ชีวิตที่เติบโตด้วยพระวจนะของพระเจ้า

FollowHisSteps.com
 


"1 บัญญัติ​ทั้งสิ้น​ซึ่ง​ข้าพเจ้า​บัญชา​ท่าน​ใน​วันนี้​นั้น ท่าน​ทั้ง​หลาย​จง​ระวัง​กระทำ​ตาม เพื่อ​ท่าน​ทั้ง​หลาย​จะ​มี​ชีวิต​และ​ทวี​มาก​ขึ้น และ​เข้า​ไป​ยึด​ครอง​แผ่นดิน​ซึ่ง​พระ​เยโฮวาห์​ทรง​ปฏิญาณ​ที่​จะ​กระทำ​แก่​บรรพ​บุรุษ​ของ​ท่าน​
2 ท่าน​ทั้ง​หลาย​จง​ระลึก​ถึง​ทาง​ซึ่ง​พระ​เยโฮวาห์​พระ​เจ้า​ของ​ท่าน​ทรง​นำ​ท่าน​อยู่​ใน​ถิ่น​ทุรกันดาร​ถึง​สี่​สิบ​ปี เพื่อ​พระ​องค์​จะ​ทรง​กระทำ​ให้​ท่าน​ถ่อม​ใจ และ​ทดลอง​ให้​ทราบ​ว่า​จิตใจ​ของ​ท่าน​เป็น​อย่างไร ดู​ว่า​ท่าน​จะ​รักษา​พระ​บัญญัติ​ของ​พระ​องค์​หรือ​ไม่​
3 ​พระ​องค์​ทรง​กระทำ​ให้​ท่าน​ถ่อม​ใจ และ​ปล่อย​ท่าน​ให้​หิว​และ​เลี้ยง​ท่าน​ด้วย​มา​นา​ ซึ่ง​ท่าน​เอง​หรือ​ปู่ย่า​ตา​ยาย​ของ​ท่าน​ก็​ไม่​ทราบ​ว่า​เป็น​อะไร เพื่อ​พระ​องค์​จะ​ทรง​กระทำ​ให้​ท่าน​ตระหนัก​แก่​ใจ​ว่า มนุษย์​จะ​บำรุง​ชีวิต​ด้วย​อาหาร​สิ่ง​เดียว​ก็​หา​มิได้ แต่​มนุษย์​จะ​มี​ชีวิต​อยู่​ได้ ด้วย​ทุก​สิ่ง​ที่​ออกมา​จาก​พระ​โอษฐ์​ของ​พระ​เจ้า 
4 ​ใน​เวลา​สี่​สิบ​ปี​นั้น เสื้อผ้า​ของ​ท่าน​ก็​ไม่​ขาด​วิ่น และ​เท้า​ของ​ท่าน​ก็​ไม่​บวม​
5 ท่าน​ทั้ง​หลาย​พึง​ทราบ​อยู่​ใน​ใจ​เถอะ​ว่า ​พระ​เยโฮวาห์​พระ​เจ้า​ของ​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ทรง​ตี​สอน​ท่าน เหมือนกับ​บิดา​ตี​สอน​บุตร​ของ​ตน​เช่นกัน​
6 เหตุ​ฉะนั้น​ท่าน​จง​รักษา​พระ​บัญญัติ​ของ​พระ​เยโฮวาห์​พระ​เจ้า​ของ​ท่าน โดย​ดำเนิน​ตาม​พระ​มรรคา​ของ​พระ​องค์​และ​เกรง​กลัว​พระ​องค์​
7 เพราะ​พระ​เยโฮวาห์​พระ​เจ้า​ของ​ท่าน​จะ​ทรง​พา​ท่าน​เข้า​ไป​ใน​แผ่นดิน​ที่​ดี เป็น​แผ่นดิน​ที่​มี​ธาร​น้ำ น้ำพุ และ​น้ำ​บาดาล​ไหล​ออกมา​กลาง​หุบ​เขา​และ​เนิน​เขา​
8 แผ่นดิน​ที่​มี​ข้าว​สาลี​และ​ข้าว​บาร​ลี เถา​องุ่น มะเดื่อ ต้น​ทับทิม เป็น​แผ่นดิน​ที่​มี​ต้น​มะกอก​เทศ​และ​น้ำผึ้ง​
9 เป็น​แผ่นดิน​ที่​ท่าน​จะ​รับประทาน​อาหาร​อย่าง​อุดม ซึ่ง​ท่าน​จะ​ไม่​ขาด​สิ่ง​ใด​เลย เป็น​แผ่นดิน​ที่​ศิลา​เป็น​เหล็ก และ​ท่าน​จะ​ขุด​ทองแดง​ได้​จาก​ภูเขา​
10 ท่าน​จะ​ได้​รับประทาน​อิ่ม​หนำ และ​ท่าน​จะ​สรรเสริญ​พระ​เยโฮวาห์​พระ​เจ้า​ของ​พวก​ท่าน ใน​เรื่อง​แผ่นดิน​อัน​ดี​ซึ่ง​พระ​องค์​ประทาน​แก่​ท่าน​นั้น​" (เฉลยธรรมบัญญัติ 8:1-10)


