5 สิ่งในพระคัมภีร์ที่คุณอาจยังไม่รู้

FollowHisSteps.com
 

ชีวิตที่ติดสนิทกับพระเจ้า
หนึ่งเดียวกันในพระวิญญาณ
พลังการอธิษฐานที่เกิดผล
การประกาศอย่างเกิดผล
ก้าวต่อไป
5 สิ่งในพระคัมภีร์ที่คุณอาจยังไม่รู้

ถ้าบางส่วนของพระคัมภีร์ขาดหายไป ใจความสำคัญของพระคัมภีร์ก็จะยังคงไม่เปลี่ยนแปลง เพราะพระคัมภีร์ทั้งเล่มนี้ สอดคล้องกันทั้งสิ้น นี่เป็นความอัศจรรย์ของพระวจนะของพระเจ้า

บทเรียนในวันนี้ มาจาก Chuck Missler, Chuck Smith, และ Ravi Zacharian

"ยิวชาวเมืองนั้นมีจิตใจสูงกว่าชาวเมืองเธสะโลนิกา ด้วยเขามีใจเลื่อมใสรับพระวจนะของพระเจ้า และค้นดูพระคัมภีร์ทุกวัน หวังจะรู้ว่าข้อความเหล่านั้นจะจริงดังกล่าวหรือไม่" (กิจการ 17:11)

หลังจากเรียนในวันนี้ ขอที่เราทุกคนจะค้นหาจากพระคำของพระเจ้า ทุกครั้งที่เราค้นหา พระเจ้าจะทรงเปิดเผยแก่เรา และอวยพรเรา

"17 อย่าคิดว่าเรามาเลิกล้างธรรมบัญญัติและคำของผู้เผยพระวจนะ เรามิได้มาเลิกล้าง แต่มาทำให้สมบูรณ์ทุกประการ
18 เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า ตราบใดที่ฟ้าและดินดำรงอยู่ แม้อักษรหนึ่งหรือขีดๆหนึ่งก็จะไม่สูญไปจากธรรมบัญญัติ จนกว่าสิ่งที่จะต้องเกิด ได้เกิดขึ้นแล้ว" (มัทธิว
5:17-18)

ทุกสิ่งในพระคำของพระเจ้าจะเป็นจริงเสมอ ทุกสิ่งที่พระเจ้าตรัสไว้ที่เป็นคำทำนายถึงองค์พระเยซูคริสต์ทั้งหมดล้วนเป็นจริงทั้งสิ้น และแน่นอน การเสด็จกลับมาครั้งที่สองของพระองค์เป็นจริงแน่นอน เราวางใจในพระสัญญาของพระเจ้าได้

 

1. ลำดับวงศ์วานจากอาดัมถึงโนอาห์ (ปฐมกาล 5)

"ต่อไปนี้เป็นหนังสือลำดับพงศ์พันธุ์ของอาดัม เมื่อพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์นั้น พระองค์ทรงสร้างตามพระฉายาของพระเจ้า" (ปฐมกาล 5:1)

ในบทนี้ มีการกล่าวถึงชื่อบุคคลต่าง ๆ ในเชื้อสายของอาดัม ไปจนถึงโนอาห์

แม้ว่าดูเหมือนจะเป็นเพียงรายชื่อของบุคคลธรรมดา แต่ในพระธรรมตอนนี้ มีสิ่งที่ซ่อนอยู่

"ความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าคือการซ่อนสิ่งต่างๆไว้ แต่ศักดิ์ศรีของพระราชา คือการค้นสิ่งต่างๆให้ปรากฏ" (สุภาษิต 25:2)

พระคำของพระเจ้า ยิ่งค้นหาลึก ยิ่งค้นพบว่ามีหลายสิ่งซ่อนอยู่ และจะยิ่งได้เห็น ได้ตื่นเต้นในพระคำ

ผู้ที่มีอายุมากสุดในโลก คือ "เมธูเสลา" ท่านมีอายุมากสุดในโลก แต่อย่างไรก็ตาม ท่านก็ยังเสียชีวิตก่อนบิดาของท่าน เพราะพ่อของท่าน คือ "เอโนค" ซึ่งถูกรับไปอยู่กับพระเจ้า

