ชีวิตที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้า

FollowHisSteps.com
 


"31 เหตุฉะนั้น เมื่อท่านจะรับประทานจะดื่ม หรือจะทำอะไรก็ตาม จงกระทำเพื่อเป็นการถวายพระเกียรติแด่พระเจ้า
32 อย่าเป็นต้นเหตุที่ทำให้พวกยิว หรือพวกกรีก หรือคริสตจักรของพระเจ้าหลงผิดไป
33 ข้าพเจ้าเองได้พยายามกระทำทุกสิ่ง เพื่อให้เป็นที่พอใจของคนทั้งปวง มิได้เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว แต่เห็นแก่ประโยชน์ของคนทั้งหลาย เพื่อให้เขารอดได้
1 ท่านทั้งหลายก็จงปฏิบัติตามอย่างข้าพเจ้า เหมือนอย่างที่ข้าพเจ้าปฏิบัติตามอย่างพระคริสต์ " (1โครินธ์ 10:31-11:1)


คำถามที่คนทั่วไปมักจะถามกัน ก็คือ "ชีวิตเราอยู่เพื่ออะไร ?" แน่นอนว่า ถ้าหากชีวิตของเราได้รู้จักกับพระเจ้า เราก็จะพบกับคำตอบนี้

จากพระธรรมตอนนี้ (1โครินธ์ 10:31-33) อาจารย์เปาโลได้เขียนถึงคริสเตียนในเมืองโครินธ์ ซึ่งจดหมายของท่านก็ได้สอนแก่เราเช่นกัน โดยท่านได้สอนเรา 2 ด้านด้วยกัน ได้แก่ ด้านที่ท่านกล่าวเตือนว่าอย่าทำ และด้านที่ท่านแนะนำให้เราทำ

สิ่งที่อาจารย์เปาโลกล่าวเตือนว่าอย่าทำ

1. อย่าให้เราทำให้ผู้ใดหลงผิดไป

"อย่าเป็นต้นเหตุที่ทำให้พวกยิว หรือพวกกรีก หรือคริสตจักรของพระเจ้าหลงผิดไป" (1โครินธ์ 10:32)

การที่อาจารย์เปาโลเน้นย้ำว่า "พวกยิว หรือพวกกรีก หรือคริสตจักรของพระเจ้า" ก็หมายความว่า ไม่ว่ากับพี่น้องที่เป็นคริสเตียน หรือพี่น้องที่ยังไม่ได้เป็นคริสเตียน เราจะต้องระมัดระวังที่จะไม่ทำให้ผู้หนึ่งผู้ใดสะดุดล้มลงไป มิฉะนั้น การกระทำของเราก็จะไม่ถวายเกียรติแด่พระเจ้า

"6 แต่ผู้ใดจะทำผู้เล็กน้อยเหล่านี้คนหนึ่ง ที่วางใจในเราให้หลงผิด ถ้าเอาหินโม่ก้อนใหญ่ผูกคอผู้นั้นถ่วงเสียที่ทะเลลึกก็ดีกว่า
7 วิบัติแก่โลกนี้ด้วยเหตุให้หลงผิด ถึงจำเป็นต้องมีเหตุให้หลงผิด แต่วิบัติแก่ผู้ที่ก่อเหตุให้หลงผิดนั้น" (มัทธิว 18:6-7)

2. อย่าเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน

"ข้าพเจ้าเองได้พยายามกระทำทุกสิ่ง เพื่อให้เป็นที่พอใจของคนทั้งปวง มิได้เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว แต่เห็นแก่ประโยชน์ของคนทั้งหลาย เพื่อให้เขารอดได้" (1โครินธ์ 10:33)

ถ้าเราเอาตัวเองเป็นศูนย์กลาง เราก็จะไม่สนใจใคร เราก็จะทำอะไรตามใจตัวเอง เพื่อประโยชน์ของตัวเอง

ปัญหาต่าง ๆ ในสังคม สาเหตุใหญ่สาเหตุหนึ่ง ก็คือ การเห็นแก่ตัว และถ้าเราคริสเตียนเป็นคนที่เห็นแก่ตัว เราก็อาจจะทำให้พี่น้องสะดุดได้

"3 อย่าทำสิ่งใดในทางชิงดีกัน หรือถือดี แต่จงมีใจถ่อมถือว่าคนอื่นดีกว่าตัว
4 อย่าให้ต่างคนต่างเห็นแก่ประโยชน์ของตนฝ่ายเดียว แต่จงเห็นแก่ประโยชน์ของคนอื่นๆ ด้วย" (ฟิลิปปี 2:3-4)

สิ่งที่อาจารย์เปาโลแนะนำให้เราทำ

1. ชีวิตเราจะต้องกระทำทุกสิ่งถวายเกียรติแด่พระเจ้า ด้วยชีวิตประจำวันของเรา

"เหตุฉะนั้น เมื่อท่านจะรับประทานจะดื่ม หรือจะทำอะไรก็ตาม จงกระทำเพื่อเป็นการถวายพระเกียรติแด่พระเจ้า" (1โครินธ์ 10:31)