พระคัมภีร์ตอนนี้ ได้สำแดงให้เราเห็นความจริงเกี่ยวกับพระจนะของพระเจ้า 3 ประเด็น ได้แก่

  1. ความสำคัญและคุณค่าแห่งพระวจนะของพระเจ้า
  2. แนวทางในการเติบโตด้วยพระวจนะของพระเจ้า
  3. ผลที่เกิดจากการมีชีวิตที่เติบโตด้วยพระวจนะของพระเจ้า

 

1. ความสำคัญและคุณค่าแห่งพระวจนะของพระเจ้า

ความสำคัญของพระวจนะจากพระคำตอนนี้ มีอย่างน้อย 2 เรื่อง

1.1 พระคัมภีร์เป็นพระจนะของพระเจ้า เป็นการสำแดงถึงน้ำพระทัยที่ดียอดเยี่ยมของพระองค์ต่อมนุษย์ เป็นมาตรฐานสูงสุดของความเชื่อและการดำเนินชีวิตคริสเตียน

"16 ​พระ​คัมภีร์ ทุก​ตอน​ได้รับ​การ​ดล​ใจ​จาก​พระ​เจ้า และ​เป็น​ประโยชน์​ใน​การ​สอน การ​ตักเตือน​ว่า​กล่าว การ​ปรับปรุง​แก้ไข​คน​ให้​ดี และ​การ​อบรม​ใน​ทาง​ธรรม​
17 เพื่อ​คน​ของ​พระ​เจ้า​จะ​พรักพร้อม​ที่​จะ​กระทำ​การ​ดี​ทุก​อย่าง" (2ทิโมธี 3:16-17)

พระคัมภีร์เป็นมาตรฐานสูงสุดของความเชื่อและการดำเนินชีวิต เป็นสิ่งที่บอกให้เรารู้ว่าสิ่งใดดี และสิ่งใดที่จะเป็นสิ่งที่พอพระทัยพระเจ้า นอกจากนี้ พระคัมภีร์ยังสามารถสอนเรา ตักเตือนเรา ว่ากล่าว ปรับปรุงแก้ไขเราให้ดี เตือนเราให้พรักพร้อมที่จะกระทำการดีทุกสิ่ง

1.2 พระคัมภีร์เป็นอาหารฝ่ายจิตวิญญาณที่เสริมสร้างชีวิตของเราให้เจริญเติบโตขึ้น

"พระ​องค์​ทรง​กระทำ​ให้​ท่าน​ถ่อม​ใจ และ​ปล่อย​ท่าน​ให้​หิว​และ​เลี้ยง​ท่าน​ด้วย​มา​นา​ ซึ่ง​ท่าน​เอง​หรือ​ปู่ย่า​ตา​ยาย​ของ​ท่าน​ก็​ไม่​ทราบ​ว่า​เป็น​อะไร เพื่อ​พระ​องค์​จะ​ทรง​กระทำ​ให้​ท่าน​ตระหนัก​แก่​ใจ​ว่า มนุษย์​จะ​บำรุง​ชีวิต​ด้วย​อาหาร​สิ่ง​เดียว​ก็​หา​มิได้ แต่​มนุษย์​จะ​มี​ชีวิต​อยู่​ได้ ด้วย​ทุก​สิ่ง​ที่​ออกมา​จาก​พระ​โอษฐ์​ของ​พระ​เจ้า"  (เฉลยธรรมบัญญัติ 8:3)

