กระทำตามพระวจนะพระเจ้า

FollowHisSteps.com
 


"13 ณ วันที่สอง หัวหน้าของตระกูลแห่งประชาชนทั้งปวง พร้อมกับบรรดาปุโรหิตและคนเลวีมาหาเอสรา ธรรมาจารย์พร้อมกัน เพื่อจะศึกษาถ้อยคำของธรรมบัญญัติ
14 และเขาเห็นเขียนไว้ในธรรมบัญญัติว่า พระเจ้าได้ทรงบัญชาโดยทางโมเสสว่า ประชาชนอิสราเอลควรจะอยู่เพิงระหว่างเทศกาลเลี้ยง ในเดือนที่เจ็ด
15 และเขาควรจะประกาศและป่าวร้องในหัวเมืองทั้งปวง และในเยรูซาเล็มว่า 'จงออกไปที่ภูเขาและนำกิ่งมะกอกเทศ กิ่งกระบก กิ่งต้นน้ำมันเขียว ใบอินทผลัมและกิ่งไม้ใบดกอื่นๆ เพื่อทำเพิง ดังที่ได้เขียนไว้'
16 ประชาชนจึงออกไป เอากิ่งไม้เหล่านั้นมา และทำเพิงสำหรับตัวต่างอยู่บนหลังคาบ้านของตน และตามลานบ้านของตน และในลานพระนิเวศของพระเจ้า และในลานเมืองที่ประตูน้ำ และในลานเมืองที่ประตูเอฟราอิม
17 และชุมนุมชนทั้งปวง ผู้ได้กลับมาจากการเป็นเชลยได้ทำเพิงและพักอยู่ในเพิง เขามีความเปรมปรีดิ์ยิ่งนัก เพราะตั้งแต่สมัยของเยชูอาบุตรนูน ถึงวันนั้นประชาชนอิสราเอลไม่ได้กระทำเลย
18 และทุกวันท่านอ่านธรรมบัญญัติของพระเจ้า ตั้งแต่วันแรกจนวันสุดท้าย เขาถือเทศกาลเลี้ยงอยู่เจ็ดวัน และในวันที่แปดมีการชุมนุมตามพิธีตามกฎหมาย" (เนหะมีย์ 8:13-18)


1. ผู้นำต้องเป็นต้นแบบแห่งการศึกษาพระวจนะของพระเจ้า

"ณ วันที่สอง หัวหน้าของตระกูลแห่งประชาชนทั้งปวง พร้อมกับบรรดาปุโรหิตและคนเลวีมาหาเอสรา ธรรมาจารย์พร้อมกัน เพื่อจะศึกษาถ้อยคำของธรรมบัญญัติ" (เนหะมีย์ 8:13)

หัวหน้าของตระกูลแห่งประชาชนทั้งปวง พร้อมกับบรรดาปุโรหิตและคนเลวี ร่วมกันศึกษาพระวจนะของพระเจ้า ก็เพื่อที่จะใช้นำมาปฏิบัติ และเพื่อสั่งสอนบรรดาประชาชนทั้งหลาย นี่เป็นภาพที่สวยงามมาก

ทำไมพี่น้องอิสราเอล จึงผูกพันกับพระวจนะของพระเจ้า สามารถท่อง พูด พระวจนะของพระเจ้าได้? ก็เป็นเพราะเขามีผู้นำเป็นต้นแบบ นี่จึงเป็นสาเหตุที่ชนชาติอิสราเอลสามารถเกิดผลได้มาก สามารถที่จะเป็นพยานว่าเขามีพระวจนะของพระเจ้า และมีพระเจ้าเป็นผู้ดูแลเขา

เราจึงต้องเรียนรู้พระวจนะของพระเจ้า เพื่อที่เราจะนำไปปฏิบัติ และเพื่อที่เราจะสามารถเป็นผู้นำได้

การเป็นผู้นำในคริสตจักรได้นั้น ไม่ได้ขึ้นอยู่กับความสามารถ หรือไม่ได้ขึ้นอยู่กับฐานะหน้าที่หรือเงินทอง แต่หลักสำคัญของการเป็นผู้นำในคริสตจักร คือ จะต้องมีพระวจนะของพระเจ้าเป็นหลักในชีวิต จึงขอเชิญชวนพี่น้องทุก ๆ ท่าน ผู้ซึ่งเป็นลูกของพระเจ้า ผู้รับใช้ของพระเจ้า ที่จะเรียนพระวจนะของพระองค์อย่างจริงจัง และนำพระวจนะเหล่านั้นไปสอนต่อ

