การศึกษาเปลี่ยนชีวิต

FollowHisSteps.com
 


3 แล้ว​กษัตริย์​นั้น​ทรง​บัญ​ชา​อัช​เป​นัส​หัว​หน้า​ขันที​ของ​ท่าน​ไป​นำ​คน​อิส​รา​เอล​บาง​คน ทั้ง​เชื้อ​พระ​วงศ์​และ​เชื้อ​สาย​ขุน​นาง
4 พวก​หนุ่มๆ ที่​ปราศ​จาก​ตำ​หนิ มี​รูป​ร่าง​หน้า​ตา​ดี เชี่ยว​ชาญ​ใน​สรรพ​ปัญ​ญา มี​ความ​รู้ ความ​เข้า​ใจ และ​ความ​สา​มารถ​ที่​จะ​รับ​ใช้​ใน​วัง​กษัตริย์ และ​ทรง​ให้​สอน​วรรณ​คดี​และ​ภา​ษา​ของ​คน​เคล​เดีย ​แก่​พวก​เขา
5 กษัตริย์​ทรง​กำ​หนด​อา​หาร​ชั้น​สูง​และ​เหล้า​องุ่น​ซึ่ง​กษัตริย์​เสวย​แก่​เขา​เหล่า​นั้น​ทุก​วัน พวก​เขา​รับ​การ​เลี้ยง​ดู​อยู่​สาม​ปี เมื่อ​ครบ​กำ​หนด​เวลา​นั้น​แล้ว พวก​เขา​ก็​เข้า​รับ​ราช​การ
6 ใน​บรร​ดา​คน​เหล่า​นั้น มี​คน​เผ่า​ยู​ดาห์​คือ​ดา​เนียล ฮา​นัน​ยาห์ มิ​ชา​เอล และ​อา​ซา​ริ​ยาห์
7 และ​หัว​หน้า​ขันที​ตั้ง​ชื่อ​ให้​ใหม่ ดา​เนียล​นั้น​เรียก​ว่า​เบล​เท​ชัส​ซาร์ ฮา​นัน​ยาห์​เรียก​ว่า​ชัด​รัค มิ​ชา​เอล​เรียก​ว่า​เม​ชาค และ​อา​ซา​ริ​ยาห์​เรียก​ว่า​อา​เบด​เน​โก (ดาเนียล 1:3-7 THSV2011)


ทุกสิ่งในปัจจุบัน ล้วนอยู่บนพื้นฐานของความรู้ ผู้ที่มีอายุมาก หรือผู้อาวุโสก็สามารถเล่น Facebook ได้ ข้าพเจ้ารู้จักผู้ปกครองท่านหนึ่ง ท่านอายุ 80 ปี ก็ยังเล่น Facebook อยู่

โลกเคลื่อนที่ไปสู่ความเป็นหนึ่งเดียวกัน และการศึกษาเป็นฐานสำคัญในการสร้างพลเมืองของโลก ไม่เพียงเท่านั้น เรายังมี WORLD-CLASS EDUCATION มาตรฐานสากล ซึ่งคริสตจักรจะต้องพัฒนาก้าวหน้าตามให้ทัน ไม่ว่าจะเป็นการใช้ภาษาอังกฤษ หรือการยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐาน การจัดกระบวนการการเรียนรู้ต่าง ๆ การพัฒนาบุคลากร ครู ผู้บริหาร การพัฒนาระบบเครือข่ายหรือภาคี นี่คือสิ่งท้าทายที่อยู่เบื้องหน้าเรา ในฐานะที่เป็นโรงเรียนคริสเตียน

ไม่เพียงเท่านั้น ในคริสตจักรก็มีระบบการเรียนรวีวารศึกษา

เราจะเข้าสู่ World-class education ทั้งในด้านวิชาการ และด้านพระวจนะของพระเจ้าได้อย่างไร?

