หลักการแปลพระคัมภีร์

FollowHisSteps.com
 

พระคัมภีร์ของศาสนาคริสต์ เป็นพระคัมภีร์เดียวเท่านั้น ที่มิได้สูญเสียสิทธิอำนาจเมื่อแปลเป็นภาษาอื่น ซึ่งต่างจากคัมภีร์ของศาสนาอื่น ซึ่งจะไม่ได้รับการยอมรับถ้าหากถูกแปลเป็นภาษาอื่น ๆ

ในสมัยแรก ๆ มีผู้คนได้เสียชีวิตไปจำนวนมาก จากการที่พยายามแปลพระคัมภีร์ อาทิเช่น หน่วยงานวิคลิป เป็นกลุ่มคริสเตียนที่พยายามแปลพระคัมภีร์จากภาษาลาตินเป็นภาษาอังกฤษ จึงได้ถูกต่อต้านอย่างมาก ที่ทำการแปลจากภาษาเดิมเป็นภาษาที่ใช้กันทั่วไป หน่วยงานทินเดลก็เช่นกัน

ในปี 2011 จะมีการฉลองพระคัมภีร์ KJV ครบรอบ 400 ปี ตอนแรกที่แปล พระคัมภีร์ version KJV เป็นภาษาที่ใช้กันทั่วไป ไม่ได้ใช้ภาษาที่ยาก

การแปลพระคัมภีร์ยากกว่าการตีความหมายมากนัก เพราะว่าการตีความหมายสามารถเขียนตีความได้หลายอย่างมากมาย แต่การแปลพระคัมภีร์ ต้องเลือกเอาว่าจะแปลเช่นไร ดังนั้นขอเราที่จะไม่บอกว่า พระคัมภีร์ฉบับนี้แปลผิด ถ้าเราจะบอกเช่นนี้ เราจะต้องรู้ว่าจริง ๆ  แล้วแปลเช่นไร แต่ในความเป็นจริง ในข้อความหนึ่งจะแปลความหมายได้หลายอย่าง และผู้ที่แปลก็จะเลือกเอาเฉพาะที่ใกล้เคียงความหมายมากที่สุด

 

นกเขา และนกพิราบต่างกันอย่างไร ?

"9 แต่นกพิราบนั้นไม่พบที่ที่จะเกาะได้ จึงบินกลับมาหาโนอาห์ที่เรือเพราะน้ำยังท่วมแผ่นดินอยู่ โนอาห์จึงยื่นมือออกไปจับนกพิราบนั้นมาหาท่านนำเข้าไปในเรือ
10 โนอาห์เฝ้าคอยอยู่อีกเจ็ดวัน จึงปล่อยนกพิราบไปจากเรืออีก
11 ครั้นเวลาเย็นนกพิราบก็กลับมาหาโนอาห์ และคาบใบมะกอกเทศเขียวสดมาด้วย โนอาห์จึงรู้ว่าน้ำลดจากแผ่นดินแล้ว" (ปฐมกาล 8:9-11 ThaiTSV2006)

โดยทั่วไป "Dove" จะแปลว่า "นกเขา" และ "Pigeon" แปลว่า "นกพิราบ"  ซึ่งจริง ๆ แล้วเป็นคนละชนิด แม้จะมีลักษณะคล้ายกัน สิ่งที่แตกต่างกัน อาทิเช่น นกพิราบจะมีนิสัยก้าวร้าวมากกว่า จะหวงดินแดนของตัวเองมาก แม้แต่เมื่อหาทั้งสองคำใน search engine จะพบว่ารูปที่ออกมาจะเป็นรูปเหมือนกัน

พระคัมภีร์ภาษาไทยเลือกที่จะแปลว่านกพิราบมากกว่านกเขา (แม้บางครั้งจะใช้คำว่านกเขา เช่นในพระธรรมเลวีนิติ) เนื่องจากคนทั่วไป จะใช้นกพิราบ เป็นสัญลักษณ์ของสันติภาพ และถ้าใช้คำว่า "นกเขา" จะเป็นคำ slang ในภาษาไทยด้วยเช่นกัน หมายถึง อวัยวะเพศชาย ถ้าคนที่ไม่เข้าใจอาจจะตีความผิด อาจจะรู้สึกขำได้ เช่น