เราอยู่ในคริสตจกัร เราจะต้องเสริมสร้างกันและกันด้วยพระวจนะ จึงมีความจำเป็นที่เราจะต้องเรียน และศึกษาพระวจนะของพระเจ้าอย่างจริงจัง

"135 ขอทรงกระทำให้พระพักตร์ของพระองค์ทอแสง มาที่ผู้รับใช้ของพระองค์ และขอทรงสอนกฎเกณฑ์ของพระองค์แก่ข้าพระองค์
136 ข้าพระองค์น้ำตาไหลพรั่งพรู เพราะคนไม่ปฏิบัติตามพระธรรมของพระองค์" (สดุดี
119:135-136)

เมื่อมีผู้มาเรียนพระวจนะของพระเจ้า ก็เป็นที่น่าชื่นชมยินดี แต่เมื่อเห็นผู้ที่ไม่เรียน ไม่ปฏิบัติ ไม่กระทำตามพระวจนะของพระเจ้า ก็เป็นที่น่าเสียใจ

การศึกษาพระวจนะของพระเจ้า เป็นการวางรากฐานที่สำคัญของชีวิตคริสเตียน ของการเป็นผู้นำคริสตจักร และของการพัฒนาคริสตจักรต่อไปในอนาคต ขอเชิญชวนพี่น้องที่จะวางรากฐานแห่งพระวจนะของพระเจ้าร่วมกัน โดยเริ่มต้นจากตัวของเราเองที่จะเฝ้าเดี่ยว ศึกษาพระคัมภีร์ และดำเนินชีวิตโดยยึดมั่นพระวจนะของพระเจ้าเป็นมาตรฐานสูงสุด เป็นแนวทางของการดำเนินชีวิต

เราจะมีความสุขได้ไม่ยาก เพราะสิ่งรอบตัวเราก็สามารถนำมาเป็นความสุขได้ มีผู้ที่แนะนำเคล็ดลับของการที่เราดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขไว้ดังน้

  1. ส่องกระจกทุกเช้า และยิ้มให้แก่ตัวเอง
  2. วางของเล่นไว้ที่ทำงาน วางรูปไว้ตามที่ต่าง ๆ
  3. ทำชีวิตประจำวันไม่ให้ซ้ำซากจำเจ
  4. รู้จักสัมผัสธรรมชาติ เดินบนหญ้า ออกนอกเมือง ปลูกต้นไม้
  5. เขียนรายการสิ่งที่ทำแล้วมีความสุข แล้วอย่าลืมทำทุกวัน
  6. เข้านอนเร็วกว่าเดิมครึ่งชั่วโมง และตื่นให้เร็วขึ้นครึ่งชั่วโมง เพื่อจะเฝ้าเดี่ยว เดินฟังเสียงนก ชมความสวยงามรอบตัว และบอกกับตัวเองว่า วันนี้ฉันจะมีความสุข
  7. สนุกกับการทำงาน ทำให้บรรยากาศของการทำงานนั้นมีความสุข

 

2. เราทุกคนต้องทำตามพระวจนะของพระเจ้าอย่างจริงจัง

ไม่เพียงแต่เรียนและสอนอย่างจริงจังเท่านั้น แต่เราจำเป็นต้องปฏิบัติตามพระวจนะของพระเจ้าอย่างจริงจังด้วยเช่นกัน

"14 และเขาเห็นเขียนไว้ในธรรมบัญญัติว่า พระเจ้าได้ทรงบัญชาโดยทางโมเสสว่า ประชาชนอิสราเอลควรจะอยู่เพิงระหว่างเทศกาลเลี้ยง ในเดือนที่เจ็ด
15 และเขาควรจะประกาศและป่าวร้องในหัวเมืองทั้งปวง และในเยรูซาเล็มว่า 'จงออกไปที่ภูเขาและนำกิ่งมะกอกเทศ กิ่งกระบก กิ่งต้นน้ำมันเขียว ใบอินทผลัมและกิ่งไม้ใบดกอื่นๆ เพื่อทำเพิง ดังที่ได้เขียนไว้'
16 ประชาชนจึงออกไป เอากิ่งไม้เหล่านั้นมา และทำเพิงสำหรับตัวต่างอยู่บนหลังคาบ้านของตน และตามลานบ้านของตน และในลานพระนิเวศของพระเจ้า และในลานเมืองที่ประตูน้ำ และในลานเมืองที่ประตูเอฟราอิม
17 และชุมนุมชนทั้งปวง ผู้ได้กลับมาจากการเป็นเชลยได้ทำเพิงและพักอยู่ในเพิง เขามีความเปรมปรีดิ์ยิ่งนัก เพราะตั้งแต่สมัยของเยชูอาบุตรนูน ถึงวันนั้นประชาชนอิสราเอลไม่ได้กระทำเลย" (เนหะมีย์ 8:14-17)