ดาเนียลได้ให้ตัวอย่างที่ดี

หลังจากที่ที่เนบูคัดเนสซาร์ทำสงครามชนะอิสราเอล และเผาทำลายเยรูซาเล็ม ท่านได้นำคนที่มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด กลับไปยังบาบิโลน เพื่อนำคนเก่ง ๆ ของประเทศที่แพ้สงคราม กลับมารับราชการในบาบิโลน นั่นคือ ทำการดูดสมองเข้าสู่ประเทศ

พวก​หนุ่มๆ ที่​ปราศ​จาก​ตำ​หนิ มี​รูป​ร่าง​หน้า​ตา​ดี เชี่ยว​ชาญ​ใน​สรรพ​ปัญ​ญา มี​ความ​รู้ ความ​เข้า​ใจ และ​ความ​สา​มารถ​ที่​จะ​รับ​ใช้​ใน​วัง​กษัตริย์ และ​ทรง​ให้​สอน​วรรณ​คดี​และ​ภา​ษา​ของ​คน​เคล​เดีย ​แก่​พวก​เขา (ดาเนียล 1:4 THSV2011)

กระบวนการนี้ เรียกว่ากระบวนการ re-education พวกเขาได้รับการศึกษาแบบยิวมาแล้ว จะทำอย่างไรให้เขามีความจงรักภักดีต่ออาณาจักรใหม่? นั่นคือทำการล้างสมอง

กษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์ เป็นกษัตริย์ที่มีความสามารถ และบทเรียนในวันนี้ก็จะเป็นบทเรียนของเราเช่นกัน

 

วิธีการของเนบูคัดเนสซาร์

1. สร้างความประนีประนอม

การประนีประนอม เป็นสิ่งที่ทำให้คนเริ่มรู้สึกอยากเปลี่ยนแปลง ประนีประนอมในหลักการอันเป็นอุดมคติหรือหลักคำสอน ด้วยอาหาร การกินหรือการลิ้มรสชาด การสร้างความรู้สึกที่ดี ทำให้เกิดการประนีประนอมได้

การอำนวยความสะดวกด้านร่างกาย ก็ทำให้คนเกิดการเปลี่ยนแปลงความคิด ทุกวันนี้สังคมโลกก็สอนให้ลูกหลานเรา หรือตัวเราเอง รักความสะดวกสบาย เรามีคำสอนที่ทำให้ประนีประนอมเพื่อให้คนที่มีความคิดต่าง ๆ กันนั้นอยู่ด้วยกันได้

ฟังแล้วอาจดูเหมือนดี หลายศาสนาสอนว่าเราสามารถไปสู่สวรรค์ได้ทั้งสิ้น ในขณะที่พระเยซูคริสต์ตรัสสอนชัดเจนว่า ไม่มีผู้ใดหาพระบิดาได้ยกเว้นจะมาทางพระองค์

ถ้าประนีประนอม เราก็ไม่ต้องเถียงกัน เราก็ไม่ต้องยืนหยัดในจุดยืนของเรา

กษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์เริ่มให้ดาเนียลและพวกประนีประนอมเรื่องการกินก่อน

2. ทำให้ชาวยิวสูญเสียอัตลักษณ์ของตัวเอง

อัตลักษณ์ คือ สัญลักษณ์ตัวบุคคล ทุกโรงเรียนก็ต้องมีอัตลักษณ์ของตนเอง ต้องรู้จุดเด่นจุดด้อยคืออะไร รู้ว่าภาวะคุกคามเกิดขึ้นเพราะอะไร นี่คืออัตลักษณ์ของเรา ถ้าใครสามารถทำลายหรือเปลี่ยนอัตลักษณ์ได้ก็หมายความว่าเปลี่ยนทั้งคน ทั้งความคิดได้

6 ใน​บรร​ดา​คน​เหล่า​นั้น มี​คน​เผ่า​ยู​ดาห์​คือ​ดา​เนียล ฮา​นัน​ยาห์ มิ​ชา​เอล และ​อา​ซา​ริ​ยาห์
7 และ​หัว​หน้า​ขันที​ตั้ง​ชื่อ​ให้​ใหม่ ดา​เนียล​นั้น​เรียก​ว่า​เบล​เท​ชัส​ซาร์ ฮา​นัน​ยาห์​เรียก​ว่า​ชัด​รัค มิ​ชา​เอล​เรียก​ว่า​เม​ชาค และ​อา​ซา​ริ​ยาห์​เรียก​ว่า​อา​เบด​เน​โก (ดาเนียล 1:6-7 THSV2011)

