สิ่งที่ดีที่สุด

FollowHisSteps.com
 


"17 และซามูเอลเรียนว่า 'แม้ท่านเป็นแต่ผู้เล็กน้อยในสายตาของท่าน ท่านมิได้รับแต่งตั้งให้เป็นประมุขของบรรดาเผ่า อิสราเอลดอกหรือ พระเจ้าทรงเจิมท่านไว้เป็นพระราชาเหนืออิสราเอล
18 และพระเจ้าทรงใช้ให้ท่านออกไปประกอบกิจ ตรัสว่า 'จงไปทำลายคนอามาเลขคนบาปหนาเสียให้สิ้นเชิง และต่อสู้กับเขาจนกว่าเขาจะถูกผลาญเสียหมด'
19 เหตุใดท่านจึงไม่เชื่อฟังพระสุรเสียงของพระเจ้า แต่ไปเฉี่ยวทรัพย์สิ่งของต่างๆ และกระทำสิ่งชั่วร้ายในสายพระเนตรพระเจ้า
'
20 และซาอูลเรียนซามูเอลว่า
'ข้าพเจ้าได้ฟังพระสุรเสียงของพระเจ้าแล้ว ข้าพเจ้าได้ไปประกอบกิจตามที่พระเจ้าทรงใช้ข้าพเจ้าไป ข้าพเจ้าได้คุมตัวอากักพระราชาแห่งคนอามาเลขมา และข้าพเจ้าก็ได้ทำลายคนอามาเลขเสียอย่างสิ้นเชิง
21 แต่พวกพลได้เก็บส่วนของทรัพย์เชลยรวมทั้งแกะและโคส่วน ที่ดีที่สุดจากของซึ่งกำหนดให้ทำลายนั้น เพื่อนำมาเป็นเครื่องสัตวบูชา แด่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านที่ในเมืองกิลกาล
'
22 และซามูเอลกล่าวว่า
'พระเจ้าทรงพอพระทัยในเครื่องเผาบูชาและเครื่องสัตวบูชามาก เท่ากับการที่จะเชื่อฟังพระสุรเสียงของพระองค์หรือ ดูเถิด ที่จะเชื่อฟังก็ดีกว่าเครื่องสัตวบูชา และซึ่งจะสดับฟังก็ดีกว่าไขมันของบรรดาแกะผู้
23
เพราะการกบฏก็เป็นเหมือนบาป แห่งการถือฤกษ์ถือยาม และความดื้อดึงก็เป็นเหมือนบาปชั่วและการไหว้รูปเคารพ เพราะเหตุที่ท่านทอดทิ้งพระวจนะของพระเจ้า พระองค์จึงทรงถอดท่านออกจากตำแหน่งกษัตริย์" (1ซามูเอล 15:17-23)


ในชีวิตของเรา ในวัยต่าง ๆ กันก็จะมีสิ่งที่เราคิดว่าดีที่สุดในชีวิตของเราแตกต่างกันไป เช่น ในวัยเด็ก ก็จะเห็นว่าการที่ได้อยู่กับพ่อแม่ เป็นสิ่งที่ดีที่สุด พอโตมา ก็อาจเห็นว่าการได้งานที่ดี ได้เรียนสูง ๆ มีฐานะที่ดี จะเป็นสิ่งที่ดีที่สุด แล้วเรา เมื่อได้มาเป็นคริสเตียน อยู่ในพระเจ้า สิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตที่พระเจ้าทรงปรารถนาจากชีวิตของเรา คืออะไร? สิ่งที่พระเจ้าทรงต้องการให้เรายึดมั่นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตของเรา คือ พระวจนะของพระเจ้า

 

1. พระเจ้าทรงต้องการให้เรายึดมั่นในพระวจนะของพระเจ้า

พระเจ้าทรงสั่งซาอูลให้รบกับอามาเลข และให้ทำลายทุกสิ่ง แต่ซาอูลไม่เชื่อฟังพระเจ้าทั้งหมด ไว้ชีวิตกษัตริย์ของอามาเลค และเก็บทรัพย์สิ่งของที่มีค่าไว้

ทำไมพระเจ้าได้ตรัสสั่งให้ทำลายทั้งหมดทุกสิ่ง? เมื่อศึกษาพระคัมภีร์จะพบว่า คนอามาเลขเป็นญาติกับอิสราเอล แต่สิ่งที่อามาเลขทำกับอิสราเอลนั้นโหดร้ายมาก เมื่ออิสราเอลออกจากอียิปต์ ชาวอามาเลขก็ซุ่มทำร้าย แม้จะเป็นญาติกับอิสราเอล แต่เขาก็โหดเหี้ยม และไม่ยำเกรงพระเจ้า

