ความเป็นหนึ่งเดียวกัน

FollowHisSteps.com
 

อาจารย์เปาโลได้เปรียบเทียบภาพของคริสเตียนทุกคนในคริสตจักร ว่าเป็นเหมือน พี่น้องในครอบครัวเดียวกัน, กองทัพ, คนงานของพระเจ้า, หรือพระกาย ( คือร่างกายนั่นเอง)

ในบรรดาจดหมายฝากของ อ.เปาโล ทั้ง 3 ฉบับ ได้แก่ 1โครินธ์ 12:12-31; โรม 12:6-8; เอเฟซัส 4:1-16 ได้บรรยายถึง ภาพของพระกายของพระคริสต์ อาทิเช่น

"15 แต่ให้เรายึดถือ(แปลได้อีกว่า ให้เราพูด) ความจริงด้วยความรัก เพื่อจะเจริญขึ้นในทุกด้านสู่พระองค์ผู้เป็นศีรษะคือพระคริสต์
16นื่องจากพระองค์นี้เอง ร่างกายทั้งหมดจึงได้รับการเชื่อมและประสานเข้า ด้วยกันโดยทุกๆข้อต่อที่ประทานมานั้น และเมื่อแต่ละส่วนทำงานตามหน้าที่แล้ว ก็ทำให้ร่างกายเจริญและเสริมสร้างตนเองขึ้นด้วยความรัก" (เอเฟซัส 4:15-16 ThaiTSV2002)

ภาพของพระกายของพระคริสต์ ทำให้เรารู้ความจริง 3 ประการ ได้แก่

  1. ระกายพระคริสตมีความเป็นหนึ่งเดียวกัน (Unity)
  2. พระกายพระคริสต์มีความหลากหลายของอวัยวะ (Diversity)
  3. พระกายพระคริสต์ มีชีวิตเติบโตสู่ความเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณ

 

1. พระกายพระคริสตมีความเป็นหนึ่งเดียวกัน (Unity)

เพราะมีพระวิญญาณบริสุทธิ์องค์เดียวกัน (1โครินธ์ 12:1-13) ด้วยเหตุผลที่เห็นได้จากสิ่งเหล่านี้คือ เราทุกคนต่างยอมรับ พึ่ง ปรนนิบัติ และมีประสบการณ์รับบัพติศมาในพระเจ้าองค์เดียวกัน

"1 พี่น้องทั้งหลาย ข้าพเจ้าอยากให้ท่านเข้าใจเกี่ยวกับของประทานจากพระวิญญาณ
2 พวกท่านรู้แล้วว่า แต่ก่อนที่ยังเป็นคนต่างศาสนาอยู่นั้น พวกท่านถูกชักจูงและนำให้หลงไปนับถือรูปเคารพซึ่งพูดไม่ได้ ไม่ว่าจะด้วยทางใด
3 เพราะฉะนั้นข้าพเจ้าขอบอกให้ทราบว่า ไม่มีใครที่พูดโดยพระวิญญาณของพระเจ้าจะพูดว่า 'ให้เยซูเป็นที่สาปแช่ง' และไม่มีใครสามารถพูดว่า 'พระเยซูเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า' นอกจากจะพูดโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์
4 ของประทานนั้นมีต่างๆกัน แต่มีพระวิญญาณองค์เดียวกัน
5 การปรนนิบัติมีต่างๆกัน แต่มีองค์พระผู้เป็นเจ้าองค์เดียวกัน
6 กิจกรรมมีต่างๆกัน แต่มีพระเจ้าองค์เดียวกันเป็นต้นเหตุแห่งกิจกรรมทั้งหมดในทุกคน
7 การสำแดงของพระวิญญาณนั้น พระองค์ประทานแก่แต่ละคนเพื่อประโยชน์ร่วมกัน
8 พระเจ้าประทานโดยทางพระวิญญาณ ให้คนหนึ่งมีถ้อยคำของปัญญา และให้อีกคนหนึ่งมีถ้อยคำของความรู้ โดยพระวิญญาณองค์เดียวกัน
9 และให้อีกคนหนึ่งมีความเชื่อ โดยพระวิญญาณองค์เดียวกัน ให้อีกคนหนึ่งมีของประทานในการรักษาโรค โดยพระวิญญาณองค์เดียวกัน
10 ให้อีกคนหนึ่งทำการด้วยฤทธานุภาพ ให้อีกคนหนึ่งเผยพระวจนะ ให้อีกคนหนึ่งรู้จักสังเกตวิญญาณต่างๆ ให้อีกคนหนึ่งพูดภาษาแปลกๆ และให้อีกคนหนึ่งแปลภาษานั้นๆได้
11 พระวิญญาณองค์เดียวกันทรงทำและจัดสรรสิ่งเหล่านี้ ทั้งหมดแก่แต่ละคนตามชอบพระทัยพระองค์
12 เพราะว่า เหมือนกับร่างกายเดียวที่มีหลายๆอวัยวะ และอวัยวะทั้งหมดของร่างกายนั้นแม้จะมีหลายส่วนก็ยังเป็นร่างกายเดียว พระคริสต์ก็ทรงเป็นเช่นนั้น
13 เพราะว่าไม่ว่าจะเป็นยิวหรือกรีก ทาสหรือเสรีชน เราได้รับบัพติศมาใน (แปลได้อีกว่า ด้วย) พระวิญญาณองค์เดียวเข้าเป็นกายเดียวกัน และพระวิญญาณองค์เดียวกันเป็นเหมือนน้ำที่ประทานให้เราทุกคนได้ดื่ม" (1โครินธ์ 12:1-13 ThaiTSV2002)