สิ่งหนึ่งที่ trainer ทำ ก็คือ การเปลี่ยนชื่อใหม่ เป็นการเปลี่ยนอัตลักษณ์ใหม่

โรงเรียนไทยคริสเตียนเพิ่งได้รับการเปลี่ยนชื่อ ซึ่งก็เป็นการเปลี่ยนอัตลักษณ์ของตัวเอง เมื่อเปลี่ยนชื่อ

หลายคนเดินทางไปที่เขตเพื่อเปลี่ยนชื่อ เพื่อเปลี่ยนบางสิ่งบางอย่างที่เป็นตัวตนของตนเอง

ทำไมกษัตรยิ์เนบูคัดเนสซาร์จึงสามารถเปลี่ยนอัตลักษณ์ด้วยการเปลี่ยนชื่อ?

ดาเนียล แปลว่า พระเจ้าทรงเป็นผู้พิพากษา เขาก็เลยตั้งชื่อใหม่ เป็น เบลเทชัสซาร์ แปลว่า พระบาอัลคุ้มครองเขา

ฮานันยาห์ แปลว่า พระเจ้าทรงพระกรุณา ชื่อใหม่ คือ ชัดรัค แปลว่า ผู้รับใช้เทพเจ้าแห่งดวงจันทร์

มิชาเอล แปลว่า ใครจะเทียบเคียงพระเจ้าได้ ชื่อใหม่ คือ เมชาค แปลว่า เงาหรือผู้รับใช้ของเจ้านาย เจ้านายอยู่ไหน เงาก็ตามไป

อาซาริยาห์ แปลว่า พระยาเวห์เป็นผู้ช่วยเหลือ ชื่อใหม่ คือ อาเบดเนโก แปลว่า ผู้รับใช้แห่งดาวประจำรุ่ง หรือเทพเจ้า

การเปลี่ยนชื่อเป็นการเปลี่ยนอัตลักษณ์ นี่คือการเปลี่ยนความคิด เปลี่ยนชีวิตของคนเลยทีเดียว เป็นการล้างสมองด้วการเปลี่ยนชื่อ และไม่เพียงเท่านั้น เปลี่ยนภาษาด้วย

การเปลี่ยนภาษาทำให้คนเราเปลี่ยนความคิดได้ เช่น คนไทยมักจะใช้คำว่า "ไม่เป็นไร" ซึ่งก็แปลว่า "ไม่เป็นไร" ไม่รู้ว่าจะพูดอะไรหรือทำอะไรก็พูด ไม่ทำสิ่งที่ควรทำก็พูด

นอกจากนี้ มีคำหนึ่ง คือ "เกรงใจ" ซึ่งไม่มีภาษาอังกฤษ เพราะว่าเขาไม่มีความคิดเช่นนั้น

เช่นเดียวกัน คนไทยก็ไม่มีคำว่า "commitment” ถ้าจะแปลก็คือ การปวารณาตัว ซึ่งแปลยากมาก เพราะคนไทยไม่ค่อยรู้

อีกคำหนึ่ง คือ submissive แปลว่า การอยู่ใต้บังคับบัญชา การจงรักภักดี

เมื่อเปลี่ยนภาษาก็จะเปลี่ยนความคิด

3. เปลี่ยนพฤติกรรม

ถ้าอ่านพระธรรมดาเนียลทั้งเล่ม จะพบว่า ดาเนียลได้ไปอยู่ในถ้ำสิงโต เพราะว่าไม่ยอมกราบไหว้รูปเคารพ

รูปเคารพเข้ามาในปัจจุบัน 2 ลักษณะ

 • ลักษณะรูปธรรม เห็นเป็นรูปเคารพจริง ๆ
 • ลักษณะนามธรรม เป็นลัทธิความเชื่อความศรัทธาทั้งหลาย

ความหมายของรูปเคารพ คือ อะไรก็ตามที่แย่งความเป็นที่หนึ่งในชีวิตของเราไป

แท้จริงชีวิตของเรา บุคคลแรกในชีวิต คือองค์พระผู้เป็นเจ้า ดังนั้น ใครก็ตาม หรือสิ่งใดก็ตามที่แย่งความเป็นที่หนึ่งไปจากชีวิตของเรา นั่นคือรูปเคารพ

