รากฐานที่มั่นคง

FollowHisSteps.com
 


"1 พวกเราซึ่งมีความเชื่อเข้มแข็ง ควรจะอดทนต่อข้อบกพร่องของคนที่อ่อนแอ ไม่ควรทำอะไรตามความพอใจของตัวเอง
2 เราทุกคนจงทำให้เพื่อนบ้านพอใจ เพื่อประโยชน์ในการเสริมสร้างความเชื่อของเขา
3 เพราะว่าพระคริสต์ไม่ทรงทำสิ่งที่พอพระทัยพระองค์เอง ตามที่มีคำเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่า คำพูดเยาะเย้ยของบรรดาผู้ที่เยาะเย้ยท่าน ตกอยู่แก่ข้าพระองค์
4 เพราะว่าสิ่งที่เขียนไว้ในสมัยก่อนนั้น ก็เขียนไว้เพื่อสั่งสอนเรา เพื่อเราจะได้มีความหวังโดยความทรหดอดทน และโดยการหนุนใจจากพระคัมภีร์
5 ขอพระเจ้าผู้เป็นแหล่งความทรหดอดทนและการหนุนใจ ทรงช่วยให้ท่านทั้งหลายเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันโดยพระเยซูคริสต์
6 เพื่อท่านจะได้พร้อมใจกันสรรเสริญพระเจ้า ผู้ทรงเป็นพระบิดาของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา" (โรม 15:1-6 ThaiTSV2002)


ผู้ที่เข้มแข็ง จงช่วยเหลือคนที่ไม่ค่อยเข้มแข็ง ซึ่งมีสภาพเหมือนกับเด็ก ที่สะดุดไปเรื่อย ตามใจตัวเองตลอด เราผู้ซึ่งเข้มแข็งจะต้องช่วยคนเหล่านี้ เพราะเขาเหล่านี้มักจะเชื่อเรื่องหยุม ๆ หยิม ๆ ไปหมด

ลูกของอาจารย์ได้ไปซื้อโอ่งเพื่อใช้ที่บ้านใหม่ ซึ่งเขาก็ซื้อโดยที่ไม่ได้สนใจอะไร ปรากฎว่าเป็นโอ่งที่มีรูปเป็นมังกร เมื่อมีงานเปิดบ้านใหม่ ก็มีคนที่เห็นเข้าว่าโอ่งเป็นรูปมังกร จึงมาต่อว่าว่า "ทำไมถึงซื้อโอ่งรูปมังกร ไม่รู้หรือว่ามังกรเป็นสัญลักษณ์ของมาร" แต่ความจริงแล้ว พระเยซูคริสต์ ทรงมีอำนาจเหนือเทพ ศักดิเทพ เหนือมารซาตานอย่างแน่นอน เราไม่จำเป็นต้องกลัวในสิ่งเหล่านี้ เพราะเรามีอำนาจเหนือวิญญาณชั่วทั้งหลาย ซึ่งเราจะมีอำนาจเหล่านี้ ก็ต่อเมื่อเรามีความมั่นคงในความเชื่อ

จากพระคัมภีร์ตอนนี้ จะขอหนุนใจ 3 ประการด้วยกัน

 

1. ถ้าจะมีรากฐานที่มั่นคง เราต้องดำเนินตามรอยพระบาทของพระเยซูคริสต์

ถ้าเราเดินตามรอยพระบาท เดินใกล้ชิดกับพระเยซู เราก็จะไม่มีวันที่จะหลง ล้ม กลัว และพ่ายแพ้

ให้เราต่อสู้กับมารแล้วมันจะหนีไป ให้เราใกล้ชิดพระเจ้า แล้วพระเจ้าจะทรงอยู่ใกล้เรา

"7 เพราะฉะนั้นพวกท่านจงนอบน้อมต่อพระเจ้า จงต่อสู้กับมาร แล้วมันจะหนีท่านไป
8 ท่านทั้งหลายจงเข้าใกล้พระเจ้า แล้วพระองค์จะเสด็จเข้ามาใกล้ท่าน พวกคนบาปเอ๋ย จงชำระมือให้สะอาด คนสองใจ จงชำระใจให้บริสุทธิ์" (ยากอบ 4:7-8 ThaiTSV2002)

ขอพระเจ้าเมตตาช่วยเราให้เราติดสนิทกับพระเจ้า เพื่อเราจะสามารถร่วมทุกข์กับพระองค์ได้อย่างอัตโนมัติ เพื่อเราจะซึมซับลักษณะของพระเยซูคริสต์มาอยู่ในชิวิตโดยอัตโนมัติ

พระเยซูคริสต์ทรงผ่านการทดลองต่าง ๆ ทางอดทนต่อการเยาะเย้ย เหยียดหยาม การทนทุกข์ต่าง ๆ

