ฝ่าวิกฤติโดยฤทธิ์เดชพระเยซูคริสต์

FollowHisSteps.com
 

ยามที่เจอวิกฤติ เจอมรสุมลูกใหม่ เราจะตั้งรับอย่างไร ? สิ่งแรกที่เราควรจะทำ ก็คือ เราต้องคุกเข่าอธิษฐานต่อพระเจ้า

บางครั้ง เมื่อเราเจอมรสุม เราอาจจะหามนุษย์ หาผู้รับใช้พระเจ้า แต่มนุษย์บางครั้งก็ไม่สามารถที่จะช่วยเราได้ สิ่งที่เราจะทำได้ดีที่สุด คือ คุกเข่าอธิษฐาน

ยิ่งทุกข์ต้องยิ่งรับใช้ ท้อใจยิ่งต้องหนุนใจผู้อื่น ยิ่งไม่มียิ่งต้องถวาย นี่แหละ คือสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้เราทำ ซึ่งสวนกระแสของโลกนี้

ข้าพเจ้าเป็นคนที่มีบุตรยากมาก แต่ขอบคุณพระเจ้า ข้าพเจ้าได้รับคำหนุนใจจากพระธรรมตอนนี้ และในที่สุดก็สามารถมีบุตรได้

"25 จงปรนนิบัติ พระเจ้าของเจ้า แล้วพระองค์จะทรงอวยพรแก่อาหาร และน้ำของเจ้า เราจะบันดาลให้โรคต่างๆ หายไปจากท่ามกลางพวกเจ้า
26 จะไม่มีการแท้งลูก หรือเป็นหมันในดินแดนของเจ้า เราจะให้เจ้ามีอายุยืนนาน" (อพยพ 23:25-26)

พระเจ้าทรงรักเรา เพียงแต่ขอที่เราจะมีใจให้กับพระองค์ พระองค์ทรงต้องการใจของเรา

 


"39 ฝ่ายพระองค์ เสด็จออกไปยังภูเขามะกอกเทศตามเคย และเหล่าสาวกของพระองค์ก็ตามพระองค์ไป
40 เมื่อมาถึงที่นั่นแล้ว พระองค์ตรัสกับเขาทั้งหลายว่า 'จงอธิษฐานเพื่อมิให้เข้าในการทดลอง'
41 แล้วพระองค์ดำเนินไปจากเขาไกลประมาณขว้างหินตก และทรงคุกเข่าลงอธิษฐาน
42 ว่า 'พระบิดาเจ้าข้า ถ้าพระองค์พอพระทัย ขอให้ถ้วยนี้เลื่อนพ้นไปจากข้าพระองค์เถิด แต่อย่างไรก็ดี อย่าให้เป็นไปตามใจข้าพระองค์ แต่ให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์เถิด'
43 ทูตสวรรค์องค์หนึ่งมาปรากฏแก่พระองค์ ช่วยชูกำลังพระองค์
44 เมื่อพระองค์ทรงเป็นทุกข์มากนัก พระองค์ยิ่งปลงพระทัยอธิษฐาน พระเสโทของพระองค์เป็นเหมือนโลหิตไหลหยดลงถึงดินเป็นเม็ดใหญ่
45 เมื่อทรงอธิษฐานเสร็จ และลุกขึ้นแล้ว พระองค์เสด็จมาถึงเหล่าสาวก พบเขานอนหลับอยู่ด้วยกำลังทุกข์โศก
46 พระองค์จึงตรัสกับเขาว่า
'นอนหลับทำไม จงลุกขึ้นอธิษฐาน เพื่อท่านจะไม่ต้องถูกการทดลอง' " (ลูกา 22:39-46)


1. อธิษฐานกับพระเจ้า

เมื่อเราเจอมรสุมชีวิต สิ่งแรกสุดที่เราควรจะทำ ก็คือ เราต้องเข้าอธิษฐานกับพระเจ้าก่อนเสม