ทุกวันนี้ โลกของเราอยู่ใต้อำนาจของบริโภคนิยม ต้องซื้อ ต้องใช้ ต้องบริโภคสิ่งที่หลาย ๆ คนหยิบยื่นให้

บริโภคนิยมเข้าไปอยู่ในบรรดานักศึกษาที่กำลังจะจบ และผู้ที่เพิ่งทำงานใหม่ เขาจะเปลี่ยนไปจากคนสมัยก่อน คือ ชอบงานเบา ๆ และเงินหนัก ๆ เราตกเป็นเหยื่อของความสะดวกสบาย หรือความรวดเร็ว และสิ่งอื่น ๆ ที่ผู้ขายพยายามจะสื่อว่าจำเป็น ทั้ง ๆ ที่ความจริงแล้วไม่ใช่สิ่งจำเป็นเลย

หลายคนจึงพาลูกไปเรียนพิเศษในอาทิตย์เช้า แทนที่จะพามาโบสถ์ หลายคนทำงานวันอาทิตย์เพื่อได้รายได้มากขึ้น หลายคนประนีประนอมกับความถูกต้อง คือการใช้เงิน เป็นเครื่องมือหล่อลื่นในการดำเนินการต่าง ๆ ทุกสิ่งเริ่มต้นจากการประนีประนอม และเมื่อประนีประนอมก็จะสูญเสียอัตลักษณ์ แล้วในที่สุดความประพฤติก็จะตกต่ำลงจนสู่ความบาป จนนับถือรูปเคารพ

 

วิธีแก้

วิธีแก้ ได้แก่ การเรียนรู้พระวจนะของพระเจ้า ให้พระวจนะของพระเจ้าเป็นหลักในชีวิต พระวจนะจะเป็นภูมิคุ้มกันให้ลูกหลานปลอดภัยในสังคมโลก พระวจนะเป็นความจริง เป็นชีวิต เป็นที่พึ่งและเป็นที่ไว้วางใจของเราได้ เพราะอะไร? เพราะพระเจ้าผู้เป็นเจ้าของพระวจนะทรงพระชนม์อยู่ ทรงรับฟังเรา และทรงมีพระสัญญาว่าจะทรงตอบคำอธิษฐานของเรา

การเรียนรู้พระวจนะของพระเจ้าอย่างมีหลัก ก็จะทำให้ชีวิตของเราไม่ตกอยู่ภายใต้การประนีประนอมที่ไม่เหมาะสม ไม่สมควร

​ดา​เนียล​ตั้ง​ใจ​ว่า​จะ​ไม่​ทำ​ให้​ตัว​เป็น​มล​ทิน​ด้วย​อา​หาร​ชั้น​สูง​ของ​กษัตริย์ หรือ​ด้วย​เหล้า​องุ่น​ซึ่ง​พระ​องค์​เสวย ท่าน​จึง​ขอ​หัว​หน้า​ขันที​ให้​อนุ​ญาต​เพื่อ​ท่าน​จะ​ไม่​ทำ​ตัว​เอง​เป็น​มล​ทิน (ดาเนียล 1:8 THSV2011)

นี่คือลักษณะของดาเนียลที่สำคัญมากลักษณะหนึ่ง ดาเนียลตั้งใจหรือตั้งปณิธาน มีเป้าหมายชัดเจน มีการตัดสินใจที่ถูกต้องชัดเจน มีการให้เหตุผลเพื่อจะไปถึงเป้าหมายอย่างชัดเจน

คนคนหนึ่งทำอย่างไรจึงจะมีปณิธานเช่นนั้นได้? เพราะการศึกษา

คนยิวมีการศึกษาที่ดีมาก นับแต่โบราณ ทำให้อนุชนตั้งแต่เด็กได้เติบโตภายใต้คำสอน เมื่อเกิดการทดลองก็สามารถตัดสินใจ และตั้งปณิธานที่อยู่ในภาวะที่เที่ยงตรงได้ เพราะเขาตั้งใจในองค์พระผู้เป็นเจ้า เขามั่นใจในคำสั่งสอนที่ได้รับจากคุณพ่อคุณแม่