คำว่า "จะรับประทานจะดื่ม" ก็หมายถึง การดำเนินชีวิตประจำวันของเรา ส่วนคำว่า "หรือจะทำอะไรก็ตาม" หมายความว่า "ไม่ว่าจะวาจา ท่าที การกระทำทั้งที่ลับและที่่แจ้ง ทุกอย่างจะต้องเป็นที่ถวายเกีรยติแด่พระเจ้า"

ตัวอย่างที่ดี ก็คือ ท่าน "โยเซฟ" ในชีวิตของท่าน ไม่ว่าท่านอยู่ในตำแหน่งใด ท่านก็มีชีวิตที่ดีงาม เป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้า โดยเฉพาะที่เห็นได้ชัด ได้แก่ตอนช่วงเวลาที่ท่านโดนภรรยาของนาย (ภรรยาของโปทิฟาร์) ล่อลวงที่จะมีเพศสัมพันธ์ด้วย แต่ท่านก็ปฏิเสธ แม้จะไม่มีใครเห็น โดยท่านกล่าวตอบแก่นายหญิงว่า

"8 แต่โยเซฟไม่ยอม จึงตอบแก่ภรรยาของนายว่า 'คิดดูเถิด เมื่อมีข้าพเจ้า นายก็มิได้ห่วงสิ่งใดซึ่งอยู่ในบ้านเรือน ได้มอบของทุกอย่างที่มีอยู่ไว้ในมือข้าพเจ้า
9 ในบ้านนี้ นายก็ไม่ใหญ่กว่าข้าพเจ้า นายมิได้หวงสิ่งใดจากข้าพเจ้า ยกเสียแต่ตัวท่านเพราะเป็นภรรยาของนาย ข้าพเจ้าจะทำความผิดใหญ่หลวงนี้อันเป็นบาปต่อพระเจ้าอย่างไรได้' " (ปฐมกาล 39:8-9)

2. ชีวิตเราจะต้องกระทำทุกสิ่งถวายเกียรติแด่พระเจ้า ด้วยการมีน้ำใจที่ดีงามต่อผู้อื่น

"ข้าพเจ้าเองได้พยายามกระทำทุกสิ่ง เพื่อให้เป็นที่พอใจของคนทั้งปวง มิได้เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว แต่เห็นแก่ประโยชน์ของคนทั้งหลาย เพื่อให้เขารอดได้" (1โครินธ์ 10:33)

ไม่เพียงแต่เราจะไม่เห็นแก่ตัว เราจะต้องไม่เอาประโยชน์แห่งตนเป็นที่ตั้ง เราจะต้องมีน้ำใจที่ดีงาม ทำความดีงามแก่พี่น้อง ให้พี่น้องชื่นชมยินดี ให้พี่น้องได้รับพระพร

"23 เราทำสิ่งสารพัดได้ แต่ไม่ใช่ทุกสิ่งที่จะทำได้นั้นเป็นประโยชน์ เราทำสิ่งสารพัดได้ แต่ไม่ใช่ทุกสิ่งที่จะทำให้เจริญขึ้น
24 อย่าให้ผู้ใดเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว แต่จงเห็นแก่ประโยชน์ของคนอื่น" (1โครินธ์ 10:23-24)

อาจารย์เปาโล ไม่เพียงแค่สอน แต่ท่านก็เป็นแบบอย่างที่ดี เพราะท่านพยายามทำทุกสิ่งเพื่อเป็นประโยชน์แก่คนทั้งหลาย

3. ชีวิตเราจะต้องกระทำทุกสิ่งถวายเกียรติแด่พระเจ้า ด้วยความมุ่งมั่นที่จะให้พี่น้องได้รับความรอด

"ข้าพเจ้าเองได้พยายามกระทำทุกสิ่ง เพื่อให้เป็นที่พอใจของคนทั้งปวง มิได้เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว แต่เห็นแก่ประโยชน์ของคนทั้งหลาย เพื่อให้เขารอดได้" (1โครินธ์ 10:33)

ความมุ่งมั่นของอาจารย์เปาโล คือ เพื่อให้ทุกคนได้รับความรอด เพราะนี่เป็นพระมหาบัญชาของพระเยซูที่ทรงสั่งไว้ แน่นอน ถ้าเรารักพระเจ้า เราจะต้องเชื่อฟังพระองค์ เราจะต้องกระทำตามพระมหาบัญชาของพระองค์ นั่นคือ "นำคนถึงความรอด"

"เพราะว่า สิ่งสารพัดนั้นเป็นไป เพื่อประโยชน์ของท่านทั้งหลาย เพื่อว่าเมื่อพระคุณมาถึงคนเป็นจำนวนมากขึ้น ก็จะมีการขอบพระคุณมากยิ่งขึ้น เป็นการถวายพระเกียรติแด่พระเจ้า" (2 โครินธ์ 4:15)

