ทำตามพระมหาบัญญัติและพระมหาบัญชา

FollowHisSteps.com
 


34 ฝ่ายพวกฟาริสี   เมื่อได้ยินว่าพระองค์ทรงกระทำให้พวกสะดูสีนิ่งอั้นอยู่   จึงประชุมกัน
35 มีบาเรียนผู้หนึ่งในพวกเขาทดลองถามพระองค์ว่า
36 "อาจารย์เจ้าข้า   ในธรรมบัญญัตินั้นข้อใดสำคัญที่สุด"
37 พระเยซูทรงตอบเขาว่า   "จงรักพระองค์ผู้เป็นพระเจ้าของเจ้าด้วยสุดใจสุดจิตของเจ้า   และด้วยสิ้นสุดความคิดของเจ้า
38 นั่นแหละเป็นพระบัญญัติข้อใหญ่   และข้อต้น
39 ข้อที่สองก็เหมือนกัน   คือ   จงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง
40 ธรรมบัญญัติและคำของผู้เผยพระวจนะทั้งสิ้น   ก็ขึ้นอยู่กับพระบัญญัติสองข้อนี้" (มัทธิว 22:34-40)

18 พระเยซูจึงเสด็จเข้ามาใกล้แล้วตรัสกับเขาว่า   "ฤทธานุภาพทั้งสิ้นในสวรรค์ก็ดี   ในแผ่นดินโลกก็ดีทรงมอบไว้แก่เราแล้ว
19 เหตุฉะนั้นเจ้าทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติ   ให้เป็นสาวกของเรา   ให้รับบัพติศมาในพระนามแห่งพระบิดา   พระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์
20 สอนเขาให้ถือรักษาสิ่งสารพัดซึ่งเราได้สั่งพวกเจ้าไว้   นี่แหละเราจะอยู่กับเจ้าทั้งหลายเสมอไป   จนกว่าจะสิ้นยุค" (มัทธิว 28:18-20)


วันนี้เป็นวันเผยแพร่ของภาค จึงขอนำพระวจนะของพระเจ้า 2 ตอนนี้มาเรียนรู้ด้วยกัน

 

1. ทำตามพระมหาบัญญัติ

34 ฝ่ายพวกฟาริสี เมื่อได้ยินว่าพระองค์ทรงกระทำให้พวกสะดูสีนิ่งอั้นอยู่ จึงประชุมกัน
35 มีบาเรียนผู้หนึ่งในพวกเขาทดลองถามพระองค์ว่า
36 "อาจารย์เจ้าข้า ในธรรมบัญญัตินั้นข้อใดสำคัญที่สุด"
37 พระเยซูทรงตอบเขาว่า "จงรักพระองค์ผู้เป็นพระเจ้าของเจ้าด้วยสุดใจสุดจิตของเจ้า และด้วยสิ้นสุดความคิดของเจ้า
38 นั่นแหละเป็นพระบัญญัติข้อใหญ่ และข้อต้น
39 ข้อที่สองก็เหมือนกัน คือ จงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง
40 ธรรมบัญญัติและคำของผู้เผยพระวจนะทั้งสิ้น ก็ขึ้นอยู่กับพระบัญญัติสองข้อนี้" (มัทธิว 22:34-40)

พระมหาบัญญัติ คือ

  1. รักพระเจ้า ด้วยสุดใจ สุดจิต และด้วยสิ้นสุดความคิด นี่เป็นพระบัญญัติข้อใหญ่และข้อต้น
  2. รักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง

พระธรรมตอนนี้ สอนให้เรารู้ว่า ผู้ที่รักพระเจ้าอย่างสุดใจ จะแสดงออก 2 สิ่ง

1. ผู้ที่รักพระเจ้า จะนมัสการและปรนนิบัติพระเจ้าด้วยความชื่นชมยินดี

การรักพระเจ้าอย่างสุดใจ เราจะต้องให้การนมัสการพระเจ้าเป็นสิ่งสำคัญอันดับต้นของวิถีชีวิตของตน เพราะการนมัสการพระเจ้า เป็นการถวายเกียรติยศสูงสุดแด่พระเจ้า เป็นการสรรเสริญพระนามอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ เป็นการแสดงออกถึงความยำเกรงพระเจ้า เป็นการปรนนิบัติรับใช้พระเจ้า ไม่ว่าด้วยเสียงเพลง หรือด้วยเครื่องดนตรี หรือด้วยการแซ่ซ้องสรรเสริญเชิดชูพระนามพระองค์

ในการนมัสการนี่เองเราจะได้สัมผัสถึงการดลใจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ได้เข้าใจน้ำพระทัยอันยอดเยี่ยมของพระเจ้า ผ่านทางพระวจนะของพระองค์ หรือประสบการณ์ชีวิตของพี่น้อง แล้วเราจะได้ซาบซึ้งพระคุณความรัก นี่เป็นวิถีชีวิตของเราทั้งหลายซึ่งเป็นคริสเตียน

ข้าพเจ้าได้มีโอกาสไปนมัสการพระเจ้าที่ประเทศจีน 2-3 ครั้ง ทุกครั้งที่ไปก็ได้พบเห็นสิ่งหนึ่งเหมือนกัน นั่นคือ จะมีคนมากมายมาเข้าแถวเพื่อเข้านมัสการพระเจ้า เมื่อรอบแรกเต็ม พวกที่เหลือก็จะยืนคอยเพื่อเข้านมัสการรอบต่อไป ที่นั่งในคริสตจักรก็จะเป็นไม้กระดานแผ่นเดียว บางคนก็นำเก้าอี้พลาสติกจากบ้านมานมัสการ เนื่องจากอากาศร้อนจึงมีสมาชิกบางท่านนำพัดมาใช้ด้วย และเนื่องจากมีคนมาก บ่อยครั้งต้องมีคนคอยแจกยาดมให้ด้วย แม้ว่าจะยากลำบาก แต่พวกเขาก็นมัสการพระเจ้าด้วยความชื่นชมยินดี

ที่ประเทศเกาหลีก็เช่นเดียวกัน ข้าพเจ้าพบเห็นพี่น้องคริสเตียนที่ประเทศเกาหลีตื่นแต่เช้ามืด เพื่อร่วมนมัสการอธิษฐาน แม้อากาศที่นั่นจะหนาวเหน็บเพียงไร ก็ไม่เป็นอุปสรรค

สิ่งเหล่านี้ เป็นเพราะเหตุใด? ข้าพเจ้าเชื่อว่าพวกเขารักพระเจ้าจริง ๆ พวกเขาให้พระเจ้าเป็นที่หนึ่งในชีวิต พวกเขานมัสการพระเจ้าด้วยจิตวิญญาณและความจริง ซึ่งเป็นการแสดงออกที่สำคัญของวิถีชีวิตของเขาเหล่านั้น

พวกเราทั้งหลายในที่นี้ มานมัสการพระเจ้าด้วยความสัตย์ซื่อ ด้วยใจยำเกรง แต่ทว่าหลายคนมาโบสถ์แล้ว กลับไม่ได้นมัสการพระเจ้า ขาดพระพรไปอย่างน่าเสียดาย

2. ผู้ที่รักพระเจ้า จะรักพี่น้อง

19 เราทั้งหลายรัก ก็เพราะพระองค์ทรงรักเราก่อน
20 ถ้าผู้ใดว่า "ข้าพเจ้ารักพระเจ้า" และใจยังเกลียดชังพี่น้องของตน ผู้นั้นก็เป็นคนพูดมุสา เพราะว่าผู้ที่ไม่รักพี่น้องของตนที่แลเห็นแล้ว จะรักพระเจ้าที่ไม่เคยเห็นไม่ได้
21 พระบัญญัตินี้เราทั้งหลายก็ได้มาจากพระองค์ คือว่าให้คนที่รักพระเจ้านั้นรักพี่น้องของตนด้วย (1 ยอห์น 4:19-21)