เราซึ่งเป็นคริสเตียน เป็นคนของพระเจ้า พระองค์จึงทรงประทานพระวจนะของพระองค์เป็นไฟส่องทางสำหรับชีวิต เป็นพลัง เป็นอาหารฝ่ายจิตวิญญาณที่พระองค์ประทานแก่เราเพื่อเสริมสร้างชีวิตของเราให้เติบโตขึ้น

คนของพระเจ้าแตกต่างจากชาวโลกทั่วไป ซึ่งไม่สนใจเรื่องจิตวิญญาณ และดำเนินชีวิตตามกระแสของโลก เน้นเรื่องวัตถุนิยม บันเทิงนิยม ดังจะเห็นได้จากคนในสังคมทุกวันนี้ เน้นเรื่องบริโภคนิยม ทุกอย่างเป็นไปตามกระแส

สิ่งที่เราเน้นเสมอในการดำเนินชีวิตคริสเตียน  คือ "เรื่องฝ่ายจิตวิญญาณ" พระเจ้าจึงทรงประทานพระวจนะให้เป็นอาหารสำหรับเราทุกคน ถ้าเราขาดอาหารฝ่ายจิตวิญญาณแล้ว สภาพชีวิตฝ่ายจิตวิญาณของเราจะเป็นอย่างไร?

ในค่ายแห่งหนึ่ง อาจารย์ผู้สอนได้ถามคำถามแก่พี่น้องในค่าย ที่นักศาสนศาสตร์ท่านหนึ่ง ได้กล่าวไว้ว่า "พระคัมภีร์มีพระวจนะของพระเจ้า" ประโยคนี้ถูกต้องหรือไม่?

ที่ประชุมก็ได้มีการอภิปรายกันอย่างกว้างขวาง เสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุมตอบว่า "ประโยคนี้กล่าวได้ถูกต้องแล้ว"

แต่อนุชนคนหนึ่งก็ได้ลุกขึ้นมา และกล่าวว่า "ไม่ถูก เพราะถ้าคำกล่าวนี้ถูก ก็หมายความว่า อาจจะมีบางส่วนในพระคัมภีร์ที่ไม่ใช่พระวจนะของพระเจ้า"

หลายคนที่บอกว่าถูก ก็เลยมองหน้าชายหนุ่มท่านนั้น

อาจารย์ผู้สอนก็เลยได้บอกว่า "คำตอบชายหนุ่มผู้นี้ถูกต้องแล้ว"

ถ้าพระคัมภีร์มีพระวจนะของพระเจ้าเท่านั้น ก็แสดงว่ามีพระคัมภีร์ส่วนที่ไม่ใช่พระวจนะของพระเจ้า แต่ความจริง คือ พระคัมภีร์ทั้งหมดเป็นพระวจนะของพระเจ้า และไม่มีสิ่งที่ขาดตกบกพร่องหรือผิดพลาด พระคัมภีร์จึงเป็นมาตรฐานสูงสุดของความเชื่อและการดำเนินชีวิตของเราทั้งหลาย และเป็นอาหารฝ่ายจิตวิญญาณของเราทั้งหลาย

 

2. แนวทางในการเติบโตด้วยพระวจนะของพระเจ้า

พระคัมภีร์เป็นพระวจนะของพระเจ้า คนของพระเจ้าจึงต้องเชื่อฟังและกระทำตาม เราต้องถ่อมใจลง เพื่อที่จะรับเอาพระวจนะของพระเจ้า

พระคัมภีร์ตอนนี้ได้กล่าวถึงการถ่อมใจหลายครั้ง

หลายคนอาจนึกว่าตัวเองนั้นเก่งแล้ว แน่แล้ว ไม่ต้องมีพระวจนะของพระเจ้าก็ได้ ใช้ความรู้ประสบการณ์ของตนในการดำรงชีพ

แต่พระคัมภีร์บอกว่า เราทุกคนต้องถ่อมใจ รับพระวจนะของพระเจ้าเข้าในชีวิต เพื่อเป็นอาหารฝ่ายจิตวิญญาณ ทำให้เราเติบโตสู่ความไพบูลย์ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้า