เราเป็นมนุษย์ เราก็อยากหาที่พึ่ง อยากที่จะหาผู้ที่จะมาช่วยเรา แต่ขอที่เราจะเข้าหาพระเจ้าอันดับแรก เข้ามุมสงบของตนเอง ที่จะอยู่กับพระเจ้าผู้เดียวเท่านั้น และ อธิษฐานต่อพระเจ้า เพื่อที่จะรับกำลังจากพระองค์

ในพระคัมภีร์ตอนนี้ พระเยซูคริสต์ ทรงกำลังทุกข์หนักมาก ขณะที่พระองค์กำลังอธิษฐาน พระองค์กลับสามารถอธิษฐานได้ว่า "ขอให้เป็นไปตามพระทัยพระองค์"

เมื่อข้าพเจ้าอธิษฐาน ข้าพเจ้าจะอธิษฐานว่า "ถ้าข้าพระองค์จะทนทุกข์ ก็ขอที่จะทนทุกข์เพื่อพระองค์ ขอสันติสุขของพระองค์ ที่จะทำให้ผ่านวิกฤตินี้ไปได้"

พระเจ้าของเรายิ่งใหญ่ พระเจ้าทรงช่วยเราได้เสมอ ไม่ว่าจะเป็นการงาน การเงิน สุขภาพ พระเจ้าเราช่วยเราได้จริง ๆ

 

2. เฝ้าระวังเสมอ

ชีวิตของเราจะต้องเฝ้าระวังเสมอ อย่าประมาท เพราะมารมันวนเวียนรอบ ๆ ตัวเรา คอยจ้องเราอยู่เสมอ ดังนั้น เราจะต้องเตือนตัวเองว่าอย่าเผลอ แต่ให้เฝ้าระวังและอธิษฐาน

ขอที่เราจะอธิษฐานต่อพระองค์เสมอ ให้เราอยู่ต่อพระพักตร์พระเจ้า เข้าเฝ้าพระองค์วันต่อวัน พึ่งพระเจ้าทุก ๆ วัน ให้เราตื่นตัว อย่าหลับใหล อธิษฐานต่อพระเจ้า เพื่อที่เมื่อเราเจอปัญหา เราก็จะมีกำลัง

พระเจ้าของเราสัตย์ซื่อ ขอที่เราจะสัตย์ซื่อกับพระองค์ แล้วพระองค์จะทรงอวยพรเราอย่างมากมาย โดยขอที่เราจะเริ่มต้นสัตย์ซื่อในสิ่งเล็กน้อย แล้วพระองค์จะทรงให้เราทำงานใหญ่ต่อไป

 

3. ใช้พระคำของพระเจ้าในการต่อสู้การทดลอง

พระองค์ทรงต่อสู้กับมาร เมื่อขณะที่ทรงอดอาหาร 40 วัน 40 คืน พระองค์ทรงใช้พระวจนะของพระเจ้า ทุกครั้งที่มารซาตานมาทดสอบพระองค์ พระองค์ทรงชนะซาตานด้วยพระคำของพระเจ้า

คริสเตียนต้องอดทน เพื่อที่เราจะเป็นคนที่ใช้การได้ และขอที่เราใช้พระคำในการหนุนกำลังแก่เรา ใช้พระคำในการต่อสู้กับการทดลอง ดังเช่นที่ข้าพเจ้าเจ็บป่วยเป็นหลายโรค เป็นโรคที่รักษาไม่หาย แต่พระเจ้าทรงรักษาด้วยพระคุณของพระองค์

บางครั้งเรามองแต่ปัญหาตัวเอง สงสารตัวเอง แต่พระเจ้าทรงให้เรามองแก่ผู้อื่น ยังมีผู้อื่นที่ลำบากกว่าเรา ขอที่เราเรียนรู้ที่จะถ่อมใจ รับรู้พระองค์ในทุกทางของเรา

