พร้อมที่จะรับใช้พระเจ้า

FollowHisSteps.com
 


"4 ฝ่ายศิษย์ทั้งหลายซึ่งกระจัดกระจายไป ก็เที่ยวประกาศพระวจนะนั้น
5 ส่วนฟีลิปก็ไปยังเมืองหนึ่งในแคว้นสะมาเรีย และประกาศเรื่องพระคริสต์ให้ชาวเมืองนั้นฟัง
6 ประชาชนก็พร้อมใจกันฟังถ้อยคำที่ฟีลิปได้ประกาศ เพราะเขาได้ยินท่านพูด และได้เห็นหมายสำคัญซึ่งท่านได้กระทำนั้น
7 ด้วยว่าผีโสโครกที่สิงอยู่ในคนหลายคนได้พากันร้องด้วยเสียงดัง แล้วออกมาจากคนเหล่านั้น และคนที่เป็นโรคอัมพาตกับคนง่อยก็หายเป็นปกติ
8 จึงเกิดความปลื้มปีติอย่างยิ่งในเมืองนั้น" (กิจการ 8:4-8)

"26 แต่ทูตองค์หนึ่งขององค์พระผู้เป็นเจ้าได้สั่งฟีลิปว่า 'จงลุกขึ้น ไปยังทิศใต้ตามทางที่ลงไปจากกรุงเยรูซาเล็มถึงเมืองกาซา' (ซึ่งเป็นทางเปล่าเปลี่ยว)
27 ฝ่ายฟีลิปก็ลุกขึ้นไป และดูเถิดมีชาวเอธิโอเปียคนหนึ่งเป็นขันที เป็นข้าราชการของพระนางคานดาสีพระราชินีของชาวเอธิโอเปีย และเป็นนายคลังทรัพย์ทั้งหมดของพระราชินีนั้น ได้มานมัสการในกรุงเยรูซาเล็ม
28 ขณะนั่งรถกลับไป ท่านอ่านหนังสืออิสยาห์ผู้เผยพระวจนะอยู่
29 ฝ่ายพระวิญญาณตรัสสั่งฟีลิปว่า 'จงเข้าไปให้ชิดรถนั้นเถิด'
30 ฟีลิปจึงวิ่งเข้าไปใกล้ และได้ยินท่านอ่านหนังสืออิสยาห์ผู้เผยพระวจนะ จึงถามว่า 'ซึ่งท่านอ่านนั้นท่านเข้าใจหรือ'
31 ขันทีจึงตอบว่า 'ถ้าไม่มีใครอธิบายให้ ที่ไหนจะเข้าใจได้' ท่านจึงเชิญฟีลิปขึ้นนั่งรถกับท่าน" (กิจการ 8:26-31)


ภายในช่วงสองอาทิตย์ที่ผ่านมา จะได้ยินได้ฟังเกี่ยวกับภัยพิบัติมากมาย ไม่ว่าจะแผ่นดินไหว พายุไต้ฝุ่น น้ำท่วม ปัญหาต่าง ๆ ภัยพิบัติต่าง ๆ เหล่านี้ได้เตือนอะไรกับเราหรือไม่? เหตุการณ์เหล่านี้ได้เตือนว่าเวลาที่พระเยซูคริสต์จะทรงเสด็จกลับมาใกล้เข้ามาแล้ว ขอที่เราจะเร่งรีบรับใช้พระเจ้า

ฟีลิปเป็นบุคคลท่านหนึ่งที่พร้อมที่จะรับใช้พระเจ้าตลอดเวลา ท่านเป็นมัคนายก และเป็นนักประกาศพระกิตติคุณ ขอที่เราจะได้มาเรียนรู้แบบอย่างจากชีวิตของท่านร่วมกัน

ฟีลิปเป็นหนึ่งในคณะเจ็ดคน ที่ได้รับคัดเลือกเพื่อดูแลแม่หม้ายและเด็กกำพร้าในเยรูซาเล็ม ช่วยเป็นแขนเป็นขา ทำงานให้กับอัครสาวกในการทำงานส่วนนี้

ลักษณะที่เป็นแบบอย่างของท่านฟีลิป 5 ประการ ได้แก่

 