"และยอห์นกล่าวเป็นพยานว่า 'ข้าพเจ้าเห็นพระวิญญาณเสด็จลงมาจากสวรรค์เหมือนดังนกพิราบ และสถิตกับพระองค์' " (ยอห์น 1:32 ThaiTSV2002)

เพื่อเป็นการป้องกันมิให้เข้าใจผิด จึงเลือกใช้คำว่านกพิราบมากกว่า

 

นายทาส และนางทาส

"Behold, as the eyes of servants look unto the hand of their masters, and as the eyes of a maiden unto the hand of her mistress; so our eyes wait upon the LORD our God, until that he have mercy upon us." (Psalm 123:2 KJV)

พระคัมภีร์ตอนนี้เป็นตัวอย่างที่ดี ถ้าจะแปลว่า "master" เป็น "นายทาส" ก็จะเข้าใจดี แต่ถ้าแปลคำว่า "mistress" เป็น "นางทาส" ก็จะเปลี่ยนความหมายทันที เพราะจะกลายเป็นทาสรับใช้ที่เป็นผู้หญิงทันที ดังนั้นภาษาไทยจึงเลี่ยงใช้คำดังนี้

"ดูเถิด ตาของผู้รับใช้มองดูมือนายของตนฉันใด และตาของสาวใช้มองดูมือนายหญิงของตนฉันใด ตาของข้าพเจ้าทั้งหลาย มองดูพระเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย จนกว่าพระองค์จะมีพระกรุณาต่อข้าพเจ้าทั้งหลายฉันนั้น" (สดุดี 123:2 ThaiTSV1971)

 

ภูเขา

อีกตัวอย่างหนึ่ง คือเรื่อง "ภูเขา" สำหรับคนไทย อาจจะมองว่าเป็นความมั่นคงแข็งแรง แต่ในภาษาอังกฤษ จะหมายถึงอุปสรรคได้ด้วย เช่นการอธิษฐานด้วยความเชื่อ จะสามารถเคลื่อนภูเขาได้ และสามารถหมายถึงความมั่นคงเช่นกัน ดังเช่นพระเจ้าทรงเป็นองค์อุปถัมภ์

 

บาเรียน

คำว่า "บาเรียน" เป็นอีกคำหนึ่งที่น่าสนใจ สามารถพบคำนี้ได้ในฉบับ 1971 หมายถึงผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านธรรมบัญญัติ ตั้งใจทำอะไรจริงจัง หลายคนอาจคิดว่าเป็นภาษาเดิมหรือเป็นภาษาอังกฤษ แต่จริง ๆ แล้วเป็นภาษาไทย มาจากคำว่า "บ้าเรียน" เป็นภาษาไทยแท้ ๆ

แต่ในฉบับ 2002 ได้แปลเป็นคำว่า "ผู้เชี่ยวชาญบัญญัติ"

"มีบาเรียนผู้หนึ่งในพวกเขาทดลองถามพระองค์ว่า" (มัทธิว 22:35 ThaiTSV1971)

"มีผู้เชี่ยวชาญบัญญัติคนหนึ่งในพวกเขามาทดสอบพระองค์ว่า" (มัทธิว 22:35 ThaiTSV2002)

"คนหนึ่งในพวกเขาที่เป็นธรรมา‍จารย์ล่อถามพระ‍เยซูว่า" (มัทธิว 22:35 ThaiCL)

"Then one of them, which was a lawyer, asked him a question, tempting him, and saying," (Matthew 22:35 KJV)

 

ทฤษฎีการแปล

การแปลมีหลายรูปแบบ แต่อยากเน้นแค่ 2 เรื่อง คือ การแปลแบบรักษารูปแบบ และการแปลแบบถอดความ

การแปลแบบรักษารูปแบบ เป็นการแปลให้ใกล้เคียงฉบับเดิมมากที่สุด แม้รูปประโยคจะเปลี่ยนไปบ้าง ตัวอย่างเช่น พระคัมภีร์ฉบับมาตรฐานของภาษาไทย

ส่วนการแปลแบบถอดความ จะให้ความสนใจกับความหมาย ไม่สนใจในเรื่องรูปประโยค เช่น Good News Bible

อีกประเด็นหนึ่ง คือ "Consistency" หรือ "เน้นความสม่ำเสมอ" คือจะต้องใช้คำเดียวกันตลอดทั้งพระคัมภีร์ และ "เน้นบริบท" คืออาจแปลต่างกันไปในแต่ละที่ แล้วแต่ความหมาย

