กลัว

FollowHisSteps.com
 

"กลัว"  เป็นคำที่เรามักจะได้ยิน  และเราเองก็มักพูดกันเสมอ ๆ ว่า กลัว  ทั้ง ๆ ที่เราเองก็ยังไม่แน่ใจเลยว่าที่เรากำลังกลัวอยู่นั้น  จะเป็นจริงหรือไม่  เพราะว่าเรามักคิดไปเอง  แล้วเราก็กลัวไปเอง  ถ้าหากว่าเรามีโอกาสถามอีกหลาย ๆ คนว่า เขากลัวอะไร?  และทำไมถึงกลัว?  ก็ยังคงหาคำตอบที่ชัดเจนไม่ได้  เราเองก็มีความกลัวอยู่มากมายหลายประการ  เนื่องจากเราไม่มั่นใจว่า  จะมีใครที่สามารถช่วยเราให้พ้นความกลัวนี้ได้ 

ความกลัวส่วนใหญ่แล้ว  มักจะเป็นความกลัวฝ่ายร่างกายในโลกนี้มากกว่า  เช่น  กลัวจน  กลัวรูปไม่สวย  กลัวความทุกข์  กลัวไม่มีใครรัก  ฯลฯ  แต่ไม่ค่อยมีใครกลัวชีวิตในโลกหน้า  เมื่อเราตายจากโลกนี้ไปแล้ว  ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้าง

ท่านผู้อ่านที่รัก  ที่ท่านกำลังอ่านอยู่นี้  เชื่อว่าจะสามารถช่วยให้ท่านเข้าใจได้อย่างถูกต้องว่า  เมื่อท่านเผชิญกับความกลัวนั้น  ท่านมิได้เผชิญกับเหตุการณ์ต่าง ๆ นั้นเพียงลำพังผู้เดี่ยว  ท่านมีผู้หนึ่งสัญญาว่า  จะอยู่เคียงข้างท่าน  และพร้อมที่จะช่วยเหลือท่าน  ท่านผู้นั้นคือ  องค์พระเยซูคริสต์เจ้า

ดังนั้น  เมื่อท่าน ...

 

เมื่อมีความกระวนกระวายใจ  พระเจ้าทรงเป็นห่วงคุณ

พระองค์ทรงพร้อมที่จะเป็นเพื่อนกับคุณ  และจะทรงช่วยเหลือเขาให้พ้นจากความกระวนกระวาย  ดังที่พระองค์ทรงสัญญาไว้ในพระวจนะของพระองค์ว่า  พระเยซูทรงตรัสว่า

"เหตุฉะนั้น  เราบอกท่านทั้งหลายว่า  อย่ากระวนกระวายถึงชีวิตของตนว่า  จะเอาอะไรกิน  หรือจะเอาอะไรดื่ม  และอย่ากระวนกระวายถึงร่างกายของตนว่า  จะเอาอะไรนุ่งห่ม  ชีวิตสำคัญยิ่งกว่าอาหารมิใช่หรือ......แต่ว่าพระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์  ทรงทราบแล้วว่าท่านต้องการสิ่งทั้งปวงเหล่านี้  เหตุฉะนั้นอย่ากระวนกระวายถึงพรุ่งนี้  เพราะว่าพรุ่งนี้คงมีอาการกระวนกระวายสำหรับพรุ่งนี้เอง  แต่ละวันก็มีทุกข์พออยู่แล้ว" (มัทธิว6:25,32-34)

"อย่าทุกข์ร้อนในสิ่งใด ๆ เลย  แต่จงทูลเรื่องความปรารถนาของท่านทุกอย่างต่อพระเจ้า  ด้วยการอธิษฐาน  การวิงวอน  กับการขอบพระคุณ" (ฟิลิปปี4:6)

 

เมื่อมีความว้าเหว่  พระเจ้าทรงสัญญาว่า  พระองค์จะทรงสถิตอยู่ใกล้ ๆ กับคุณ

"บรรดาผู้ที่รู้จักพระนามของพระองค์ก็วางใจในพระองค์  ข้าแต่พระเจ้า  เพราะว่าพระองค์มิได้ทรงทอดทิ้งบรรดาผู้ที่เสาะแสวงหาพระองค์  ขอพระองค์ทรงหันมายังข้าพระองค์  และมีพระกรุณาต่อข้าพระองค์  เพราะข้าพระองค์ว้าเหว่และเป็นทุกข์อยู่  ขอทรงบรรเทาความยากลำบากในใจของข้าพระองค์  ขอทรงนำข้าพระองค์ออกจากความทุกข์ใจของข้าพระองค์" (สดุดี9:10 , 25:16,17)

