ผล 10 ประการของการเป็นขึ้นจากความตายของพระเยซู

FollowHisSteps.com
 

1. พระผู้ช่วยที่จะไม่ตายอีก

เรา​รู้​อยู่​ว่า พระ‌เจ้า​ทรง​ให้​พระ‌คริสต์​เป็น​ขึ้น​มา​จาก​ตาย แล้ว​พระ‌องค์​จะ​ไม่​ตาย​อีก ความ​ตาย​จะ​ไม่​มี​อำ‍นาจ​เหนือ​พระ‌องค์​ต่อ‌ไป (โรม 6:9 THSV2011)

2. การกลับใจ

พระ‌เจ้า​ทรง​ตั้ง​พระ‌องค์​ไว้​ที่​พระ‌หัตถ์​เบื้อง‌ขวา​ของ​พระ‌องค์ ให้​เป็น​องค์​พระ‌ผู้นำ​และ​องค์​พระ‌ผู้​ช่วย​ให้​รอด เพื่อ​จะ​ให้​ชน​อิส‍รา‍เอล​กลับ‌ใจ​ใหม่ แล้ว​จะ​ทรง​อภัย​บาป​ของ​เขา​ทั้ง‌หลาย (กิจการ 5:31 THSV2011)

3. การบังเกิดใหม่

สาธุ‌การ​แด่​พระ‌เจ้า​พระ‌บิดา​แห่ง​พระ‌เยซู​คริสต์​องค์​พระ‌ผู้‌เป็น‌เจ้า​ของ​เรา โดย​พระ‌เมต‍ตา​ล้น‌เหลือ​ของ​พระ‌องค์ ทรง​โปรด​ให้​เรา​บัง‌เกิด​ใหม่ เข้า​ใน​ความ​หวัง​ที่​ยั่ง‌ยืน โดย​การ​คืน​พระ‌ชนม์​ของ​พระ‌เยซู‌คริสต์ (1 เปโตร 1:3 THSV2011)

4. การอภัยบาป

และ​ถ้า​พระ‌คริสต์​ไม่​ได้​ทรง​ถูก​ทำ​ให้​เป็น​ขึ้น​มา ความ​เชื่อ​ของ​พวก​ท่าน​ก็​ไร้​ประ‍โยชน์ ท่าน​ก็​ยัง​คง​อยู่​ใน​บาป​ของ​ตน (1 โครินธ์ 15:17 THSV2011)

5. พระวิญญาณบริสุทธิ์

32 พระ‌เยซู​องค์​นี้​พระ‌เจ้า​ได้​ทรง‌ให้​คืน​พระ‌ชนม์​แล้ว​ซึ่ง​เรา​ทุก​คน​คือ​สักขี​พยาน​ของ​เรื่อง​นี้
33 เพราะ​ฉะ‍นั้น​เมื่อ​ทรง‌เชิด‌ชู​พระ‌องค์​ขึ้น​อยู่​ที่​พระ‌หัตถ์​เบื้อง​ขวา​ของ​พระ‌เจ้า​แล้ว และ​เมื่อ​พระ‌องค์​ทรง‌รับ​พระ‌วิญ‍ญาณ​บริ‍สุทธิ์​จาก​พระ‌บิดา​ตาม​พระ‌สัญ‍ญา​แล้ว พระ‌องค์​ทรง​เท​ลง​มา​ดัง​ที่​ท่าน​ทั้ง‌หลาย​ได้‌ยิน​และ​ได้‌เห็น (กิจการ 2:32-33 THSV2011)

6. ไม่มีการลงโทษสำหรับผู้ที่พระองค์ทรงเลือก

ใคร​จะ​เป็น​ผู้​ลง​โทษ​อีก? พระ‌เยซู‌คริสต์​หรือ? ผู้​สิ้น​พระ‌ชนม์​แล้ว และ​ยิ่ง​กว่า​นั้น​อีก​พระ‌เจ้า​ทรง​ให้​พระ‌องค์​เป็น​ขึ้น​มา​จาก​ความ​ตาย พระ‌องค์​สถิต ณ เบื้อง‌ขวา​พระ‌หัตถ์​ของ​พระ‌เจ้า และ​ทรง​อธิษ‍ฐาน​ขอ​เพื่อ​เรา​ด้วย (โรม 8:34 THSV2011)

7. สามัคคีธรรมส่วนตัวและการปกป้องขององค์พระผู้เป็นเจ้า

และ​สอน​พวก​เขา​ให้​ถือ​รัก‍ษา​สิ่ง​สาร‍พัด​ที่​เรา​สั่ง​พวก​ท่าน​ไว้ และ​นี่‌แน่ะ เรา​จะ​อยู่​กับ​ท่าน​ทั้ง‌หลาย​เสมอ​ไป จน‌กว่า​จะ​สิ้น​ยุค (มัทธิว 28:20 THSV2011)

8. ข้อพิสูจน์ของการพิพากษาที่จะมีมา

เพราะ​พระ‌องค์​ทรง​กำ‍หนด​วัน‌หนึ่ง​ไว้​แล้ว ใน​วัน​นั้น​พระ‌องค์​จะ​ทรง​พิพาก‍ษา​โลก​ตาม​ความ​ชอบ‌ธรรม​โดย​บุค‍คล​ที่​พระ‌องค์​ทรง​กำ‌หนด​ไว้ และ​พระ‌เจ้า​ทรง​ให้​คน​ทั้ง‌ปวง​มี​ความ​มั่น‌ใจ​ใน​เรื่อง‌นี้​โดย​ทรง​ให้​บุคคล​ผู้​นั้น​เป็น​ขึ้น​จาก​ตาย (กิจการ 17:31 THSV2011)