การที่คนคนหนึ่งตั้งปณิธานได้อย่างแน่วแน่ ก็เพราะได้เห็นแบบอย่างของบรรพชน และการตั้งใจเหล่านั้นก็ทำให้เขาต้องกลับมาสำรวจอัตลักษณ์ของตัวเองด้วย คำสอนจากบรรพบุรุษและพระวจนะ ทำให้ดาเนียลได้ตั้งปณิธานว่าจะทำอย่างไรกับชีวิตของท่านเอง ท่านกำลังตัดสินใจว่าจะเปลี่ยนอัตลักษณ์ของตนเองเป็น Babylonian Citizen หรือไม่? จะรับตำแหน่งสูงในการรับใช้กษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์หรือไม่? เมื่อถึงจุดที่ท่านตั้งปณิธาน พระคัมภีร์ก็กล่าวว่า ท่านตั้งใจที่จะไม่เปลี่ยนอัตลักษณ์ของตน เพราะอัตลักษณ์ของท่านตั้งอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้อง นั่นคือ จากบรรพบุรุษ และจากพระวจนะของพระเจ้า

ชีวิตของเรา และโรงเรียนของเราจะต้องไม่เปลี่ยนอัตลักษณ์ของตนเอง จะต้องอยู่บนพื้นฐานของพระวจนะ เพราะคุณธรรมสามารถสร้างชีวิตของนักเรียนในประเทศไทยได้

สิ่งที่เกิดขึ้นกับดาเนียลและเพื่อน ๆ ก็คือ เขาทั้งหลายปฏิเสธของสูงของพระราชา รับประทานผักและน้ำ และพระเจ้าก็ทรงประทานสติปัญญาและความเชี่ยวชาญในสรรพวิทยาทั้งหลาย ในบรรดาอนุชนในสมัยนั้นก็ไม่มีสักคนที่เหมือนดาเนียลและเพื่อนทั้งสามของท่าน

นี่คือสิ่งท้าทายเราในทุกวันนี้

 

อิสราเอลเป็นชนชาติหนึ่ง ซึ่งพบในพระคัมภีร์ และการศึกษามีผลเป็นอย่างมากต่อชนชาตินี้

ชาวปากีสถานท่านหนึ่ง ซึ่งเป็นผู้อำนวยการศูนย์วิจัยความมั่นคงของปากีสถาน ท่านเป็นคนที่มีอิทธิพล เป็นนักคิด เป็นผู้นำ ท่านเริ่มต้นด้วยคำถามว่า "ทำไมยิวจึงเป็นชนชาติที่มีอิทธิพลที่สุดในโลก?" ในขณะที่ยิวทั่วโลกมีเพียง 14 ล้านคนคนเท่านั้น แต่คนมุสลิมมีทั้งหมด 1,400 ล้านคน คือมากกว่ายิวถึงร้อยเท่า

 • Benjamin Rubin เป็นคนคิดเข็มฉีดยา
 • Jonas Salk เป็นคนแรกที่ประสบความสำเร็จในการคิดค้นวัคซีนโปลิโอ
 • Baruch Blumberg คิดค้นวัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบบี
 • Sigmund Freud เป็นนักจิตวิทยาที่เป็นที่รู้จัก
 • Willem Kolff คิดเครื่องล้างไต
 • Gertrude Elion คิดค้นยารักษาโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว
 • นอกจากนี้ คนที่ได้รับ Noble prize ทั้งหลาย ซึ่งเป็นคนที่คิดค้นสิ่งต่าง ๆ ทางวิทยาศาสตร์ รวมถึงคนที่คิดค้น Levi, Polo, Starbucks, Google และรัฐบุรุษทั้งหลาย ล้วนเป็นชาวยิวทั้งสิ้น

จากการสำรวจทางการศึกษา พบว่า

 • คนที่ IQ สูงเกิน 140 เป็นยิวมากกว่าชาติอื่น 6 เท่า
 • คนที่ได้รับรางวัลโนบล เป็นยิวถึง 1 ใน 3
 • ผู้นำทางด้านวรรณกรรม ดนตรี ศิลปะ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ จิตวิทยา ศาสนศาสตร์ และปรัชญาก็เป็นยิวมาก

