั่งอยู่บนหินนั้น  สัณฐานของฑูตนั้นเหมือนแสงฟ้าแลบ  เสื้อก็ขาวเหมือนหิมะ  ยามที่เฝ้าอยู่นั้นกลัวฑูตองค์นั้นจนตัวสั่น  และเป็นเหมือนคนตาย  ฑูตสวรรค์นั้นจึงกล่าวแก่หญิงนั้นว่า

"อย่ากลัวเลย  เรารู้แล้วว่า  พวกเจ้าทั้งหลายมาหาพระเยซู  ซึ่งถูกตรึงไว้ที่กางเขน  พระองค์หาได้ประทับอยู่ที่นี่ไม่  ทรงเป็นขึ้นแล้วตามซึ่งพระองค์ได้ตรัสไว้นั้น  มาดูที่ซึ่งพระองค์บรรทมอยู่นั้น  แล้วจงรีบไปบอกพวกสาวกของพระองค์เถิดว่า  พระองค์ทรงเป็นขึ้นจากความตายแล้ว  และพระองค์เสด็จไปยังแคว้นกาลิลี  ก่อนเจ้าทั้งลาย  เจ้าทั้งหลายจะเห็นพระองค์ที่นั่น  นี่แหละเราก็บอกเจ้าแล้ว"

หญิงเหล่านั้นก็ไปจากอุโมงค์โดยเร็ว  ทั้งกลัวทั้งยินดีเป็นอันมาก  วิ่งไปบอกพวกสาวกของพระองค์  ดูเถิด  พระเยซูได้เสด็จพบเขา  และตรัสว่า

"จงจำเริญเถิด"

หญิงเหล่านั้นก็มากอดพระบาทนมัสการพระองค์  พระเยซูจึงตรัสกับเขาว่า

"อย่ากลัวเลย  จงไปบอกพวกพี่น้องของเราให้ไปยังกาลิลี  จะได้พบเราที่นั่น"

 

มัทธิว 28:1-10

 

นี่คือความจริง
ที่ประวัติศาสตร์ได้จารึกไว้
ถึงพระเจ้าผู้บังเกิดใหม่มาเป็นมนุษย์
เพื่อเราจะได้รับสิทธิเป็นบุตรของพระองค์
พระองค์ทรงยอมยากจน  ต่ำต้อย  ถูกเหยียดหยาม
เพื่อเราจะได้รับเกียรติและมั่งมี
พระองค์ยอมเจ็บปวดเพราะรอยแผลเฆี่ยน
เพื่อเราจะได้รับการรักษาให้หาย
พระองค์ทรงสิ้นพระชนม์บนไม่กางเขน
เพื่อเราจะได้รับชีวิตนิรันดร์
พระองค์ทรงมีชัยชนะ และเป็นขึ้นจากความตาย
เพื่อเราจะได้รับชีวิตใหม่
 

อุโมงค์ว่างเปล่า....

เพราะ...พระองค์ทรงพระชนม์อยุ่

พระนามของพระองค์  คือ  เยซู

ผู้ตรัสว่า

"เราเป็นเหตุให้คนทั้งปวงเป็นขึ้นและมีชีวิต  ผู้ที่วางใจในเรานั้น  ถึงแม้ว่าเขาตายแล้ว  ก็จะยังมีชีวิตอีก" (ยอห์น 11:25)

"บรรดาผู้ที่ลำบากเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนัก  จงมาหาเรา  และเราจะให้ท่านทั้งหลายหายเหนื่อยเป็นสุข" (มัทธิว  11:28)

 

สมาคมคริสตธรรมไทย

 

FollowHisSteps.com

ได้รับการสนับสนุน Web Hosting จาก SPAComputer.com, ThaWang.com