พี่น้องที่รัก เมื่อเรารักทั้งหลายรักพี่น้อง รักซึ่งกันและกัน เราก็พร้อมเสมอที่จะเสริมสร้างกันและกัน พร้อมที่จะให้อภัย พร้อมที่จะให้การช่วยเหลือ พร้อมที่จะทุ่มเทเวลาในการเสริมสร้างเพื่อให้พี่น้องเติบโตสู่ความไพบูลย์ของพระคริสต์ เราจะต้องช่วยปกป้องและดูแลจิตวิญญาณพี่น้องให้เข้มแข็งในองค์พระผู้เป็นเจ้า

ผู้สูงอายุชอบเล่าเรื่องอดีต ข้าพเจ้าจึงจะขอเล่าเรื่องเก่า ๆ บ้าง

เมื่อครั้งที่ข้าพเจ้ายังคงเป็นนักศึกษาฝึกงานในคริสตจักรสะพานเหลือง ข้าพเจ้าก็ได้พบกับบรรดาอนุชนและคณะเพื่อคุณ (อนุชนอาชีพ) รุ่นแรก ๆ ในฐานะที่ข้าพเจ้ายังเป็นคนภายนอกในขณะนั้น ข้าพเจ้าก็สัมผัสได้ว่าพวกเขาเหล่านั้นรักกันมาก พวกเขาช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็นอย่างดี ได้เห็นพี่น้องบางท่านอธิบายพระคัมภีร์ให้แก่รุ่นน้องฟัง และมีการหนุนใจให้ร่วมกันรับใช้อย่างร้อนรน นี่เป็นภาพที่สวยงามมาก

ทุกวันนี้ ข้าพเจ้าก็ได้เห็นว่า เมื่อยุวชนไปค่าย ก็จะมีอนุชนและเพื่อคุณไปคอยช่วยเหลือ ในวันอาทิตย์ ข้าพเจ้าก็ได้เห็นคณะบุรุษเป็นผู้ต้อนรับอย่างดีที่หน้าคริสตจักร และมีพี่น้องหลายท่านมาคริสตจักรแต่เช้าเพื่อร่วมอธิษฐานและเสริมสร้างพี่น้อง บางท่านก็เป็นครูสอนชั้นเรียนพระคัมภีร์ นอกจากนี้ คริสตจักรสะพานเหลืองก็มีการส่งมิชชันนารีเพื่อช่วยพี่น้องที่อยู่ห่างไกล และข้าพเจ้าก็ได้เห็นการร่วมงานต่าง ๆ ในคริสตจักรลูก

พี่น้องที่รัก ถ้าเรารักพี่น้องจริง เราต้องช่วยเหลือเสริมสร้างให้พี่น้องเจริญเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณ ดังเช่นกับที่ข้าพเจ้าได้กล่าวไว้แล้ว ขณะเดียวกัน เราต้องช่วยกันระมัดระวัง อย่าให้พี่น้องที่กำลังเจริญเติบโตต้องสะดุดลง

สะดุดด้วยอะไร? ด้วยการใส่ไวรัสลงไปในความคิดของพี่น้อง ไม่ว่าจะด้วยความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ เช่น การตำหนิติเตียนต่อหน้าผู้อื่น การพูดจาไม่สร้างสรรค์ การมีท่าทีไม่เหมาะสม และการมีทัศนคติเชิงลบ

