การอธิษฐาน

FollowHisSteps.com
 

เราห่วงท่าน
พระเจ้าทรงเข้าใจท่าน
ความรักของพระเจ้า
ความไม่มั่นใจ
การวางใจ
ความกลัว
ขอบคุณพระเจ้า
ความท้อแท้ใจ
การอธิษฐาน
ความอดกลั้น
ความอ้างว้าง
เรียนรู้
ความเชื่อมั่น
ทรงรักษา
ปลอบโยนช่วยเหลือ

การอธิษฐานเป็นสิทธิพิเศษล้ำค่า

ด้วยการอธิษฐานท่านจะได้รับคำตอบ  ที่ทำให้ท่านมีกำลังเพิ่มขึ้น  ท่านจะมีสามัคคีธรรมกับพระเจ้า  และชื่นชมยินดีในพระพรแห่งสันติสุข

แต่บางครั้ง  ความเจ็บป่วยของท่านเกินกว่าที่จะอธิษฐานได้  หรือเหนื่อยเกินไป

หรือดูราวกับว่า  พระเจ้าไม่ได้ฟังคำอธิษฐานของท่าน

หรือท่านไม่รู้ว่า  จะอธิษฐานเพื่ออะไร  ถ้าเช่นนั้นจะทำอย่างไรดี

ขอให้ท่านรู้ว่า  มีหลายคนกำลังอธิษฐานเพื่อท่าน  เผื่อผู้ที่ท่านรัก  เพื่อ  และครอบครัวด้วยคำอธิษฐานต่อพระเจ้า 

และพระเยซูคริสต์กำลังอธิษฐานเพื่อท่านในสวรรค์

และพระวิญญาณบริสุทธิ์  ผู้ทราบความต้องการทุกอย่างของท่าน  ได้ทูลขอต่อพระบิดาในสวรรค์สถาน  เพื่อท่านทั้งหลายด้วย

 

พระคัมภีร์กล่าวว่า...

  • อย่าทุกข์ร้อนในสิ่งใดๆเลย แต่จงทูลเรื่องความปรารถนาของท่านทุกอย่างต่อพระเจ้า ด้วยการอธิษฐาน การวิงวอน กับการขอบพระคุณ แล้วสันติสุขแห่งพระเจ้าซึ่งเกินความเข้าใจ จะคุ้มครองจิตใจและความคิดของท่านไว้ในพระเยซูคริสต์ (ฟิลิปปี 4:6,7)

  • ฉะนั้นขอให้เราทั้งหลาย จงมีใจกล้าเข้ามาถึงพระที่นั่งแห่งพระคุณ เพื่อเราจะได้รับพระเมตตา และจะได้รับพระคุณที่จะช่วยเราในขณะที่ต้องการ (ฮิบรู 4:16)

  • สาธุการแด่พระเจ้า เพราะว่าพระองค์ไม่ทรงปฎิเสธคำอธิษฐานของข้าพเจ้า หรือยับยั้งความรักมั่นคงของพระองค์เสียจากข้าพเจ้า (สดุดี 66:20)

  • พระองค์จะสนพระทัยในคำอธิษฐานของคนสิ้นเนื้อประดาตัว และจะไม่ทรงดูหมิ่นคำอธิษฐานของเขา (สดุดี 102:17)

 

เดอะ ไบเบิล ลิค ไทยแลนด์

 

Back Next

 

  • ถ้าท่านอ่านแล้ว มีความปรารถนาที่จะเปิดใจออก อธิษฐานทูลเชิญพระเยซูคริสต์เสด็จเข้ามาในชีวิตของท่าน และเป็นพระเจ้าของท่าน  กรุณาไปที่หน้า คำอธิษฐาน

  • ถ้าคุณอ่านแล้วสนใจ กรุณาติดต่อคริสตจักรใกล้บ้านท่านได้เลยครับ หรือถ้าหากต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม ก็ติดต่อโดยตรงได้ที่อีเมลของผมเลยครับ ton@followhissteps.com

 

FollowHisSteps.com

ได้รับการสนับสนุน Web Hosting จาก SPAComputer.com, ThaWang.com