God Is

FollowHisSteps.com
 

มีบุคคลผู้หนึ่ง สงสัยอย่างมากถึงลักษณะบุคคลของพระเจ้า  คน ๆ นี้เคยเรียนโรงเรียนของคริสเตียน  แต่เขาได้บอกว่า เขาเชื่อแบบ "โธมัส"  คือ ต้องการการพิสูจน์ จึงจะเชื่อ  เขาได้ถามในเวปบอร์ดว่า  "พระเจ้าคือใคร"  ก็คนตอบต่าง ๆ  ได้แก่

 • พระเจ้า คือองค์แห่งความรักที่หาที่เปรียบไม่ได้
 • แล้วแต่ช่วงจังหวะนัก
 • ตอบตรง ๆ ครับ  ผมคิดไม่ออก  และหาคำนิยามไม่ได้
 • ต่อเบื้องพระพักตร์ของพระองค์ เขาเป็นคนต่ำต้อยมาก
 • พระเจ้าคือทุกอย่างครับ
 • God is Charity  พระเจ้าเป็นความรัก เพราะรักจึงยอมพลีชีวา
 • พระเจ้าคือสิ่งดีงามทั้งปวง ทั้งที่สัมผัสได้และไม่ได้
 • พระเจ้าเป็นอะไรที่สัมผัสไม่ได้ แต่เป็นสิ่งดีทั้งปวง
 • พระเจ้าเป็นความดี เป็นความเพียงพอของฉัน และเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของฉัน
 • พระเจ้าเป็นแหล่งแห่งชีวิต
 • พระเจ้าทรงเป็นผู้ช่วยกู้เราให้รอด

เมื่อพูดถึงเรื่องของพระเจ้า อาจจะเป็นจุดหนึ่งที่เราไม่ค่อยอยากตอบ เพราะว่ามักจะกลัวว่าตอบไม่ถูก หรือตอบถูกแต่ไม่ครบ  แต่ถ้าถามว่าเชื่อหรือไม่ ก็เชื่อ  และก็ทราบว่าพระองค์ทรงยิ่งใหญ่ เป็นพระผู้สร้าง เป็นผู้ทรงดูแลเรามา

ในปัจจุบัน  บางคนอาจจะพูดว่า เงินคือพระเจ้า  ที่กล่าวเปรียบเทียกับพระเจ้าเช่นนี้  เพราะว่าเราทราบว่าพระเจ้าทรงเป็นทุกอย่าง เป็นผู้ที่สามารถบันดาลทุกอย่างให้แก่เราได้  สำหรับคนที่ไม่รู้จักพระเจ้า จึงใช้คำว่า เงินคือพระเจ้า  เพราะเงินทำให้เขาสามารถมีชีวิตอยู่ได้ และเขาก็ได้ทุกสิ่งทุกอย่างด้วยเงิน

พระเจ้าก็ทรงเป็นพระองค์เอง  และพระองค์ก็จะทรงสำแดงแก่เราในแต่ละช่วงชีวิตต่าง ๆ กันไป  พระองค์ทรงยิ่งใหญ่  ทรงสูงสุด  ถ้าในแง่การไถ่ พระองค์ก็ทรงเป็นพระผู้ไถ่

แต่ในวันนี้ จะขอเน้นความเป็นบุคคลของพระเจ้า

ถ้าพูดถึงพระเยซู ก็คงจะพูดได้ง่ายหน่อย  เนื่องจากพระองค์ทรงเป็นบุคคลให้เราเห็น  แต่ถ้าพูดถึงในแง่ความเป็นพระเจ้าแท้ขององค์พระเยซู ก็พูดยากขึ้นมา