"5 จงวางใจในพระเจ้าด้วยสุดใจของเจ้า และอย่าพึ่งพาความรอบรู้ของตนเอง
6 จงยอมรับรู้พระองค์ในทุกทางของเจ้า และพระองค์จะทรงกระทำให้วิถีของเจ้าราบรื่น
7 อย่าคิดว่าตนฉลาด จงยำเกรงพระเจ้า และหันจากความชั่วร้าย (สุภาษิต 3:5-7)

อยากให้เรามีท่าทีเช่นนี้ คือ เมื่อเจอปัญหา อะไรก็ได้ อะไรก็ช่าง เราจะสรรเสริญพระเจ้า ขอบพระคุณพระเจ้า

"1 ข้าพเจ้าเงยหน้าดูภูเขา ความอุปถัมภ์ของข้าพเจ้ามาจากไหน
2 ความอุปถัมภ์ของข้าพเจ้ามาจากพระเจ้า ผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์ และแผ่นดินโลก" (สดุดี 121:1-2)

พระเจ้าของเราไม่เป็นหนี้ใคร ขอที่เราจะให้พระเจ้าเถิด และพระองค์จะอวยพรอย่างแน่นอน พระเจ้าต้องการเรา แม้ในขณะที่เราไม่มีอะไร ขอที่เราจะสัตย์ซื่อ ให้แด่พระองค์ ทำงานของพระองค์ พระองค์ทรงดูแลเราอย่างแน่นอน

พระเยซูคริสต์ไม่ได้ดูเราขณะที่เราสุขสบาย ประสบความสำเร็จ เป็นที่นับหน้าถือตา แต่พระองค์จะดูชีวิตเราเมื่อเราทุกข์ยากลำบาก ยามที่เราอยู่คนเดียว ว่าเราให้เวลาแด่พระเจ้าหรือไม่ ? เราสัตย์ซื่อในการเข้าเฝ้าพระองค์หรือไม่ ? เราใช้เวลาเงียบสงบกับพระองค์หรือไม่ ?

สิ่งหนึ่งที่ทำให้ข้าพเจ้าสามารถยืนหยัดอยู่ได้ ก็คือ เพื่อนที่อยู่เคียงข้างตลอด จึงอยากหนุนใจที่เราจะมีเพื่อนที่ร่วมกันอธิษฐาน อธิษฐานเพื่อกันและกันเสมอ

พระเจ้าทรงเลือกเราแต่ละคน ไม่ได้ให้มาเชื่อเฉย ๆ แต่พระองค์ทรงประสงค์ให้เราปรนนิบัติพระองค์ เมื่อเราตายไป เราจะเอาอะไรไปไม่ได้ แต่การงานที่เราทำเพื่อพระเจ้านั้น เราจะได้เก็บเกี่ยวในสวรรค์ เพราะแม้ว่าเราทำในที่ลับ ที่ที่ไม่มีใครเห็น แต่พระองค์ทรงเห็น และพระองค์จะทรงประทานบำเหน็จให้แก่เรา

