ข่าวดี

FollowHisSteps.com
 


"16 เพราะว่า ข้าพเจ้าไม่มีความละอายในเรื่องข่าวประเสริฐ เพราะว่าข่าวประเสริฐนั้น เป็นฤทธิ์เดชของพระเจ้า เพื่อให้ทุกคนที่เชื่อได้รับความรอด พวกยิวก่อน แล้วพวกต่างชาติด้วย
17 เพราะว่า ในข่าวประเสริฐนั้น ความชอบธรรมของพระเจ้าก็ได้สำแดงออก โดยเริ่มต้นก็ความเชื่อ สุดท้ายก็ความเชื่อ ตามที่พระคัมภีร์มีเขียนไว้ว่า คนชอบธรรมจะมีชีวิตดำรงอยู่โดยความเชื่อ" (โรม 1:16-17)


"ข่าวดี" เป็นภาษาทั่วไป ที่เราจะใช้ตรงข้ามกับคำว่า "ข่าวร้าย"

แต่ถ้าพูดถึงพระกิตติคุณ เราอาจใช้คำว่า "ข่าวประเสริฐ" ซึ่งเป็นข่าวดีที่เราควรจะประกาศแก่คนไทย เพื่อให้คนไทยรู้จักพระเยซูคริสต์ นมัสการองค์พระผู้เป็นพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่

หลายคนอาจจะไม่ทราบว่าจะเริ่มต้นในการข่าวประเสริฐอย่างไร วันนี้จะมาเรียนรู้ด้วยกัน

สาระสำคัญของข่าวประเสริฐ ได้แก่

1. ตัวเราเองเป็นใคร? เราต้องคิดถึงตัวเองก่อน เราจึงจะเป็นพยานได้ เราจำเป็นต้องรู้ว่าเราเป็นลูกของพระเจ้า

2. พระเจ้าของเราคือใคร? พระองค์เป็นผู้สร้าง เจ้าของชีวิต มีอำนาจ ทรงครอบครอง เป็นเจ้าของจักรวาล

3. มนุษย์คือใคร? มนุษย์คือผู้ที่พระเจ้าทร้าง แต่เพราะมนุษย์ไม่เชื่อฟัง ความบาปจึงเข้ามาในโลก มนุษย์ทุกคนจึงเป็นคนบาป

4. เมื่อเราเป็นคนบาป พระเจ้าช่วยเราได้อย่างไร? พระเจ้าช่วยเราได้หรือไม่? พระเจ้าจะสามารถช่วยคนบาปได้หรือไม่? เราจึงต้องพูดถึงการทรงช่วยเหลือพระเจ้า โดยทางพระเยซูคริสต์ ที่ยอมสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน เพื่อไถ่บาปของเรา

5. เมื่อเชื่อพระเยซูแล้ว เราจะได้รับอะไรบ้าง? จำเป็นต้องเชื่อหรือไม่? คนที่เชื่อพระเยซู จะได้รับความรอด มีสิทธิ์เป็นบุตร และมีสิทธิ์รับแผ่นดินสวรรค์ คือชีวิตนิรันดร์ของพระเจ้า

จากพระธรรม โรม 1:16-17 จะขอพูดถึง 4 ประการด้วยกัน

 

1. ข้าพเจ้าไม่มีความละอายในเรื่องข่าวประเสริฐ

"เพราะว่า ข้าพเจ้าไม่มีความละอายในเรื่องข่าวประเสริฐ เพราะว่าข่าวประเสริฐนั้น เป็นฤทธิ์เดชของพระเจ้า เพื่อให้ทุกคนที่เชื่อได้รับความรอด พวกยิวก่อน แล้วพวกต่างชาติด้วย" (โรม 1:16)

อาจารย์เปาโลกล่าวว่า ท่านไม่มีความละอายในการประกาศข่าวประเสริฐ ข่าวประเสริฐสามารถที่จะประกาศได้ทุกที่ทุกเวลา ดังที่อาจารย์เปาโลท่านได้แสดงแบบอย่างในการประกาศตลอดชีวิตของท่าน

บางคนบอกว่า การประกาศต้องใช้เวลานาน ๆ แต่บางคนบอกว่าใช้เวลานิดเดียวก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ที่เราจะประกาศด้วย

มีนักประกาศชาวเกาหลีคนหนึ่ง ประกาศนำคนมาเชื่อด้วยการประกาศเพียงประโยคเดียวเท่านั้น "เชื่อพระเยซูได้ไปสวรรค์" คนฟังอาจจะไม่เข้าใจ แต่คนที่สนใจก็จะพยายามที่จะขวนขวาย จนกระทั่งได้รับฟังข่าวประเสริฐแบบเต็มรูปแบบในที่สุด

อาจารย์เปาโลให้ความสำคัญกับยิว จึงประกาศข่าวประเสริฐกับยิวก่อน แต่ชาวยิวต่อต้าน ไม่รับฟังข่าวประเสริฐ

