ท่านรู้จักพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่หรือไม่

FollowHisSteps.com
 

เมื่อมีโอกาสได้พูดคุยกันถึงเรื่องของพระเจ้า  หลายคนก็ให้ความคิดเห็นที่แตกต่างกัน  ดังนี้

 • มีบางคนกล่าวว่า  เขารู้เรื่องของพระเจ้า  และเชื่อว่าพระเจ้ามีจริง ๆ
 • มีบางคนกล่าวว่า  แปลกใจที่ได้ยินเรื่องของพระเจ้า  พระเจ้ามีจริง ๆ หรือ?
 • มีคนอีกเป็นจำนวนมากกล่าวว่า  ไม่เคยคิดถึงเรื่องของพระเจ้าเลย  เพราะเป็นเรื่องที่อยู่ห่างตัวจนเกินไป

ไม่มีใครเคยเห็นพระเจ้าเลย !  เพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นพระวิญญาณ 

ท่านลองพิจารณาดูว่า

 • เราไม่เคยเห็นลมที่พัดมา  แต่เราก็สามารถสัมผัสลมได้
 • เราไม่เห็นดวงดาวในเวลากลางวัน  แต่เราก็รู้ว่ามันอยู่บนท้องฟ้า
 • เรามองไม่เห็นผี  แต่เราก็ยังกลัวผี

เช่นเดียวกันที่เราไม่สามารถมองเห็นพระเจ้า  แต่เราก็สามารถสัมผัสกับฝีพระหัตถ์ของพระองค์ที่ทรงสร้างสรรพสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจน  และพระองค์ทรงตรัสกับเราทางพระวจนะของพระองค์ว่า  พระองค์ทรงรักมนุษย์ทุกคน  ทรงให้โอกาสแก่ทุกคนที่จะรู้จักกับพระองค์ด้วยตนเอง ทางพระเยซูคริสต์  พระบุตรองค์เดียวของพระองค์ เดี๋ยวนี้

พระคัมภีร์ซึ่งเป็นพระวจนะของพระเจ้าได้บอกกับเราว่า

 • เพราะว่าพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์เพื่อให้ชีวิตผูกพันอย่างถูกต้องกับพระองค์ ในพระธรรมปฐมกาล 1:26,27

"แล้วพระเจ้าตรัสว่า "ให้เราสร้างมนุษย์ตามฉายาตามอย่างของเรา... พระเจ้าจึงทรงสร้างมนุษย์ขึ้นตามพระฉายาของพระเจ้านั้น  พระองค์สร้างมนุษย์ขึ้น  และได้ทรงสร้างให้เป็นชายและหญิง"

 • แต่ มนุษย์ได้ทำลายความสัมพันธ์นั้น  เท่ากับเป็นการแยกตนเองออกจากพระเจ้า  โดยมีความบาปกั้นอยู่ตรงกลาง  ในพระธรรมโรม 3:23

"เพราะว่าทุกคนทำบาป และเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้า"

 • ถึงกระนั้น  พระเจ้าทรงรักมนุษย์  จึงได้ส่งพระเยซูคริสต์  พระบุตรองค์เดียวของพระองค์ลงมาไถ่บาปของเราที่กางเขน  เพื่อให้เราคืนดีกับพระองค์  ในพระธรรมยอห์น 3:16

"เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลก จนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์  เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศ  แต่มีชีวิตนิรันดร์"

 • โดยเหตุที่ พระเจ้าทรงกระทำให้พระเยซูคริสต์เป็นขึ้นมาจากความตาย  และทรงประกาศชีวิตนิรันดร์ของพระองค์  ในพระธรรมกิจการ 2:23,24

"พระเยซูนี้  ทรงถูกมอบไว้ตามที่พระเจ้าทรงดำริแน่นอนล่วงหน้าไว้ก่อน  ท่านทั้งหลายได้ให้คนอธรรมจับพระองค์ไปตรึงที่กางเขนและประหารชีวิตเสีย  พระเจ้าได้ทรงบันดาลให้พระองค์คืนพระชนม์  ด้วยทรงกำจัดความเจ็บปวดแห่งความตายเสีย  เพราะว่าความตายจะครอบงำพระองค์ไว้ไม่ได้"

ท่านพร้อมที่จะคืนดี และรู้จักกับพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่หรือยัง?

เวลานี้  ท่านมีโอกาสที่จะมีความสัมพันธ์และรู้จักกับพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่  และสามารถรับชีวิตนิรันดร์ ทางพระเยซูคริสต์ได้ด้วยความเชื่อของท่าน

เพียงแต่ท่านต้อง

 • เข้าใจว่า  มนุษย์ทุกคนเป็นคนบาป  และความบาปนั้นได้นำไปสู่ความตาย  ซึ่งมนุษย์ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองให้พ้นได้  ในพระธรรมโรม 6:23  กล่าวว่า

"เพราะว่าค่าจ้างของคยวามบาปคือความตาย  แต่ของประทานจากพระเจ้าคือชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์ องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา"

 • สารภาพความบาป และขอให้พระเยซูคริสต์ทรงโปรดยกความผิดบาปและหันชีวิตจากความบาปไปสู่ความชอบธรรมของพระองค์  ในพระธรรม 1 ยอห์น 1:9  กล่าวว่า

"ถ้าเราสารภาพบาปของเรา  พระองค์ทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรม  ก็จะทรงโปรดยกบาปของเรา  และจะทรงชำระเราให้พ้นจากการอธรรมทั้งสิ้น"

 • เชื่อและต้อนรับ  ให้พระเยซูคริสต์เข้ามาเป็นพระเจ้า  และเป็นพระผู้ช่วยให้รอดในชีวิตของท่าน  ในพระธรรม ยอห์น 1:12  กล่าวว่า

"แต่ส่วนบรรดาผู้ที่ต้อนรับพระองค์  ผู้ที่เชื่อในพระนามของพระองค์  พระองค์ก็ทรงประทานสิทธิให้เป็นบุตรของพระเจ้า"

 

เดอะ ไบเบิล ลิค ไทยแลนด์

 

 • ถ้าท่านอ่านแล้ว มีความปรารถนาที่จะเปิดใจออก อธิษฐานทูลเชิญพระเยซูคริสต์เสด็จเข้ามาในชีวิตของท่าน และเป็นพระเจ้าของท่าน  กรุณาไปที่หน้า คำอธิษฐาน

 • ถ้าคุณอ่านแล้วสนใจ กรุณาติดต่อคริสตจักรใกล้บ้านท่านได้เลยครับ หรือถ้าหากต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม ก็ติดต่อโดยตรงได้ที่อีเมลของผมเลยครับ ton@followhissteps.com

FollowHisSteps.com

ได้รับการสนับสนุน Web Hosting จาก SPAComputer.com, ThaWang.com