"พระเจ้าผู้ซึ่งเรายุดไว้จากที่สุดปลายแผ่นดินโลก  และเรียกมาจากที่ไกลสุดของโลก  กล่าวแก่เจ้าว่า  เจ้าเป็นผู้รับใช้เรา  เราได้เลือกเจ้าและไม่เหวี่ยงเจ้าออกไป  เพราะเราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า  ยุดมือขวาของเจ้าไว้  คือ  เราพูดกับเจ้าว่า  อย่ากลัวเลย  เราจะช่วยเจ้า" (อิสยาห์41:9,13)

 

เมื่อคุณมีความล้มเหลว  พระเจ้าพร้อมที่จะช่วยเหลือคุณ

"ศัตรูของข้าเอ๋ย  อย่าเปรมปรีดิ์เย้ยข้าเลย  เมื่อข้าล้มลง  ข้าจะลุกขึ้นอีก  เมื่อข้านั่งอยู่ในความมืด  พระเจ้าจะทรงเป็นความสว่างแก่ข้า" (มีคาห์7:8)

"ราชอาณาจักรของพระองค์เป็นราชอาณาจักรนิรันดร์  และแผ่นดินของพระองค์ ดำรงอยู่ทุกชั่วชาติพันธุ์  พระเจ้าทรงสัตย์ซื่อ  ตามพระวจนะทั้งสิ้นของพระองค์  และทรงพระเมตตาตามกิจการทั้งสิ้นของพระองค์  พระเจ้าทรงชูทุกคนที่กำลังจะล้มลง  และทรงยกทุกคนที่โน้มตัวให้ลุกขึ้น  พระเจ้าทรงอยู่ใกล้ผู้ที่จิตใจฟกช้ำ และทรงช่วยผู้ที่จิตใจสำนึกผิด" (สดุดี145:13,14 , 34:18)

 

เมื่อมีความท้อแท้  พระเจ้าจะเป็นผู้ให้กำลังใจกับเราทั้งหลาย

"ข้าแต่พระเจ้า  ขอทรงฟังเสียงร้องของข้าพระองค์  ขอทรงสดับคำอธิษฐานขอข้าพระองค์  ข้าพระองค์ร้องทูลพระองค์มาแต่ที่สุดปลายแผ่นดินโลกเมื่อจิตใจของข้าพระองค์อ่อนระอาไป  ขอทรงนำข้าพระองค์มาถึงศิลาที่สูงกว่าข้าพระองค์  เพราะพระองค์ทรงเป็นที่ลี้ภัยของข้าพระองค์  เป็นหอคอยเข้มแข็งที่ประจันหน้าศัตรู" (สดุดี61:1-3)

"เราสั่งเจ้าไว้แล้วมิใช่หรือว่าจงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิด  อย่าตกใจหรือคร้ามกลัวเลย  เพราะว่าเจ้าไปในถิ่นฐานใด  พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าทรงสถิตอยู่กับเจ้า" (โยชูวา1:9)

"จงนิ่งเสีย  และรู้เถอะว่า  เราคือพระเจ้า  เราเป็นที่ยกย่องท่านกลางประชาชาติ  เราเป็นที่ยกย่องในแผ่นดินโลก" (สดุดี46:10)

"ขอพระเจ้าแห่งความหวัง  ทรงโปรดให้ท่านบริบูรณ์ด้วยความชื่นชมยินดี  และสันติสุขในความเชื่อ  เพื่อท่านจะได้เปี่ยมด้วยความหวัง  โดยฤทธิ์เดชแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์"

 

เมื่อมีอันตราย  พระเจ้าจะทรงปกป้องคุ้มครองให้พ้นจากอันตราย

"คนหยั่งรู้  เห็นอันตรายและซ่อนตัวของเขาเสีย  แต่คนเขลาเดินเรื่อยไป  และรับอันตรายนั้น" (สุภาษิต27:12)

"จงทูลพระเจ้าว่า  ที่ลี้ภัยของข้าพระองค์และป้อมปราการของข้าพระองค์  พระเจ้าของข้าพระองค์  ผู้ที่ข้าพระองค์ได้ไว้วางใจ  พระองค์จะทรงปกท่านไว้ด้วยปีกของพระองค์  และท่านจะลี้ภัยอยู่ใต้ปีกของพระองค์  ความสัตย์สุจริตของพระองค์เป็นโล่ห์และเป็นที่ตั้ง  ท่านจะไม่กลัวความสยดสยองในกลางคืน  หรือกลัวลูกธนูที่ปลิวไปในกลางวัน" (สดุดี91:2,4,5)