"21 เอโนคอยู่มาได้หกสิบห้าปี จึงมีบุตรชื่อเมธูเสลาห์
22 ตั้งแต่เอโนคมีบุตรคือเมธูเสลาห์แล้ว ก็ดำเนินกับพระเจ้าสามร้อยปี และมีบุตรชายหญิงอีกหลายคน
23 รวมอายุเอโนคได้สามร้อยหกสิบห้าปี
24 เอโนคดำเนินกับพระเจ้า แล้วหายหน้าไป เพราะพระเจ้าทรงรับเขาไป" (ปฐมกาล 5
:21-24)

เอโนคดำเนินกับพระเจ้า ได้รับบางสิ่งจากพระเจ้า และได้นำสิ่งนั้นมาตั้งชื่อลูกของตัวเอง ดังจะเห็นได้ว่าปีที่เมธูเสลาห์สิ้นชีวิต เป็นปีเดียวกันกับที่น้ำท่วมโลก

"เพราะเอโนคมีความเชื่อ ฉะนั้นพระเจ้าจึงทรงรับท่านขึ้นไป เพื่อไม่ให้ท่านประสบกับความตาย ไม่มีผู้ใดพบท่าน เพราะพระเจ้าทรงรับท่านไปแล้ว ก่อนที่ทรงรับท่านขึ้นไปนั้น มีผู้เป็นพยานว่าท่านเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้า" (ฮีบรู 11:5)

เอโนคเป็นผู้เผยพระวจนะของพระเจ้า ขณะที่เขาดำเนินชีวิตกับพระเจ้า พระเจ้าทรงตรัสกับเขา

"14 คนเหล่านี้แหละที่เอโนค ซึ่งเป็นคนชั่วอายุที่เจ็ดนับจากอาดัมได้พยากรณ์ไว้ว่า นี่แน่ะ องค์พระผู้เป็นเจ้าได้เสด็จมาพร้อมกับผู้บริสุทธิ์ของพระองค์เป็นหมื่นๆ
15 เพื่อทรงพิพากษาปรับโทษคนทั้งปวง และทรงกระทำให้ทุรชนทั้งปวง รู้สึกตัวถึงการอธรรมที่เขาได้กระทำด้วยใจชั่ว และรู้สึกตัวถึงการหยาบช้าทั้งหมด ที่ทุรชนคนบาปเหล่านั้นได้กล่าวร้ายต่อพระองค์" (ยูดา
14-15)

ขอที่เราจะพิจารณาความหมายของชื่อของบุคคลต่าง ๆ ในเชื้อสายอับราฮัม

 • อาดัม แปลว่า มนุษย์
 • เสท แปลว่า กำหนดไว้ (ปฐมกาล 5:25)
 • เอโนช แปลว่า มนุษยชาติ
 • เคนัน แปลว่า เศร้าโศก
 • มาหะลาเลล แปลว่า สรรเสริญพระเจ้า
 • ยาเรด แปลว่า โปรดลงมา
 • เอโนค แปลว่า การเริ่มต้น หรือการสอน
 • เมธูเสลาห์ แปลว่า ความตายของเขา จะนำมา...
 • ลาเมค แปลว่า สิ้นหวัง หมดอาลัยตายอยาก
 • โนอาห์ แหลว่า ความสุขสบาย หรือพักผ่อน

จากความหมายทั้งหมด จะเห็นได้ว่า พระเจ้าตรัสบอกแก่เราตั้งแต่ปฐมกาล ว่าจะเกิดสิ่งใดขึ้น พระเจ้าทรงเสด็จลงมาเป็นมนุษย์ เพื่อสอนว่าความตายของพระองค์จะนำมาซึ่งความโศกเศร้า แต่ก็มีการหนุนใจ ความสุขสบาย การพักผ่อนเกิดขึ้น นี่แสดงให้เห็นว่า แผนการของพระเจ้านั้นล้ำลึก พระองค์ทรงกำหนดทุกสิ่งตั้งแต่ก่อนจะทรงสร้างโลก ดังนั้น เรื่องพระเยซูคริสต์ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ พระเจ้าได้ทรงวางแผนไว้หมดแล้ว เช่นเดียวกัน เรามั่นใจได้ว่า เราทุกคน อยู่ในแผนการที่ดีของพระเจ้าเสมอ

พระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่ ถูกซ่อนเร้นอยู่ในพันธสัญญาเดิม
(
The New Testament is the Old Testament concealed.)