1. สัตย์ซื่อในการรับใช้พระเจ้าด้วยการการปรนนิบัติพี่น้อง

นอกจากที่เป็นสาวกของพระเยซูคริสต์ มีความเชื่อที่เข้มแข็งแล้ว สิ่งหนึ่งที่ท่านจำเป็นต้องมี คือ หัวใจของการรับใช้ นี่จึงเป็นเหตุที่ท่านได้รับการคัดเลือกเป็นมัคนายก ท่านสัตย์ซื่อในการปฏิบัติหน้าที่ของตน สัตย์ซื่อในการรับใช้ ขอพี่น้องที่จะเตรียมหัวใจสำนึกในพระคุณพระเจ้า ยินดีและพร้อมที่จะให้พระองค์ทรงใช้ เพราะถ้าหากมีใจแล้ว สิ่งอื่น ๆ ก็จะมีตามมา แล้วการรับใช้ของเราก็จะเต็มไปด้วยการชื่นชมยินดี

 

2. เป็นพยานอย่างเข้มแข็ง

หลังจากมีการตั้งคณะเจ็ดคน เขาเหล่านั้นก็ได้ทำการของพระเจ้าอย่างดี สเทเฟนนำคนมากมายมารู้จักพระเจ้า หลังจากนั้นก็เริ่มมีการข่มเหง ทั้งจากชาวยิวและชาวโรม ฟีลิปก็เป็นหนึ่งในเป้าหมายที่จะถูกทำร้ายเช่นกัน ในเยรูซาเล็มมีการกดขี่ข่มเหงคริสเตียนอย่างมาก จึงเป็นเหตุให้พวกเขากระจัดกระจายไป

แต่สิ่งที่น่าสนใจ คือ ไม่ว่าพวกเขาจะกระจัดกระจายไปถึงที่ไหน เมล็ดแห่งพระกิตติคุณก็ได้รับการหว่านที่นั่น และการข่มเหงที่เกิดขึ้นนี่เอง เป็นเหตุให้พระกิตติคุณของพระเจ้ากระจายไปอย่างกว้างขวาง เปรียบได้ดั่งต้นไม้ ที่ออกดอกออกผล แล้วโดนลมพัดไป ส่งผลให้เมล็ดพันธ์ได้ถูกหว่านไปในที่ต่าง ๆ

ดังนั้น ถ้าหากมีการกดขี่ข่มเหงเกิดขึ้น ขอที่เราจะดูแบบอย่างคริสเตียนในยุคแรก ที่พวกเขาไม่เคยบ่นว่า แต่เขายินดีรับสิ่งเหล่านั้น และเชื่อเสมอว่าแผนการพระเจ้าดีเสมอ

ท่านฟีลิปได้ประกาศเรื่องราวพระกิตติคุณให้กับชาวสะมาเรีย และชาวเมืองนั้นก็ได้รับความชื่นชมยินดี ได้รับความสุขใจ มีคนได้รับการรักษาโรค ได้รับการขับผี เต็มไปด้วยความชื่นชมยินดี

"แต่เมื่อฟีลิปได้ประกาศข่าวประเสริฐ ว่าด้วยแผ่นดินของพระเจ้า และพระนามแห่งพระเยซูคริสต์แล้ว คนทั้งหลายก็เชื่อ และรับบัพติศมาทั้งชายและหญิง" (กิจการ 8:12)

แท้จริงในดินแดนนั้น มีคนที่ทำวิทยาคม ชื่อซีโมน เขาได้รับการนับถือจากชาวสะมาเรียอย่างมากมาย ทำการวิทยาคมอย่างมากมาย แต่ทว่าฟิลิปเพียงแค่กล่าวประกาศข่าวประเสริฐอย่างเรียบง่าย กลับมีคนกลับใจอย่างมากมาย รวมถึงซีโมนด้วย (แม้ว่าเขาจะยังไม่ได้กลับใจจริง ๆ อาจเพียงหวังที่จะทำอิทธิฤทธิ์เท่านั้น)

ฟีลิปเป็นแบบอย่างที่ดี ท่านได้ประกาศ และได้นำคนมาถึงองค์พระเยซูคริสต์ แม้ว่าท่านจะไม่ได้เป็นศาสนาจารย์ ไม่ได้เป็นอัครทูต ท่านเป็นเพียงมัคนายกผู้หนึ่ง แต่ท่านได้ประกาศพระกิตติคุณ ประกาศผ่านทางประสบการณ์ของท่าน และการรับใช้ของท่านก็เกิดผล เช่นเดียวกัน เพียงแค่เราบอกเราประสบการณ์ของเราที่เราได้สัมผัสพระเจ้า พูดเท่าที่เรารู้ พูดเท่าที่เราได้รับประสบการณ์ พูดในสิ่งที่เราได้สัมผัส เพื่อให้ผู้อื่นได้รับประสบการณ์กับพระเจ้าเช่นเดียวกับเรา นี่คือการประกาศพระกิตติคุณ