สุดท้ายนี้ สิ่งที่อยากจะฝากเอาไว้ อยู่ในพระธรรม สดุดี 91 ได้แก่

"1 ผู้ที่อาศัยอยู่ ณ ที่กำบังขององค์ผู้สูงสุด ผู้อยู่ในร่มเงาของผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์
2 จะทูลพระเจ้าว่า
'ที่ลี้ภัยของข้าพระองค์ และป้อมปราการของข้าพระองค์ พระเจ้าของข้าพระองค์ ผู้ที่ข้าพระองค์ไว้วางใจ'
3 เพราะพระองค์จะทรงช่วยกู้ตัวท่านจากกับของพรานนก และจากโรคภัยอย่างร้ายแรงนั้น
4 พระองค์จะทรงปกท่านไว้ด้วยปีกของพระองค์ และท่านจะลี้ภัยอยู่ใต้ปีกของพระองค์ ความสัตย์สุจริตของพระองค์เป็นโล่ และเป็นดั้ง
5 ท่านจะไม่กลัวความสยดสยองในกลางคืน หรือกลัวลูกธนูที่ปลิวไปในกลางวัน
6 หรือโรคภัยที่ไล่มาในความมืด หรือโรคซึ่งทำลายในเที่ยงวัน
7 พันคนจะล้มอยู่ที่ข้างๆ ท่าน หมื่นคนที่มือขวาของท่าน แต่ภัยนั้นจะไม่มาใกล้ท่าน
8 ท่านจะมองดูด้วยตาเท่านั้น และเห็นการตอบแทนแก่คนอธรรม
9 เพราะท่านได้กระทำให้พระเจ้าผู้เป็นที่ลี้ภัยของข้าพเจ้า คือ องค์ผู้สูงสุด เป็นที่อยู่ของท่าน
10 ไม่มีการร้ายใดๆ จะตกมาบนท่าน ไม่มีภัยมาใกล้เต็นท์ของท่าน
11 เพราะพระองค์จะรับสั่งเหล่าทูตสวรรค์ของพระองค์ในเรื่องท่าน ให้ระแวดระวังท่านในทางทั้งปวงของท่าน
12 เขาทั้งหลายจะเอามือประคองชูท่านไว้ เกรงว่าเท้าของท่านจะกระแทกหิน
13 ท่านจะเหยียบสิงห์และงูเห่า ท่านจะย่ำสิงห์หนุ่มและงู
14 เพราะเขาผูกพันกับเราด้วยความรัก เราจะช่วยกู้เขา เราจะป้องกันเขาไว้ เพราะเขารู้จักนามของเรา
15 เมื่อเขาร้องทูลเรา เราจะตอบเขา เราจะอยู่กับเขาในยามลำบาก เราจะช่วยเขาให้พ้น และให้เกียรติเขา
16 เราจะให้เขาอิ่มใจด้วยชีวิตยืนยาว และสำแดงความรอดของเราแก่เขา" (สดุดี 91:1-16)

เมื่อเราผูกพันกับพระองค์ แน่นอน พระองค์จะทรงช่วยกู้ ป้องกัน เพราะพระองค์รู้จักเรา พระองค์จะทรงตอบเรา อยู่กับเราเมื่อยากลำบาก ช่วยเราให้พ้น และให้เกียรติเรา ให้อิ่มใจด้วยชีวิตที่ยืนยาว และจะทรงสำแดงความรอดแก่เรา

พระเจ้าของเรายิ่งใหญ่ เราไม่ต้องกลัวอันตรายโรคภัยอะไร เพราะพระเจ้าจะทรงเลี้ยงดูคริสเตียนที่เอาจริงเอาจังกับพระองค์อย่างดียอดเยี่ยม

 

อ. มณฑา ศรีสุข

คำแบ่งปันคณะเพื่อคุณ คริสตจักรสะพานเหลือง

เมื่อวันที่ 03/05/2009

เรื่อง ฝ่าวิกฤติโดยฤทธิ์เดชพระเยซูคริสต์

สรุปโดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์

 

หมายเหตุ: ถ้าพี่น้องพบว่ามีข้อความส่วนใดที่ผิดพลาด รบกวนช่วยแจ้งให้ผมทราบด้วยนะครับ เพื่อจะได้รีบทำการแก้ไขครับ เนื่องจากอาจเกิดจากความผิดพลาดในการสรุปของผมเองครับ ขอบคุณครับ

 

  • ถ้าท่านอ่านแล้ว มีความปรารถนาที่จะเปิดใจออก อธิษฐานทูลเชิญพระเยซูคริสต์เสด็จเข้ามาในชีวิตของท่าน และเป็นพระเจ้าของท่าน กรุณาไปที่หน้า คำอธิษฐาน

  • ถ้าคุณอ่านแล้วสนใจ กรุณาติดต่อคริสตจักรใกล้บ้านท่านได้เลยครับ หรือถ้าหากต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม ก็ติดต่อโดยตรงได้ที่อีเมลของผมเลยครับ ton@followhissteps.com

FollowHisSteps.com

ได้รับการสนับสนุน Web Hosting จาก SPAComputer.com, ThaWang.com