เทศกาลอยู่เพิง มีความหมายอย่างมากต่อชนชาติอิสราเอล พระเจ้าทรงต้องการเตือนให้เขาทั้งหลายรู้ว่า บรรพบุรุษของเขาเมื่อครั้งอยู่ในถิ่นทุรกันดาน เวลานั้นเป็นเวลาที่อิสราเอลต้องพึ่งพาพระเจ้า และพระเจ้าทรงนำเขาด้วยเสาเพลิงและเสาเมฆ ในเทศกาลนี้พวกเขาจะต้องอยู่ในเพิงเช่นนี้ ซึ่งจะเป็นเวลาที่อิสราเอลได้อ่านพระวจนะของพระเจ้า สำนึกถึงพระคุณของพระเจ้า เทศกาลนี้มีทุก ๆ ปี ปีละ 7 วัน

หัวใจแห่งการปรนนิบัติรับใช้ และแห่งการนมัสการ เป็นมาจากการตั้งใจที่จะปฏิบัติตามพระวจนะของพระเจ้า

"105 พระวจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์ และเป็นความสว่างแก่มรรคาของข้าพระองค์
106 ข้าพระองค์ได้ตั้งสัตย์สาบานและยืนยันไว้ว่า จะปฏิบัติตามกฎหมายอันชอบธรรมของพระองค์" (สดุดี
119:105-106)

ขอเชิญชวนพี่น้องที่จะกระทำตามพระวจนะของพระเจ้าอย่างจริงจัง ซึ่งสิ่งนี้จะยิ่งทำให้เราเห็นว่า พระวจนะของพระเจ้านั้นเป็นจริง ถ้าเราอยากเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า เห็นความวิเศษของพระวจนะของพระเจ้า ขอที่เราจะปฏิบัติตาม

 

3. ทุกฝ่ายต้องสืบทอดการสอนและทำตามพระวจนะของพระเจ้าอย่างต่อเนื่อง

"17 และชุมนุมชนทั้งปวง ผู้ได้กลับมาจากการเป็นเชลยได้ทำเพิงและพักอยู่ในเพิง เขามีความเปรมปรีดิ์ยิ่งนัก เพราะตั้งแต่สมัยของเยชูอาบุตรนูน ถึงวันนั้นประชาชนอิสราเอลไม่ได้กระทำเลย
18 และทุกวันท่านอ่านธรรมบัญญัติของพระเจ้า ตั้งแต่วันแรกจนวันสุดท้าย เขาถือเทศกาลเลี้ยงอยู่เจ็ดวัน และในวันที่แปดมีการชุมนุมตามพิธีตามกฎหมาย" (เนหะมีย์ 8:1
7-18)

ตั้งแต่สมัยเยซูวา จนกระทั่งถึงขณะนั้น ประชาชนละเลย ไม่ได้กระทำตามในเรื่องการรักษาเทศกาลอยู่เพิง ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา เมื่อพวกเขาได้ยินพระวจนะของพระเจ้า และตั้งใจที่จะกระทำตาม ชาวยิวก็ถือรักษาอย่างดีตลอดมา จนถึงทุกวันนี้

นี่เป็นจุดเด่นของอิสราเอล คือ เมื่อเขายึดมั่นรักษาอย่างจริงจัง พวกเขาก็จะสั่งสอน สืบทอดสิ่งเหล่านั้นไปยังลูกหลานอย่างดีให้สืบทอดต่อไป