"1 เพราะฉะนั้น เมื่อเรามีพยาน(ภาษากรีกแปลตรงตัวว่า เมฆแห่งพยาน แปลได้อีกว่า กลุ่มพยาน) มากมายอยู่รอบข้างอย่างนี้แล้ว ก็ขอให้เราละทิ้งทุกอย่างที่ถ่วงอยู่ และบาปที่เกาะแน่น(แปลได้อีกว่า และบาปที่ชักจูงให้เขวได้ง่ายๆ) ขอให้เรายังคงวิ่งแข่งด้วยความทรหดอดทน ในการแข่งขันที่อยู่ข้างหน้าเรา
2 โดยจับตามองที่พระเยซูผู้เบิกทางความเชื่อ และผู้ทรงทำให้ความเชื่อนั้นสมบูรณ์ พระองค์ทรงสู้ทนต่อกางเขน เพื่อ(แปลได้อีกว่า แทน) ความยินดีที่อยู่ต่อหน้าพระองค์ ทรงถือว่าความอับอายนั้นไม่เป็นสิ่งสำคัญ และพระองค์ประทับเบื้องขวาพระที่นั่งของพระเจ้า" (ฮีบรู 12:1-2 ThaiTSV2002)

ให้เรามุ่งไป หมายให้พระเยซูคริสต์เป็นผู้บุกเบิกความเชื่อ เพราะพระองค์ทรงทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเรา เราจึงควรทำทุกอย่างเพื่อพี่น้องเช่นเดียวกัน

ถ้าเรารักพระเจ้า แล้วไม่รักพี่น้อง เราก็มุสาแล้ว เพราะถ้าเรารักพี่น้องที่มองเห็นด้วยตาไม่ได้ เราจะรักพระเจ้าได้อย่างไร

การที่เราดำเนินตามรอยพระบาท จะเกิดผล ได้แก่

  1. จะทำให้เรามีความอดทนต่อคนที่มีความเชื่อในข้อหยุม ๆ หยิม ๆ ได้
  2. ทำให้เราดำเนินชีวิตไม่ตามใจตัวเอง

"พวกเราซึ่งมีความเชื่อเข้มแข็ง ควรจะอดทนต่อข้อบกพร่องของคนที่อ่อนแอ ไม่ควรทำอะไรตามความพอใจของตัวเอง" (โรม 15:1 ThaiTSV2002)

ดังเช่นที่พระเยซูคริสต์ไม่ได้ทำตามพระทัยของพระองค์เอง แต่ทรงกระทำตามพระทัยของพระบิดาเสมอ เพื่อแผนการของความรอดที่ได้รับการกำหนดไว้แล้ว จะสำเร็จ

การรักตัวเอง ไม่ผิด เราจำเป็นต้องดูแลร่างกายตัวเองเพราะเป็นวิหารของพระวิญญาณ แต่เราจะต้องไม่ดำเนินตามเนื้อหนัง เพราะเนื้อหนังเป็นศัตรูกับพระวิญญาณ เราจึงจำเป็นต้องไม่ทำอะไรตามใจตัวเอง แล้วเราจะมีชีวิตที่ทำให้เพื่อนบ้านพอใจ

พระเยซูคริสต์ทรงเป็นรากฐานที่มั่นคงที่เราจะกระทำตามได้ รากฐานที่มั่นคงที่เราจะยึดติดได้ เพราะพระองค์มิได้ทรงเปลี่ยนแปลง แล้วเมื่อเรากระทำตามพระเยซูคริสต์ เราก็จะสามารถพูดเช่นเดียวกับที่อาจารย์เปาโลพูดได้เต็มปาก

"ท่านทั้งหลายจงทำตามแบบอย่างของข้าพเจ้า เหมือนกับที่ข้าพเจ้าทำตามแบบอย่างของพระคริสต์" (โครินธ์ 11:1 ThaiTSV2002)

 

2. ถ้าจะมีรากฐานที่มั่นคง เราต้องยึดมั่นในพระวจนะของพระเจ้า

พระวจนะกับพระเยซูคริสต์ แยกจากกันไม่ได้

  • พระวจนะทุกตอนได้รับการดลใจจากพระวิญญาณ แต่เขียนโดยมนุษย์ที่เป็นคนบาป เช่นเดียวกัน พระเยซูคริสต์ก็ทรงกำเนิดโดยครรภ์ของคนบาป ในรูปของเนื้อหนัง
  • พระวจนะเปลี่ยนแปลงไม่ได้ เช่นเดียวกัน พระเยซูคริสต์ก็ทรงเหมือนเดิมวันนี้ วานนี้ และสืบไปเป็นนิตย์
  • พระวจนะได้พูดถึงทางแห่งความรอด และพระเยซูคริสต์ก็ทรงเป็นทางแห่งความรอด