เหตุ​ฉะนั้น​ท่าน​จง​รักษา​พระ​บัญญัติ​ของ​พระ​เยโฮวาห์​พระ​เจ้า​ของ​ท่าน โดย​ดำเนิน​ตาม​พระ​มรรคา​ของ​พระ​องค์​และ​เกรง​กลัว​พระ​องค์​ (เฉลยธรรมบัญญัติ 8:6)

คนของพระเจ้า จะมีชีวิตที่จะเติบโตด้วยพระวจนะได้ จะต้องมีท่าทีเช่นนี้ คือ

1. คนของพระเจ้าดำเนินชีวิตตามพระวจนะของพระเจ้าด้วยใจที่ยำเกรง

ถ้าเป็นเช่นนี้ ชีวิตของเราก็จะเป็นที่พอพระทัย เป็นพระพร เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อื่น

"1 คำ​นี้​เป็น​คำ​จริง คือ​ว่า​ถ้า​ผู้ใด​ปรารถนา​หน้าที่​ผู้ปกครอง​ดูแล​คริสตจักร ผู้​นั้น​ก็​ปรารถนา​กิจการ​งาน​ที่​ประเสริฐ​
2 ผู้ปกครอง​ดูแล​นั้น​ต้อง​เป็น​คน​ที่​ไม่​มี​ใคร​ติ​ได้ เป็น​สามี​ของ​หญิง​คน​เดียว เป็น​คน​รู้จัก​ประมาณ​ตน มี​สติสัมปชัญญะ เป็น​คน​สง่า​เรียบร้อย มี​อัชฌาสัย​รับแขก​ดี เหมาะ​ที่​จะ​เป็น​ครู​
3 ไม่​ดื่ม​สุรา​มึน​เมา ไม่​เป็น​นักเลง​หัว​ไม้ แต่​เป็น​คน​สุภาพ ไม่​เป็น​คน​ชอบ​วิวาท ไม่​เป็น​คน​เห็น​แก่​เงิน​
4 ต้อง​เป็น​คน​ครอบ​ครอง​บ้าน​เรือน​ของ​ตน​ได้​ดี อบรม​บุตร​ธิดา​ของ​ตน​ให้​อยู่​ใน​โอวาท​และ​มี​ใจ​นอบ​น้อม" (1ทิโมธี 3:1-4)

สิ่งเหล่านี้เป็นคุณลักษณะของผู้ปกครองของคริสตจักร แต่แท้จริงแล้วคุณลักษณะเหล่านี้ไม่ได้ใช้กับผู้ปกครองในคริสตจักรเท่านั้น แต่ควรจะใช้กับเราทั้งหลายซึ่งเป็นคนของพระเจ้า เพราะนี่จะเป็นผลจากการดำเนินชีวิตตามพระวจนะของพระเจ้า ซึ่งคริสเตียนทุกคนควรจะมี และแน่นอน สำหรับผู้จะเป็นผู้ปกครอง ซึ่งเป็นผู้นำฝ่ายวิญญาณในคริสตจักร สิ่งเหล่านี้เป็นเงื่อนไข

2. คนของพระเจ้าใช้ชีวิตที่ตรึกตรองพระวจนะของพระเจ้าทั้งกลางวันและกลางคืน

"อย่า​ให้​หนังสือธรรม​บัญญัติ​นี้​ห่าง​เหิน​ไป​จาก​ปาก​ของ​เจ้า แต่​เจ้า​จง​ตรึก​ตรอง​ตามนั้น​ทั้ง​กลางวัน​และ​กลางคืน เพื่อ​เจ้า​จะ​ได้​ระวัง​ที่​จะ​กระทำ​ตาม​ข้อความ​ที่​เขียน​ไว้​นั้น​ทุก​ประการ แล้ว​เจ้า​จะ​มี​ความ​จำเริญ และ​เจ้า​จะ​สำเร็จ​ผล​เป็น​อย่าง​ดี" (โยชูวา 1:8)

พระวจนะของพระเจ้าบอกแก่เราว่า ถ้าเราได้ใคร่ครวญพระคำ ชีวิตของเราก็จะจำเริญขึ้น แล้วเราก็จะประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิต

ชีวิตของเราจะจำเริญขึ้นทั้งฝ่ายจิตวิญญาณ จิตใจ หน้าที่การงานแน่นอน เมื่อเรามีพระวจนะของพระเจ้าเป็นอาหารฝ่ายจิตวิญญาณในชีวิตของเรา

ช่วงนี้ พี่น้องหลายท่านมีโอกาสได้ไปดูงานที่ประเทศเกาหลี ท่านประธานธรรมกิจก็มีโอกาสได้ไปด้วย สิ่งหนึ่งที่ผู้ที่ไปได้พบเห็นนั้นคล้ายคลึงกันมาก คือ คริสตจักรที่นั่นเจริญเติบโตมาก สมาชิกเป็นหมื่นเป็นแสน ร้อนรน ทำพันธกิจมิชชั่นอย่างดีงาม

สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจมากที่เป็นพื้นฐานที่ทำให้คริสตจักรเติบโต คือ พี่น้องสมาชิกที่นั่นได้ถูกท้าทายและเรียกร้องให้อ่านพระคัมภีร์ให้จบหนึ่งรอบภายในหนึ่งปี

แค่เอาพระคัมภีร์มาโบสถ์ไม่พอ จำเป็นที่เราจะต้องอ่านพระคัมภีร์ และเชื่อฟังพระคัมภีร์

ขอพระเจ้าเมตตา แท้จริงแล้วพระวจนะของพระเจ้าเป็นอาหารฝ่ายจิตวิญญาณที่สำคัญ เป็นพื้นฐานที่ทำให้คริสตจักรที่เกาหลีเติบโตมากกว่าในประเทศเราหลายเท่าตัว

และถ้าสมาชิกหนึ่งรอบแล้ว ผู้รับใช้ของพระเจ้าก็ต้องมากกว่านั้นมาก หลายท่าน 2 รอบ บางท่าน 4 รอบ และบางท่านถึง 10 รอบ

ถ้าเป็นผู้นำฝ่ายวิญญาณ แล้วไม่มีอาหารฝ่ายวิญญาณ แล้วคริสตจักรจะอยู่ได้อย่างไร?

ชีวิตที่จะเติบโตด้วยพระวจนะของพระเจ้า เราต้องมีพระวจนะอยู่ในชีวิตของเรา

 

3. ผลที่เกิดจากการมีชีวิตที่เติบโตด้วยพระวจนะของพระเจ้า

ผู้ที่เชื่อฟัง และปฏิบัติตาม จะเกิดผลหลายประการ เป็นพระพรซ้อนพระพร เป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงตระเตรียมไว้ให้แก่ผู้ที่รักพระองค์

1. พระเจ้าจะทรงปกป้องรักษาชีวิตของเราทุกคน

สี่สิบปี เสื้อผ้าก็ไม่เคยขาด เท้าก็ไม่เคยบวม เมื่อเขาเชื่อวางใจ และกระทำตาม พระเจ้าจะทรงปกป้องรักษาชีวิตของเราทุกคน

"ใน​เวลา​สี่​สิบ​ปี​นั้น เสื้อผ้า​ของ​ท่าน​ก็​ไม่​ขาด​วิ่น และ​เท้า​ของ​ท่าน​ก็​ไม่​บวม"(เฉลยธรรมบัญญัติ 8:4)

2. พระเจ้าจะทรงจัดเตรียมที่ที่ดี ที่มีความอุดมสมบูรณ์ให้แก่เรา

"เพราะ​พระ​เยโฮวาห์​พระ​เจ้า​ของ​ท่าน​จะ​ทรง​พา​ท่าน​เข้า​ไป​ใน​แผ่นดิน​ที่​ดี เป็น​แผ่นดิน​ที่​มี​ธาร​น้ำ น้ำพุ และ​น้ำ​บาดาล​ไหล​ออกมา​กลาง​หุบ​เขา​และ​เนิน​เขา" (เฉลยธรรมบัญญัติ 8:7)

สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมให้แก่ผู้ที่เชื่อ วางใจในพระองค์ และกระทำตามน้ำพระทั้ยของพระองค์

