ความรักของพระเจ้า

FollowHisSteps.com
 

เราห่วงท่าน
พระเจ้าทรงเข้าใจท่าน
ความรักของพระเจ้า
ความไม่มั่นใจ
การวางใจ
ความกลัว
ขอบคุณพระเจ้า
ความท้อแท้ใจ
การอธิษฐาน
ความอดกลั้น
ความอ้างว้าง
เรียนรู้
ความเชื่อมั่น
ทรงรักษา
ปลอบโยนช่วยเหลือ

เมื่อท่านวางใจพระเจ้าอย่างจริงใจ  ท่านจะเกิดความมั่นใจว่าความรักของพระเจ้า จะไม่ทำให้ท่านต้องผิดหวัง  ไม่มีอะไรมาพรากความรักของพระเจ้าไปจากท่าน

สถานการณ์ต่าง ๆ อาจทำให้ท่านรู้สึกว่าถูกทอดทิ้ง  แต่ขอให้ท่านรู้ว่าพระเจ้าจะไม่ทอดทิ้งท่านเลย

ท่านอาจจะลืมนึกถึงการทรงสถิตอยู่ และความรักของพระเจ้า  เมื่อท่านเกิดเจ็บป่วยหรือกำลังเผชิญความหวาดกลัว

แต่ความรักของพระเจ้าสถิตอยู่กับท่านเสมอ

สถานการณ์ต่าง ๆ ไม่สามารถทำให้เราขาดจากความรักและการทรงสถิตอยู่ของพระเจ้าได้

ถึงแม้ว่าตัวท่านอาจเปลี่ยนไปเพราะความหวั่นไหว

พระเจ้ายังคงสัตย์ซื่อและมีความรักมั่นคงเป็นนิตย์

พระเจ้าไม่เคยเปลี่ยนแปลง

พระเจ้าทรงเหมือนเดิม เป็นนิตย์นิรันดร์

 

พระคัมภีร์กล่าวว่า...

  • ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า  พระองค์ประเสริฐและทรงพร้อมที่จะประทานอภัย  อุดมด้วยความรักมั่นคงต่อบรรดาผู้ร้องทูลพระองค์ (สดุดี 86:5)

  • แล้วใครจะให้เราทั้งหลายขาดจากความรักของพระคริสต์ได้เล่า  จะเป็นความทุกข์ หรือความยากลำบาก หรือการเคี่ยวเข็ญ หรือการกันดารอาหาร หรือการเปลือยกาย หรือการถูกโพยภัย หรือการถูกคมดาบ  แต่ว่าในเหตุการณ์ทั้งปวงเหล่านี้ เรามีชียเหลือล้น โดยพระองค์ผู้ได้ทรงรักเราทั้งหลาย  เพราะข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า แม้ความตาย หรือชีวิต หรือบรรดาฑูตสวรรค์ หรือเทพเจ้า หรือสิ่งซึ่งมีอยู่ในปัจจุบันนี้ หรือสิ่งซึ่งจะมีในภายหน้า หรือฤทธิ์เดชทั้งหลาย หรือซึ่งสูง หรือซึ่งลึก หรือสิ่งใด ๆ อื่นที่ได้ทรงสร้างแล้วนั้น  จะไม่สามารถกระทำให้เราทั้งหลายขาดจากความรักของพระเจ้า  ซึ่งมีอยู่ในพระเยซูคริสต์ องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา (โรม 8:35,37-39)

 

เดอะ ไบเบิล ลิค ไทยแลนด์

 

Back Next

 

  • ถ้าท่านอ่านแล้ว มีความปรารถนาที่จะเปิดใจออก อธิษฐานทูลเชิญพระเยซูคริสต์เสด็จเข้ามาในชีวิตของท่าน และเป็นพระเจ้าของท่าน  กรุณาไปที่หน้า คำอธิษฐาน

  • ถ้าคุณอ่านแล้วสนใจ กรุณาติดต่อคริสตจักรใกล้บ้านท่านได้เลยครับ หรือถ้าหากต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม ก็ติดต่อโดยตรงได้ที่อีเมลของผมเลยครับ ton@followhissteps.com

 

FollowHisSteps.com

ได้รับการสนับสนุน Web Hosting จาก SPAComputer.com, ThaWang.com