เราเดินตามพระเยซูคริสต์ได้ก็ต่อเมื่อเรารู้จักพระเยซู และเราจะรู้จักพระเยซูได้ก็โดยผ่านทางพระวจนะ และถ้าเรารู้จักพระเยซู เราก็จะได้รู้จักกับพระบิดาได้ แล้วพระสัญญาก็จะสำเร็จ เราขอสิ่งใดก็จะได้

"7 ถ้าพวกท่านติดสนิทอยู่กับเราและถ้อยคำของเราติดสนิทอยู่กับท่านแล้ว ท่านจะขอสิ่งใดที่ท่านปรารถนา ก็จะได้สิ่งนั้น
8 พระบิดาของเราทรงได้รับพระเกียรติเพราะเหตุนี้ คือเมื่อพวกท่านเกิดผลมากและเป็นสาวกของเรา" (ยอห์น 15:7-8 ThaiTSV2002)

ถ้าคุณและผมมีความตั้งใจที่จะกระทำตามพระเยซูคริสต์ พระองค์ก็ทรงสัญญาว่าเมื่อเราขอสิ่งใด พระองค์ก็จะทรงประทานให้แก่เรา

คนในปัจจุบันเป็นอันมากที่แสวงหานิมิต แสวงหาหมายสำคัญ แสวงหาในการรับฤทธิ์เดช ซึ่งเป็นสิ่งที่อันตรายอย่างมาก เพราะถ้าขาดความเข้าใจ ทำสิ่งเหล่านี้เพื่อคนจะยอมรับ เพื่อจะได้รับเกียรติ ได้รับความนับถือ ก็จะกลายเป็นสิ่งที่อันตรายอย่างมาก แม้ว่าจะเหมือนได้รับวิญญาณจากพระเจ้า กลายเป็นรับอิทธิพลจากวิญญาณชั่วก็มี ดังนั้น ถ้าใครเข้าไปแสวงหาสิ่งเหล่านี้ เพื่อตอบสนองเนื้อหนัง ก็จะกลายเป็นเราตกอยู่ในอิทธิพลของวิญญาณชั่ว แต่พระวจนะคำของพระเจ้า ที่เราจะดำเนินและยืดถือตาม เป็นสิ่งที่มั่นคง เป็นสิ่งที่เที่ยงแท้

เราจำเป็นต้องขวนขวายทุ่มเทเกี่ยวกับความจริงในพระวจนะคำของพระเจ้า เพื่อเราจะได้สามารถรู้ว่าสิ่งใดเป็นของจริง และสิ่งใดเป็นสิ่งเทียมเท็จโดยอัตโนมัติ เช่นเดียวกับพนักงานแบงค์ ซึ่งจับเงินของจริงอยู่ทุกวัน เมื่อมีแบงค์ปลอม เขาก็สามารถรู้สึกได้ทันที เมื่อเราติดสนิท อ่านพระคัมภีร์ประจำ เราก็จะไม่หันไปเหมาตามคำของคน เราก็จะมั่นคง

เช่นเดียวกับพระเยซูคริสต์ หลังจากที่ทรงอดอาหารในถิ่นทุรกันดาร 40 วัน ทรงถูกทดลอง แต่พระองค์มิได้ทรงพ่ายแพ้การทดลอง เพราะพระองค์ทรงยึดพระวจนะคำของพระองค์ ทรงตอบมารด้วยพระวจนะคำของพระเจ้า พระองค์ทรงมีชัยชนะอย่างเด็ดขาด ซึ่งเราก็จะมีชัยชนะเช่นเดียวกันถ้าเรายึดพระวจนะคำของพระองค์ เมื่อใครมาสอนผิด เราก็จะไม่มีทางหลงเป็นอันขาด เพราะถ้ามาจากพระเจ้า จะไม่มีการขัดแย้งกันอย่างแน่นอน สิ่งที่มาจากพระเจ้านั้นจะต้องไม่ขัดกับพระลักษณะของพระเยซู และต้องสอดคล้องกับพระวจนะของพระเจ้า

มีตัวอย่างหนึ่ง มีคน ๆ หนึ่ง เขาอ้างว่าได้เห็นพระเยซูอยู่เป็นประจำ เห็นบ่อยมาก ลักษณะของคนที่เขาเห็นเหมือนกับในรูปพระเยซูเลยทีเดียว และมาถามอาจารย์ว่าเคยเห็นพระเยซูเหมือนเขารึเปล่า ซึ่งอาจารย์ก็ตอบเขาไปว่าไม่เคยเห็นพระเยซูที่เป็นลักษณะบุคคลปรากฎมาให้เห็น เขาทำท่าตกใจ และบอกว่า  "อาจารย์เชื่อพระเจ้ามาตั้งนานยังไม่ได้เห็นพระเยซูอีกหรือ?" แต่เมื่อถามเขา ว่าชีวิตเขาเป็นอย่างไร ปรากฎว่า ชีวิตเขาไม่ได้ไปโบสถ์ ไม่ติดสนิทกับพระเจ้า ไม่ได้อ่านพระคัมภีร์ ชีวิตไม่สอดคล้องกับพระเยซูเลย เมื่อเป็นเช่นนี้ สามารถบอกได้ทันทีว่า สิ่งที่เขาเห็นนั้น ไม่ใช่พระเจ้า แต่เป็นวิญญาณชั่วอย่างแน่นอน

