ความท้อแท้ใจ

FollowHisSteps.com
 

เราห่วงท่าน
พระเจ้าทรงเข้าใจท่าน
ความรักของพระเจ้า
ความไม่มั่นใจ
การวางใจ
ความกลัว
ขอบคุณพระเจ้า
ความท้อแท้ใจ
การอธิษฐาน
ความอดกลั้น
ความอ้างว้าง
เรียนรู้
ความเชื่อมั่น
ทรงรักษา
ปลอบโยนช่วยเหลือ

โรงพยาบาล  ตลอดจนสถานพยาบาลต่าง ๆ  เป็นสถานที่ที่จำเป็นสำหรับคนป่วยที่ต้องการ

แต่ก็ไม่เหมือนบ้านของท่าน

สิ่งที่ท่านเคยทำก็ไม่อาจทำได้ตามปกติ

ความสะดวกสบายแบบที่อยู่ในบ้านไม่มีอีกต่อไป  และมีบางคนที่ท่านไม่รู้จัก  บอกให้ท่านทำอย่างนี้  ไม่ให้ทำอย่างนั้น

ท่านรู้สึกเหมือนว่าท่านถูกขังไว้

ท่านเจ็บปวด  ท่านร้องไห้  ท่านทำอะไรไม่ถูก

และท่านก็ไม่ทราบด้วยว่า  เป็นเวลานานสักเท่าใด  ก่อนที่จะหายไปเป็นปกติเหมือนเดิม

แต่พระเจ้าเข้าใจทุกอย่างดี  และทรงปรารถนาให้ท่านมีความจริงใจและสัตย์ซื่อต่อพระองค์  พระองค์ไม่ปรารถนาให้ท่านซ่อนความรู้สึก  แท้จริงของท่าน

แต่พระองค์ปรารถนาให้ท่านทูลทุกสิ่งต่อพระองค์

พระองค์ทรงสัญญาว่าจะทรงฟังท่าน

 

พระคัมภีร์กล่าวว่า...

 • กวางกระเสือกกระสนหาลำธาร ที่มีน้ำไหลฉันใด
  ข้าแต่พระเจ้า จิตวิญญาณของข้าพระองค์ ก็กระเสือกกระสนหาพระองค์ฉันนั้น
  จิตวิญญาณของข้าพระองค์กระหายหาพระเจ้า หาพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์
  เมื่อไรข้าพระองค์จะได้มาเห็นพระพักตร์พระเจ้า ข้าพระองค์กินน้ำตาต่างอาหารทั้งวันคืน
  ขณะที่คนพูดกับข้าพระองค์ วันแล้ววันเล่าว่า "พระเจ้าของเจ้าอยู่ที่ไหน"
  จิตใจของข้าพเจ้าเอ๋ย ไฉนเจ้าจึงฝ่ออยู่
  ไฉนเจ้าจึงกระสับกระส่ายภายในข้าพเจ้า จงหวังใจในพระเจ้า เพราะข้าพเจ้าจะถวายสดุดีแด่พระองค์อีก
  ผู้ทรงเป็นความอุปถัมภ์ และพระเจ้าของข้าพเจ้า
  กลางวันพระเจ้าทรงบัญชาความรักมั่นคงของพระองค์
  และกลางคืนเพลงของพระองค์อยู่กับข้าพเจ้า เป็นคำอธิษฐานต่อพระเจ้าแห่งชีวิตของข้าพเจ้า
  (สดุดี 42:1-3,5,8)

 

เดอะ ไบเบิล ลิค ไทยแลนด์

 

Back Next

 

 • ถ้าท่านอ่านแล้ว มีความปรารถนาที่จะเปิดใจออก อธิษฐานทูลเชิญพระเยซูคริสต์เสด็จเข้ามาในชีวิตของท่าน และเป็นพระเจ้าของท่าน  กรุณาไปที่หน้า คำอธิษฐาน

 • ถ้าคุณอ่านแล้วสนใจ กรุณาติดต่อคริสตจักรใกล้บ้านท่านได้เลยครับ หรือถ้าหากต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม ก็ติดต่อโดยตรงได้ที่อีเมลของผมเลยครับ ton@followhissteps.com

 

FollowHisSteps.com

ได้รับการสนับสนุน Web Hosting จาก SPAComputer.com, ThaWang.com