ความอดกลั้น

FollowHisSteps.com
 

เราห่วงท่าน
พระเจ้าทรงเข้าใจท่าน
ความรักของพระเจ้า
ความไม่มั่นใจ
การวางใจ
ความกลัว
ขอบคุณพระเจ้า
ความท้อแท้ใจ
การอธิษฐาน
ความอดกลั้น
ความอ้างว้าง
เรียนรู้
ความเชื่อมั่น
ทรงรักษา
ปลอบโยนช่วยเหลือ

คนเป็นจำนวนมาก  มีชีวิตเต็มไปด้วยความยุ่งยากแสนเข็ญ

บางทีท่านก็ตกอยู่ในสภาพเช่นนี้ด้วย

คือไม่มีเวลาพอที่จะทำทุกสิ่งที่อยากทำ

เมื่อท่านเกิดล้มป่วยลง  ทำให้เกิดความว้าวุ่นและหงุดหงิดใจ

ท่านควบคุมตนเองอีกต่อไปมิได้แล้ว

ท่านต้องการความช่วยเหลือ  เพราะท่านมิได้เป็นนายของตนเองอีกต่อไป  ความเจ็บไข้เป็นโอกาสดีแก่ท่าน  ที่จะเรียนรู้จักความอดกลั้น

พระองค์ให้โอกาสท่านแสวงหาพระองค์

จงเริ่มพูดกับพระองค์

จงเริ่มลงมืออ่านพระวจนะ

จงอดกลั้น  อย่าเร่งร้อน

หาโอกาสจากการที่ต้องหยุดงาน ในการเจ็บป่วยของท่าน

จงเรียนรู้ที่จะรอคอยพระเจ้า

 

พระคัมภีร์กล่าวว่า...

 • ข้าพเจ้าได้เพียรรอคอยพระเจ้า
  พระองค์ทรงเอนพระองค์ลง ฟังคำร้องทูลของข้าพเจ้า
  พระองค์ทรงฉุดข้าพเจ้าขึ้นมาจากหลุมอันน่าสลด
  ออกมาจากเลนตม แล้ววางเท้าของข้าพเจ้าลงบนศิลา
  กระทำให้ย่างเท้าของข้าพเจ้ามั่นคง
  พระองค์ทรงบรรจุเพลงใหม่ในปากข้าพเจ้า
  เป็นบทเพลงสรรเสริญพระเจ้าของเรา
  คนเป็นอันมากจะเห็นและเกรงกลัว และวางใจในพระเจ้า
  (สดุดี 40:1-3)

 • ข้าพเจ้ารู้จักที่จะเผชิญกับความตกต่ำ และรู้จักที่จะเผชิญกับความอุดมสมบูรณ์ ไม่ว่าในกรณีใดๆ  ข้าพเจ้ารู้จักเคล็ดลับที่จะเผชิญกับความอิ่มท้องและความอดอยาก ความสมบูรณ์พูนสุข และความขัดสน ข้าพเจ้าผจญทุกสิ่งได้ โดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกำลังข้าพเจ้า (ฟิลิปปี 4:12-13)

 

เดอะ ไบเบิล ลิค ไทยแลนด์

 

Back Next

 

 • ถ้าท่านอ่านแล้ว มีความปรารถนาที่จะเปิดใจออก อธิษฐานทูลเชิญพระเยซูคริสต์เสด็จเข้ามาในชีวิตของท่าน และเป็นพระเจ้าของท่าน  กรุณาไปที่หน้า คำอธิษฐาน

 • ถ้าคุณอ่านแล้วสนใจ กรุณาติดต่อคริสตจักรใกล้บ้านท่านได้เลยครับ หรือถ้าหากต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม ก็ติดต่อโดยตรงได้ที่อีเมลของผมเลยครับ ton@followhissteps.com

 

FollowHisSteps.com

ได้รับการสนับสนุน Web Hosting จาก SPAComputer.com, ThaWang.com