 

2. พระกายพระคริสต์มีความหลากหลายของอวัยวะ (Diversity)

อวัยวะต่าง ๆ มีหน้าที่ต่างกัน แต่ละส่วนล้วนมีความสำคัญ ทำตามหน้าที่ของมัน ดังนั้น ความหลากหลายไม่ได้บ่งชี้ว่ามีใครจะด้อยกว่าคนอื่น

เราลองพิจารณาดูว่าพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดจะสร้างอวัยวะบางอย่างมาผิดพลาด หรือไม่มีความสำคัญอะไรเชียวหรือ? เช่น เท้า ไส้ติ่ง หรือขนคิ้ว เป็นต้น

อวัยวะต่างๆล้วนส่งเสริมความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเพราะพบว่าต่างต้องพึ่งพากัน (1โครินธ์12:21-26)

"21 และตาก็ไม่สามารถพูดกับมือว่า 'ฉันไม่ต้องการเธอ' หรือศีรษะจะพูดกับเท้าว่า 'ฉันไม่ต้องการเธอ'
22 แต่หลายๆอวัยวะของร่างกายที่เราคิดว่าอ่อนแอกว่า ก็ยังเป็นสิ่งจำเป็น
23 อวัยวะของร่างกายที่เราคิดว่าไร้เกียรติ เราก็ยังทำให้มีเกียรติยิ่งขึ้น และอวัยวะที่ควรปกปิด เราก็ทำด้วยความสุภาพเป็นพิเศษ
24 เพราะว่าอวัยวะที่น่าดูแล้ว ก็ไม่จำเป็นต้องตกแต่งอีก แต่พระเจ้าทรงจัดวางร่างกาย โดยการประทานเกียรติมากยิ่งขึ้นแก่อวัยวะที่ต่ำต้อย
25 เพื่อไม่ให้มีการแตกแยกกันในร่างกาย แต่ให้อวัยวะต่างๆมีความห่วงใยแบบเดียวกันต่อกันและกัน
26 ถ้าอวัยวะหนึ่งทุกข์ อวัยวะทั้งหมดก็ร่วมทุกข์ด้วย ถ้าอวัยวะหนึ่งได้รับเกียรติ อวัยวะทั้งหมดก็ร่วมชื่นชมยินดีด้วย" (1โครินธ์ 12:21-26 ThaiTSV2002)

เราควรจำไว้ว่า ความหลากหลายในร่างกายเป็นหลักฐานที่ชี้ให้เห็นถึงพระปัญญาของพระเจ้า ยกตัวอย่าง เช่น เวลาหิวข้าว ปากจะเดินไปซื้อข้าวเองได้หรือ? ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนี้จะนำเท้าเราออกไปซื้ออาหาร แล้วปากก็รับประทาน และ ตามีไว้นำทาง ให้เท้าเดินไปอย่างปลอดภัย เป็นต้น

ฉะนั้น พระเจ้าทรงให้แต่ละคนมีของประทานที่หลากหลายแตกต่างกัน เพื่อทุกคนจะเป็นผู้มีส่วนเสริมสร้างกันตามวัตถุประสงค์ที่พระเจ้ากำหนดไว้ เช่น บางคนเป็นผู้สอน ผู้ประกาศ หรือผู้ปรนนิบัติ ฯลฯ