 

3. เชื่อฟังองค์พระผู้เป็นเจ้า

ฟีลิปเป็นนักประกาศพระกิตติคุณ ขณะที่กำลังรับใช้อย่างเกิดผลดีที่สะมาเรีย ทูตของพระเจ้าก็ได้นำบัญชามาจากพระเจ้า ให้ท่านไปประกาศที่ทางทิศใต้ของเยรูซาเล็ม ซึ่งเป็นที่เปลี่ยว ไม่ได้เป็นที่เจริญเลย และต้องใช้เวลาในการเดินทางพอสมควร ขอบคุณพระเจ้า เมื่อท่านได้รับคำสั่งนั้นแล้ว ท่านก็ลุกขึ้น และไปในทันที และพบกับขันทีชาวเอธิโอเปียที่กำลังจะเดินทางกลับประเทศของเขา

การเชื่อฟัง เป็นคุณสมบัติที่สำคัญของคริสเตียน พระเจ้าเป็นเจ้าของชีวิตของเรา เป็นพระเจ้าเที่ยงแท้ ทรงสัพพัญญู ทรงมีน้ำพระทัยที่ดียอดเยี่ยมสำหรับเราทุกคน ดังนั้น ถ้าพระเจ้าตรัสสิ่งใดแก่เรา เราควรพร้อมที่จะเชื่อฟังและทำตามที่พระองค์ตรัสสั่ง

"พระเยซูตรัสกับเธอว่า 'เราบอกเจ้าแล้วมิใช่หรือว่า ถ้าเจ้าเชื่อเจ้าก็จะได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า' " (ยอห์น 11:40)

เช่นเดียวกับอาจารย์เปโตร ที่แม้ว่าจะจับปลาไม่ได้ตลอดคืน แต่ท่านก็เชื่อฟังทันทีเมื่อพระองค์ให้ออกไปจับปลาอีกครั้งหนึ่ง และท่านก็จับปลาได้จำนวนมาก

ประเทศต่าง ๆ ในแถบตะวันออกกลาง ได้ถูกมุสลิมโจมตี จนกระทั่งกลายเป็นประเทศมุสลิมกันทั้งสิ้น แต่เมื่อมิชชันนารีท่านหนึ่งได้เดินทางไปเอธิโอเปีย ท่านได้พบว่ามีกลุ่มคริสเตียนอยู่ และกลุ่มคริสเตียนนี้เอง เป็นผลจากขันทีชาวเอธิโอเปียท่านนี้ ที่ท่านได้กลับไปประกาศและถ่ายทอดความเชื่อไปยังคนรุ่นต่อมา

 

4. มีความรู้ในพระวจนะของพระเจ้า

การอธิบายพระวจนะของพระเจ้าจะเป็นเรื่องที่ไม่ง่าย แต่พระเจ้าได้ทรงใช้ฟีลิปให้อธิบายพระวจนะให้แก่ขุนนางท่านนั้น แสดงว่าท่านจะต้องมีความรู้ในพระวจนะเป็นอย่างดีด้วย ท่านเล่าจากต้น ชี้แจงถึงข่าวประเสริฐเรื่ององค์พระเยซูคริสต์ เป็นผลให้ใจของขันทีท่านนั้นชื่นชมยินดีอย่างมาก จนได้ขอที่จะรับบัพติสมาหลังจากนั้น พระเจ้าก็ทรงรับฟีลิปไปประกาศยังที่อื่นต่อไป

ท่านฟีลิปเตรียมพร้อมอยู่เสมอ ท่านมีความรู้ในพระคัมภีร์อย่างดี เช่นเดียวกัน ขอที่เราจะเตรียมพร้อม ร่วมเรียนพระคัมภีร์อย่างสม่ำเสมอ เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมที่จะประกาศพระกิตติคุณ และสอนพระคัมภีร์ต่อไป