เมื่อเรารักลูก เราก็ไม่อยากให้เขาต้องเผชิญสิ่งที่ไม่ดี เราก็จะไม่โกหกกับเขา ไม่ทะเลาะกันต่อหน้าเขา เช่นเดียวกัน เมื่อเรารักพี่น้องเรา ก็ขออย่าได้นำสิ่งที่ไม่ดีไปใส่ไว้ในจิตใจของพี่น้อง แต่ตรงกันข้าม เราจะต้องเสริมสร้างพี่น้องให้มีความเชื่อ ความหวัง ความรัก และให้มีทัศนคติเชิงบวก ให้พี่น้องรู้ว่าในพระเจ้า ทุกสิ่งเป็นไปได้ มีแต่สิ่งดี ๆ ที่พระองค์ทรงจัดเตรียมไว้ในชีวิตเรา แม้จะต้องเผชิญกับความทุกข์ยากลำบาก แต่สิ่งเหล่านี้ก็เพื่อเสริมสร้างชีวิตเราให้เข้มแข็ง เราจะต้องมีส่วนเชิญชวนให้พี่น้องร่วมกันรับใช้พระเจ้า เผื่อชีวิตฝ่ายวิญญาณเติบโตด้วย เพื่อเขาจะพร้อมที่จะทำตามพระมหาบัญชาของพระเจ้า มีส่วนในการขยายแผ่นดินของพระเจ้า

 

2. ทำตามพระมหาบัญชา

18 พระเยซูจึงเสด็จเข้ามาใกล้แล้วตรัสกับเขาว่า "ฤทธานุภาพทั้งสิ้นในสวรรค์ก็ดี ในแผ่นดินโลกก็ดีทรงมอบไว้แก่เราแล้ว
19 เหตุฉะนั้นเจ้าทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติ ให้เป็นสาวกของเรา ให้รับบัพติศมาในพระนามแห่งพระบิดา พระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์
20 สอนเขาให้ถือรักษาสิ่งสารพัดซึ่งเราได้สั่งพวกเจ้าไว้ นี่แหละเราจะอยู่กับเจ้าทั้งหลายเสมอไป จนกว่าจะสิ้นยุค" (มัทธิว 28:18-20)

นี่เป็นคำตรัสสุดท้ายก่อนที่พระเยซูคริสต์เสด็จขึ้นสู่สวรรค์ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่บอกว่ารักพระเจ้า
เมื่อเรารักพระองค์ เราต้องเคารพยำเกรงพระองค์ เพราะพระคุณความรักของพระองค์มีต่อชีวิตเราอย่างมากมาย ดังนั้นคำตรัสสั่งสุดท้ายที่พระองค์ให้เราปฏิบัติ เราจะไม่ทำตามได้อย่างไร

สิ่งนี้ทำลำบากหรือไม่? มีอุปสรรคหรือไม่? ถ้าพี่น้องอ่านพระคัมภีร์จะสังเกตได้ว่า ในข้อ 17 มีคำหนึ่งที่น่าสนใจมาก

"และเมื่อเห็นพระองค์จึงกราบลงนมัสการ แต่บางคนยังสงสัยอยู่" (มัทธิว 28:17)

แม้พวกเหล่าสาวกจะก้มลงกราบนมัสการพระเยซูคริสต์ แต่ก็ยังคงมีบางคนที่ยังสงสัยอยู่

นี่แหละครับ เป็นอุปสรรคสำหรับการขยายแผ่นดินของพระเจ้า เพราะคนที่สงสัยก็มักจะมีเหตุผลมากมาย มีข้ออ้างต่าง ๆ ที่จะปฏิเสธที่จะกระทำตามพระมหาบัญชา

เหตุผลดี ๆ หลายประการที่จะไม่ทำตามพระมหาบัญชา เช่น

  • การเสริมสร้างภายในคริสตจักรยังทำไม่ได้ดีเลย แล้วจะประกาศข้างนอกได้อย่างไร?
  • ยังมีลูกหลานมากมายที่ยังไม่สามารถนำกลับมาได้ ทำตรงนี้ให้ดีก่อนจะดีกว่าหรือไม่?

คริสตจักรในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นเช่นนี้ จนถึงทุกวันนี้ บางคริสตจักรมีอายุมากกว่า 50 ปี แต่ยังไม่มีคริสตจักรลูกเกิดขึ้นสักแห่งเดียว

อุปสรรคอีกอย่างที่สมัยอัครทูตอาจใช้อ้าง จนไม่ออกไปประกาศได้ คือ

  • พวกเรามีแค่นี้เอง จะทำอะไรมากมายได้?
  • พวกยิวข่มเหงเรา พวกโรมก็จับจ้องจะเล่นงานเรา เอาตัวรอดให้ได้ก่อนเถิด แล้วค่อยทำการใหญ่เพื่อพระเจ้า

ขอบคุณพระเจ้าที่บรรดาเหล่าอัครสาวกไม่ได้ทำเช่นนั้น ขอบคุณพระเจ้าที่พวกเขาเชื่อฟังพระมหาบัญชาตามที่พระเยซูคริสต์ได้ตรัสสั่งพวกเขา พวกเขาได้ออกไปสั่งสอนชนทุกชาติให้เป็นสาวกของพระองค์

พวกเขาออกไปสั่งสอนจนมีผู้เชื่อมากมาย และผู้เชื่อก็รับบัพติศมา พวกเขาสามารถสร้างคนเหล่านั้นให้เป็นสาวกที่ดีของพระเยซูคริสต์เจ้าต่อไป เพราะพวกเขาทั้งหลายเชื่อฟังและกระทำตามพระมหาบัญชา

ผลของการเชื่อฟังพระมหาบัญชาเป็นเช่นไร?

ทุกวันนี้ เรามีคริสตจักรเกิดขึ้นทั่วโลก มีคริสเตียนทุกแห่งหน มีคริสตจักรไม่ต่ำกว่า 3000 แห่งในประเทศไทย ซึ่งก็ยังน้อยอยู่ สำหรับคริสตจักรภาค 7 ข้าพเจ้าจะขอเล่าเรื่องหนึ่ง

ตั้งแต่อดีต พระเจ้าทรงใช้คริสตจักรสะพานเหลืองให้ขยายอาณาจักรของพระเจ้าในประเทศไทย เมื่อปี 1924 คริสตจักรสะพานเหลืองเป็นผู้ริเริ่มให้คริสตจักรที่ใช้ภาษาจีน 4-5 แห่งมาร่วมกัน มาเป็นคริสตจักรจีนโพ้นทะเลแห่งประเทศไทย

ต่อมาก็ได้ร่วมมือกับคริสตจักรของคนไทย ก่อตั้งสภาคริสตจักรขึ้นมา ซึ่งขณะนั้นมี 7 ภาค และคริสตจักรจีนโพ้นทะเลก็เป็นภาคที่ 7 ตั้งแต่นั้นมา และได้ใช้ชื่อคริสตจักรภาค 7 แห่งสภาคริสตจักรแห่งประเทศไทย

จากคริสตจักรที่มีไม่ถึง 10 แห่ง ขยายเป็นคริสตจักรและศาลาธรรม 110 กว่าแห่ง ขยายออกไปถึง 31 จังหวัด และคริสตจักรสะพานเหลืองก็มีคริสตจักรลูกถึง 8 แห่ง ไม่เพียงแต่เป็นส่วนสำคัญของการเติบโตของคริสตจักรภาค 7 เท่านั้น แต่ยังได้แสดงแบบอย่างที่ดีให้แก่คริสตจักรอื่น ๆ ให้ได้ดำเนินตามแบบอย่างต่อไป ดังเช่น คริสตจักรคลองเตยที่เป็นคริสตจักรลูก ปัจจุบันก็มีคริสตจักรลูก 6 แห่ง และ คริสตจักรจีนชลบุรี ซึ่งคริสตจักรสะพานเหลืองมีส่วนร่วมในการก่อตั้ง ปัจจุบันก็มีคริสตจักรลูก 5 แห่ง

