ชีวิตที่ดีกว่า

FollowHisSteps.com
 

ในสังคมยุคปัจจุบัน  เราต้องต่อสู้กับปัญหารอบด้าน  ทำให้เรารู้สึกเหน็ดเหนือ่ย  ท้อแท้  แต่ท่านผู้หนึ่งสัญญากับเราว่า

"บรรดาผู้ที่ลำบากและเหน็ดเหนื่อย และแบกภาระหนัก  จงมาหาเรา  และเราจะให้ท่านทั้งหลายหายเหนื่อยเป็นสุข"

เป็นคำเชิญชวนที่เหมาะสมที่สุดในยุคนี้  เพราะใครเล่าจะไม่เหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนัก  ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐีผู้ดีมีศักดิ์  คนยากจน  ต่างคนต่างก็ไม่พ้นที่จะต้องแบกภาระหนักนี้ไว้  เช่น  ปัญหาบ้านแตกสาแหรกขาด  ความกระวนกระวาย  โรคภัยไข้เจ็บ  การเป็นทาสของวิญญาณชั่ว  ต้องการหลุดพ้น  แต่ทำไม่ได้  ทั้ง ๆ ที่พยายามดิ้นรนเพื่อให้หลุดพ้น  แต่สิ่งเหล่านี้กลับบีบรัดชีวิตหนักขึ้นทุกวัน ๆ

ตามที่พระเจ้าสัญญาว่า

"มาหาเรา  และเราจะช่วยท่านให้หายเหนื่อย เป็นสุข..." 

เป็นคำเชิญชวนที่มีความหมายยิ่งนัก  มาหาพระเจ้าแล้วพระองค์จะทรงโปรดประทานอะไรให้แก่เราคำตอบคือ  "ชีวิตที่ดีกว่า"  เป็นชีวิตที่มีความรักแท้  สัตย์ซื่อ  ชื่นชมยินดี  มีชัยชนะ  นั่นคือ  ชีวิตนิรันดร์ตามที่พระธรรมยอห์น  บทที่ 3  ข้อที่ 16  ตรัสว่า

"เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลก  จนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์  เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศ  แต่มีชีวิตนิรันดร์"

เป็น "ชีวิตที่ดีกว่า"  ที่พระเจ้าพร้อมจะหยิบยื่นให้แก่ทุกคน  เพราะชีวิตที่ดีกว่านั้น  หมายถึง "ชีวิตของพระเจ้า  ประทับอยู่กับผู้นั้น"   เป็นชีวิตที่มีพลัง  บริสุทธิ์สะอาดอย่างที่เราคิดไม่ถึง  ท่านจะประหลาดใจเมื่อท่านได้รับชีวิตที่ดีกว่านั้น

ท่านผู้อ่านที่รัก  ท่านได้รับการอภัยโทษบาปนั้นแล้วหรือยัง ?  ท่านได้พบกับชีวิตนิรันดร์หรือยัง ในสภาวะที่เป็นอยู่ขณะนี้  หากว่าท่านจะต้องเสียชีวิตลง  ท่านจะไปอยู่ที่ไหนกับใคร  บนแผ่นดินสวรรค์กับพระเยซูคริสต์ตลอดนิรันดร์  หรือกับมารซาตานในนรกชั่วนิรันดร์   ท่านพร้อมหรือยังที่จะพบกับพระเยซูคริสต์

ที่กล่าวมาข้างต้นนี้  เป็นคำถามที่สำคัญ  และจำเป็นอย่างที่สุดในชีวิตของท่าน  คำตอบของท่านจะเป็นเช่นใด ?  โปรดจำไว้ว่าท่านจะเลือกคำตอบได้เพียงคำตอบเดียว  คือ  รอดพ้นจากความบาป   และมุ่งสู่สวรรค์  หรือไม่ก็หลงไปจากทางแห่งความรอด พ้นบาป มุ่งไปสู่แดนนรก

ในพระธรรมสุภาษิตบทที่ 14 ข้อที่ 12  กล่าวว่า

"มีทางหนึ่งซึ่งคนเราดูเหมือนถูก  แต่มันสิ่นสุดลงที่ทางของความมรณา"

และในพระธรรมโรม  บทที่ 6 ข้อ 23  กล่าวว่า

"เพราะว่าค่าจ้างของความบาปคือ ความตาย  แต่ของประทานจากพระเจ้าคือชีวิตนิรันดร์"

ถ้าท่านยังไม่แน่ใจว่าท่านรอดพ้นจากบาปนั้นแล้วหรือยัง  หากท่านปรารถนาที่จะได้รับความแน่ใจนั้น  และพร้อมที่จะพบกับองค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อรับเอาชีวิตที่ดีกว่า  ท่านสามารถทำได้โดยทำตามข้อเสนอต่อไปนี้

 

ประการแรก :  ยอมรับว่าเป็นคนบาป  และกลับมาหาพระเจ้า

พระเจ้าตรัสว่า

"เพราะว่าทุกคนทำบาป  และเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้า  เพราะว่าค่าจ้างของความบาปคือความตาย ...  องค์พระผู้เป็นเจ้ามิได้ทรงประสงค์ที่จะให้ผู้หนึ่งผู้ใดพินาศเลย  แต่ทรงปรารถนาที่จะให้คนทั้งปวงกลับใจเสียใหม่" (โรม 6:23, 3:23 ; 2 เปโตร 3:9)

