การวางใจ

FollowHisSteps.com
 

เราห่วงท่าน
พระเจ้าทรงเข้าใจท่าน
ความรักของพระเจ้า
ความไม่มั่นใจ
การวางใจ
ความกลัว
ขอบคุณพระเจ้า
ความท้อแท้ใจ
การอธิษฐาน
ความอดกลั้น
ความอ้างว้าง
เรียนรู้
ความเชื่อมั่น
ทรงรักษา
ปลอบโยนช่วยเหลือ

พระพรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของเรา  คือการที่มีผู้หนึ่งที่สามารถไว้วางใจได้  ในทุกสิ่งทุกอย่าง  โดยปราศจากข้อแม้

พระเจ้า  คือผู้ที่ท่านสามารถไว้วางใจ  ท่านสามารถเปิดเผยความในใจในทุกสิ่งทุกอย่าง  เชื่อมั่นว่าผู้ที่ท่านวางใจนั้น  จะไม่ทำให้ท่านผิดหวัง  หรือทอดทิ้งท่านไป

พระองค์ทรงสัญญาว่า  จะไม่ลืมท่านหรือทอดทิ้งท่าน  หรือทำให้ท่านผิดหวัง

พระองค์พร้อมที่จะฟังปัญหาของท่าน  เมื่อท่านทูลขอความช่วยเหลือจากพระองค์

พระเจ้าพร้อมที่จะเป็นเพื่อนของท่าน  ปรารถนาให้ท่านวางใจในพระองค์  จนหมดสิ่นทุกสิ่งทุกอย่าง

 

พระคัมภีร์กล่าวว่า...

 • "และจงร้องทูลเราในวันทุกข์ยากลำบาก เราจะช่วยกู้เจ้า และเจ้าจะถวายพระสิริแก่เรา" (สดุดี 50:15)

 • เมื่อข้าพระองค์กลัว ข้าพระองค์วางใจในพระองค์
  ในพระเจ้า ผู้ที่ข้าพระองค์สรรเสริญ พระวจนะของพระองค์
  ในพระเจ้า ข้าพระองค์วางใจอย่างปราศจากความกลัว
  เนื้อหนังจะกระทำอะไรแก่ข้าพระองค์ได้
  (สดุดี 56:3,4)

 • พระเจ้าทรงเป็นความสว่างและความรอดของข้าพเจ้า  ข้าพเจ้าจะกลัวผู้ใดเล่า (สดุดี 27:1)

 • พระเจ้าทรงเป็นที่กำบังเข้มแข็งของคนที่ถูกกดขี่
  ทรงเป็นที่กำบังเข้มแข็งในเวลายากลำบาก
  บรรดาผู้ที่รู้จักพระนามของพระองค์ ก็วางใจในพระองค์
  ข้าแต่พระเจ้าเพราะว่าพระองค์มิได้ทรงทอดทิ้งบรรดาผู้ที่เสาะแสวงหาพระองค์
  (สดุดี 9:9,10)

 

เดอะ ไบเบิล ลิค ไทยแลนด์

 

Back Next

 

 • ถ้าท่านอ่านแล้ว มีความปรารถนาที่จะเปิดใจออก อธิษฐานทูลเชิญพระเยซูคริสต์เสด็จเข้ามาในชีวิตของท่าน และเป็นพระเจ้าของท่าน  กรุณาไปที่หน้า คำอธิษฐาน

 • ถ้าคุณอ่านแล้วสนใจ กรุณาติดต่อคริสตจักรใกล้บ้านท่านได้เลยครับ หรือถ้าหากต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม ก็ติดต่อโดยตรงได้ที่อีเมลของผมเลยครับ ton@followhissteps.com

 

FollowHisSteps.com

ได้รับการสนับสนุน Web Hosting จาก SPAComputer.com, ThaWang.com