ท่าทีในการรับใช้

FollowHisSteps.com
 

"12 เพราะว่า เหมือนกับร่างกายเดียวที่มีหลายๆอวัยวะ และอวัยวะทั้งหมดของร่างกายนั้นแม้จะมีหลายส่วนก็ยังเป็นร่างกายเดียว พระคริสต์ก็ทรงเป็นเช่นนั้น
13 เพราะว่าไม่ว่าจะเป็นยิวหรือกรีก ทาสหรือเสรีชน เราได้รับบัพติศมาใน(แปลได้อีกว่า ด้วย) พระวิญญาณองค์เดียวเข้าเป็นกายเดียวกัน และพระวิญญาณองค์เดียวกันเป็นเหมือนน้ำที่ประทานให้เราทุกคนได้ดื่ม
14 เพราะว่าร่างกายไม่ได้ประกอบด้วยอวัยวะเดียว แต่ด้วยหลายอวัยวะ
15 ถ้าเท้าจะพูดว่า “เพราะฉันไม่ได้เป็นมือ ฉันจึงไม่เป็นอวัยวะของร่างกาย” เท้าก็ไม่เป็นอวัยวะของร่างกายเพราะเหตุนี้ย่อมไม่ได้
16 ถ้าหูจะพูดว่า “เพราะฉันไม่ได้เป็นตา ฉันจึงไม่เป็นอวัยวะของร่างกาย” หูก็ไม่เป็นอวัยวะของร่างกายเพราะเหตุนี้ย่อมไม่ได้
17 ถ้าร่างกายทั้งหมดเป็นตา การได้ยินจะอยู่ที่ไหน? ถ้าร่างกายทั้งหมดเป็นหู การดมกลิ่นจะอยู่ที่ไหน?
18 แต่พระเจ้าทรงตั้งอวัยวะแต่ละอวัยวะไว้ในร่างกายตามชอบพระทัยของพระองค์
19 ถ้าอวัยวะทั้งหมดเป็นอวัยวะเดียว ร่างกายจะมีที่ไหน?
20 ความจริงมีอวัยวะหลายอย่าง แต่ก็ยังเป็นร่างกายเดียวกัน
21 และตาก็ไม่สามารถพูดกับมือว่า “ฉันไม่ต้องการเธอ” หรือศีรษะจะพูดกับเท้าว่า “ฉันไม่ต้องการเธอ”
22 แต่หลายๆอวัยวะของร่างกายที่เราคิดว่าอ่อนแอกว่า ก็ยังเป็นสิ่งจำเป็น
23 อวัยวะของร่างกายที่เราคิดว่าไร้เกียรติ เราก็ยังทำให้มีเกียรติยิ่งขึ้น และอวัยวะที่ควรปกปิด เราก็ทำด้วยความสุภาพเป็นพิเศษ
24 เพราะว่าอวัยวะที่น่าดูแล้ว ก็ไม่จำเป็นต้องตกแต่งอีก แต่พระเจ้าทรงจัดวางร่างกาย โดยการประทานเกียรติมากยิ่งขึ้นแก่อวัยวะที่ต่ำต้อย
25 เพื่อไม่ให้มีการแตกแยกกันในร่างกาย แต่ให้อวัยวะต่างๆมีความห่วงใยแบบเดียวกันต่อกันและกัน
26 ถ้าอวัยวะหนึ่งทุกข์ อวัยวะทั้งหมดก็ร่วมทุกข์ด้วย ถ้าอวัยวะหนึ่งได้รับเกียรติ อวัยวะทั้งหมดก็ร่วมชื่นชมยินดีด้วย
27ส่วนท่านทั้งหลายเป็นกายของพระคริสต์ และแต่ละอวัยวะก็เป็นส่วนหนึ่งของกายนั้น
28 พระเจ้าทรงตั้งบางคนไว้ในคริสตจักร คือหนึ่ง บรรดาอัครทูต สอง บรรดาผู้เผยพระวจนะ สาม บรรดาอาจารย์ ต่อจากนั้น ผู้ทำการด้วยฤทธานุภาพ ต่อจากนั้น ของประทานในการรักษาโรค พวกที่ให้ความช่วยเหลือ พวกผู้นำและพวกที่รู้ภาษาแปลกๆ
29 ทุกคนเป็นอัครทูตหรือ? ทุกคนเป็นผู้เผยพระวจนะหรือ? ทุกคนเป็นอาจารย์หรือ? ทุกคนทำการด้วยฤทธานุภาพหรือ?
30 ทุกคนมีของประทานในการรักษาโรคหรือ? ทุกคนพูดภาษาแปลกๆหรือ? ทุกคนแปลได้หรือ?
31 แต่ท่านทั้งหลายจงขวนขวายของประทานต่างๆที่ยิ่งใหญ่กว่า" (1โครินธ์ 12:12-31)

