พระเจ้าทรงเข้าใจท่าน

FollowHisSteps.com
 

เราห่วงท่าน
พระเจ้าทรงเข้าใจท่าน
ความรักของพระเจ้า
ความไม่มั่นใจ
การวางใจ
ความกลัว
ขอบคุณพระเจ้า
ความท้อแท้ใจ
การอธิษฐาน
ความอดกลั้น
ความอ้างว้าง
เรียนรู้
ความเชื่อมั่น
ทรงรักษา
ปลอบโยนช่วยเหลือ

พระเจ้าทรงทราบความอ่อนแอ  และความทุกข์ยากของท่านที่กำลังเกิดขึ้น

พระองค์ทราบว่าท่านกำลังประสบปัญหาอะไร 

พระองค์เข้าใจความเจ็บปวดและความกลัวของท่าน 

พระองค์ไม่ทอดทิ้งท่านและไม่ลืมท่าน

 

พระเยซูคริสต์พระบุครของพระเจ้า  ได้รับความทุกข์ยากทรมานมาแล้วด้วยพระองค์เอง 

และพระองค์เองได้มาเพื่อจะเสริมกำลังและช่วยท่านในยามทุกข์ยากแสนเข็ญ

 

เชิญฟังพระสุรเสียงของพระองค์

พระองค์ทรงเข้าใจท่าน

 

พระคัมภีร์กล่าวว่า...

  • จงละความกระวนกระวายของท่านไว้กับพระองค์  พระองค์ทรงห่วงท่านทั้งหลาย (1เปโตร 5:7)

  • ขอเชิญชิมดูแล้วจะเห็นว่า  พระเจ้าประเสริฐ  คนที่ลี้ภัยอยู่ในพระองค์ก็เป็นสุข (สดุดี 34:8)

  • พระเจ้าทรงอยู่ใกล้ผู้ที่จิตใจฟกช้ำ  และทรงช่วยผู้ที่จิตใจสำนึกผิด (สดุดี 34:18)

  • เพราะเหตุที่พระองค์ได้ทรงทนทุกข์ทรมานและถูกลองใจ  พระองค์จึงทรงสามารถช่วยผู้ที่ถูกลองใจได้ (ฮีบรู 2:18)

 

เดอะ ไบเบิล ลิค ไทยแลนด์

 

Back Next

 

  • ถ้าท่านอ่านแล้ว มีความปรารถนาที่จะเปิดใจออก อธิษฐานทูลเชิญพระเยซูคริสต์เสด็จเข้ามาในชีวิตของท่าน และเป็นพระเจ้าของท่าน  กรุณาไปที่หน้า คำอธิษฐาน

  • ถ้าคุณอ่านแล้วสนใจ กรุณาติดต่อคริสตจักรใกล้บ้านท่านได้เลยครับ หรือถ้าหากต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม ก็ติดต่อโดยตรงได้ที่อีเมลของผมเลยครับ ton@followhissteps.com

 

FollowHisSteps.com

ได้รับการสนับสนุน Web Hosting จาก SPAComputer.com, ThaWang.com