ทูตสวรรค์และกำเนิดซาตาน

FollowHisSteps.com
 

ต้นกำเนิดของทูตสวรรค์

ทูตสวรรค์ เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งทรงสร้าง (สดุดี 148:2-5)

ความเข้าใจของชาวยิว ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดมาจากพระเจ้าทั้งหมด แม้ว่าพระคัมภีร์จะไม่ได้กล่าวชัดเจนว่าทูตสวรรค์ถูกสร้างเมื่อไร แต่ในโยบ 38:4-7 ได้บอกไว้ว่าน่าจะมีทูตสวรรค์อยู่ก่อนที่โลกจะถูกสร้าง

 

ลักษณะของทูตสวรรค์

ทูตสวรรค์ คือ สิ่งมีชีวิตที่มีจิตวิญญาณ มีความฉลาด มีอารมณ์ และเจตนารมณ์

ความฉลาด (มัทธิว 8:29; 2โครินธ์ 11:3; 1เปโตร 1:12)

มีการแสดงออกทางอารมณ์ (ลูกา 2:13; ยากอบ 2:19; วิวรณ์ 12:17)

เจตนารมณ์ (ลูกา 8:28-31; 2ทิโมธี 2:26; ยูดา 6)

จากพระคัมภีร์บางตอน ได้กล่าวว่า ทูตสวรรค์สามารถปรากฎเป็นลักษณะเหมือนคนได้

ทูตสวรรค์มีทั้งดีและชั่วร้าย

ทางคาทอลิก เชื้อว่าทูตสวรรค์แบ่งออกเป็น 9 ชั้น

พระคัมภีร์ได้กล่าวถึงสิ่งเหล่านี้ เพื่อบอกว่า

1. ทูตสวรรค์ไม่ใช่มนุษย์ที่รับพระสิริ

มนุษย์เราถูกสร้างมาตามพระฉายาของพระเจ้า และเราก็แสดงออกถึงลักษณะของพระเจ้า แต่เราไม่ได้เป้นพระเจ้า

มนุษย์กับทูตสวรรค์ต่างกัน

มัทธิว 22:30 ผู้เชื่อจะเป็นเหมือนทูตสวรรค์

สดุดี 8:5 พระเจ้ามนุษย์ให้ต่ำกว่าทูตสวรรค์เพียงชั่วระยะหนึ่ง

1โครินธ์ 6:3 ท้ายสุดมนุษย์ผู้ที่เชื่อก็จะพิพากษาทูตสวรรค์

2. ไม่มีรูปทางกายภาพ

เป็นวิญญาณ (ฮีบรู 1:14) ไม่มีรูปร่าง แต่มีตัวตน

"ทูตสวรรค์ทั้งปวง เป็นเพียงวิญญาณที่รับใช้พระเจ้า ที่ทรงส่งไปปรนนิบัติบรรดาคนที่จะได้รับความรอดไม่ใช่หรือ?" (ฮีบรู 1:14 ThaiTSV2002)

เราทุกคน น่าจะมีประสบการณ์ที่ได้รับการคุ้มครอง ได้รับการช่วยเหลือจากทูตสวรรค์ แม้ว่าเราจะไม่เห็นก็ตาม เพราะพระเจ้าทรงให้ทูตสวรรค์คอยดูแลปกป้องช่วยเหลือเรา

บางครั้งก็สามารถปรากฎเป็นลักษณะบุคคลได้

3. เป็นหมู่เหล่า ไม่ใช่เผ่าพันธุ์

สดุดี 148:2 ทูตสวรรค์เป็นกอง แต่ไม่ใช่เผ่าพันธุ์

ลูกา 20:34-36 ไม่มีการสมรส ไม่มีการตาย

ในภาษากรีก คำว่าทูตสวรรค์ เป็นนามเพศชาย แต่จริง ๆ แล้วไม่มีเพศ

4. มีปัญญาสูงกว่าปัญญามนุษย์ แต่ไม่สัพพัญญู

ความรอบรู้ของทูตสวรรค์มีความจำกัดเพราะทูตสวรรค์เป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมา ซึ่งหมายความว่าเหล่าทูตสวรรค์ไม่ได้รอบรู้ไปหมดทุกอย่างเหมือนที่พระเจ้าทรงรอบรู้ (มัทธิว 24:36)

ในศตวรรษที่ 1 รวมถึงพระธรรมโคโลสี ได้บอกว่ามีคนบางกลุ่ม ที่นมัสการทูตสวรรค์ ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง

แต่ดูเหมือนว่าทูตสวรรค์จะมีความรอบรู้มากกว่ามนุษย์ (2ซามูเอล 14:20)

ปัญญาของทูตสวรค์นั้นสูงกว่าของมนุษย์ เนื่องจากสาเหตุ 3 อย่าง

1. ถูกสร้างขึ้นมาในจักรวาลให้อยู่ในระดับที่สูงกว่ามนุษย์

2. ศึกษาพระคัมภีร์และโลกอย่างละเอียดมากกว่ามนุษย์มาก (ยากอบ 2:19; วิวรณ์ 12:12)

3. ได้รับสติปัญญาจากการเฝ้าดูกิจกรรมของมนุษย์มาเป็นเวลาช้านาน จึงไม่ต้องศึกษาอดีตเหมือนมนุษย์ เรียนรู้ประสบการณ์เหล่านั้นมาแล้วจึงรู้ว่าคนอื่น ๆ มีปฏิกิริยาหรือตอบโต้

 

5. มีพลังมากกว่ามนุษย์ แต่ไม่ได้มีฤทธานุภาพสูงสุด

2เปโตร 2:11 ฤทธานุภาพเหนือกว่ามนุษย์

เช่น ช่วยออกจากคุก (กิจการ 5:19; 12:7

กลิ้งก้อนหินออกจากอุโมงค์ (มัทธิว 28:2)

พลังจำกัด (วิวรณ์ 12:7)

 

6. มีภาวะสูงกว่ามนุษย์ แต่ไม่ได้อยู่ทุกหนทุกแห่ง

ไม่สามารถอยู่ต่างสถานที่ในเวลาเดียวกันได้

 

ประเภทของทูตสวรรค์

ทูตสวรรค์ดี

1. เหล่าทูตสวรรค์ การใช้คำในภาษากรีก มีความหมายถึง ผู้สื่อข่าว ที่จะเป็นมนุษย์หรือทูตสวรรค์ก็ได้

พระเยซูก็เคยกล่าวถึงกองของทูตสวรรค์ (มัทธิว 26:53)

ทูตสวรรค์มากมายเหลือคณานับ เป็นโกษ ๆ แสน ๆ

"แต่ไม่ใช่อย่างนั้น ท่านทั้งหลายมาถึงภูเขาศิโยน และมาถึงนครของพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่ คือนครเยรูซาเล็มแห่งสวรรค์ และมาถึงที่ชุมนุมรื่นเริงของทูตสวรรค์มากมายเหลือที่จะนับได้" (ฮีบรู 12:22 ThaiTSV2002)

2. พวกเครูบ อาจมีความหมายว่า ปกคลุม หรือพิทักษ์รักษา เช่น ปฐมกาล 3:24; 2พงศ์กษัตริย์ 19:15

"พระองค์​ทรง​ขับไล่​ชาย​นั้น​ออกไป และ​ทรง​ตั้ง​เหล่า​เครูบ(หมาย​ถึง ทูตสวรรค์​จำพวก​หนึ่ง) ​ทาง​ด้าน​ทิศ​ตะวันออก​ของ​สวน​เอเดน และ​ตั้ง​ดาบ​เพลิง​อัน​หนึ่ง​ที่​หมุน​ ได้​ไว้​เฝ้า​ทาง​ที่​จะ​ไป​สู่​ต้นไม้​แห่ง​ชีวิต​นั้น" (ปฐมกาล 3:24 ThaiTSV2006)

11ชื่อ​แม่น้ำ​สาย​ที่​หนึ่ง​คือ​ปิโชน เป็น​แม่น้ำ​ที่​ไหล​รอบ​แผ่นดิน​ฮาวิลาห์​ทั้ง​หมด ที่​มี​แร่​ทองคำ 12ทองคำ​ที่​บริเวณ​นั้น​เป็น​ทองคำ​เนื้อ​ดี และ​มี​ยาง​ไม้​ตะคร้ำ(ไม้​ยืนต้น​ชนิด​หนึ่ง​ที่​มี​ยางไม้​สี​เหลือง ใส และ​มี​กลิ่น​หอม) ​และ​โมรา 13ชื่อ​แม่น้ำ​สาย​ที่​สอง​คือ​กิโฮน ไหล​รอบ​แผ่นดิน​คูช​ทั้ง​หมด

เครูปได้บังไว้ ไม่ให้มนุษย์เห็น เช่นเดียวกับหีบพันธสัญญา

 