พระเจ้าเป็นบุคคลหรือไม่ ?  หลายคนจะเคยได้สัมผัสพระเจ้าเป็นบุคคล

อาจารย์ได้มีโอกาสไปอธิษฐาน ณ ที่แห่งหนึ่ง กับนักศึกษา และสมาชิกคริสจักรแห่งหึ่ง 2 คน  น้องคนหนึ่งตั้งใจที่จะไปเพื่อแสวงหาคำตอบของชีวิตในบางเรื่อง เป็นน้องเลี้ยงของน้องของอาจารย์  เขาได้ช่วยเหลือเพื่อน  เพื่อนตกงาน  ได้ร่วมกันเปิดธุรกิจ และใช้บัตรเครดิตในการลงทุน และเพื่อนจะทยอยคืนทีหลัง  แต่ภายหลัง เกิดปัญหา  น้องคนนี้มีความทุกข์มาก  ได้อธิษฐาน  และได้เห็นนิมิตเป็นลายเซ็นของตนเอง  และพระองค์ทรงสำแดงให้เขาเห็นชัดเจนว่า ให้เปลี่ยนลายเซ็นต์   แต่เขาก็ยังนิ่งนอนใจ  ในที่สุด เพื่อนของเขาได้ใช้ลายเซ็นต์เดิมของเราไปกู้เงินมากขึ้นกว่าเดิม  ทำให้เขาเจ็บปวดมาก   แม้ว่าเขาได้สัมผัสกับพระเจ้าอย่างชัดเจน  แต่เขาไม่ได้กระทำตาม จึงเกิดผลเสียขึ้นอย่างมาก

จริง ๆ แล้วพระเจ้าทรงสัมผัสเรา ทรงสำแดงแก่เราเสมอ ๆ

พระเจ้าทรงเป็นวิญญาณ  พระองค์มีแก่แท้  มีความเป็นบุคคล  ทรงประจักษ์ตัวเอง (I am who I am)  ทรงบงการพระองค์เอง

พระองค์ทรงมีปัญญา มีความรู้สึก มีเจตนารมณ์ เห็นได้ยิน เสียพระทัย มีพระพิโรธ มีความรู้สึกต่าง ๆ ฯลฯ

(ในรายละเอียด สามารถดูได้ที่ พระลักษณะของพระเจ้า)

เรามิได้สัมผัสพระองค์ด้วยตา  แต่สัมผัสด้วยความรู้สึกและความเข้าใจ  และเราเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้า ทรงมีพระเนตร ทรงทราบทุกสิ่ง ทรงเข้าใจทุกสิ่ง  ดังนั้น แม้ว่าเราอยู่คนเดียว เราก็จะระมัดระวังความคิด การกระทำ  แม้จะไม่มีใครเห็นก็ตาม  แต่เพราะว่าเราเชื่อว่าพระองค์ทรงอยู่

พระลักษณะที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติ  ที่ทั้งหมด 3 ประการ

Omnipresence  พระองค์ทรงสถิตอยู่ด้วยทุกหนแห่ง  ในเวลาเดียวกัน พระองค์ไม่ทรงถูกจำกัดด้วยสถานที่  ทรงอยู่นอกเหนือ และไม่ขึ้นอยู่กับจักรวาล  ทรงเป็นแหล่งให้กำลังใจแก่ผู้เชื่อ  เพราะทรงสามารถอยู่ด้วยกับผู้เชื่อ

"19 'เหตุฉะนั้นเจ้าทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติ ให้เป็นสาวกของเรา ให้รับบัพติศมาในพระนามแห่งพระบิดา พระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์
20 สอนเขาให้ถือรักษาสิ่งสารพัดซึ่งเราได้สั่งพวกเจ้าไว้ นี่แหละเราจะอยู่กับเจ้าทั้งหลายเสมอไป จนกว่าจะสิ้นยุค
' " (มัทธิว 28:19-20)

Omniscience  พระองค์ทรงสัพพัญญู  ทรงทราบทุกสิ่ง  แม้แต่เส้นผมทุกเส้นพระองค์ก็ทรงทราบอยู่แล้ว

มีบุคคลคนหนึ่ง  สงสัยถึงคำสอนที่ว่า "ให้เราอธิษฐานอย่างสม่ำเสมอ"  คนนี้พิการมือ  ไม่ได้เรียนหนังสือ  แต่ว่าได้เรียนรู้พระคัมภีร์จากคุณปู่  เขาจึงได้เติบโตมาในความเชื่อ  ในสมัยนั้นไม่มีพระคัมภีร์ขายทั่วไป  แต่ว่าได้มาเป็นมรดก

