ความไม่มั่นใจ

FollowHisSteps.com
 

เราห่วงท่าน
พระเจ้าทรงเข้าใจท่าน
ความรักของพระเจ้า
ความไม่มั่นใจ
การวางใจ
ความกลัว
ขอบคุณพระเจ้า
ความท้อแท้ใจ
การอธิษฐาน
ความอดกลั้น
ความอ้างว้าง
เรียนรู้
ความเชื่อมั่น
ทรงรักษา
ปลอบโยนช่วยเหลือ

บางครั้งท่านอาจรู้สึกว่าพระเจ้าทรงลงโทษท่าน  เมื่อท่านเกิดความเจ็บป่วย หรืออาจจะต้องรับความยากลำบากทั้งปวงที่กำลังเข้ามาในชีวิตของท่าน

เพราะบางสิ่งที่ท่านได้ทำผิดพลาดไป  จริงอยู่พระเจ้าไม่ได้ปกป้องลูกของพระองค์ให้ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บเสมอไป  หรือว่าโรคภัยไข้เจ็บไม่ใช่สิ่งที่จะทดแทนบาปของท่าน

พระเยซูเท่านั้นชดใช้บาปได้

ขอจำไว้ว่า  พระเจ้าทรงอนุญาตให้โรคภัยไข้เจ็บและความทุกข์ทรมานเกิดขึ้นกับท่าน เพื่อผลดีที่สุดสำหรับท่านเอง  เพียงแต่ท่านยอมถ่อมใจ  ยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นนั้น  มอบไว้ในพระหัตถ์ของพระเจ้า  พระองค์ทรงช่วยท่านได้

 

พระคัมภีร์กล่าวว่า...

  • คนชอบธรรมนั้นถูกข่มใจหลายอย่าง  แต่พระเจ้าทรงช่วยกู้เขาออกมาให้พ้นหมด (สดุดี 34:19)

  • เรารู้ว่า พระเจ้าทรงช่วยคนที่รักพระองค์ ให้เกิดผลดีในทุกสิ่ง (โรม 8:28)

  • แต่ท่าน (พระเยซู) ถูกบาดเจ็บ  เพราะความทรยศของเราทั้งหลาย  ท่านฟกช้ำเพราะความบาปผิดของเรา  การตีสอนอันทำให้เราทั้งหลายสมบูรณ์นั้นตกแก่ท่าน  ที่ท่านต้องฟกช้ำนั้นก็ทำให้เราหายดี (อิสยาห์ 53:5)

  • และพระเจ้าของข้าพเจ้าจะประทานสิ่งสารพัด  ที่พวกท่านขาดอยู่นั้น  จากทรัพย์อันรุ่งเรืองของพระองค์ในพระเยซูคริสต์ (ฟิลิปปี 4:19)

 

เดอะ ไบเบิล ลิค ไทยแลนด์

 

Back Next

 

  • ถ้าท่านอ่านแล้ว มีความปรารถนาที่จะเปิดใจออก อธิษฐานทูลเชิญพระเยซูคริสต์เสด็จเข้ามาในชีวิตของท่าน และเป็นพระเจ้าของท่าน  กรุณาไปที่หน้า คำอธิษฐาน

  • ถ้าคุณอ่านแล้วสนใจ กรุณาติดต่อคริสตจักรใกล้บ้านท่านได้เลยครับ หรือถ้าหากต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม ก็ติดต่อโดยตรงได้ที่อีเมลของผมเลยครับ ton@followhissteps.com

 

FollowHisSteps.com

ได้รับการสนับสนุน Web Hosting จาก SPAComputer.com, ThaWang.com