"46 ฝ่ายเปาโลกับบารนามัสมีใจกล้า ได้กล่าวว่า 'จำเป็นที่จะต้องกล่าวพระวจนะของพระเจ้าให้ท่านทั้งหลายฟังก่อน แต่เมื่อท่านทั้งหลายปัดเสีย และตัดสินว่าตนไม่สมควรที่จะได้ชีวิตนิรันดร์ ดูเถิด พวกเราจะบ่ายหน้าไปหาคนต่างชาติ
47 ด้วยองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ตรัสสั่งเราอย่างนี้ว่า 'เราได้ตั้งเจ้าไว้ให้เป็นความสว่างของคนต่างชาติ เพื่อเจ้าจะเป็นเหตุให้คนทั้งหลายรอด ถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลก' ' " (กิจการ 13:46-47)

เรารู้จักพระเยซูคริสต์ ก็เป็นผลจากการประกาศของท่านเปาโลและท่านบารนาบัส ที่ประกาศข่าวประเสริฐแก่ชาวต่างชาติ เราอาจจะอยู่เฉย ๆ ก็ได้ หยุดข่าวประเสริฐไว้ที่เราก็ได้ หรือจะให้ข่าวประเสริฐได้รับการประกาศต่อไป เดินหน้าต่อไปก็ได้ ขึ้นอยู่กับตัวเราเอง

แต่อยากหนุนใจพี่น้องว่า อย่าละอายในข่าวประเสิรฐ เพื่อที่ข่าวประเสริฐจะนำคนมาถึงความรอดได้

 

2. ข่าวประเสริฐเป็นฤทธิ์เดชของพระเจ้า

"เพราะว่า ข้าพเจ้าไม่มีความละอายในเรื่องข่าวประเสริฐ เพราะว่าข่าวประเสริฐนั้น เป็นฤทธิ์เดชของพระเจ้า เพื่อให้ทุกคนที่เชื่อได้รับความรอด พวกยิวก่อน แล้วพวกต่างชาติด้วย" (โรม 1:16)

ข่าวประเสริฐไม่ใช่นิทานทั่วไป ไม่ใช่ประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเท่านั้น แต่พระวจนะของพระเจ้าบอกว่า ข่าวประเสริฐเป็นฤทธิ์เดชของพระเจ้า ที่ไหนที่มีการประกาศข่าวประเสริฐ ฤทธิ์เดชของพระเจ้าจะปรากฎที่นั่น เราจะได้พบกับการอัศจรรย์ของพระเจ้า

"ที่ในบริเวณพระวิหาร และตามบ้านเรือน เขาได้สั่งสอน และประกาศข่าวประเสริฐทุกๆ วัน มิได้ขาด ว่าพระเยซูทรงเป็นพระคริสต์" (กิจการ 1:42)

คริสตจักรในยุคแรก มีการประกาศข่าวประเสริฐทุก ๆ วัน ประกาศข่าวว่าพระเยซูคริสต์เจ้าทรงเป็นองค์พระผุ้เป็นเจ้า ดังนั้นในสมัยนั้นจึงมีการอัศจรรย์ต่าง ๆ มากมาย คนเจ็บป่วยก็ได้รับการรักษา คนที่ถูกผีเข้าก็ได้รับการปลดปล่อย

พี่น้องที่รัก ถ้าเราอยากจะเห็นฤทธิ์เดชของพระเจ้า เห็นการอัศจรรย์เกิดขึ้นในชีวิตของเราและผู้ที่ได้ยินข่าวประเสริฐนั้น เราจะต้องประกาศข่าวประเสริฐ

 

3. ข่าวประเสริฐเป็นเหตุให้ทุกคนที่เชื่อได้รับความรอด

"เพราะว่า ข้าพเจ้าไม่มีความละอายในเรื่องข่าวประเสริฐ เพราะว่าข่าวประเสริฐนั้น เป็นฤทธิ์เดชของพระเจ้า เพื่อให้ทุกคนที่เชื่อได้รับความรอด พวกยิวก่อน แล้วพวกต่างชาติด้วย" (โรม 1:16)

ความรอดคืออะไร ? ตามคำจำกัดความ คือ การไถ่ผู้เชื่อทั้งหลายให้รอดพ้นจากโทษบาป

ถ้าเราทั้งหลายเชื่อและวางใจในพระเยซูคริสต์ เราจะได้รับความรอด และพ้นจากอำนาจความบาป

"เพราะว่า พระเจ้ามิได้ทรงกำหนดเราไว้สำหรับพระอาชญา แต่สำหรับให้เข้าสู่ความรอด โดยพระเยซูคริสตเจ้าของเรา" (1เธสะโลนิกา 5:9)

พระเจ้ามีพระประสงค์ที่จะให้คนทั้งโลกได้รับความรอด โดยผ่านทางการเชื่อและวางใจในพระเยซูคริสต์ พระองค์มีแผนการที่ดีสำหรับชีวิตของเราทั้งหลาย แผนการของพระเจ้าล้ำเลิศและประเสริฐยิ่งนัก เพราะเราไม่สามารถที่จะได้รับความรอดผ่านทางการกระทำ หรือผ่านทางคุณงามความดีของเราเอง และ มนุษย์ทุกคนต้องการรับความรอด มนุษย์ทุกคนไม่ต้องการที่จะได้รับผลโทษของการกระทำของตัวเอง ซึ่งข่าวประเสริฐจะทำให้มนุษย์พ้นจากสิ่งเหล่านี้ได้ การที่เราจะได้รับความรอด เราจะต้องเชื่อและวางใจในพระเยซูคริสต์