เป็นหน้าที่ของเราทั้งหลาย ผู้ซึ่งเป็นผู้รับใช้พระเจ้า เป็นคริสตชน ที่จะทำให้พระมหาบัญชาของพระเจ้าสำเร็จ

4. ชีวิตเราจะต้องกระทำทุกสิ่งถวายเกียรติแด่พระเจ้า ด้วยแบบอย่างชีวิตที่ดีงาม

"ท่านทั้งหลายก็จงปฏิบัติตามอย่างข้าพเจ้า เหมือนอย่างที่ข้าพเจ้าปฏิบัติตามอย่างพระคริสต์" (1โครินธ์ 11:1)

อาจารย์เปาโลกล้าที่จะขอพี่น้องที่โครินธ์และเราทั้งหลาย ที่จะให้เลียนแบบอย่างท่าน เพราะว่าท่านได้กระทำตามอย่างพระเยซูคริสต์เจ้าแล้ว

หลังจากที่ท่านเรียกร้องให้เราดำเนินชีวิตเพื่อเป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้า ท่านก็ได้สรุปด้วยการที่ให้เรากระทำตามอย่างที่ท่านได้กระทำ

ชีวิตคริสเตียน สามารถมีชีวิตที่เป็นแบบอย่างให้แก่ผู้อื่นได้ ด้วยการที่เรากระทำตามอย่างพระคริสต์ และชีวิตเราก็จะเป็นพรแก่ผู้อื่นได้

"1 แต่จงเข้าใจข้อนี้ คือว่า ในสมัยจะสิ้นยุคนั้น จะเกิดเหตุการณ์กลียุค
2 เพราะมนุษย์จะเห็นแก่ตัว เห็นแก่เงิน เย่อหยิ่ง ยโส ชอบด่าว่า ไม่เชื่อฟังคำบิดามารดา อกตัญญู ไร้ศีลธรรม
3 ไร้มนุษยธรรม ไม่ให้อภัยกัน ใส่ร้ายกัน ไม่ยับยั้งชั่งใจ ดุร้าย เกลียดชังความดี
4 ทรยศ มุทะลุ หัวสูง รักความสนุกยิ่งกว่ารักพระเจ้า
5 ถือศาสนาแต่เปลือกนอก ส่วนแก่นแท้ของศาสนาเขาไม่ยอมรับ คนเช่นนั้นท่านอย่าคบ" (2ทิโมธี 3:1-5)

สังคมทุกวันนี้ ที่เลวร้าย ส่วนหนึ่งเกิดจากว่า สังคมขาดแบบอย่างที่ดี

เราทั้งหลายซึ่งเป็นคริสเตียน จะต้องมีชีวิตที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้า เพื่อที่เราจะมีชีวิตที่เป็นแบบอย่างในสังคมได้ และชีวิตของเราจะเป็นคำตอบที่ดีให้แก่คนที่ยังไม่รู้จักพระเจ้า ให้เขาเห็นพระเจ้าในชีวิตของเรา

"19 ท่านไม่รู้หรือว่า ร่างกายของท่านเป็นวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งสถิตอยู่ในท่าน ซึ่งท่านได้รับจากพระเจ้า ท่านไม่ใช่เจ้าของตัวท่านเอง
20 พระเจ้าได้ทรงซื้อท่านไว้แล้ว ด้วยราคาสูง เหตุฉะนั้น ท่านจงถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าด้วยร่างกายของท่านเถิด" (1โครินธ์ 6:19-20)

 

ศจ. วิรัช เศรษฐ์โสภณกุล

สรุปคำเทศนาโบสถ์ไทย คริสตจักรสะพานเหลือง

เมื่อวันที่ 15/03/2009

เรื่อง ชีวิตที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้า

สรุปโดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์

 

หมายเหตุ: ถ้าพี่น้องพบว่ามีข้อความส่วนใดที่ผิดพลาด รบกวนช่วยแจ้งให้ผมทราบด้วยนะครับ เพื่อจะได้รีบทำการแก้ไขครับ เนื่องจากอาจเกิดจากความผิดพลาดในการสรุปของผมเองครับ ขอบคุณครับ

 

  • ถ้าท่านอ่านแล้ว มีความปรารถนาที่จะเปิดใจออก อธิษฐานทูลเชิญพระเยซูคริสต์เสด็จเข้ามาในชีวิตของท่าน และเป็นพระเจ้าของท่าน กรุณาไปที่หน้า คำอธิษฐาน

  • ถ้าคุณอ่านแล้วสนใจ กรุณาติดต่อคริสตจักรใกล้บ้านท่านได้เลยครับ หรือถ้าหากต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม ก็ติดต่อโดยตรงได้ที่อีเมลของผมเลยครับ ton@followhissteps.com

FollowHisSteps.com

ได้รับการสนับสนุน Web Hosting จาก SPAComputer.com, ThaWang.com