ปี 1954 สำรวจในนิวยอร์ค พบว่า ในเด็ก 28 คนที่มี IQ มากกว่า 170 เป็นยิวเสีย 24 คน

ถามว่าทำไมคนยิวจึงมีศักยภาพสูงเพียงนี้? คำตอบของนักการศึกษา ก็คือ เพราะการศึกษา แต่คำตอบของนักศาสนศาสตร์ ก็คือ การศึกษา ที่มีพระเจ้าแทรกซึมอยู่ในวัฒนธรรมที่แข็งแรง พื้นฐานการศึกษาของคนยิว คือ ธรรมบัญญัติ พระวจนะของพระเจ้า

เรามาสำรวจคำสอนของจีนกันบ้าง

หลายท่านเคยเรียนคัมภีร์ 3 อักษร (3-character classic) ซึ่งมีคำแปลสวยงามมาก ทางยูเนสโกรับว่าเป็นสื่อการสอนที่ดีที่สุดอันหนึ่ง

คำสอนหนึ่ง คือ แรก ๆ คนเราเกิดมา ธรรมชาติเป็นคนที่ดี มีคุณธรรม และเมื่อคนเราเกิดมาก็มีธรรมชาติคล้าย ๆ กัน เมื่อเราเรียนรู้ไป เราก็ยิ่งห่างกันมากขึ้น

เกิดมาเหมือนกัน แต่เมื่อผ่านการศึกษาที่ไม่เหมือนกัน ก็ทำให้คนไม่เหมือนกัน

อีกตอนหนึ่ง กล่าวว่า

To feed without teaching is the father's fault.
To teach without severity is the teacher's laziness.

ถ้าหากว่าเลี้ยงอย่างเดี๋ยวแล้วไม่สอน ความผิดอยู่ที่พ่อแม่ ลูกหลานไม่มาโบสถ์ ความผิดอยู่ที่พ่อแม่ คริสเตียนไม่ประกาศ ความผิดอยู่ที่คริสตจักร ลูกหลานไม่ประสบความสำเร็จ ความผิดอยู่ที่โรงเรียน เพราะเกิดจากการสอนที่ปราศจากความเข้มงวด ซึ่งเกิดจากความผิดของครูทั้งหลาย

นี่คือปรัชญาของคนจีน

คนไทยเรา มีคำว่า “บ.ว.ร.” นั่นคือ บ้าน วัด และโรงเรียน แต่คริสเตียนจะต้องเป็น บบร นั่นคือ บ้าน โบสถ์ โรงเรียน

เราจะต้องคิดใหม่อีกครั้งหนึ่ง เพราะเราเชื่อว่าการศึกษานำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงชีวิต

ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่าน

 

ศจ.ดร. ศึกษา เทพอารีย์

คำเทศนาการนมัสการรวม คริสตจักรสะพานเหลือง

เมื่อวันที่ 28/08/2011

เรื่อง การศึกษาเปลี่ยนชีวิต

สรุปโดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์

 

หมายเหตุ: ถ้าพี่น้องพบว่ามีข้อความส่วนใดที่ผิดพลาด รบกวนช่วยแจ้งให้ผมทราบด้วยนะครับ เพื่อจะได้รีบทำการแก้ไขครับ เนื่องจากอาจเกิดจากความผิดพลาดในการสรุปของผมเองครับ ขอบคุณครับ

 

 • ถ้าท่านอ่านแล้ว มีความปรารถนาที่จะเปิดใจออก อธิษฐานทูลเชิญพระเยซูคริสต์เสด็จเข้ามาในชีวิตของท่าน และเป็นพระเจ้าของท่าน กรุณาไปที่หน้า คำอธิษฐาน

 • ถ้าคุณอ่านแล้วสนใจ กรุณาติดต่อคริสตจักรใกล้บ้านท่านได้เลยครับ หรือถ้าหากต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม ก็ติดต่อโดยตรงได้ที่อีเมลของผมเลยครับ ton@followhissteps.com