ตัวอย่างของ "เน้นความสม่ำเสมอ" คือ ในพระธรรมปัญญาจารย์ ที่ใช้คำว่า "อนิจจัง" ตลอดทั้งเล่ม แสดงว่าผู้แปลมั่นใจว่า ผู้เขียนต้องการจะเน้นคำคำนี้ จงใจที่จะใช้คำคำนี้ตลอดทั้งเล่ม

ตัวอย่างของ "เน้นบริบท" คือ การเห็น อาจแปลว่าประสบการณ์ได้

คำว่า "ตรากตรำ" และคำว่า "ทำงาน" ก็เป็นตัวอย่างที่ดี ในภาษาฮีบรูตั้งใจที่จะใช้คำทั้งสองนี้แตกต่างกัน โดยตรากตรำมักจะใช้กับคนที่ไม่อยู่ในทางของพระเจ้า เขาจะต้องตรากตรำหาเลี้ยงชีพ เป็นการทำงานเกินความจำเป็น ส่วนคำว่า "ทำงาน" จะเป็นพรจากพระเจ้า เป็นสิ่งที่ใช้ในแง่บวก สำหรับคนที่อยู่ในทางของพระเจ้า คำว่า "ขยัน" ก็เช่นกัน จะใช้ในแง่บวก

ตัวอย่าง เช่น เมื่อพระเจ้าทรงมนุษย์ ทรงให้งานแก่มนุษย์ ซึ่งเป็นพร คือ ให้มนุษย์ครอบครองบรรดาสรรพสิ่ง

"พระเจ้าทรงอวยพรพวกเขา ตรัสแก่พวกเขาว่า 'จงมีลูกดกทวีมากขึ้นจนเต็มแผ่นดิน จงมีอำนาจเหนือแผ่นดิน จงครอบครองฝูงปลาในทะเล และฝูงนกในท้องฟ้า กับสัตว์ที่เคลื่อนไหวบนแผ่นดินทั้งหมด' " (ปฐมกาล 1:28 ThaiTSV2006)

ส่วนเมื่อมนุษย์ได้ตกอยู่ในความบาป พระเจ้าจึงทรงลงโทษ มนุษย์จึงต้องตรากตรำทำงานในโลกนี้

"เจ้าจะต้องหากินด้วยเหงื่ออาบหน้า จนเจ้ากลับไปเป็นดิน เพราะเจ้าถูกนำมาจากดิน และเพราะเจ้าเป็นผงคลีดิน และเจ้าจะกลับเป็นผงคลีดินดังเดิม" (ปฐมกาล 3:19 ThaiTSV2006)

ภาษาแต่ละภาษาให้ความสำคัญไวยากรณ์แต่ละเรื่องไม่เท่ากัน

  • พจน์ ภาษาไทยมิได้ให้ความสำคัญกับสิ่งนี้นัก ไม่สนใจว่าเป็น singular หรือ plural มากนัก เนื่องจากไม่มีคำที่แยกกันชัดเจน เพียงแค่มีการเติมคำว่า "ทั้งหลาย" หรือ "พวก" เมื่ออยู่ในรูป plural ซึ่งถ้าเติมทุกครั้ง ก็จะพะรุงพะรัง เยิ่นเย้อ แต่ในภาษาอังกฤษจะเน้นย้ำสิ่งนี้มาก จึงมีไวยากรณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้มากมาย ในฉบับ 2002 ได้ให้ความสำคัญกับสิ่งนี้มาก เช่นคำว่า "เรา" ในกรณีที่เป็นพหูพจน์ ก็จะเติมคำว่า "พวก"

  • เพศ ในภาษาอังกฤษจะให้ความสำคัญในบางบริบท แต่ในภาษาฮีบรูและภาษากรีกจะให้ความสำคัญมาก คำว่า I และ You ก็จะแยกเป็นผู้ชายและผู้หญิง

  • บุรุษที่ 1,2,3 ในภาษาไทยมีความหมายบางคำ เช่น "พระองค์" อาจจะเป็นบุรุษที่ 2 หรือ 3 ก็ได้ เช่นเดียวกับคำว่า "ท่าน" เราจะรู้ได้ก็ต้องอาศัยบริบท