พระเจ้าทรงมีสิทธิอำนาจในการพิพากษาลงโทษความผิดบาป ความบาปเป็นเหมือนโรคติดต่อ ถ้าหากเราประนีประนอมกับเชื้อของความบาป ก็จะนำมาซึ่งหายนะในชีวิตของเราได้

ปัจจุบัน เราอาจกลัวโรคติดต่อร้ายแรง โรคไข้หวัดใหญ่ 2009 เชื้อของความบาปเช่นกัน ถ้าหากเราประนีประนอมกับมัน หายนะก็อาจขึ้นกับชีวิตของเรา

ของต้องห้าม คือ ของที่ถูกกำหนดว่าจะต้องทำลายอย่างสิ้นเชิง

"อย่าให้ของต้องห้ามนั้นมาติดพันมือของท่าน เพื่อว่าพระเยโฮวาห์จะทรงหันจากพระพิโรธยิ่งของพระองค์ และทรงสำแดงพระกรุณาคุณต่อท่าน และทรงมีความรักเอ็นดูท่าน ให้ท่านทวีมากขึ้น ดังที่พระองค์ปฏิญาณไว้กับบรรพบุรุษของท่านนั้น" (เฉลยธรรมบัญญัติ 13:17)

เช่นเดียวกับเมื่อพระเจ้าทรงสั่งให้โยชูวาทำลายเมืองเยรีโค พระองค์ก็ทรงให้เขาทำลายสารพัดที่อยู่ในเมืองนั้น

"แล้วเขาก็ทำลายสารพัดที่อยู่ในเมืองนั้นเสียสิ้นด้วยคมดาบ ทั้งชายและหญิง หนุ่มและแก่ทั้งวัว แกะและลา" (โยชูวา 6:21)

เมื่อพระเจ้าทรงสั่งให้เราทำอะไร พระวจนะมีสิทธิอำนาจสูงสุด และเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเรา ขอที่เราจะทำตาม

พระเจ้าทรงทราบว่าถ้าหากหลงเหลือชาวอามาเลขไว้ อาจส่งผลเสียร้ายแรงต่อชาวอิสราเอลได้ แต่ซาอูลกลับเห็นต่อความมั่งคั่ง ชื่อเสียง เขาจึงเลือกที่จะไม่เชื่อฟังพระเจ้า เขาแสวงหาเกียรติให้แก่ตัวเอง

บางครั้งเรายอมทำสิ่งที่ไม่ถูกต้อง เพราะเห็นแก่คนคนหนึ่ง โดยเฉพาะถ้าเป็นคนที่เรารัก คนเหล่านี้อาจชักจูงชีวิตของเราให้ไม่เชื่อฟังพระเจ้า

ังตัวอย่างเช่น เรื่องของอานาเนีย และสัฟฟีรา สามีภรรยาคู่นี้ได้ขายที่ดินของตน และเก็บเงินที่ได้ไว้ และนำเงินส่วนที่เหลือให้กับอัครทูต สิ่งที่เขาทั้งสองได้กระทำ เขาไม่ได้ผิดที่ไม่ได้ถวายเงินทั้งหมด แต่ผิดที่โกหกว่าได้ให้มอบถวายเงินทั้งหมดที่เขาทั้งสองมี