การรู้พระวจนะเป็นเรื่องที่สำคัญ เราจำเป็นต้องรู้เข้าใจ พร้อมอธิบายและสอนได้ทุกคน ในปัจจุบันมีคนมากมายแสวงหาคำตอบของชีวิตด้านจิตวิญญาณ จะเห็นได้จากพันธกิจต่าง ๆ ได้เกิดผลอย่างมากมาย เพราะคนจำนวนมากที่กำลังแสวงหาคำตอบของชีวิต ภายในว่างเปล่า และเมื่อข่าวประเสริฐไปถึงยังคนคนนั้น เขาก็ได้พบกับความจริง ได้พบกับคำตอบ ขอที่เราจะพร้อมที่จะประกาศข่าวประเสริฐแก่คนเหล่านั้น และพร้อมที่จะให้คำตอบแก่คนเหล่านั้น

 

5. กระตือรือร้น เปิดบ้านเพื่อทำพันธกิจของพระเจ้า

"แต่มีผู้พบฟีลิปที่เมืองอาโซทัส และเมื่อเดินทางมา ท่านได้ประกาศข่าวประเสริฐในทุกเมือง จนท่านมาถึงเมืองซีซารียา" (กิจการ 8:40)

"8 ครั้นรุ่งขึ้นอีกวันหนึ่งเราก็ลาไป และมาถึงเมืองซีซารียาเราก็เข้าไปในบ้านของฟีลิปผู้ประกาศข่าวประเสริฐ ซึ่งเป็นคนหนึ่งในจำพวกเจ็ดคนนั้น เราก็อาศัยอยู่กับท่าน
9 ฟีลิปมีบุตรหญิงพรหมจารีสี่คนซึ่งเป็นผู้ทำนาย
10 ครั้นเราอยู่ที่นั่นหลายวันแล้ว มีชายผู้ทำนายคนหนึ่งลงมาจากแคว้นยูเดียชื่ออากาบัส" (กิจการ
21:8-10)

ท้ายที่สุด ฟีลิปก็ได้ไปอยู่ที่เมืองซีซารียา อาศัยอยู่ที่นั่นอย่างถาวร ท่านเปิดบ้านของท่านทำพันธกิจของพระเจ้า จนกระทั่งบุตรของท่านได้เติบโต บุตรสาวทั้งสี่คนของท่านได้เห็นแบบอย่างที่ดีของบิดาของเขาในการรับใช้พระเจ้า และได้รับการทรงเรียกเป็นผู้ทำนาย

เช่นเดียวกับมารี มารดาของยอห์นมาระโก ก็ได้เปิดห้องชั้นบน เพื่อทำพันธกิจของพระเจ้า จนท่านมาระโกได้เห็นแบบอย่าง เติบโตในทางของพระเจ้า รับใช้พระเจ้า และเป็นผู้เขียนพระธรรมมาระโกในที่สุด

รากฐานของการรับใช้ เริ่มต้นที่บ้าน เริ่มต้นที่แบบอย่างของคุณพ่อคุณแม่ในการรับใช้พระเจ้า

ท่านฟีลิปเปิดบ้าน และเป็นพรอย่างมากมาย เช่นกัน ขอที่เราจะใช้บ้านของเรา ให้พระเจ้าใช้ในการประกาศพระกิตติคุณ และนี่จะเป็นส่วนที่ทำให้ประเทศไทยได้รับการพลิกฟื้น

 

ศจ. วิรัช เศรษฐ์โสภณกุล

สรุปคำเทศนาโบสถ์ไทย คริสตจักรสะพานเหลือง

เมื่อวันที่ 11/11/2009

เรื่อง พร้อมที่จะรับใช้พระเจ้า

สรุปโดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์

 

หมายเหตุ: ถ้าพี่น้องพบว่ามีข้อความส่วนใดที่ผิดพลาด รบกวนช่วยแจ้งให้ผมทราบด้วยนะครับ เพื่อจะได้รีบทำการแก้ไขครับ เนื่องจากอาจเกิดจากความผิดพลาดในการสรุปของผมเองครับ ขอบคุณครับ

 

  • ถ้าท่านอ่านแล้ว มีความปรารถนาที่จะเปิดใจออก อธิษฐานทูลเชิญพระเยซูคริสต์เสด็จเข้ามาในชีวิตของท่าน และเป็นพระเจ้าของท่าน กรุณาไปที่หน้า คำอธิษฐาน

  • ถ้าคุณอ่านแล้วสนใจ กรุณาติดต่อคริสตจักรใกล้บ้านท่านได้เลยครับ หรือถ้าหากต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม ก็ติดต่อโดยตรงได้ที่อีเมลของผมเลยครับ ton@followhissteps.com

FollowHisSteps.com

ได้รับการสนับสนุน Web Hosting จาก SPAComputer.com, ThaWang.com