ทรงรักษา

FollowHisSteps.com
 

เราห่วงท่าน
พระเจ้าทรงเข้าใจท่าน
ความรักของพระเจ้า
ความไม่มั่นใจ
การวางใจ
ความกลัว
ขอบคุณพระเจ้า
ความท้อแท้ใจ
การอธิษฐาน
ความอดกลั้น
ความอ้างว้าง
เรียนรู้
ความเชื่อมั่น
ทรงรักษา
ปลอบโยนช่วยเหลือ

พระเจ้าทรงสร้างท่านอย่างอัศจรรย์

แม้ความเจ็บป่วยและความเหน็ดเหนื่อยที่เกิดขึ้นกับท่านจะฟื้นกลับคืนมาเองได้

บางครั้งพระเจ้าทรงรักษาท่านโดยการใช้ยา หรือการผ่าตัด หรือการบำบัดพิเศษจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

บางครั้งพระเจ้าทรงรักษาโดยตรง  โดยตอบคำอธิษฐานของท่าน

อย่างไรก็ดี  มันเป็นไปได้ที่ท่านจะหายเป็นปกติในกรณีใดก็ตาม

พระเจ้าทรงเป็นแพทย์ผู้ประเสริฐ  เป็นผู้รักษาท่านให้หาย

ฉะนั้นเมื่อเราหายเป็นปกติแล้ว  จงแสดงความขอบคุณต่อผู้ที่ได้ช่วยเหลือเรามาทุกคน  ในเวลาเจ็บไข้

อย่าลืม!  ที่จะขอบคุณแพทย์ผู้ประเสริฐยิ่งใหญ่ก่อนสิ่งอื่นใด

จงยอมมอบกายของท่านถวายให้แด่พระองค์  ด้วยความยินดีเพื่อรับใช้พระองค์

 

พระคัมภีร์กล่าวว่า...

 • เป็นการดีที่จะโมทนาพระคุณพระเจ้า ข้าแต่องค์ผู้สูงสุด
  ที่จะร้องเพลงสรรเสริญพระนามของพระองค์
  ที่จะประกาศความรักมั่นคงของพระองค์ในเวลาเช้า
  และความสัตย์สุจริตของพระองค์ในกลางคืน
  ข้าแต่พระเจ้า เพราะพระองค์ทรงกระทำให้ข้าพระองค์ยินดีด้วยพระราชกิจของพระองค์
  ข้าพระองค์ร้องเพลงด้วยความชื่นบาน เนื่องในพระราชกิจของพระองค์
  (สดุดี 92:1,2,4)

 • พระองค์ประทานกำลังแก่คนอ่อนเปลี้ย และแก่ผู้ที่ไม่มีกำลัง พระองค์ทรงเพิ่มแรง แม้คนหนุ่มๆจะอ่อนเปลี้ยและเหน็ดเหนื่อย และชายฉกรรจ์จะล้มลงทีเดียว แต่เขาทั้งหลายผู้รอคอยพระเจ้าจะเสริมเรี่ยวแรงใหม่ เขาจะบินขึ้นด้วยปีกเหมือนนกอินทรี เขาจะวิ่งและไม่เหน็ดเหนื่อย เขาจะเดินและไม่อ่อนเปลี้ย (อิสยาห์ 40:29-31)

 

 

เดอะ ไบเบิล ลิค ไทยแลนด์

 

Back Next

 

 • ถ้าท่านอ่านแล้ว มีความปรารถนาที่จะเปิดใจออก อธิษฐานทูลเชิญพระเยซูคริสต์เสด็จเข้ามาในชีวิตของท่าน และเป็นพระเจ้าของท่าน  กรุณาไปที่หน้า คำอธิษฐาน

 • ถ้าคุณอ่านแล้วสนใจ กรุณาติดต่อคริสตจักรใกล้บ้านท่านได้เลยครับ หรือถ้าหากต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม ก็ติดต่อโดยตรงได้ที่อีเมลของผมเลยครับ ton@followhissteps.com

 

FollowHisSteps.com

ได้รับการสนับสนุน Web Hosting จาก SPAComputer.com, ThaWang.com