"พระเจ้าจะทรงอารักขาท่านให้พ้นภยันตรายทั้งสิ้น  พระองค์จะทรงอารักขาการเข้าออกของท่าน  ตั้งแต่กาลบัดนี้  สืบไปเป็นนิตย์" (สดุดี121:7)

"เรามอบสันติสุขไว้ให้แก่ท่านทั้งหลาย  สันติสุขของเราที่ให้แก่ท่านนั้น  เราให้ท่านไม่เหมือนโลกให้  อย่าให้ใจของท่านวิตกและอย่ากลัวเลย  เราได้บอกเรื่องนี้แก่ท่าน  เพื่อท่านจะได้มีสันติสุขในเรา  ในโลกนี้ท่านจะประสบความทุกข์ยาก  แต่จงชื่นใจเถิด  เพราะว่าเราได้ชนะโลกแล้ว" (ยอห์น14:27 , 16:33)

 

เมื่อมีความทุกข์ทรมาน  พระเจ้าทรงเป็นผู้ปลอบประโลม

"พระองค์ทรงทุกข์พระทัยในความทุกข์ใจทั้งสิ้นของเขา  และฑูตสวรรค์ที่อยู่ต่อพระพักตร์  พระองค์ช่วยเขาทั้งหลายให้รอด  พระองค์ทรงไถ่เขาด้วยความรักของพระองค์  และด้วยความสงสารของพระองค์  พระองค์ทรงยกเขาขึ้น  และหอบเขาไปตลอดกาลก่อน" (อิสยาห์63:9)

"ดั่งผู้ที่มารดาของตนเล้าโลม  เราจะเล้าโลมเจ้าเช่นนั้น  และเจ้าจะรับการเล้าโลมในเยรูซาเล็ม" (อิสยาห์66:13)

"ข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงให้ประจักษ์ว่า  ข้าพระองค์เป็นฝ่ายชอบธรรม  ขอทรงโปรดตอบเมื่อข้าพระองค์ร้องทูล  เมื่อข้าพระองค์จนตรอก  ขอพระองค์ประทานช่องทางให้  ขอทรงเมตตาแก่ข้าพระองค์  และทรงฟังคำอธิษฐานของข้าพระองค์" (สดุดี4:1)

"พระเจ้าประเสริฐ  ทรงเป็นที่กำบังเข้มแข็งในวันยากลำบาก  พระองค์ทรงรู้จักผู้ที่เข้ามาลี้ภัยอยู่ในกระองค์" (นาฮูม1:7)

"...พระเยซูตรัสกับเขาทั้งหลายว่า  เราเป็นความสว่างของโลก  ผู้ที่ติดตามเรามาจะไม่เดินในความมืด  แต่จะมีความสว่างแห่งชีวิต" (ยอห์น8:12)

 

เมื่อเผชิญกับความตาย  พระเจ้าจะทรงประทานชีวิตให้แก่ท่าน

"เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลก  จนได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์  เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศ  แต่มีชีวิตนิรันดร์  เพราะว่าพระเจ้าทรงให้พระบุตรเข้ามาในโลก  มิใช่เพื่อพิพากษาโลก  แต่เพื่อช่วยกู้โลกให้รอดโดยพระบุตรนั้น" (ยอห์น3:16,17)

"เราเป็นประตู  ถ้าผู้ใดเข้าไปทางเรา  ผู้นั้นก็จะรอด  เขาจะเข้าออกแล้วก็จะพบอาหาร  ขโมยนั้นย่อมมาเพื่อจะลักและฆ่าและทำลายเสีย  เราได้มาเพื่อเขาทั้งหลายจะได้ชีวิต  และจะได้อย่างครบบริบูรณ์  เราเป็นผู้เลี้ยงที่ดี  ผู้เลี้ยงที่ดีนั้นย่อมสละชีวิตของตนเพื่อฝูงแกะ" (ยอห์น10:9,10)

 

เดอะ ไบเบิล ลิค ไทยแลนด์

 

  • ถ้าท่านอ่านแล้ว มีความปรารถนาที่จะเปิดใจออก อธิษฐานทูลเชิญพระเยซูคริสต์เสด็จเข้ามาในชีวิตของท่าน และเป็นพระเจ้าของท่าน  กรุณาไปที่หน้า คำอธิษฐาน

  • ถ้าคุณอ่านแล้วสนใจ กรุณาติดต่อคริสตจักรใกล้บ้านท่านได้เลยครับ หรือถ้าหากต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม ก็ติดต่อโดยตรงได้ที่อีเมลของผมเลยครับ ton@followhissteps.com

 

FollowHisSteps.com

ได้รับการสนับสนุน Web Hosting จาก SPAComputer.com, ThaWang.com