3. เสราฟิม ใน 1ซามูเอล 4:4; สดุดี 80:1; สดุดี 80:1; 99:1 พระเจ้าทรงประทับเหนือพวกเครูบ

อิสยาห์ 6:2,6 เสราฟินยืนอยู่เหนือพระองค์ เป็นพวกที่นำนัสการในสวรรค์ งานของพวกนี้เกี่ยวข้องกับการนมัสการและความบริสุทธิ์

4. สิ่งมีชีวิต ภาษาไทยแปลว่า สัตว์ (วิวรณ์ 4:6-9) น่าจะเป็นทูตอีกพวกหนึ่ง

สัตว์ 4 ตัวนี้ บางครั้งก็แปลว่ารวมถึงพระคัมภีร์ 4 เล่ม ได้แก่

มัทธิว อธิบายพระเยซู ผู้ซึ่งเป็นสิงห์แห่งยูดาห์ คือเป็นกษัตยิ์

มาระโก อธิบายพระเยซูผู้รับใช้

ลูกา อธิบายถึงพระเยซูผู้เป็นบุตรมนุษย์

ยอห์น อธิบายพระเยซูผู้ซึ่งเป็นพระวาทะทีได้บังเกิดเป็นมนุษย์

 

5. อัครเทวทูตาธิบดี มีเพียง 2 ครั้ง คือ ยูดาห์ 9 และ 1เธสะโลนิกา 4:16

 

ทูตผู้มีฤทธิ์ 7 องค์ คือ อูรีเอล ราฟาเอล รากูเอล มีคาเอล ซารีเอล กาเบรียล และ เรมีเอล (ชื่อจะลงท้ายด้วย "เอล" หรือ "el" เนื่องจากทูตสวรรค์เป็นทูตของพระเจ้า) ชื่อเหล่านี้บางชื่อจะอยู่ในส่วนของอธิกธรรม

 

5. ผู้พิทักษ์ ดาเนียล 4:13ผู้พิทักษ์องค์บริสุทธิ์

6. บุตรของพระเจ้า

ในพระคัมภีร์ไทยแปลได้ว่า บรรดาเทพบุตร และอาจหมายถึงบุตรชายของพระเจ้า (ปฐมกาล6:2)

 

กิจกรรมของทูตสวรรค์

1. สรรเสริญพระเจ้า

2. นมัสการพระเจ้า

3.ชื่นชมยินดีในสิ่งที่พระเจ้าทรงกระทำ

4. ปรนนิบัติพระเจ้า

5. ปรากฎอยู่จำเพาะพระพักตร

6. เป็นเครื่องมือที่พระเจ้าทรงใช้ในการพิพากษา

7. นำคำตอบสำหรับคำอธิษฐาน

8. ช่วยนำคนมาหาพระคริสต์

9. เฝ้าติดตามความระเบียบเรียบร้อย การงาน ความทุกข์ยากของคริสเตียน

10. หนุนใจในยามอันตราย

11. ดูแลผู้ชอบธรรมในยามที่เขาเสียชีวิต

 

ทูตสวรรค์เป็นสิ่งที่ทรงสร้างที่แตกต่างไปจากมนุษย์โดยสิ้นเชิง มนุษย์ไม่ได้กลายเป้นทูตสวรรค์เมื่อเสียชีวิต ทูตสวรรค์ไม่มีวันตายและไม่เคยเป็นมนุษย์ พระจเทรงสร้างทูตสวรรค์เหมือนอย่างที่พระองค์ทรงสร้างมนุษย์ ไม่มีที่ไหนที่กล่าวว่าทูตสวรรค์ถูกสร้างขึ้นมาตามพระฉายาของพระเจ้า เป็นสิ่งมีชีวิตและจิตวิญญาณที่สามรารถมีตัวตนได้ในระดับหนึ่ง มนุษย์มีตัวตนและมีจิตวิญญาณ สิ่งที่ยิ่งใหหญ่ที่สุดที่เราสามารถเรียนรู้จากทูตสวรรค์ได้ คือ พวกเขาเชื่อฟังคำสั่งของพระเจ้าอย่างทันทีทันใดโดยไม่มีคำถาม

มนุษย์เรา เป็นเหมือนทูตของพระองค์ ที่จะนำข่าวประเสริฐไปบอกแต่ผู้คน แต่มนุษย์เราก็ไม่ใช่ทูตสวรรค์

 

