มัทธิว บทที่ 5-7

FollowHisSteps.com
 

มัทธิว บทที่ 5-7
มัทธิว บทที่ 8-9
มัทธิว บทที่ 10
มัทธิว บทที่ 11
มัทธิว บทที่ 12
มัทธิว บทที่ 13
มัทธิว บทที่ 14
มัทธิว บทที่ 15
มัทธิว บทที่ 16
มัทธิว บทที่ 17
มัทธิว บทที่ 18
มัทธิว บทที่ 19
มัทธิว บทที่ 22
มัทธิว บทที่ 23
มัทธิว บทที่ 24
มัทธิว บทที่ 25
สรุปคำอุปมาเรื่องแผ่นดินสวรรค์

คำเทศนาบนภูเขาในมัทธิว ปรากฎอยู่ในพระธรรมมัทธิว บทที่ 5-7

เราจำเป็นต้องเปิดมุมมองใหม่  เพราะเป็นสิ่งที่ไม่เหมือนกับมุมมองของโลกนี้  เป็นสิ่งที่พระเยซูคริสต์พูดถึงผู้เป็นสุขของชาวสวรรค์ ผู้ซึ่งอาศัยอยู่ในแผ่นดินของพระเจ้า

ผู้เป็นสุข
เกลือและแสงสว่าง
ธรรมบัญญัติ
ความโกรธ ล่วงประเวณี การหย่าร้าง
การสาบาน การตอบแทน และรักศัตรู
การทำทาน และการอธิษฐาน
การถืออดอาหาร
พระเจ้าและเงินทอง
การเชื่อฟัง

 

อ.ประดิษฐ์ พรกีรติกุล

คำแบ่งปันกลุ่มเซลล์เพื่อคุณ คริสตจักรสะพานเหลือง

เรื่องคำเทศนาบนภูเขา

สรุปโดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์

 

  • ถ้าท่านอ่านแล้ว มีความปรารถนาที่จะเปิดใจออก อธิษฐานทูลเชิญพระเยซูคริสต์เสด็จเข้ามาในชีวิตของท่าน และเป็นพระเจ้าของท่าน  กรุณาไปที่หน้า คำอธิษฐาน

  • ถ้าคุณอ่านแล้วสนใจ กรุณาติดต่อคริสตจักรใกล้บ้านท่านได้เลยครับ หรือถ้าหากต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม ก็ติดต่อโดยตรงได้ที่อีเมลของผมเลยครับ ton@followhissteps.com

 

FollowHisSteps.com

ได้รับการสนับสนุน Web Hosting จาก SPAComputer.com, ThaWang.com