เรื่องราวเกี่ยวกับวันคริสต์มาส

FollowHisSteps.com
 

ในขณะที่คนทั่วโลกกำลังเตรียมของขวัญ และจัดงานเลี้ยงอย่างใหญ่โต เพื่อเฉลิมฉลองในวันคริสต์มาส  แต่ถึงกระนั้นก็ตาม  ยังมีผุ้คนอีกจำนวนมาก  ที่ไม่ได้เข้าใจความหมายที่แท้จริงของ "วันคริสต์มาส"  ว่ามีความสำคัญอย่างไร? และเพื่อใคร?

 

สันติสุขจงมีท่านกลางมนุษย์ทั้งปวง

เป็นเวลานานแล้วที่ความบาปได้ครอบครองชีวิตจิตใจของมวลมนุษย์  ให้ตกอยู่ภายใต้อำนาจของวิญญาณแห่งความชั่วร้าย  มีกิเลสตัณหา มีการคดโกง มีการแก่งแย่งชิงดี มีความอิจฉาริษยาเข่นฆ่ากัน  จนทำให้โลกนี้เกิดความสับสนวุ่นวาย

มวลมนุษย์เฝ้ารอคอยว่าจะมีความาช่วยให้หลุดพ้นจากพันธนาการต่าง ๆ เหล่านี้   หลุดพ้นจากการเป็นทาสของความบาปที่เลวร้ายทั้งมวล  ให้พบกับอิสรภาพ  พบความสุขที่แท้จริงของชีวิต

ด้วยเหตุนี้เอง  เมื่อ 2000 กว่าปีที่ผ่านมา ที่ประเทศอิสราเอล  องค์พระเยซูคริสต์ได้ทรงสำแดงความรักของพระองค์ต่อมวลมนุษย์ชาติในโลกนี้  จึงได้เสด็จเข้ามาบังเกิดในโลก  ดังที่พระธรรมยอห์น  บทที่ 3 ข้อที่ 16-17  ได้กล่าวว่า

"เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลก  จนได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์  เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พิสาศ  แต่มีชีวิตนิรันดร์  เพราะว่าพระเจ้าทรงให้พระบุตรเข้ามาในโลก  มิใช่เพื่อพิพากษาโลก  แต่เพื่อช่วยกู้โลกให้รอด  โดยพระบุตรนั้น"

 

วันคริสต์มาส คือวันที่พระผู้ช่วยให้รอดของโลกมาบังเกิด

หนังสือ พระคริสตธรรมคัมภีร์  ได้บันทึกเรื่องราวการบังเกิดขององค์พระเยซูคริสต์ ดังนี้ ...

เรื่องพระกำเนิดของพระเยซูคริสต์เป็นดังนี้  คือ  มารีย์ ผู้เป็นมารดาของพระเยซูนั้น  เดิมโยเซฟได้สู่ขอหมั้นกันไว้แล้ว  ก่อนที่จะได้อยู่ด้วยกัน  ก็ปรากฎว่า มารีย์มีครรภ์ แล้ว  ด้วยฤทธิ์เดชพระวิญญาณบริสุทธิ์

แต่โยเซฟคู่หมั้นของเขาเป็นคนมีธัมมะ  ไม่พอใจที่จะแพร่งพรายความเป็นไปของเธอ  หมายจะถอนหมั้นลับ ๆ  

แต่เมื่อโยเซฟยังคิดในเรื่องนี้อยู่  ก็มีฑูตสวรรค์องค์หนึ่งของพระเป็นเจ้ามาปรากฎแก่โยเซฟในความฝันว่า

"โยเซฟ บุตรดาวิด  อย่ากลัวที่จะรับมารีย์ มาเป็นภรรยาของเจ้าเลย  เพราะว่าผู้ซึ่งปฏิสนธิในครรภ์ของเธอ  เป็นโดยเดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์  เธอจะประสูติบุตรชาย  แล้วเจ้าจงเรียกนามท่านว่า "เยซู"  เพราะว่าท่านเป็นผู้ที่จะโปรดช่วยชนชาติของท่านให้รอดพ้นจากความผิดบาปของเขา"

ครั้นโยเซฟตื่นขึ้นมา  ก็กระทำตามคำซึ่งฑูตของพระเจ้าสั่งนั้น  คือได้รับมารีย์มาเป็นภรรยา  แต่มิได้สมสู่กับเธอ

อยู่มาคราวนั้นมีการรับสั่งจากจักรพรรดิซีซาร์ ออกัสดัส  ให้จดทะเบียนสำมะโนครัวทั่วทั้งแผ่นดิน ...

ฝ่ายโยเซฟก็ขึ้นไปจากเมืองนาซาเร็ธ แคว้นกาลิลี  ถึงเมืองของดาวิด ชื่อ เบธเลเฮม แคว้นยูเดียด้วย  เพราะว่าเขาเป็นวงศ์วานและเชื้อสายของ ดาวิด

เขาได้ไปกับมารีย์ที่เขาได้หมั้นไว้แล้ว  เพื่อจะขึ้นทะเบียนและนางมีครรภ์

เมื่อเขาทั้งสองอยู่ที่นั่น  ก็ถึงเวลาที่มารีย์จะประสูติบุตร  นางจึงประสูติบุตรชาย เอาผ้าอ้อมพันและวางไว้ในรางหญ้า  เพราะว่าไม่มีที่ว่างให้เขาในโรงแรม

