ความเข้าใจเกี่ยวกับพิธีศพของคริสเตียน

FollowHisSteps.com
 

1. คริสเตียนมีความเชื่อว่า  ผู้วายชนม์ได้เสร็จสิ้นภารกิจการงานในโลก และจากโลกนี้ไปอยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้าในสวรรค์  อันเป็นที่อยู่ถาวร ซึ่งพระเจ้าได้ทรงเตรียมไว้ให้เป็นสถานแห่งสันติสุขนิรันดร์ (วิวรณ์ 21:4, ยอห์น 14:1-3)

2. บนพื้นฐานของความเชื่อนี้  พิธีศพของคริสตชนจึงมิใช่เป็นการสวดส่งวิญญาณของผู้วายชนม์  และมิได้เป็นพิธีที่เน้นสำหรับผู้ล่วงลับ  แต่เป็นการนมัสการพระเจ้า  เพื่อประเล้าประโลมใจครอบครัว และญาติมิตรของผู้วายชนม์

3. พิธีศพตามแบบคริสตชน โดยทั่วไปประกอบด้วย

    (1) พิธีบรรจุ

    (2) พิธีไว้อาลัย

    (3) พิธีฝัง

4. ระเบียบพิธีศพ  โดยทั่วไปจะประกอบด้วยรายการหลักดังต่อไปนี้

    (1) ร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้า

    (2) อธิษฐาน ทูลขอการทรงนำจากพระเจ้า และเพื่อประเล้าประโลมใจครอบครัวผู้วายชนม์

    (3) อ่านพระธรรม เพื่อก่อให้เกิดความเข้าใจและหนุนใจ

    (4) บรรยายธรรม เพื่อก่อให้เกิดความเข้าใจในพระธรรม

5. ตามประเพณีของคริสตจักร จะมีการรำลึกถึงผู้ล่วงหลับ และเยี่ยมเยียนสุสานในเทศกาลวันฟื้นคืนพระชนม์ (เทศกาลอีสเตอร์)

6. คริสตชนมีความหวังและเชื่อในเรื่องชีวิตนิรันดร์  ผู้ที่ล่วงหลับไปแล้ว จะเป็นขึ้นมาใหม่  และเราทั้งหลายจะได้พบกันอีกบนแผ่นดินสวรรค์

FollowHisSteps.com

ได้รับการสนับสนุน Web Hosting จาก SPAComputer.com, ThaWang.com