3. พระเจ้าจะทรงเลี้ยงดูเรา ให้มีพร้อมทุกสิ่ง

"8 แผ่นดิน​ที่​มี​ข้าว​สาลี​และ​ข้าว​บาร​ลี เถา​องุ่น มะเดื่อ ต้น​ทับทิม เป็น​แผ่นดิน​ที่​มี​ต้น​มะกอก​เทศ​และ​น้ำผึ้ง​
9 เป็น​แผ่นดิน​ที่​ท่าน​จะ​รับประทาน​อาหาร​อย่าง​อุดม ซึ่ง​ท่าน​จะ​ไม่​ขาด​สิ่ง​ใด​เลย เป็น​แผ่นดิน​ที่​ศิลา​เป็น​เหล็ก และ​ท่าน​จะ​ขุด​ทองแดง​ได้​จาก​ภูเขา​
10 ท่าน​จะ​ได้​รับประทาน​อิ่ม​หนำ และ​ท่าน​จะ​สรรเสริญ​พระ​เยโฮวาห์​พระ​เจ้า​ของ​พวก​ท่าน ใน​เรื่อง​แผ่นดิน​อัน​ดี​ซึ่ง​พระ​องค์​ประทาน​แก่​ท่าน​นั้น​" (เฉลยธรรมบัญญัติ 8:1-10)

 

ผู้ที่ดำเนินชีวิตตามพระวจนะของพระเจ้า จะตรึงตรองใคร่ครวญชีวิตอยู่เสมอ และสิ่งที่เขาจะได้รับ คือ "พระพรซ้อนพระพร"

"​เรา​รู้​ว่า เหตุการณ์​ทุก​อย่าง​ร่วมกัน​ก่อ​ผลดี​แก่​คน​ที่​รัก​พระ​เจ้า คือ​แก่​คน​ทั้ง​หลาย​ที่​พระ​องค์​ทรง​เรียก​ตาม​พระ​ประสงค์​ของ​พระ​องค์" (โรม 8:28)

"ดังที่​มี​เขียน​ไว้​ว่า สิ่ง​ที่​ตา​ไม่​เห็น​หู​ไม่ได้​ยิน ​และ​สิ่ง​ที่​ใจ​มนุษย์​คิด​ไม่​ถึง คือ​สิ่ง​ที่​พระ​เจ้า​ทรง​จัดเตรียม​ไว้​สำหรับ​คน​ทั้ง​หลาย​ที่​รัก​พระ​องค์​" (1โครินธ์ 2:9)

นี่คือสิ่งดีทั้งปวงที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้สำหรับผู้ที่รักพระเจ้า ดำเนินชีวิตตามพระวจนะของพระเจ้า

เพียงแค่เราเชื่อฟังและทำตามพระวจนะของพระเจ้า ชีวิตของเราก็จะเจริญเติบโตสู่ความไพบูลย์ของพระคริสต์อย่างแน่นอน

 

ศจ. วิรัช เศรษฐ์โสภณกุล

คำเทศนาการนมัสการรวมวันพิธีมหาสนิท / ประชุมสัปบุรุษ  คริสตจักรสะพานเหลือง

เมื่อวันที่ 04/07/2010

เรื่อง ชีวิตที่เติบโตด้วยพระวจนะของพระเจ้า

สรุปโดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์

 

หมายเหตุ: ถ้าพี่น้องพบว่ามีข้อความส่วนใดที่ผิดพลาด รบกวนช่วยแจ้งให้ผมทราบด้วยนะครับ เพื่อจะได้รีบทำการแก้ไขครับ เนื่องจากอาจเกิดจากความผิดพลาดในการสรุปของผมเองครับ ขอบคุณครับ

 

  • ถ้าท่านอ่านแล้ว มีความปรารถนาที่จะเปิดใจออก อธิษฐานทูลเชิญพระเยซูคริสต์เสด็จเข้ามาในชีวิตของท่าน และเป็นพระเจ้าของท่าน กรุณาไปที่หน้า คำอธิษฐาน

  • ถ้าคุณอ่านแล้วสนใจ กรุณาติดต่อคริสตจักรใกล้บ้านท่านได้เลยครับ หรือถ้าหากต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม ก็ติดต่อโดยตรงได้ที่อีเมลของผมเลยครับ ton@followhissteps.com