ในแถบนั้นมีคนเลี้ยงแกะอยู่ในทุ่งนา เฝ้าฝูงแกะของเขาในเวลากลางคืน

มีฑูตองค์หนึ่งของพระเป็นเจ้ามาปรากฎแก่เขา  และพระสิริขององค์พระเป้นเจ้าส่องล้อมรอบเขา  และเขากลัวนัก

ฝ่ายฑูตองค์นั้นกล่าวแก่เขาว่า

"อย่ากลัวเลย  เพราะเรานำข่าวดีมายังท่านทั้งหลาย  คือ  ความปรีดียิ่งจะมาถึงคนทั้งปวง  เพราะว่าในวันนี้พระผู้ช่วยให้รอดของท่านทั้งหลาย  คือ  พระคริสต์เจ้า มาบังเกิดที่เมืองดาวิด  นี่จะเป็นหมายสำคัญแก่ท่านทั้งหลาย  คือท่านจะได้พบพระกุมารนั้น พันผ้าอ้อมนอนอยู่ในรางหญ้า"

ทันใดนั้นมีชาวสวรรค์หมู่หนึ่ง มาอยู่กับฑูตองค์นั้น  ร่วมสรรเสริญพระเจ้า ว่า

"พระสิริจงมีแด่พระเจ้าในที่สูงสุด  ส่วนบนแผ่นดินโลก  สันติสุขจงมีท่ามกลางมนุษย์ทั้งหวง  ซึ่งพระองคืทรงโปรดปรานนั้น"

เมื่อฑูตสวรรค์เหล่านั้นไปจากเขาขึ้นสู่สวรรค์ไปแล้ว  พวกเลี้ยงแกะได้พูดกันว่า  ให้เราไปยังเมืองเบธเลเฮม  ดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้น...

ครั้นเขาได้เห็นแล้ว  จึงเล่าเรื่อง  ซึ่งเขาได้ยินถึงพระกุมารนั้น  คนทั้งปวงที่ได้ยินก็ประหลาดใจ  ด้วยเนื้อความที่คนเลี้ยงแกะได้บอกแก่เขา

ภายหลังได้มีโหราจารย์  จากทิศตะวันออกมายังกรุงเยรูซาเล็ม เพื่อเฝ้าพระกุมารเยซู  โหราจารย์เหล่านั้นได้ตามดวงดาวซึ่งเขาได้เห็น

เมื่อปรากฎขึ้นนั้นก็ได้นำหน้าเขาไปจนมาหยุดอยู่เหนือสถานที่ที่พระกุมารอยู่นั้น

"เมื่อโหราจารย์ได้เห็นดาวนั้น ก็มีความยินดียิ่งนัก  ครั้งเข้าไปในเรือนก็พบพระกุมาณกับนางมารีย์มาดา  จึงกราบนมัสการกุมารนั้น  แล้วเปิดหีบหยิบทรัพย์ของเขาออกมาถวายแก่กุมารเป็นเครื่องบรรณาการ  คือ  ทองคำ  กำยาน และมดยอบ"

 

จุดประสงค์ของการเสด็จมา

คริสต์มาสนี้  พระเจ้าทรงประทานของขวัญพิเศษแก่มนุษย์ทุกคน  โดยผู้ที่เชื่อในนามพระเยซูคริสต์จะได้รับการอภัยโทษบาป  มีความสุข และมีชีวิตนิรันดร์

ตามที่พระธรรมกิจการ บทที่ 4:12  ได้กล่าวไว้ว่า

"ในผู้อื่น ความรอดไม่มีเลย  ด้วยว่านามอื่นซึ่งให้เรารอดได้ไม่ทรงโปรดให้มีท่ามกลางมนุษย์ทั่วใต้ฟ้า"

นี่คือเหตุการณ์อันยิ่งใหญ่ในเทศการคริสต์มาส  คือองค์พระเยซูคริสต์เจ้าได้ทรงเสด็จเข้ามาในโลกเพื่อรับโทษ  รับความผิดบาปของเราทุกคนที่จะต้องถูกพิพากษาในความผิดนั้น  และทรงปลดปล่อยให้เราหลุดพ้นจากอำนาจชั่วร้าย  กลับเป็นไท

วันนี้จิตใจของท่านมีที่ว่างสำหรับพระคริสต์หรือไม่ ?

พระองค์ทรงต้องการที่จะเสด็จเข้ามาประทับในชีวิตของท่าน  เพราะพระองค์รักท่าน  และพร้อมที่จะยกโทษความผิดบาปจากทุกสิ่งที่ท่านได้กระทำมา

ท่านพร้อมที่จะทูลเชิญพระองค์ประทับอยู่ในชีวิตของท่านตลอดไปหรือไม่?

 

เดอะ ไบเบิล ลิค ไทยแลนด์

 

  • ถ้าท่านอ่านแล้ว มีความปรารถนาที่จะเปิดใจออก อธิษฐานทูลเชิญพระเยซูคริสต์เสด็จเข้ามาในชีวิตของท่าน และเป็นพระเจ้าของท่าน  กรุณาไปที่หน้า คำอธิษฐาน

  • ถ้าคุณอ่านแล้วสนใจ กรุณาติดต่อคริสตจักรใกล้บ้านท่านได้เลยครับ หรือถ้าหากต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม ก็ติดต่อโดยตรงได้ที่อีเมลของผมเลยครับ ton@followhissteps.com

 

FollowHisSteps.com

ได้รับการสนับสนุน Web Hosting จาก SPAComputer.com, ThaWang.com