"1 แต่มีชายคนหนึ่ง ชื่ออานาเนียกับภรรยาชื่อสัปฟีรา ได้ขายที่ดินของตน
2 และเงินค่าที่ดินส่วนหนึ่งเขายักเก็บไว้ ภรรยาของเขาก็รู้ด้วย และอีกส่วนหนึ่งเขานำมาวางไว้ที่เท้าของอัครทูต
3 ฝ่ายเปโตรจึงถามว่า
'อานาเนีย เหตุไฉนซาตาน(ชื่อหนึ่งของมาร หมายความว่า ผู้ขัดขวาง (ปฏิปักษ์)) จึงทำให้ใจของเจ้าเต็มไปด้วยการมุสาต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ และทำให้เจ้าเก็บค่าที่ดินส่วนหนึ่งไว้
4
เมื่อที่ดินยังอยู่ก็เป็นของเจ้ามิใช่หรือ เมื่อขายแล้วเงินก็ยังอยู่ในอำนาจของเจ้ามิใช่หรือ มีเหตุอะไรเกิดขึ้นให้เจ้าคิดในใจเช่นนั้นเล่า เจ้ามิได้มุสาต่อมนุษย์แต่ได้มุสาต่อพระเจ้า'
5
เมื่ออานาเนียได้ยินคำเหล่านั้น ก็ล้มลงตาย และเมื่อคนทั้งปวงทราบเรื่องก็พากันสะดุ้งตกใจกลัวอย่างยิ่ง
6
พวกคนหนุ่มก็ลุกขึ้นห่อศพเขาไว้แล้วหามเอาไปฝัง
7
หลังจากนั้นประมาณสามชั่วโมง ภรรยาของเขายังไม่ทราบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจึงเข้าไป
8
ฝ่ายเปโตรถามนางว่า 'เจ้าขายที่ดินได้ราคาเท่านั้นหรือจงบอกเราเถิด” หญิงนั้นจึงตอบว่า “ได้เท่านั้นเจ้าค่ะ'
9
เปโตรจึงถามนางว่า 'ไฉนเจ้าทั้งสองได้พร้อมใจกันทดลองพระวิญญาณขององค์พระผู้เป็นเจ้าเล่า จงดูเถิด เท้าของพวกคนที่ฝังศพสามีของเจ้าก็อยู่ที่ประตู และเขาจะหามศพของเจ้าออกไปด้วย'
10
ในทันใดนั้นนางก็ล้มลงตายแทบเท้าของเปโตร และพวกคนหนุ่มได้เข้ามาเห็นว่าหญิงนั้นตายแล้ว จึงได้หามศพออกไปฝังไว้ข้างสามีของนาง
11
ความเกรงกลัวอย่างยิ่งเกิดขึ้นในคริสตจักร และในหมู่คนทั้งปวงที่ได้ยินเหตุการณ์นั้น" (กิจการ 5:1-11)

ขอพระเจ้าทรงช่วยเรา ที่จะไม่ให้คนมีอิทธิพลทำให้เราเลือกที่จะไม่เชื่อฟังพระเจ้า ถ้าหากเรายึดมั่นในพระเจ้า ให้พระคำของพระเจ้ามีสิทธิอำนาจในชีวิตของเรา แล้วเราก็จะไม่พลาดพลั้ง

ซาอูลพยายามหาเหตุผลเพื่อสนับสนุนสิ่งที่ท่านได้กระทำ ซึ่งเป็นธรรมชาติของมนุษย์ ที่จะพยายามจะแก้ตัว โดยท่านได้อ้างว่าทำเพื่อพระเจ้า เพื่อนำสัตว์นั้นมาถวายแด่พระเจ้า และโทษลูกน้องที่ไปรบด้วยว่าพวกเขาคะยั้นคะยอ

เมื่อเราไม่เชื่อฟังพระเจ้า เรามักจะหาเหตุผลเสมอ และโทษคนอื่นว่าเป็นเหตุที่ทำให้เราไม่เชื่อฟังพระเจ้า

อาดัมและเอวา เมื่อเขาทั้งคู่ไม่เชื่อฟังพระเจ้า ก็ปรากฎว่าอาดัมโทษเอวาว่าเป็นผู้ที่นำผลไม้มาให้เขา ซึ่งเท่ากับเป็นการโทษว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่สร้างหญิงนั้นมาให้แก่เขา ส่วนเอวาก็ได้โทษว่างูเป็นผู้ล่อลวงเขา

"12 ชายนั้นทูลว่า 'หญิงที่พระองค์ประทานให้อยู่กินกับข้าพระองค์นั้น ส่งผลไม้นั้นให้ข้าพระองค์ ข้าพระองค์จึงรับประทาน'
13
พระเจ้าตรัสถามหญิงว่า 'เจ้าทำอะไรไป' หญิงนั้นทูลว่า 'งูล่อลวงข้าพระองค์ ข้าพระองค์จึงได้รับประทาน' " (ปฐมกาล 3:12-13)

ขอพระเจ้าทรงช่วยเรา ที่เมื่อเราทำผิดต่อพระเจ้า เราจะยอมรับในส่วนที่ผิด สารภาพต่อพระองค์ และขอที่เราจะให้พระธรรมของพระเจ้าเป็นแนวทางในชีวิต ทั้งชีวิตส่วนตัวและชีวิตครอบครัว เพื่อเราจะได้รู้ถึงพระประสงค์ของพระเจ้าในชีวิตของเรา

 

2. การเชื่อฟัง เป็นเหตุนำมาซึ่งพระพร

การที่เราไม่เชื่อฟังพระเจ้า เป็นเหมือนกับการกราบไหว้รูปเคารพ ซึ่งเป็นบาปที่รุนแรงมาก