  • กาล ภาษาไทยไม่ให้ความสำคัญ และแปลยากมาก ฮีบรูก็ไม่สนใจเรื่องเวลาเช่นกัน

  • ลำดับคำในประโยค ฮีบรู จะเรียง "กริยา ประธาน กรรม" และภาษากรีกจะไม่สนใจลำดับเลย เรียงอย่างไรก็ได้

  • การตัดคำ

ตัวอย่างเกี่ยวกับเรื่องพจน์ สามารถเห็นได้ชัดในข้อพระคัมภีร์นี้

"แล้วพระเจ้าตรัสว่า 'ให้เราสร้างมนุษย์ตามฉายาของเรา ตามอย่างของเรา ให้ครอบครองฝูงปลาในทะเล ฝูงนกในท้องฟ้าและฝูงสัตว์ใช้งาน ให้ปกครองแผ่นดินโลกทั้งหมด และสัตว์เลื้อยคลานทุกชนิดบนแผ่นดินทั้งหมด' " (ปฐมกาล 1:26 ThaiTSV2006)

"And God said, Let us make man in our image, after our likeness: and let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth." (Genesis 1:26 KJV)

คำว่า "เรา" ในที่นี้ ภาษาอังกฤษจะเป็นพหูพจน์ แต่ภาษาไทยไม่ได้แยก แต่ภาษาอังกฤษได้บ่งชัดเจน แสดงถึงตรีเอกานุภาพ แม้ว่าจะมีบางท่านอาจจะตีความว่า เป็นการที่พระเจ้าตรัสกับเหล่าทูตสวรรค์ จึงใช้คำว่า "เรา"

 

เรื่องของสำนวน คำกลอน คำเปรียบเทียบ คำภาษิต

หลายครั้ง สำนวนในภาษาเดิมไม่สามารถพ่ายทอดเป็นภาษาไทยได้ จึงต้องตัดสินใจแปลความหมาย

"อย่าแก้แค้นเลย ถ้าศัตรูของท่านหิว จงให้อาหารเขารับประทาน ถ้าเขากระหายน้ำก็จงให้น้ำเขาดื่ม เพราะว่าการทำอย่างนั้น เป็นการสุมถ่านที่ลุกโพลงไว้บนศีรษะของเขา" (โรม 12:20 ThaiTSV1971)

"แต่ว่า ถ้าศัตรูของท่านหิว จงให้อาหารเขารับประทาน ถ้าเขากระหายน้ำก็จงให้น้ำเขาดื่ม เพราะว่าการทำเช่นนั้น จะทำให้เขารู้สึกตัวและกลับมาคืนดี(ภาษากรีกแปลตรงตัวว่า จะเป็นการสุมถ่านที่ลุกโพลงไว้บนศีรษะของเขา)" (โรม 12:20 ThaiTSV2002)

"Therefore if thine enemy hunger, feed him; if he thirst, give him drink: for in so doing thou shalt heap coals of fire on his head." (โรม 12:20 KJV)

คำว่า การสุมถ่านที่ลุกโพลงไว้บนศรีษะ เป็นสำนวน ซึ่งถ้าหากจะแปลตรงตัวก็อาจจะเหมือนจะเป็นการแก้แค้น ทำให้เขาเจ็บปวด แต่ในความเป็นจริงแล้ว สำนวนนี้แปลว่า เป็นการทำให้เขารู้สึกตัว และกลับมาคืนดี

 

ศจ.ดร. เสรี หล่อกัณภัย

BIT Delivery 2008 ครั้งที่ 4 คริสตจักรสะพานเหลือง

เรื่อง วรรณกรรมและฉบับต่าง ๆ ของพระคัมภีร์

เมื่อวันที่ 23/11/2008

สรุปโดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์

 

  • ถ้าท่านอ่านแล้ว มีความปรารถนาที่จะเปิดใจออก อธิษฐานทูลเชิญพระเยซูคริสต์เสด็จเข้ามาในชีวิตของท่าน และเป็นพระเจ้าของท่าน  กรุณาไปที่หน้า คำอธิษฐาน

  • ถ้าคุณอ่านแล้วสนใจ กรุณาติดต่อคริสตจักรใกล้บ้านท่านได้เลยครับ หรือถ้าหากต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม ก็ติดต่อโดยตรงได้ที่อีเมลของผมเลยครับ ton@followhissteps.com

FollowHisSteps.com

ได้รับการสนับสนุน Web Hosting จาก SPAComputer.com, ThaWang.com