พี่น้องที่รัก เมื่อเราทำตามพระมหาบัญชา เราก็จะเห็นพระพรของพระเจ้าอย่างมากมาย ดังเช่นที่พระเยซูตรัสว่า

พระเยซูตรัสกับเธอว่า "เราบอกเจ้าแล้วมิใช่หรือว่า ถ้าเจ้าเชื่อเจ้าก็จะได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า" (ยอห์น 11:40)

พระพรของพระเจ้าที่ได้ทรงสัญญาไว้ในพระมหาบัญชา

"...นี่แหละเราจะอยู่กับเจ้าทั้งหลายเสมอไป จนกว่าจะสิ้นยุค" (มัทธิว 28:18-20)

การเติบโตของคริสตจักรสะพานเหลือง หมายถึงการเติบโตของคริสตจักรภาค 7 ด้วย หรืออีกนัยหนึ่ง การเติบโตของคริสตจักรภาค 7 นับเป็นผลงานสำคัญของคริสตจักรสะพานเหลืองด้วย

 

สรุป

สรุป 2 สิ่งที่อยากฝากในวันนี้ คือ

1. ขอที่เราจะทำตามพระมหาบัญญัติของพระเจ้า นั่นคือ เมื่อรักพระเจ้าสุดใจแล้ว เราจะต้องให้การนมัสการพระเจ้าเป็นวิถีชีวิตของตนที่ขาดไม่ได้ และคนรักพระเจ้าจริง จะรักพี่น้อง จะเสริมสร้างให้พี่น้องเจริญเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณ

2. ขอที่เราจะทำตามพระมหาบัญชาของพระเจ้า แม้จะมีอุปสรรค มีความยากลำบาก เราก็จะมุ่งมั่นให้พระมหาบัญชาของพระเจ้าสำเร็จ เพราะเรารักพระเจ้า เราจะออกไปประกาศนำคนมาเชื่อในพระเยซูคริสต์ สั่งสอนผู้ที่เชื่อใหม่ให้เติบโตขึ้น ให้บัพติศมาแก่ผู้ที่เชื่อ และสร้างเขาให้เป็นสาวกที่ดีของพระเยซูคริสต์ แล้วพระสัญญาของพระเจ้า คือ พระองค์จะอยู่ด้วยกับเราเสมอไป พระพรมากมายที่พระองค์ทรงจัดเตรียอย่างมากมายก็จะมีแก่คริสตจักร และคริสตจักรภาคต่อไป

 

ศจ. วิรัช เศรษฐ์โสภณกุล

การนมัสการรวมพิธีมหาสนิท "วันเผยแพร่ของภาค" คริสตจักรสะพานเหลือง

เมื่อวันที่ 28/03/2010

เรื่อง ทำตามพระมหาบัญญัติและพระมหาบัญชา

สรุปโดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์

 

หมายเหตุ: ถ้าพี่น้องพบว่ามีข้อความส่วนใดที่ผิดพลาด รบกวนช่วยแจ้งให้ผมทราบด้วยนะครับ เพื่อจะได้รีบทำการแก้ไขครับ เนื่องจากอาจเกิดจากความผิดพลาดในการสรุปของผมเองครับ ขอบคุณครับ

 

  • ถ้าท่านอ่านแล้ว มีความปรารถนาที่จะเปิดใจออก อธิษฐานทูลเชิญพระเยซูคริสต์เสด็จเข้ามาในชีวิตของท่าน และเป็นพระเจ้าของท่าน กรุณาไปที่หน้า คำอธิษฐาน

  • ถ้าคุณอ่านแล้วสนใจ กรุณาติดต่อคริสตจักรใกล้บ้านท่านได้เลยครับ หรือถ้าหากต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม ก็ติดต่อโดยตรงได้ที่อีเมลของผมเลยครับ ton@followhissteps.com