เครื่องบูชาที่มีชีวิต

FollowHisSteps.com
 


"พี่น้องทั้งหลาย ด้วยเหตุนี้ โดยเห็นแก่ความเมตตากรุณาของพระเจ้า ข้าพเจ้าจึงวิงวอนท่านทั้งหลายให้ถวายตัวของท่านแด่พระองค์ เพื่อเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตอันบริสุทธิ์ และเป็นที่พอพระทัยพระเจ้า ซึ่งเป็นการนมัสการโดยวิญญาณจิตของท่านทั้งหลาย" (โรม 12:1)


พระวจนะของพระเจ้าตอนนี้ ได้พูดถึง 3 เรื่องด้วยกัน ได้แก่ ร่างกาย การถวาย และเครื่องบูชาที่มีชีวิต ทั้ง 3 เรื่องเป็นเรื่องที่เราสมควรมาศึกษาร่วมกัน โดยจะขอเรียงจากเรื่องสุดท้ายก่อน

เครื่องบูชาที่มีชีวิต

เครื่องบูชาที่มีชีวิต หมายความว่า ให้เราถวายร่างกายของเราให้แก่พระเจ้า เพื่อที่เราจะดำเนินชีวิตเพื่อพระเจ้า สำแดงพระเจ้า เป็นพยาน กระทำพันธกิจของพระเจ้า นี่เป็นเงื่อนไขที่พระเจ้าได้เรียกร้อง เป็นพื้นฐานของคริสตชน ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ได้เกินกำลังของเรา

ตัวอย่างที่ดีสำหรับเครื่องบูชาที่มีชีวิต จะเห็นได้จากพระคัมภีร์พันธสัญญาเดิม โดยเฉพาะพวกนาศีร์ ซึ่งเป็นชนชาติอิสราเอล ที่เขารวมกลุ่มกัน เพื่อจะถวายชีวิตตนเองเพื่อพระเจ้า

นาศีร์ หมายความว่า ถวายแด่พระเจ้าทั้งหมด พวกเขาจะถวายแด่พระเจ้าทั้งชีวิต ดำเนินชีวิตตามพระวจนะของพระเจ้าอย่างเข้มงวด ตัวอย่างของนาศีร์ ได้แก่ แซมสัน และซามูเอล จนมาถึงในพระคัมภีร์ใหม่ ก็คือ ยอห์นผู้ให้บัพติสมา พวกนาศีร์จะมีชีวิตที่เป็นพยานที่ดี จะสำแดงชีวิตให้คนทัั้งหลายได้เห็นว่าเขาเป็นคนของพระเจ้า

แซมสัน เป็นพวกนาศีร์ เขาควรที่จะดำเนินชีวิตตามธรรมบัญญัติของพระเจ้า แต่น่าเสียดายที่เขาทำไม่ได้ เขาได้ล้มเหลว พ่ายแพ้การทดลอง แต่ขอบคุณพระเจ้า ในตอนสุดท้ายของชีวิตท่าน ท่านได้กลับใจใหม่ ท่านตระหนักดีว่าท่านไม่สามารถดำเนินชีวิตตามแบบของนาศีร์ได้ ท่านก็ยินดีที่จะถวายชีวิต ยอมตายเพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้า ยอมตายเพื่อกำจัดศัตรูของชนชาติของพระองค์

ซามูเอล เป็นผู้เผยพระวจนะที่พระเจ้าทรงใช้ ชีวิตท่านเป็นพรแก่ชนชาติอิสราเอลหลาย ๆ ด้าน

ยอห์นผู้ให้บัพติสมา ก็เช่นกัน ท่านเป็นผู้ที่เบิกทางให้พระเยซูคริสต์เจ้า

ชีวิตของนาศีร์ เป็นตัวอย่างที่ดีของเครื่องบูชาที่มีชีวิตอยู่ ที่ใช้ชีวิตเพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้า เราคริสเตียนทุกคน ก็ควรจะมีสถานะแบบพวกนาศีร์ ดำเนินชีวิตตามพระดำรัสสั่งของพระเจ้าในชีวิตประจำวัน ทำพันธกิจของพระเจ้าดังที่พระองค์ได้ทรงมอบหมายแก่เรา เพื่อที่ชีวิตเราที่ดำเนินอยู่ในโลกนี้ จะสำแดงองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราให้คนทั้งหลายได้เห็น

การถวาย

การถวายในพระคัมภีร์เดิม คือ การนำสิ่งที่จะถวายนั้น วางไว้บนแท่นบูชา เราทั้งหลายซึ่งเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิต เราก็ควรที่จะนำชีวิตของเราวางไว้บนแท่นบูชาด้วย

แท่นบูชาอยู่ในวิหารของพระเจ้า เป็นสถานที่บริสุทธิ์ เป็นพลับพลาของพระเจ้าบนโลกนี้ เป็นสิ่งที่มนุษย์ทั้งหลายสามารถมองเห็นได้ อยู่ต่อหน้าพระพักตร์ของพระเจ้าที่หน้าแท่นบูชา สิ่งเหล่านี้บอกว่า ชีวิตของเรา ซึ่งเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิต ก็เป็นสิ่งที่มนุษย์สามารถมองเห็นได้ และเราก็อยู่ต่อหน้าพระพักตร์ขององค์พระผู้เป็นเจ้า ดังนั้น ในชีวิตประจำวัน เราจะต้องตระหนักเสมอว่า ชีวิตเราจะต้องดำเนินชีวิตเป็นแบบอย่าง เพราะว่ามนุษย์ได้มองเห็น และขณะเดียวกัน พระเจ้าก็ทรงทอดพระเนตรดูชีวิตของเราด้วย