 

3. พระกายพระคริสต์ มีชีวิตเติบโตสู่ความเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณ (เอเฟซัส 4)

อ.เปาโลกล่าวย้ำในจดหมายฝากที่ให้เรารู้ว่าหลักสำคัญของพระกายที่เป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณนั่นคือ ความรัก (1โครินธ์13) เพราะความเป็นผู้ใหญ่ในชีวิตคริสเตียน คือ การที่ผู้นั้นมีชีวิตที่เติบโตในความรักต่อพระเจ้า / ต่อคนของพระเจ้าและคนอื่นๆที่หลงหาย

มีคำกล่าวไว้ว่า ความรัก เปรียบเหมือน "ระบบหมุนเวียนโลหิต" ของพระกายพระคริสต์ ร่างกายจึงสามารถเจริญเติบโตได้เพราะมีโลหิตหล่อเลี้ยงอวัยวะให้แข็งแรงเติบโตได้

 

ความสัมพันธ์สำคัญอย่างไร!

อวัยวะในร่างกายของเราทุกคนย่อมทำงานอย่างมีความสัมพันธ์กัน มันไม่สามารถแยกกันอยู่อย่างทางใครทางมันได้ เราลองคิดถึงภาพนี้ดูว่าถ้าร่างกายเกิดแยกอวัยวะไว้เป็นชิ้นส่วนวางกองไว้ นั่นไม่ได้เรียกว่าร่างกายที่มีชีวิตแล้ว แต่จะเรียกเป็นศพ !

ฉะนั้น พี่น้องคริสเตียนทุกคนควรรู้ว่า เราเป็นกายเดียวกันในพระคริสต์โดยมีพระองค์ทรงเป็นศรีษะ พระองค์ทรงปรารถนาให้เรามีความเป็นหนึ่งเดียวกัน และความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนี้ จะปราศจากความสัมพันธ์ที่ดีไม่ได้ เหมือน "ปลาไม่สามารถอยู่ได้ถ้าปราศจากน้ำ" แยกกันไม่ได้

เราจึงเห็นความจริงว่า ความสัมพันธ์ที่ดีจะนำไปสู่ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน และความสัมพันธ์ที่ดีนี้ควรเริ่มจาก เรามีความสัมพันธ์ที่ดี 2 ด้านดังนี้ คือ

1. มีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้า (แนวตั้ง) เช่น อ่านพระคัมภีร์ อธิษฐาน ประกาศ รับใช้ตามของประทาน

2. ความสัมพันธ์ที่ดีกับพี่น้องในพระคริสต์ (แนวนอน) เช่น คอยช่วยเหลือหนุนใจ อธิษฐานเผื่อกัน เป็นพยาน ร่วมรับใช้พระเจ้าในคริสตจักร  เป็นต้น

และที่สำคัญ ความสัมพันธ์ที่ดีในทั้ง 2 ด้านนี้ต้องมีความรักเป็นหัวใจสำคัญ

สรุปก็คือ เราทุกคนเป็นอวัยวะของพระกายพระคริสต์ ที่มีความสำคัญและสัมพันธ์กัน ซึ่งได้ผสานเป็นหนึ่งเดียวกันด้วยความรักที่มาจากพระองค์ที่มีอยู่ในเรานั่นเอง

 

อ. พรรณี แซ่เอี้ย

คำแบ่งปันวันอนุชน คริสตจักรสะพานเหลือง

เมื่อวันที่ 24/08/2008

เรื่อง วามเป็นหนึ่งเดียวกัน

 

  • ถ้าท่านอ่านแล้ว มีความปรารถนาที่จะเปิดใจออก อธิษฐานทูลเชิญพระเยซูคริสต์เสด็จเข้ามาในชีวิตของท่าน และเป็นพระเจ้าของท่าน  กรุณาไปที่หน้า คำอธิษฐาน

  • ถ้าคุณอ่านแล้วสนใจ กรุณาติดต่อคริสตจักรใกล้บ้านท่านได้เลยครับ หรือถ้าหากต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม ก็ติดต่อโดยตรงได้ที่อีเมลของผมเลยครับ ton@followhissteps.com

FollowHisSteps.com

ได้รับการสนับสนุน Web Hosting จาก SPAComputer.com, ThaWang.com