ปลอบโยนช่วยเหลือ

FollowHisSteps.com
 

เราห่วงท่าน
พระเจ้าทรงเข้าใจท่าน
ความรักของพระเจ้า
ความไม่มั่นใจ
การวางใจ
ความกลัว
ขอบคุณพระเจ้า
ความท้อแท้ใจ
การอธิษฐาน
ความอดกลั้น
ความอ้างว้าง
เรียนรู้
ความเชื่อมั่น
ทรงรักษา
ปลอบโยนช่วยเหลือ

บางคนเขียนว่า :  ข้าพเจ้ารู้ว่า โดยชีวิตหรือความตาย  ข้าพเจ้ามิได้เป็นของตนเองอีกต่อไป  แต่พระเยซูคริสต์ องค์พระผู้ช่วยให้รอดต่างหาก  ทรงเป็นเจ้าของชีวิตและจิตวิญญาณของข้าพเจ้า

ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์เลวร้ายขึ้น  ท่านจะพำนักอยู่ในสันติสุขของพระเจ้า

ไม่ว่าจะหายดีโดยเร็วหรือช้า หรือจะหายเป็นปกติโดยสิ้นเชิง หรือเพียงแต่บางส่วน

แม้ว่าท่านอาจจะไม่หายจากความเจ็บป่วย  ท่านก็ยังจะพึ่งอยู่ในสันติสุขของพระเจ้า

การยอมมอบชีวิตให้พระเยซูคริสต์ พระบุตรของพระเจ้า  พระเจ้าจะทรงยอมรับท่าน

ทรงยกโทษความบาปผิดของท่าน

ทรงรักษาอย่างมากมาย

นี่คือการปลอบโยนของพระเจ้าเพื่อท่าน

 

พระคัมภีร์กล่าวว่า...

  • เรามอบสันติสุขไว้ให้แก่ท่านทั้งหลาย สันติสุขของเราที่ให้แก่ท่านนั้น เราให้ท่านไม่เหมือนโลกให้ อย่าให้ใจของท่านวิตก และอย่ากลัวเลย (ยอห์น 14:27)

  • เราได้บอกเรื่องนี้แก่ท่าน เพื่อท่านจะได้มีสันติสุขในเรา ในโลกนี้ท่านจะประสบความทุกข์ยาก แต่จงชื่นใจเถิด เพราะว่าเราได้ชนะโลกแล้ว'' (ยอห์น 16:33)

  • ใจแน่วแน่นั้น พระองค์ทรงรักษาไว้ในศานติภาพอันสมบูรณ์ เพราะเขาวางใจในพระองค์ (อิสยาห์ 26:3)

 

เดอะ ไบเบิล ลิค ไทยแลนด์

 

Back

 

  • ถ้าท่านอ่านแล้ว มีความปรารถนาที่จะเปิดใจออก อธิษฐานทูลเชิญพระเยซูคริสต์เสด็จเข้ามาในชีวิตของท่าน และเป็นพระเจ้าของท่าน  กรุณาไปที่หน้า คำอธิษฐาน

  • ถ้าคุณอ่านแล้วสนใจ กรุณาติดต่อคริสตจักรใกล้บ้านท่านได้เลยครับ หรือถ้าหากต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม ก็ติดต่อโดยตรงได้ที่อีเมลของผมเลยครับ ton@followhissteps.com

 

FollowHisSteps.com

ได้รับการสนับสนุน Web Hosting จาก SPAComputer.com, ThaWang.com