แต่ขณะเดียวกัน ซาตานก็พยายามที่จะขัดขวาง ทำร้ายเรา ทดลองเรา เพราะมันก็เห็นชีิวิตของเราเหมือนกัน มันเห็นข้อบกพร่องของเรา ดังนั้นเราจะต้องระมัดระวังในการดำเนินชีวิตให้ดี

การถวายทรัพย์สินเงินทองนั้น เมื่อถวายไปแล้ว ดูเหมือนเราจะขาด เราจะสูญเสีย ถ้าเราไม่เข้าใจสัจธรรมที่แท้จริงแล้ว เราก็จะเข้าใจไม่ถูกต้อง แต่ขอที่เราจะทำความเข้าใจว่า แท้จริงแล้ว คนที่ถวายชีวิตให้แก่พระเจ้า แท้ที่จริงจะได้รับอิสรภาพที่แท้จริง เขาจะปลอดภัยในพระเจ้า ได้รับการปกป้องจากพระเจ้า และได้รับการอวยพรจากพระเจ้าอย่างมากมาย เช่นเดียวกับการที่ถวายสิบลด แท้จริงเราก็ไม่ได้ขาดในสิ่งใดเลย เพราะว่าเรายังเหลืออีก 9 ส่วน แล้วแถมเราจะได้รับพระพรอีกมากมายที่มาจากพระเจ้า ซึ่งเมื่อเปรียบกับทั้ง 10 ส่วนที่เรามี พรของพระเจ้ามากมายมหาศาลกว่านั้นมากนัก

นี่เป็นสิ่งที่ไพบูลย์ที่พระเจ้าทรงมอบให้แก่เรา ดังที่พระธรรมมาลาคีได้บอกแก่เรา การถวายมิได้ทำให้เราถูกจำกัดหรือถูกผูกมัด แต่แท้ที่จริงกลับทำให้เราได้รับอิสรภาพ

 

ร่างกาย

เราเป็นมนุษย์ที่มีร่างกาย มีชีวิตอยู่

ในพระธรรมตอนนี้ ไม่ได้เรียกร้องให้เราถวายสิ่งของ แต่ให้เราถวายร่างกาย ให้เราถวายชีวิต ซึ่งก็หมายความว่าเราจะต้องถวายทุกสิ่งที่เรามี ทุกสิ่งที่อยู่รอบตัวเราด้วย ด้วยเหตุนี้ พระคัมภีร์จึงให้เราถวายร่างกายของเราแด่พระเจ้า ซึ่งก็คือ ให้เราถวายสิ่งที่สำคัญที่สุดของเรา นั่นคือตัวเรานั่นเอง ให้แด่พระองค์ รวมถึงร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ ทั้งสามสิ่งรวมกัน ร่างกายจึงเป็นเรื่องที่สำคัญ เพราะถ้าร่างกายของเราไม่มีชีวิต เราก็จะทำอะไรไม่ได้

ขอบคุณพระเจ้า ที่พระเจ้ายังให้ร่างกายของเรา ให้เรายังมีชีวิตอยู่ เราจึงควรที่จะกล่าวกับพระเจ้าว่า "ข้าพระองค์พร้อมที่จะถวายร่างกายทั้งสิ้น เป็นเครื่องบูชาแด่พระองค์ ขอพระเจ้าทรงใช้" ช่วงเวลานี้ เป็นช่วงเวลาที่เราจะฉวยโอกาส ที่จะกระทำสิ่งเหล่านี้ ที่จะถวายร่างกายแด่พระเจ้า

 

ศจ. จำนง พิริยะพงษ์รัตน์

สรุปคำเทศนาโบสถ์จีน คริสตจักรสะพานเหลือง

เมื่อวันที่ 01/03/2009

เรื่อง เครื่องบูชาที่มีชีวิต

สรุปโดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์

 

หมายเหตุ: ถ้าพี่น้องพบว่ามีข้อความส่วนใดที่ผิดพลาด รบกวนช่วยแจ้งให้ผมทราบด้วยนะครับ เพื่อจะได้รีบทำการแก้ไขครับ เนื่องจากอาจเกิดจากความผิดพลาดในการสรุปของผมเองครับ ขอบคุณครับ

 

  • ถ้าท่านอ่านแล้ว มีความปรารถนาที่จะเปิดใจออก อธิษฐานทูลเชิญพระเยซูคริสต์เสด็จเข้ามาในชีวิตของท่าน และเป็นพระเจ้าของท่าน กรุณาไปที่หน้า คำอธิษฐาน

  • ถ้าคุณอ่านแล้วสนใจ กรุณาติดต่อคริสตจักรใกล้บ้านท่านได้เลยครับ หรือถ้าหากต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม ก็ติดต่อโดยตรงได้ที่อีเมลของผมเลยครับ ton@followhissteps.com

FollowHisSteps.com

ได้รับการสนับสนุน Web Hosting จาก SPAComputer.com, ThaWang.com