กำเนิดซาตาน

ซาตานเป็นทูตสวรรค์ที่หลุดจากตำแหน่งในสวรรค์ อันเนื่องจากความบาป และในตอนนี้มันอยู่มุมตรงข้ามกับพระเจ้าเต็มที่ ทำทุกสิ่งเท่าที่อำนาจของมันจะทำได้เพื่อขัดขวางพระประสงค์ของพระเจ้าที่มีต่อมนุษยชาติ

ซาตานถูกสร้างขึ้นมาในตอนแรกในฐานทูตสวรรค์ที่บริสุทธิ์

อิสยาห์ 14:12 ก่อนที่มันจะล้มลงในความบาป มันมีชื่อว่า "ลูซิเฟอร์"

เอเซเคียล 28:12-14 ซาตานถูกสร้างขึ้นมาให้เป็นเครูบ และเป็นทูตสวรรค์ระดับสูงสุดที่พระเจ้าทรงสร้าง แต่มันเกิดหลงรูปงามและฐานของตัวเอง จนเกิดความทะนงตนขึ้นมา และตัดสินใจวง่ามันอยากจะนั่งบนพระบัลลังค์อยู่สูงสุด ซึ่เงป็นของพระเจ้า อิสยาห์ 14:13-14

ซาตานกลายเป็นผู้ครอบครองโลกนี้ ซึ่งเดินออกห่างจากพระเจ้า และเจ้าแห่งย่านฟ้าอากาศ (ยอห์น 12:31; 2โครินธ์ 4:4; เอเฟซัส 2:2)

มันเป็นผู้กล่าวโทษ (วิวรณ์ 12:10)

ผู้ล่อใจให้ชั่ว (มัทธิว 4:3,1; 1เธสะโลนิกา 3:5)

และผู้ล่อลวง (ปฐมกาล 3; 2โครินธ์ 4:4; วิวรณ์ 20:3)

ความหมายที่แท้จริงของชื่อของมัน คือ ปรปักษ์ หรือ "ผู้ซึ่งเป็นศัตรู" อีกชื่อหนึ่งที่ซาตานถูกเรียก คือ ผีมาร ซึ่งหมายความว่า "ผู้ใส่ร้าย"

แม้ว่ามันจะถูกขับออกจากสวรรค์ มันก็ยังพยายามยกบัลลัก์ให้สูงกว่าพระเจ้า ลอกเลียนทุกอย่างที่พระเจ้าทรงกระทำ ด้วยหวังที่จะได้รับการนมัสการจากมนุษย์และทำให้อาณาจักรของพระเจ้าปั่วป่วน

ซาตานคือผู้ที่อยู่เบื้องหลังลัทธิเทียมเท็จและศาสนาของโลก ทุกศาสนาตัวจริง มันจะทำทุกอย่างเท่าที่มันจะมีอำนาจที่จะทำได้เพื่อต่อต้านพระเจ้า และคนที่ติดตามพระองค์ แต่จุดหมายปลายทางของมันได้ถูกประทับตราไว้แล้ว นั่นคือ บึงไฟนรกชั่วรันดร์ (วิวรณ์ 20:10)

จริง ๆ แล้วซาตานไม่ได้มีอำนาจมากมาย แต่ในปัจจุบันจะเห็นว่าการงานของมารเกิดได้ เนื่องจากมนุษย์ยอม และเชื่อฟังมัน

 

 

ศจ.ดร. สุรศักดิ์ กิติเรืองแสง

BIT Delivery 2008 ครั้งที่ 5 คริสตจักรสะพานเหลือง

เรื่อง ทูตสวรรค์และกำเนิดซาตาน

เมื่อวันที่ 30/11/2008

สรุปโดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์

 

  • ถ้าท่านอ่านแล้ว มีความปรารถนาที่จะเปิดใจออก อธิษฐานทูลเชิญพระเยซูคริสต์เสด็จเข้ามาในชีวิตของท่าน และเป็นพระเจ้าของท่าน  กรุณาไปที่หน้า คำอธิษฐาน

  • ถ้าคุณอ่านแล้วสนใจ กรุณาติดต่อคริสตจักรใกล้บ้านท่านได้เลยครับ หรือถ้าหากต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม ก็ติดต่อโดยตรงได้ที่อีเมลของผมเลยครับ ton@followhissteps.com

FollowHisSteps.com

ได้รับการสนับสนุน Web Hosting จาก SPAComputer.com, ThaWang.com