พระคัมภีร์พันธสัญญาเดิม ถูกเปิดเผยในพันธสัญญาใหม่
(The Old Testament is the New Testament revealed.)

 

2. การจัดค่ายของอิสราเอล (กันดารวิถี 2)

ค่ายของคนอิสราเอล ทุกรายละเอียดได้ถูกออกแบบไว้ และมีอะไรซ่อนอยู่ในรายละเอียดของการจัดค่าย

พระคำทุกตอน ในพระคัมภีร์ ได้มีการอ้างถึงองค์พระเยซูคริสต์

"แล้วข้าพระองค์ทูลว่า 'ข้าพระองค์มาแล้ว พระเจ้าข้า ในหนังสือม้วนก็มีเขียนเรื่องข้าพระองค์' " (สดุดี 40:7)

"แล้วข้าพระองค์ทูลว่า 'ข้าแต่พระเจ้า ข้าพระองค์มาแล้วพระเจ้าข้า จะกระทำตามน้ำพระทัยพระองค์' ตามที่มีเรื่องข้าพระองค์เขียนไว้ในหนังสือม้วน' " (ฮีบรู 10:7)

ในกันดารวิถีบทที่ 2 เป็นตอนที่อิสราเอลได้รับการนำออกจากอียิปต์แล้ว และอยู่ในถิ่นธุรกันดาร 40 ปีเนื่องจากการกบฎ

ขณะที่เขาอยู่ในถิ่นทุรกันดาร การจัดตั้งค่ายก็มีการจัดระเบียบแบบแผน โดยมีหลักการ ได้แก่

 • ตรงกลาง เป็นพลับพลาที่ประทับ และจะมีคนเลวีอยู่
 • ค่ายยูดาห์ อยู่ทางทิศตะวันออกของเลวี
 • รูเบน อยู่ทางทิศใต้ของเลวี
 • ทิศตะวันออกเฉียงใต้จะไม่มีค่ายใดตั้งอยู่ นั่นคือ จะตั้งค่ายในทิศหลักเท่านั้น
 • ความกว้างของค่ายต่าง ๆ เท่ากับขนาดค่ายเลวีเท่านั้น และความยาวจะเป็นไปตามจำนวนประชากร

ดังนั้น จะมีการตั้งค่ายในทิศเหนือ ใต้ ตะวันออก และตะวันตก เมื่อนำมาวาดเป็นรูป จะพบเป็นรูปกางเขน บ่งบอกว่า ชนชาตินี้แหละ พระเจ้าจะทรงใช้ โดยให้องค์พระเยซูคริสต์มาบังเกิดในชนชาตินี้

 

3. วิหารของพระเจ้า

"19 ท่านไม่รู้หรือว่า ร่างกายของท่านเป็นวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งสถิตอยู่ในท่าน ซึ่งท่านได้รับจากพระเจ้า ท่านไม่ใช่เจ้าของตัวท่านเอง
20 พระเจ้าได้ทรงซื้อท่านไว้แล้ว ด้วยราคาสูง เหตุฉะนั้น ท่านจงถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าด้วยร่างกายของท่านเถิด" (
1โครินธ์ 6:19)

ร่างกายของเราคือพระวิหารของพระเจ้า นี่เป็นความจริงที่เราได้ยินบ่อยมาก พระคัมภีร์ตอนนี้ได้กล่าวไว้ชัดเจนมาก และมีกล่าวในพระคัมภีร์ทั้งหมด 7 ครั้ง

อัครสาวกยอห์นได้กล่าวสิ่งต่าง ๆ เกี่ยวกับเลข 7 เยอะมาก ซึ่งเป็นเลขที่บ่งบอกถึงความสมบูรณ์ ตัวอย่างหนึ่ง คือ พระเยซูคริสต์ตรัสว่า "เราเป็น" ทั้งหมด 7 ครั้ง

แล้วการที่เราเป็นวิหารของพระเจ้า หมายถึงอะไร?