 

ประการที่สอง :  สารภาพความผิดบาปของท่านต่อพระเจ้า

ท่านสามารถพบกับความจริงได้ว่า

"บุคคลที่ซ่อนจากการละเมิดของตนจะไม่จำเริญ  แต่บุคคลที่สารภาพและทิ้งความชั่วเสีย จะได้ความกรุณา  ถ้าเราสารภาพบาปของเรา  พระองค์ทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรม  ก็จะทรงยกบาปของเรา และจะทรงชำเราเราให้พ้นจากการอธรรมทั้งสิ้น" (สุภาษิต 28:13 ; 1 ยอห์น 1:9)

 

ประการที่สาม : ท่านต้องบังเกิดใหม่

"พระเยซูตรัสว่า เราบอกความจริงแก่ท่านว่า  ถ้าผู้ใดไม่ได้บังเกิดใหม่  ผู้นั้นจะเห็นแผ่นดินของพระเจ้าไม่ได้  เหตุฉะนั้น  ถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์  ผู้นั้นก็จะเป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้ว  สิ่งสารพัดเก่า ๆ ก็ล่วงไป  นี่แน่ะ กลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้น" (ยอห์น 3:3,2 ; 1 โครินธ์ 5:17)

ท่านต้องตัดสินใจเชื่อ  และต้อนรับพระเยซูคริสต์เข้ามาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดในชีวิตของท่านด้วยจริงใจ  โดยการกระทำเช่นนี้  ท่านจะได้รับความรอดพ้นจากความบาปผิดและได้รับชีวิตใหม่ในองค์พระเยซูคริสต์  เป็น "ชีวิตที่ดีกว่า"

"จงเชื่อ  และวางใจในพระเยซูเจ้า  ท่านจะรอดได้ทั้งครอบครัวของท่านด้วย" (กิจการ 16:31)

 

ประการที่สี่ : เชื่อในพระสัญญาของพระเจ้า

"...พระโลหิตของพระเยซู  พระบุตรของพระองค์  ก็ชำระให้เราทั้งหลายปราศจากบาปทั้งสิ้น" (ยอห์น 1:7ข)

 

ท่านผู้อ่านที่รัก  ท่านได้ทำตามข้อเสนอที่กล่าวมาข้างต้นแล้วหรือยัง  ถ้าท่านได้ทำตามนั้นแล้ว  จงมั่นใจว่าท่านได้เป็นบุตรของพระเจ้า  ท่านได้รับการอภัยโทษบาป  และมี "ชีวิตที่ดีกว่า"  แต่ถ้าท่านยังไม่ทำตาม  เป็นเรื่องที่น่าเศร้าใจเพราะว่าท่านยังตกอยู่ในความบาป และดำเนินชีวิตสู่การพิพากษา  ตามที่พระเจ้าตรัสไว้ในพระธรรม ยอห์น บทที่ 3 ข้อที่ 18  ว่า

"ผู้ที่วางใจในพระบุตรก็ไม่ต้องถูกพิพากษาลงโทษ  ส่วนผู้ที่มิได้วางใจก็ต้องถูกพิพากษาลงโทษอยู่แล้ว  เพราะเขามิได้วางใจในพระนามพระบุตรองค์เดียวของพระเจ้า"

เวลานี้  ท่านกำลังอยู่จุดไหน   ท่านแน่ใจว่าท่านได้รับการอภัยโทษบาปแล้ว  หรือว่ายังไม่แน่ใจอะไรเลย  ด้วยเหตุนี้  ท่านต้องทำอะไรสักอย่างในวันนี้และเวลานี้  เพราะพระเจ้าตรัสว่า

"อย่าคุยอวดถึงพรุ่งนี้  เพราะเจ้าไม่ทราบว่าวันหนึ่ง ๆ จะนำอะไรมาให้บ้าง  เพราะถ้าผู้ใดจะได้สิ่งของสิ้นทั้งโลก  แต่ต้องเสียชีวิตของตน  ผู้นั้นจะได้ประโยชน์อะไร" (สุภาษิต 27:1 ; มาระโก 8:36)

เมื่อท่านอ่านแล้วมีใจปรารถนาที่จะได้รับ "ชีวิตที่ดีกว่า"  ตามพระสัญญาของพระเจ้า  ท่านเพียงเปิดใจของท่าน  ทูลเชิญให้พระเยซูคริสต์มาประทับในชีวิตของท่านและเป็นพระเจ้าของท่าน

 

เดอะ ไบเบิล ลิค ไทยแลนด์

 

  • ถ้าท่านอ่านแล้ว มีความปรารถนาที่จะเปิดใจออก อธิษฐานทูลเชิญพระเยซูคริสต์เสด็จเข้ามาในชีวิตของท่าน และเป็นพระเจ้าของท่าน  กรุณาไปที่หน้า คำอธิษฐาน

  • ถ้าคุณอ่านแล้วสนใจ กรุณาติดต่อคริสตจักรใกล้บ้านท่านได้เลยครับ หรือถ้าหากต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม ก็ติดต่อโดยตรงได้ที่อีเมลของผมเลยครับ ton@followhissteps.com

FollowHisSteps.com

ได้รับการสนับสนุน Web Hosting จาก SPAComputer.com, ThaWang.com