หลายครั้งเราละเลยที่จะไม่เชื่อฟังพระเจ้า และโทษของการไม่เชื่อฟังพระเจ้า มีความรุนแรงเท่ากับการไหว้รูปเคารพ

"18 สำหรับหญิงแม่มด เจ้าอย่าให้รอดชีวิตอยู่เลย
20 ผู้ใดถวายบูชาแด่พระต่างๆ เว้นแต่พระเจ้าองค์เดียว ผู้นั้นต้องถูกปรับโทษถึงตายทีเดียว" (อพยพ
22:18,20)

พนักงานหนุ่มผู้หนึ่ง เป็นเซลล์ขายหนังสือ เขาได้เดินไปขายหนังสือกับชาวสวนผู้หนึ่ง และได้บรรยายสรรพคุณ บอกว่าหนังสือเล่มนี้สามารถให้ข้อมูลทุกอย่างเกี่ยวกับการทำสวน ทำให้ได้ผลผลิตอันงอกงามได้ สามารถทำนายดินฟ้าอากาศ ทำให้การทำสวนประสบความสำเร็จ ชาวสวนคนนี้ฟังด้วยความอดทน และกล่าวว่า "ผมทราบทุกอย่างที่อยู่ในหนังสือ เพราะเขาเป็นชาวสวนมานาน แต่ปัญหาของผมมีอย่างเดียว คือ การปฏิบัติ ถ้าหากว่าทำก็จะได้ ถ้าไม่ทำก็ไม่ได้"

เรารู้ว่าพระเจ้าทรงเรียกร้องให้เราเชื่อฟังพระองค์ แต่หลายครั้งเรากลับละเลย

การเชื่อฟังพระเจ้า เป็นความตั้งใจ และการลงมือปฏิบัติ ไม่ใช่เรื่องของความบังเอิญ

หลายครั้งในพระคัมภีร์ เราพบว่าเมื่อมีผู้ใดปฏิเสธไม่เชื่อฟังพระเจ้า เขาก็จะประสบกับหายนะ นำมาซึ่งผลเสียที่ร้ายแรงได้

มีผู้ที่กล่าวไว้ว่า "สิ่งที่เราเลือก จะมีผลพวงอื่น ๆ ติดตามมาด้วยเสมอ"

ถ้าหากเราเชื่อฟังพระเจ้า เราก็จะได้รับพรจากพระเจ้าตามมาเสมอ แต่ตรงข้าม ถ้าหากเราไม่เชื่อฟังพระเจ้า ผลเสียอาจเกิดขึ้นกับชีวิตของเรา ต่อครอบครัว และลูกหลานด้วย

พระเจ้าอวยพรให้ทรงประทานสิ่งดี ๆ แก่ซาอูลอย่างมากมาย แต่เมื่อท่านเลือกที่จะไม่เชื่อฟัง ผลเสียร้ายแรง การสูญเสียร้ายแรงก็เกิดขึ้นกับชีวิตเขา

ขอระดับของการเชื่อฟังพระเจ้า จะเต็มล้นในชีวิตของเรา

 

คศ. สิทธิชัย บูรณพันธ์

สรุปคำเทศนาเช้าวันอาทิตย์ ศาลาธรรมสะพานเหลืองหนองสมัคร

เมื่อวันที่ 27/09/2009

เรื่อง สิ่งที่ดีที่สุด

สรุปโดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์

 

หมายเหตุ: ถ้าพี่น้องพบว่ามีข้อความส่วนใดที่ผิดพลาด รบกวนช่วยแจ้งให้ผมทราบด้วยนะครับ เพื่อจะได้รีบทำการแก้ไขครับ เนื่องจากอาจเกิดจากความผิดพลาดในการสรุปของผมเองครับ ขอบคุณครับ

 

  • ถ้าท่านอ่านแล้ว มีความปรารถนาที่จะเปิดใจออก อธิษฐานทูลเชิญพระเยซูคริสต์เสด็จเข้ามาในชีวิตของท่าน และเป็นพระเจ้าของท่าน กรุณาไปที่หน้า คำอธิษฐาน

  • ถ้าคุณอ่านแล้วสนใจ กรุณาติดต่อคริสตจักรใกล้บ้านท่านได้เลยครับ หรือถ้าหากต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม ก็ติดต่อโดยตรงได้ที่อีเมลของผมเลยครับ ton@followhissteps.com

FollowHisSteps.com

ได้รับการสนับสนุน Web Hosting จาก SPAComputer.com, ThaWang.com