ถ้าเราอยู่ใกล้ใคร เราก็จะเป็นเช่นนั้น ถ้าเราติดสนิทกับพระองค์ อ่านพระวจนะคำของพระองค์ เราก็จะเห็นพระองค์ทุกวัน อยู่ใกล้พระองค์ และเราก็จะมีชีวิตเหมือนพระองค์มากยิ่งขึ้นทุกวัน

ถ้าเราอยากมีชีวิตที่มีรากฐานที่มั่นคง เราจะต้องมีรากฐานอยู่ที่พระเยซูคริสต์ และพระวจนะ

พระวจนะคำของพระองค์ ทำให้เรามีความเชื่อในพระเยซูคริสต์ แล้วเราจะรู้จักพระองค์ มีความหวังใจในพระองค์ และความพากเพียรพยายามจะออกมาโดยอัตโนมัติ

อยากจะขอฝากว่า เมื่อเราผิดหวัง ขออย่าที่เราจะโกรธพระเจ้า โดยการไม่มาโบสถ์ ไม่รับใช้ ไม่อ่านพระคัมภีร์ เพราะสิ่งเหล่านี้จะเป็นผลเสียต่อเราเอง แม้ว่าเราอาจจะไม่ได้ตกนรก เพราะยังคงมีความเชื่อ แต่จะทำให้ชีวิตของเราขาดพร

 

3. เมื่อเรามีรากฐานที่มั่นคง ชีวิตเราจะเต็มไปด้วยการสรรเสริญและการขอบพระคุณโดยอัตโนมัติ

นี่แหละคือเคล็ดลับของชัยชนะ คือการที่อ่านพระวจนะ ซึ่งจะทำให้เราเห็นพระเจ้า ทำให้เราสรรเสริญพระเจ้า และขอบพระคุณพระองค์โดยอัตโนมัติ

ถ้าเราภาวนาพระวจนะคำของพระองค์ทั้งกลางวันกลางคืน เราทำอะไรก็จะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอน

"1 ความสุขเป็นของบุคคลผู้ไม่ดำเนินตามคำแนะนำของคนอธรรม หรือยืนอยู่ในทางของคนบาป หรือนั่งอยู่ในที่นั่งของคนที่ชอบเยาะเย้ย
2 แต่ความปีติยินดีของผู้นั้นอยู่ในพระธรรมของพระเจ้า เขาภาวนาพระธรรมของพระองค์ทั้งกลางวันและกลางคืน
3 เขาเป็นเช่นต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมธารน้ำ ซึ่งเกิดผลตามฤดูกาล และใบก็ไม่เหี่ยวแห้ง การทุกอย่างซึ่งเขากระทำก็จำเริญขึ้น" (สดุดี 1:1-3 ThaiTSV2002)

ดังนั้น ถ้าหากเราทำอะไรแล้วไม่สำเร็จ จากการที่เรามิได้ติดสนิทยึดมั่นในพระวจนะ เราก็ไม่สามารถที่จะโทษพระเจ้าได้เลย เพราะความผิดปกติอยู่ที่เราเอง มิได้อยู่ที่พระเจ้า

 

อ. สมศักดิ์ ชูสงฆ์

คำแบ่งปันคณะเพื่อคุณ คริสตจักรสะพานเหลือง

เมื่อวันที่ 09/11/2008

เรื่อง รากฐานที่มั่นคง

สรุปโดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์

 

  • ถ้าท่านอ่านแล้ว มีความปรารถนาที่จะเปิดใจออก อธิษฐานทูลเชิญพระเยซูคริสต์เสด็จเข้ามาในชีวิตของท่าน และเป็นพระเจ้าของท่าน  กรุณาไปที่หน้า คำอธิษฐาน

  • ถ้าคุณอ่านแล้วสนใจ กรุณาติดต่อคริสตจักรใกล้บ้านท่านได้เลยครับ หรือถ้าหากต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม ก็ติดต่อโดยตรงได้ที่อีเมลของผมเลยครับ ton@followhissteps.com

FollowHisSteps.com

ได้รับการสนับสนุน Web Hosting จาก SPAComputer.com, ThaWang.com