เรียนรู้

FollowHisSteps.com
 

เราห่วงท่าน
พระเจ้าทรงเข้าใจท่าน
ความรักของพระเจ้า
ความไม่มั่นใจ
การวางใจ
ความกลัว
ขอบคุณพระเจ้า
ความท้อแท้ใจ
การอธิษฐาน
ความอดกลั้น
ความอ้างว้าง
เรียนรู้
ความเชื่อมั่น
ทรงรักษา
ปลอบโยนช่วยเหลือ

การเจ็บไข้นั้นไม่เป็นที่น่ายินดี

แต่อาจจะเป็นโอกาสของท่าน  ที่จะได้เรียนรู้ความจริงอันล้ำค่า  หรือได้ทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้แล้วอีกครั้งหนึ่ง

ตัวอย่างเช่น  ท่านอาจจะลืมนึกถึงว่า ท่านจะต้องพึ่งพระองค์ในทุกสิ่ง!

หรือบางที  ท่านมีความเชื่อมั่นในสุขภาพและพละกำลังของท่านเอง

ท่านคาดหวังว่าจะต้องแข็งแรงตลอดไป

หรือท่านอาจเพิกเฉยต่อสิ่งสำคัญมากในชีวิตของท่าน  เช่น  ความสัมพันธ์ของท่านในชีวิตครอบครัวก็ดี  หรือเพื่อเพื่อนของท่านก็ดี  หรือความสัมพันธ์กับพระเจ้าก็ดี

หรือท่านอาจไม่มีเวลาพอที่จะคิดถึงความหมายและจุดประสงค์ของชีวิต

แต่เวลานี้ท่านมีโอกาสที่จะคิดแล้ว

ในเวลาแห่งการเจ็บป่วย  เป็นเวลาแห่งการเรียนรู้ของท่าน

 

พระคัมภีร์กล่าวว่า...

  • ดูก่อนพี่น้องของข้าพเจ้า เมื่อท่านทั้งหลายประสบความทุกข์ยากลำบากต่างๆ ก็จงถือว่าเป็นเรื่องน่ายินดี  เพราะท่านทั้งหลายรู้ว่า การทดลองความเชื่อของท่านนั้น ทำให้เกิดความหนักแน่นมั่นคง และจงให้ความมั่นคงนั้นบรรลุผลอันสมบูรณ์ เพื่อท่านทั้งหลายจะได้เป็นคนที่ดีพร้อม มีคุณสมบัติครบถ้วน ไม่มีสิ่งใดบกพร่องเลย (ยากอบ 1:2-4)

  • เพราะบิดาที่เป็นมนุษย์ตีสอนเราเพียงชั่วเวลาเล็กน้อย ตามความเห็นดีเห็นชอบของเขาเท่านั้น แต่พระองค์ได้ทรงตีสอนเราเพื่อประโยชน์ของเรา เพื่อให้เราได้เข้าส่วนในวิสุทธิภาพของพระองค์ เมื่อมีการตีสอนนั้นดูไม่เป็นที่ชื่นใจเลย เป็นเรื่องเศร้าใจ แต่ต่อมาภายหลังก็จะก่อให้เกิดความสุขสำราญแก่บรรดาคนที่ต้องทนอยู่นั้น คือความชอบธรรมนั้นเอง (ฮีบรู 12:10,11)

  • ในความรอดนั้นท่านทั้งหลายชื่นชมยินดี ถึงแม้ว่าเดี๋ยวนี้ จำเป็นที่ท่านจะต้องทนทุกข์ทรมานชั่วขณะหนึ่งในการถูกทดลองต่างๆ เพื่อการลองดูความเชื่อของท่าน อันประเสริฐยิ่งกว่าทองคำ ซึ่งแม้เสียไปได้ก็ยังถูกลองด้วยไฟ จะได้เป็นเหตุให้เกิดความสรรเสริญ เกิดศักดิ์ศรีและเกียรติ ในเวลาที่พระเยซูคริสต์จะเสด็จมาปรากฏ (1เปโตร 1:6-7)

 

เดอะ ไบเบิล ลิค ไทยแลนด์

 

Back Next

 

  • ถ้าท่านอ่านแล้ว มีความปรารถนาที่จะเปิดใจออก อธิษฐานทูลเชิญพระเยซูคริสต์เสด็จเข้ามาในชีวิตของท่าน และเป็นพระเจ้าของท่าน  กรุณาไปที่หน้า คำอธิษฐาน

  • ถ้าคุณอ่านแล้วสนใจ กรุณาติดต่อคริสตจักรใกล้บ้านท่านได้เลยครับ หรือถ้าหากต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม ก็ติดต่อโดยตรงได้ที่อีเมลของผมเลยครับ ton@followhissteps.com

 

FollowHisSteps.com

ได้รับการสนับสนุน Web Hosting จาก SPAComputer.com, ThaWang.com