9. ความรอดจากพระพิโรธของพระเจ้าในอนาคต

และ​รอ‌คอย​พระ‌บุตร​ของ​พระ‌เจ้า​จาก​สวรรค์ ซึ่ง​พระ‌องค์​ทรง​ให้​เป็น​ขึ้น​จาก​ตาย คือ​พระ‌เยซู​ผู้​ทรง​ช่วย​เรา​ให้​พ้น​จาก​พระ​พิ‍โรธ​ที่​จะ​มี​มา​ภาย‌หน้า​นั้น (1 เธสะโลนิกา 1:10 THSV2011)

เพราะ‌ว่า​ถ้า​ขณะ​ที่​เรา​ยัง​เป็น​ศัตรู​ต่อ​พระ‌เจ้า​เรา​ได้​กลับ​คืน​ดี​กับ​พระ‌องค์ โดย​ที่​พระ‌บุตร​ของ​พระ‌องค์​สิ้น​พระ‌ชนม์ ยิ่ง‌กว่า​นั้น​อีก​เมื่อ​กลับ​คืน​ดี​แล้ว เรา​ก็​จะ​รอด​โดย​พระ‌ชนม์‌ชีพ​ของ​พระ‌องค์ (โรม 5:10 THSV2011)

10. การเป็นขึ้นจากความตายของพวกเราเอง

เรา​รู้​ว่า​พระ‌องค์​ผู้​ทรง​ให้​พระ‌เยซู​องค์​พระ‌ผู้‌เป็น‌เจ้า​เป็น​ขึ้น​มา​นั้น จะ​ทรง​ให้​เรา​เป็น​ขึ้น​มา​กับ​พระ‌เยซู​ด้วย และ​จะ​ทรง‌พา​เรา​เข้า​เฝ้า​พร้อม​กับ​ท่าน​ทั้ง‌หลาย (2 โครินธ์ 4:14 THSV2011)

เพราะ​ฉะนั้น เรา​จึง​ถูก​ฝัง​ไว้​กับ​พระ‌องค์​แล้ว โดย​การ​รับ​บัพ‍ติศ‍มา​เข้า​ใน​การ​ตาย​นั้น เพื่อ​ว่า​เมื่อ​พระ‌บิดา​ทรง​ให้​พระ‌คริสต์​เป็น​ขึ้น​มา​จาก​ตาย​โดย​พระ‌สิริ​ของ​พระ‌องค์​แล้ว เรา​ก็​จะ​ได้​ดำ‍เนิน​ตาม​ชีวิต​ใหม่​ด้วย​เหมือน​กัน (โรม 6:4 THSV2011)

ถ้า​พระ‌วิญ‍ญาณ​ของ​พระ‌องค์ ผู้​ทรง​ให้​พระ‌เยซู​เป็น​ขึ้น​มา​จาก​ตาย​สถิต​อยู่​ใน​ท่าน​ทั้ง‌หลาย พระ‌องค์​ผู้​ทรง​ให้​พระ‌เยซู‌คริสต์​เป็น​ขึ้น​มา​จาก​ตาย​แล้ว​นั้น จะ​ทรง​ทำ​ให้​กาย​ซึ่ง​ต้อง​ตาย​ของ​พวก​ท่าน​เป็น​ขึ้น​มา​ใหม่ โดย​พระ‌วิญ‍ญาณ​ของ​พระ‌องค์​ซึ่ง​สถิต​อยู่​ใน​ท่าน (โรม 8:11 THSV2011)

พระ‌เจ้า​ทรง‌ทำ​ให้​องค์​พระ‌ผู้‌เป็น‌เจ้า​เป็น​ขึ้น​มา และ​พระ‌องค์​จะ​ทรง‌ทำ​ให้​เรา​เป็น​ขึ้น​มา​โดย​ฤทธา‍นุภาพ​ของ​พระ‌องค์ (1 โครินธ์ 6:14 THSV2011)

แต่​บัด​นี้ พระ‌คริสต์​ทรง​ถูก​ทำ​ให้​เป็น​ขึ้น​มา​จาก​ความ​ตาย​แล้ว และ​ทรง​เป็น​ผล‌แรก​ของ​พวก​ที่​ล่วง‌หลับ​ไป (1 โครินธ์ 15:20 THSV2011)

 

องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นขึ้นมาแล้ว!

 

ศจ. ดร. จอห์น ไพเพอร์

หัวข้อ "ผล 10 ประการของการเป็นขึ้นจากความตายของพระเยซู"

เมื่อวันที่ 24/03/1986

แปลโดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์

 

By John Piper. © DesiringGod. Website: desiringGod.org

For original passage please visit http://www.desiringgod.org/resource-library/taste-see-articles/what-we-owe-the-resurrection-of-jesus.

 

หมายเหตุ: ถ้าพี่น้องพบว่ามีข้อความส่วนใดที่ผิดพลาด รบกวนช่วยแจ้งให้ผมทราบด้วยนะครับ เพื่อจะได้รีบทำการแก้ไขครับ เนื่องจากอาจเกิดจากความผิดพลาดในการสรุปของผมเองครับ ขอบคุณครับ