ร่างกายเรามีหัวใจ จิตวิญญาณ ความคิด และจิตใจ

เมื่อเราพิจารณาพลับพลาที่ประทับของพระเจ้าในสมัยของโมเสส ข้างในจะแบ่งออกเป็น วิสุทธิสถาน และอภิสุทธิสถาน

 • วิสุทธิสถาน จะพบ ประตู คันประทีบ โต๊ะขนมถวาย และแท่นเครื่องหอม
 • อภิสุทธิสถาน จะพบ หีบพันธสัญญา และพระที่นั่งกรุณา

"พระวาทะได้ทรงบังเกิดเป็นมนุษย์และทรงอยู่ท่ามกลางเรา บริบูรณ์ด้วยพระคุณและความจริง เราทั้งหลายได้เห็นพระสิริของพระองค์ คือพระสิริอันสมกับพระบุตรองค์เดียวของพระบิดา" (ยอห์น 1:14)

คำวว่า "ท่ามกลาง" ในพระคัมภีร์ตอนนี้ เป็นคำเดียวกับคำว่า "tabernacle" หรือ "หีบพันธสัญญา"

เมื่อพิจารณาถึงองค์พระเยซูคริสต์ โดยเชื่อมโยงกับส่วนต่าง ๆ ที่พบในวิสุทธิสถานและอภิสุทธิสถาน จะพบความจริง คือ พระเยซูคริสต์ ทรง...

 • เป็นประตู (ประตู)
 • เป็นความสว่าง (คันประทีป)
 • เป็นอาหารแห่งชีวิต (โต๊ะขนมถวาย)
 • เป็นตัวกลางให้เรา (แท่นเครื่องหอม)
 • แบกรับบาปของเรา (หีบพันธสัญญา)
 • ยกโทษบาปผิดของเรา (พระที่นั่งกรุณา)

ความจริงเหล่านี้ล้วนเป็นความหมายจากทุกสิ่งที่อยู่ในพลับพลาที่ประทับของพระเจ้า

มีผู้ตีความเกี่ยวกับชีวิตของเรา โดยสัมพันธ์กับพลับพลาที่ประทับ

 • ร่างกายของเรา (body) คือ ภายนอกพระวิหาร
 • จิตใจ (soul) คือ ลานชั้นใน
 • อำนาจจิต (willpower) คือ ที่ระเบียง
 • หัวใจ (heart) คือ วิสุทธิสถาน
 • จิตวิญญาณ (spirit) คือ อภิสุทธิสถาน
 • จิตใต้สำนึก คือ รั้วของวิหารชั้นใน

เมื่อเปรียบเทียบกับการอธิษฐานต่อพระเจ้า นมัสการพระเจ้า เราอยู่ที่ส่วนใดของพระวิหาร? เราเข้าหาพระเจ้าโดยอยู่เพียงแค่ภายนอกวิหารหรือไม่? ขอที่เราอธิษฐานต่อพระเจ้าด้วยจิตวิญญาณ เข้าส่วนชั้นในสุดของพระวิหาร

ส่วนจิตใต้สำนึก บางครั้งก็จะปิดกั้นเรา ดึงเราออกไปขณะที่เราอธิษฐาน

ถ้าเราไม่เข้าไปถึงพระวิหารชั้นใน พระเจ้าก็ไม่ได้ขาดอะไรเลย แต่เราต่างหากที่จะเป็นผู้ที่ไม่ได้รับสิ่งที่พระองค์ประสงค์จะประทานแก่เรา

 

4. การสืบทอดเรื่องราวของพระเจ้า จากอาดัม ถึงอับราฮัม

จากอาดัมถึงโนอาห์ มีคนถึง 10 รุ่น และตอนที่ลาเมคเกิด อาดัมก็ยังมีชีวิตอยู่ (แต่โนอาห์เกิดไม่ทัน) และอาดัมก็คงจะเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับสวนเอเดน เล่าเรื่องราวของพระเจ้า ให้แก่ลูกหลานฟัง ดังนั้น ลาเมคจึงได้รับประสบการณ์โดยตรงจากอาดัม