พระเจ้าทรงเรียกให้เราทุกคน รับใช้ตามของประทานที่พระองค์ทรงประทานให้เราแต่ละคน

เมื่อเราทั้งหลายได้รับบัพติสมาโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้ว เราก็ได้กลายเป็นกายเดียวกันแล้ว  และพระองค์ก็ทรงใช้แต่ละคนในหน้าที่ต่าง ๆ กัน  เพื่อเสริมสร้างพระกายของพระคริสต์ให้เจริญยิ่งขึ้น

พระคัมภีร์ได้บอกชัดเจนว่า ในร่างกายนั้นประกอบด้วยอวัยวะต่าง ๆ กัน  เช่นเดียวกัน  เราแต่ละคน แม้ว่าจะมีหน้าที่แตกต่างกัน  แต่ก็สำคัญด้วยกันทั้งสิ้น

อยากให้เราสำรวจตัวเราเอง ว่าท่าทีในการรับใช้ของเราเป็นเช่นไร  บางคนอาจจะบอกว่า เราไม่มีความสามารถ จึงไม่สามารถรับใช้ได้  หรือเพราะไม่ได้มีความรู้สึกว่าอยากรับใช้ จึงไม่ได้รับใช้ ?

แต่แม้ว่าเราจะมีเพียงสิ่งเล็กน้อย  แต่เราก็สามารถที่จะรับใช้ได้  พราะ "อวัยวะของร่างกายที่เราคิดว่าไร้เกียรติ เราก็ยังทำให้มีเกียรติยิ่งขึ้น"  และพระองค์ก็จะเพิ่มเติมให้แก่เราอย่างแน่นอน  เพียงแต่เราสัตย์ซื่อกับของประทานที่เราได้รับจากพระเจ้า ที่จะใช้เพื่อเสริมสร้างคริสตจักรของพระองค์

และที่สำคัญ  อาจารย์เปาโลยังได้เน้นย้ำด้วยเช่นกัน ให้เราห่วงใยซึ่งกันและกัน  ซึ่งอาจทำได้โดยการอธิษฐานเพื่อกันและกัน  การดูและซึ่งกันและกัน  โดยเฉพาะเวลาที่มีคนหลงหายไป  ก็ให้เราติดตามเขากลับมา

 

อ. พรจิต จิตรถเวช

คำแบ่งปันคณะเพื่อคุณ คริสตจักรสะพานเหลือง เมื่อวันที่ 6/04/2008

เรื่อง ท่าทีในการรับใช้

สรุปโดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์

 

  • ถ้าท่านอ่านแล้ว มีความปรารถนาที่จะเปิดใจออก อธิษฐานทูลเชิญพระเยซูคริสต์เสด็จเข้ามาในชีวิตของท่าน และเป็นพระเจ้าของท่าน  กรุณาไปที่หน้า คำอธิษฐาน

  • ถ้าคุณอ่านแล้วสนใจ กรุณาติดต่อคริสตจักรใกล้บ้านท่านได้เลยครับ หรือถ้าหากต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม ก็ติดต่อโดยตรงได้ที่อีเมลของผมเลยครับ ton@followhissteps.com

 

FollowHisSteps.com

ได้รับการสนับสนุน Web Hosting จาก SPAComputer.com, ThaWang.com