 

4. ข่าวดี คือ ความชอบธรรมของพระเจ้าได้สำแดงออกผ่านทางความเชื่อ

"เพราะว่า ในข่าวประเสริฐนั้น ความชอบธรรมของพระเจ้าก็ได้สำแดงออก โดยเริ่มต้นก็ความเชื่อ สุดท้ายก็ความเชื่อ ตามที่พระคัมภีร์มีเขียนไว้ว่า คนชอบธรรมจะมีชีวิตดำรงอยู่โดยความเชื่อ" (โรม 1:17)

ความชอบธรรมของพระเจ้า พระเจ้าทรงมีพระประสงค์ที่จะสำแดงแก่เรา

"คือความชอบธรรมของพระเจ้าซึ่งทรงประทาน โดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์แก่ทุกคนที่เชื่อ เพราะว่าคนทั้งหลายไม่ต่างกัน" (โรม 3:22)

เราทุกคนต้องการความชอบธรรม ซึ่งเป็นความถูกต้องและความดีงาม และถ้าเราต้องการที่จะได้รับสิ่งเหล่านี้ เราสามารถรับได้จากองค์พระผู้เป็นเจ้า โดยผ่านทางพระเยซูคริสต์

"และเพื่อจะสำแดงในปัจจุบันนี้ว่า พระองค์ทรงเป็นผู้ชอบธรรม และทรงโปรดให้ผู้ที่เชื่อในพระเยซูเป็นผู้ชอบธรรมด้วย" (โรม 3:26)

พระเจ้าทรงชอบธรรม และเมื่อเราเป็นบุตรของพระเจ้า เราก็เป็นผู้ชอบธรรมด้วย โดยความเชื่อและการวางใจในพระเยซูคริสต์

ทุกวันนี้ เมื่อมนุษย์มีความบาป ไม่มความชอบธรรม จึงเป็นหน้าที่ของเรา ที่จะประกาศความชอบธรรมเหล่านี้ออกไป โดยเริ่มต้นจากชีวิตของเรา เพราะว่าในองค์พระผู้เป็นเจ้านั้น มีความชอบธรรม และความชอบธรรมจากพระเจ้าได้เข้ามาสู่ชีวิตของเราแล้ว เมื่อความชอบธรรมเหล่านี้ออกจากเรา ผู้อื่นก็จะได้รับความชอบธรรมเหล่านี้เช่นกัน และจะเกิดเป็นชุมชนของพระเจ้าในที่สุด

เราในฐานะผู้รับใช้พระเจ้า เราจะไม่ละอายในข่าวประเสริฐ เพราะข่าวประเสริฐเป็นฤทธิ์เดชของพระเจ้า มาจากสวรรค์ และข่าวประเสริฐนั้นจะนำความชอบธรรมมาสู่ชีวิตของทุก ๆ คนที่เชื่อ

ถ้าคริสตจักรของพระเจ้าประกาศข่าวประเสริฐ คริสตจักรแห่งนั้นก็จะเจริญขึ้นในทุก ๆ ด้าน ตรงกันข้าม ถ้าหากไม่ประกาศข่าวประเสริฐ คริสตจักรแห่งนั้นก็จะมีปัญหามากมาย

ขอพระเจ้าอวยพรท่านทั้งหลาย

 

ศจ. สำราญ หมอกชัย

สรุปคำเทศนาโบสถ์ไทย คริสตจักรสะพานเหลือง

เมื่อวันที่ 22/03/2009

เรื่อง ข่าวดี

สรุปโดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์

 

หมายเหตุ: ถ้าพี่น้องพบว่ามีข้อความส่วนใดที่ผิดพลาด รบกวนช่วยแจ้งให้ผมทราบด้วยนะครับ เพื่อจะได้รีบทำการแก้ไขครับ เนื่องจากอาจเกิดจากความผิดพลาดในการสรุปของผมเองครับ ขอบคุณครับ

 

  • ถ้าท่านอ่านแล้ว มีความปรารถนาที่จะเปิดใจออก อธิษฐานทูลเชิญพระเยซูคริสต์เสด็จเข้ามาในชีวิตของท่าน และเป็นพระเจ้าของท่าน กรุณาไปที่หน้า คำอธิษฐาน

  • ถ้าคุณอ่านแล้วสนใจ กรุณาติดต่อคริสตจักรใกล้บ้านท่านได้เลยครับ หรือถ้าหากต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม ก็ติดต่อโดยตรงได้ที่อีเมลของผมเลยครับ ton@followhissteps.com

FollowHisSteps.com

ได้รับการสนับสนุน Web Hosting จาก SPAComputer.com, ThaWang.com