หลังจากโนอาห์รอดจากการพิพากษาน้ำทวมโลก เขาก็ดำรงชีวิตอยู่จนกระทั่งตอนที่อับราฮัมเกิด โดยเมื่ออับราฮัมเกิดนั้น โนอาห์อายุได้ 860 ปี ทั้งคู่เขาก็น่าจะมีโอกาสได้พูดคุยกัน

นี่เป็นประเด็นสำคัญ เพราะโนอาห์ได้เห็นโลกตั้งแต่ก่อนที่พระเจ้าจะให้น้ำท่วมโลก ได้เห็นความชั่วช้าของมนุษยชาติ ได้เห็นการชำระของพระเจ้า

ดังนั้น จากอาดัมถึงอับราฮัม ได้มีการส่งผ่านต่อเรื่องราวกันเพียงแค่ 4 ช่วง คือจากอาดัม ไปยังลาเมค โนอาห์ และอับราฮัม

พระคำของพระเจ้าไม่ได้ส่งต่อผ่านหลายสิบคน แต่ผ่านเพียงแค่ไม่กี่รุ่น ทำให้เรามั่นใจในพระคำของพระเจ้าได้

 

5. การถวายอิสอัคเป็นเครื่องบูชา (ปฐมกาล 22)

ในพระคัมภีร์ตอนนี้ ได้เป็นตัวอย่างให้เห็นว่า บางครั้ง รูปแบบของการพูด เป็นสิ่งที่เล็งเห็นถึงอนาคต

"4 พอถึงวันที่สามอับราฮัมเงยหน้าขึ้นแลเห็นที่นั้นแต่ไกล
5 อับราฮัมจึงพูดกับคนใช้ของท่านว่า
'อยู่กับลาที่นี่เถิด เรากับลูกจะเดินไปที่โน้นนมัสการพระ แล้วจะกลับมาพบเจ้า'
6
อับราฮัมเอาฟืนสำหรับเครื่องเผาบูชาใส่บ่าอิสอัคบุตรชาย ถือไฟและมีดแล้วพ่อลูกไปด้วยกัน
7 อิสอัคพูดกับอับราฮัมบิดาว่า
'คุณพ่อ' และท่านตอบว่า 'ลูกเอ๋ย มีอะไรรึ' ลูกจึงว่า 'นี่ไฟและฟืน แต่ลูกแกะสำหรับเครื่องเผาบูชาอยู่ที่ไหน'
8 อับราฮัมตอบว่า
'ลูกเอ๋ย พระเจ้าจะทรงจัดหาลูกแกะสำหรับ พระองค์เองเป็นเครื่องเผาบูชา พ่อลูกทั้งสองก็เดินต่อไปด้วยกัน' " (ปฐมกาล 22:4-6)

การเดินทาง ใช้เวลา 3 วัน สำหรับอับราฮัมเอง ช่วงที่เดินทางสามวัน ในใจของเขาคือ ลูกได้ตายแล้ว เพราะพระเจ้าจะเอาลูกไป เช่นเดียวกันกับที่พระเยซูคริสต์สิ้นพระชนม์ 3 วัน

ท่านอับราฮัมมั่นใจและได้บอกคนใช้ว่า เขาและบุตรชายทั้งคู่จะไปนมัสการพระเจ้า และจะกลับมาพร้อมกัน และเขาก็ได้กลับมาทั้งคู่จริง ๆ

มีผู้ศึกษา พบว่า บริเวณที่อับราฮัมถวายบุตรชาย เป็นที่เดียวกันกับกลโกธา อิสอัคจึงเป็นภาพที่เล็งถึงพระเยซูคริสต์ ที่ได้แบกไม้ฟืน ขึ้นภูเขา เพื่อถูกฆ่า

และเมื่ออิสอัคถามถึงเรื่องบูชา อับราฮัมก็บอกบุตรชายของตนว่า พระเจ้าจะจัดเตรียมลูกแกะสำหรับพระองค์เองเป็นเครื่องบูชา ภาพนี้บ่งชี้ว่า พระเจ้าทรงจัดเตรียมพระเยซูคริสต์เป็นเครื่องบูชาให้แก่เราทั้งหลาย