"4 โอ คนอิสราเอล จงฟังเถิดพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเราทั้งหลาย เป็นพระเจ้าเดียว
5 พวกท่านจงรักพระเยโฮวาห์พระเจ้า ของท่านด้วยสุดจิตสุดใจและสิ้นสุดกำลังของ ท่าน
6 และจงให้ถ้อยคำที่ข้าพเจ้า บัญชาพวกท่านในวันนี้อยู่ในใจของท่าน
7 และพวกท่านจงอุตส่าห์ สอนถ้อยคำเหล่านั้นแก่บุตรหลานของท่าน เมื่อท่านนั่งอยู่ในเรือน เดินอยู่ตามทาง และนอนลงหรือลุกขึ้น จงพูดถึงถ้อยคำนั้น
8 จงเอาถ้อยคำเหล่านี้พันไว้ที่มือของท่านเป็นหมายสำคัญ และจงจารึกไว้ที่หว่างคิ้วของท่าน
9 และเขียนไว้ที่เสาประตูเรือน และที่ประตูของท่าน พระคัมภีร์ จงรักพระเยโฮวาพระเจ้าของท่าน นั่งอยู่บนเรือน นอนอยู่บนหลังคา" (เฉลยธรรมบัญญัติ
6:4-9)

การที่เราได้อยู่ในประเทศที่มีอิสระอย่างประเทศไทย น่าจะเป็นสิ่งที่ดี เป็นสิ่งที่เราควรขอบคุณพระเจ้า เราสามารถนมัสการได้อย่างอิสระ แต่น่าเสียดายที่กลับพบว่ามีพี่น้องหลาย ๆ ท่านที่เคยมานมัสการแล้วหายไป ซึ่งตรงข้าม กลับพบว่าในประเทศที่มีการข่มเหงหลาย ๆ ประเทศ คริสเตียนต่างมีความกระตือร้อร้นและคริสตจักรก็เติบโตอย่างรวดเร็ว

ขอที่เราฉกฉวยที่จะทำ ที่จะเสริมสร้างกันและกันด้วยพระวจนะของพระเจ้าให้กับคนรอบข้าง ลูกหลานของเรา

ที่อียิปต์ ซึ่งเป็นประเทศอิสลาม ในเทศกาลสำคัญพวกคริสเตียนจะรวมตัวกัน นมัสการพระเจ้าหลายหมื่นคน ขณะที่ประเทศไทยซึ่งกำลังจะเฉลิมฉลองคริสตจักรไทยครอบ 180 ปี กลับพบว่ามีคริสเตียนเพียงแค่ 2 แสนคน

ถ้าทุกคนเอาจริงเอาจัง สืบทอดสิ่งที่ดีงามให้กับลูกหลาน เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับครอบครัว และลูกหลานทุกคนเป็นคริสเตียน คริสเตียนไม่ควรจะต่ำกว่าล้านคน แต่ความเป็นจริง กลับพบว่าหลายครอบครัว ไม่มีลูกหลานที่เป็นคริสเตียนเลย

ขอที่ทุกฝ่ายจะสืบทอดการสอน สืบทอดพระวจนะของพระเจ้าให้แก่ลูกหลานต่อไป เพราะการฟื้นฟูที่แท้จริง มาจากพระวจนะของพระเจ้า

 

ศจ. วิรัช เศรษฐ์โสภณกุล

สรุปคำเทศนาโบสถ์ไทย คริสตจักรสะพานเหลือง

เมื่อวันที่ 16/08/2009

เรื่อง กระทำตามพระวจนะของพระเจ้า

สรุปโดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์

 

หมายเหตุ: ถ้าพี่น้องพบว่ามีข้อความส่วนใดที่ผิดพลาด รบกวนช่วยแจ้งให้ผมทราบด้วยนะครับ เพื่อจะได้รีบทำการแก้ไขครับ เนื่องจากอาจเกิดจากความผิดพลาดในการสรุปของผมเองครับ ขอบคุณครับ

 

  • ถ้าท่านอ่านแล้ว มีความปรารถนาที่จะเปิดใจออก อธิษฐานทูลเชิญพระเยซูคริสต์เสด็จเข้ามาในชีวิตของท่าน และเป็นพระเจ้าของท่าน กรุณาไปที่หน้า คำอธิษฐาน

  • ถ้าคุณอ่านแล้วสนใจ กรุณาติดต่อคริสตจักรใกล้บ้านท่านได้เลยครับ หรือถ้าหากต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม ก็ติดต่อโดยตรงได้ที่อีเมลของผมเลยครับ ton@followhissteps.com

 

FollowHisSteps.com

ได้รับการสนับสนุน Web Hosting จาก SPAComputer.com, ThaWang.com