เขาได้เดินทางเพื่อแสวงหาคำตอบ  และได้หนังสืออรรถาธิบายมา  แต่ระหว่างทางนั้นถูกปล้น  พระคัมภีร์ของเขา และหนังสือของเขา ก็โดนปล้นไปด้วย  เขาก็ร้องไห้  เขาก็ได้คุกเขาอธิษฐาน ตามที่เขาได้รับการสั่งสอนมา  ว่า "ข้าแต่พระเยซูคริสต์เจ้าข้า โปรดเมตตาลูกเถิด"  เขาได้อธิษฐานครบ 6,000 ครั้ง  แต่ก็ยังไม่ได้  จึงกลับไปหาอาจารย์คนที่สอนนั้น  อาจารย์คนนั้นก็บอกว่าให้ทำมากกว่าเดิมอีก คือเป็น 12,000 ครั้ง เป็นเวลา 1 อาทิตย์  หลังจากนั้นเขาจึงเข้าใจจากคำอธิษฐานนี้เองถึงความทรงสัพพัญญูของพระเจ้า  เราอ้อนวอนให้พระองค์ทรง "เมตตา"  เพราะเรารู้ว่าพระองค์ทรงทราบว่าเราจำเป็นสิ่งใด เราต้องการสิ่งใด  และเขาก็เข้าใจว่า การอธิษฐานสม่ำเสมอนั้นเป็นเช่นไร

Omnipotence  พระองค์ทรงฤทธิ์อำนาจสูงสุด  ทรงทำได้ทุกสิ่งทุกอย่าง  แต่ว่ามีบางสิ่งที่พระองค์ไม่ทรงกระทำ เพราะขัดต่อพระลักษณะของพระองค์  ได้แก่ความบาป

ขณะที่อาจารย์กำลังเรียนคริสตธรรมที่เกาหลี  มีปัญหาเรื่องการย้ายที่เรียน  เพราะถ้าย้ายที่เรียน จะมีปัญหาเรื่องทุน  อาจารย์ได้เดินอธิษฐานกับพระเจ้า  อาจารย์ได้พระคัมภีร์ตอนหนึ่งในพระธรรมยอห์น

"พระเยซูตรัสกับเธอว่า 'เราบอกเจ้าแล้วมิใช่หรือว่า ถ้าเจ้าเชื่อเจ้าก็จะได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า' " (ยอห์น 11:40)

อาทิตย์แรกที่เปิดเรียน ก็ยังคงไม่ได้เรียน  ไม่มีที่เรียน  ขณะที่กำลังจะตัดสินใจกลับประเทศไทย  ก็มีข่าวมาจากโรงเรียนที่จะย้ายไปเรียน ให้ไปเรียนได้

โรงเรียนใหม่ บอกว่า  "สำหรับเรื่องทุนการเรียนนั้น เราจะดูแลให้เอง"  อาจารย์ได้สัมผัสถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า  ตรงตามพระธรรม ยอห์น 11:40 นี้เอง

 

คศ. นันทิยา เพ็ชรเกตุ

คำแบ่งปันคณะเพื่อคุณ คริสตจักรสะพานเหลือง เมื่อวันที่ 13/01/2008

เรื่อง God Is

สรุปโดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์

 

 • ถ้าท่านอ่านแล้ว มีความปรารถนาที่จะเปิดใจออก อธิษฐานทูลเชิญพระเยซูคริสต์เสด็จเข้ามาในชีวิตของท่าน และเป็นพระเจ้าของท่าน  กรุณาไปที่หน้า คำอธิษฐาน

 • ถ้าคุณอ่านแล้วสนใจ กรุณาติดต่อคริสตจักรใกล้บ้านท่านได้เลยครับ หรือถ้าหากต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม ก็ติดต่อโดยตรงได้ที่อีเมลของผมเลยครับ ton@followhissteps.com

 

FollowHisSteps.com

ได้รับการสนับสนุน Web Hosting จาก SPAComputer.com, ThaWang.com