หลังจากนั้น พบว่าอับราฮัมได้กลับไปหาคนใช้ของท่าน แล้วหลังจากนั้น อิสอัคไปที่ใด? หลังจากเหตุการณ์นี้ อิสอัคก็คงจะเก็บตัวอยู่ (แม้ว่าจะไม่ได้บอกในพระคัมภีร์ตอนนี้) และต่อมาเขาก็ได้พบเจ้าสาวของเขา  เช่นเดียวกับที่พระเยซูคริสต์ทรงเสด็จขึ้นไปบนสวรรค์ เพื่อเตรียมสถานที่สำหรับเจ้าสาวของพระองค์

 

เรื่องแถม: รหัสลับของโทราห์

ความลับของโทราห์ ถูกเปิดเผยด้วยการอ่านตัวอักษรแบบกระโดดข้าม (Rabbi Moses Cordevaro, 16th century)

ในปฐมกาลและอพยพ ทุก ๆ 49 ตัวอักษร จะสามารถสะกดได้คำว่า "TORH"

ส่วนในกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ ทุก ๆ 49 ตัวอักษร จะสะกดได้คำว่า "HROT"

แต่ในพระธรรมเลวีนิติ ทุก ๆ 7 คำ เขียนว่า "YHWH" เสมอ

ดังนั้น ถ้าเรียงแล้ว โดยให้เลวีนิติเป็นศูนย์กลาง หมายถึงอิสราเอล ก็จะได้เป็นรูปแบบดังข้างล่าง

TORH --> TORH --> YHWH <-- HROT <-- HROT

ความหมายคือ ทั่วโลก ทุกประชาชาติ จะมุ่งมาที่อิสราเอล มีอิสราเอลเป็นศูนย์กลาง

 

ทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้น พระเจ้าทรงมีแผนการทั้งสิ้น ไม่มีอะไรที่จะไม่เป็นจริงถ้าหากพระเจ้าสัญญาไว้แล้ว

ดังนั้น ขอท้าทายที่เราทุกคนจะอ่านพระคัมภีร์ ให้พระคำเปลี่ยนชีวิตเรา

ร่างกายเติบโตด้วยอาหารฉันใด ชีวิตฝ่ายวิญญาณก็เติบโตด้วยพระคำฉันนั้น ไม่มีอาหารสำเร็จรูปสำหรับชีวิตฝ่ายวิญญาณ เป็นสิ่งที่เราจะต้องค่อย ๆ สะสม

ถ้าเราเติบโตกับพระคำ เราจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า แล้วเราจะได้พบว่าพระเจ้าตรัสสิ่งใดกับเรา

 

มน. จริยา ทวีแสงสกุลไทย

คำแบ่งปัน Workshop ในค่ายคริสตจักรสะพานเหลือง "ส่งตอความรัก"

ระหว่างวันที่ 24-26/7/2010 ณ โรงแรมเมธาวลัย ชะอำ

เรื่อง 5 สิ่งในพระคัมภีร์ที่คุณอาจยังไม่รู้

เมื่อวันที่ 25/07/2010

สรุปโดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์

 

หมายเหตุ: ถ้าพี่น้องพบว่ามีข้อความส่วนใดที่ผิดพลาด รบกวนช่วยแจ้งให้ผมทราบด้วยนะครับ เพื่อจะได้รีบทำการแก้ไขครับ เนื่องจากอาจเกิดจากความผิดพลาดในการสรุปของผมเองครับ ขอบคุณครับ

 

 • ถ้าท่านอ่านแล้ว มีความปรารถนาที่จะเปิดใจออก อธิษฐานทูลเชิญพระเยซูคริสต์เสด็จเข้ามาในชีวิตของท่าน และเป็นพระเจ้าของท่าน กรุณาไปที่หน้า คำอธิษฐาน

 • ถ้าคุณอ่านแล้วสนใจ กรุณาติดต่อคริสตจักรใกล้บ้านท่านได้เลยครับ หรือถ้าหากต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม ก็ติดต่อโดยตรงได้ที่อีเมลของผมเลยครับ ton@followhissteps.com

 

FollowHisSteps.com

ได้รับการสนับสนุน Web Hosting จาก SPAComputer.com, ThaWang.com