พิธีบัพติสมา

FollowHisSteps.com
 

การเจิม
การอดอาหาร
นิมิต
พิธีบัพติสมา
พิธีมหาสนิท

(20/07/2007 Midnight Cell)

พิธีนี้ เป็นพิธีที่พระเจ้าทรงใช้ยอห์นให้กระทำในเริ่มต้น  บัพติสมา มี 3 องค์ประกอบ  ได้แก่  น้ำ  วิญญาณ และ ไฟ  ซึ่งเราจะเข้าใจได้ต้องนำทั้ง 3 อย่างนี้มารวมกัน เพื่อเราจะได้รู้ว่ามีความหมายอย่างไรบ้าง

เพื่อทำความเข้าใจ จำเป็นต้องอ้างถึงเมื่อก่อนที่อิสราเอลจะข้ามทะเลแดง  ตอนนั้น อิสราเอลจนมุม และถ้าหากข้ามไปไม่ได้  พวกเขาทุกคน จะตายแน่ ๆ  เป็นจุดที่ชีวิตของชาวอิสราเอลที่อพยพจากอียิปต์จะต้องตาย ถ้าหากทหารอียิปต์มาถึงพวกเขา  ขณะนั้น พวกอิสราเอลมีเสาเมฆที่มาจากพระเจ้า เพื่อปกป้องเข้าจากความร้อนของแสงอาทิตย์  ขณะเดียวกัน  พระเจ้าก็ทรงแหวกทะเลออก เพื่อให้ชาวอิสราเอลสามารถเดินผ่าน หนีพ้นจากความตายได้  ดังนั้น  จึงเป็นภาพพจน์ที่เห็นได้ชัดเจนมาก ว่า บัพติสมา เป็นสิ่งที่บอก ย้ำเน้นกับตัวเราว่า เราได้รับการชำระให้พ้นจากความตายแล้ว  เราจะต้องตั้งต้นใหม่ เมื่อพ้นจากความตายแล้ว

"ได้รับบัพติศมาในเมฆและในทะเลเข้าสนิทกับโมเสสทุกคน" (1โครินธ์ 10:2)

พวกเรา ซึ่งอาจจะได้รับบัพติสมามาเป็นระยะเวลานานแล้ว  จำเป็นจะต้องใคร่ครวญให้ดี ว่าการรับบัพติสมาของเรานั้นสมบูรณ์แล้วหรือยัง  และเตือนตัวเองอยู่เสมอว่า เราได้รับบัพติสมาแล้ว เราจะมีชีวิตแบบเก่าไม่ได้  ถ้าหากเรายังมีชีวิตเหมือนเก่า จะต้องพิจารณาดี ๆ ว่า การรับบัพติสมาของเรานั้นสมบูรณ์หรือยัง

บัพติสมาจะสมบูรณ์ได้  จะต้องมีทั้งทางฝ่ายกาย และฝ่ายวิญญาณ  นั่นก็คือ ถ้าไม่มีการกลับใจใหม่ บัพติสมานั้นก็จะยังไม่มีผลที่สมบูรณ์  และที่สำคัญ จะต้องมีการตาย เพราะถ้าว่าตัวเก่ายังไม่ตาย ยังมีชีวิตอยู่ ก็คงจะยังเกิดใหม่ไม่ได้  เมื่อตายแล้ว เราจึงจะบังเกิดใหม่ได้ เราก็จะพ้นจากกฎเกณฑ์ เข้าสู่พระคุณ

ชีวิตเก่าจะต้องถูกฝังแล้ว เพื่อที่จะฟื้นจากความตายขึ้นมากับพระเยซูคริสต์  และเราจะต้องสวมชีวิตของพระคริสต์  แต่ทว่า เราไม่ได้รับการเปลี่ยนแปลงจากภายใจ เราก็จะรู้สึกอึดอัด และไม่มีสันติสุขได้  เราจึงจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนภายในด้วยเช่นเดียวกัน

"และได้ถูกฝังไว้กับพระองค์ในพิธีบัพติศมาแล้ว และในพิธีนั้นท่านได้ฟื้นขึ้นมาจากตายกับพระองค์ด้วย โดยเชื่อในการกระทำของพระเจ้าผู้ได้ทรงชุบพระองค์ให้เป็นขึ้นมา" (โคโลสี 2:12)

"เพราะว่าพวกท่านทุกคนที่ได้รับบัพติศมาเข้าในพระคริสต์แล้ว ก็ได้สวมชีวิตของพระคริสต์ด้วย" (กาลาเทีย 3:27)

"และเขาไม่เอาน้ำองุ่นหมักใหม่ มาใส่ในถุงหนังเก่า ถ้าทำอย่างนั้นถุงหนังจะขาด น้ำองุ่นจะรั่ว ทั้งถุงหนังก็จะเสียไปด้วย แต่เขาย่อมเอาน้ำองุ่นหมักใหม่ใส่ในถุงหนังใหม่ แล้วทั้งสองอย่างก็อยู่ดีด้วยกันได้" (มัทธิว 9:17)

"ข้าพเจ้าถูกตรึงไว้กับพระคริสต์แล้ว ข้าพเจ้าเองไม่มีชีวิตอยู่ต่อไป แต่พระคริสต์ต่างหากที่ทรงมีชีวิตอยู่ในข้าพเจ้า ชีวิตซึ่งข้าพเจ้าดำเนินอยู่ในร่างกายขณะนี้ ข้าพเจ้าดำเนินอยู่โดยศรัทธาในพระบุตรของพระเจ้า ผู้ได้ทรงรักข้าพเจ้า และได้ทรงสละพระองค์เองเพื่อข้าพเจ้า" (กาลาเทีย 2:20)

การรับบัพติสมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์  ก็คือ การยอมให้พระวิญญาณบริสุทธิ์มาครอบครองชีวิตของเรา

"พระเยซูตรัสว่า “เราบอกความจริงกับท่านว่า ถ้าใครไม่ได้เกิดจากน้ำและพระวิญญาณ คนนั้นจะเข้าในแผ่นดินของพระเจ้าไม่ได้" (ยอห์น 3:5)

"แล้วข้าพเจ้าได้ระลึกถึงพระวาจาขององค์พระผู้เป็นเจ้า ซึ่งพระองค์ตรัสไว้ว่า 'ยอห์นได้ให้รับบัพติศมาด้วยน้ำ แต่ท่านทั้งหลายจะรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์' " (กิจการ 11:16)

"5 เมื่อเขาได้ยินอย่างนั้น เขาจึงรับบัพติศมาในพระนามของพระเยซูเจ้า
6
เมื่อเปาโลได้วางมือบนเขาแล้ว พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็เสด็จลงมาบนเขา เขาจึงพูดภาษาแปลกๆและได้ทำนายด้วย" (กิจการ 19:5-6)

ส่วนการรับบัพติสมาด้วยไฟนั้น  เป็นการที่ชีวิตเราจะเข้าส่วนอยู่ในขั้นตอนการพิสูจน์  โดยไฟที่เผาผลาญนั้น  เราจะต้องยอมสละตนเองเพื่อจะเข้าอยู่ในส่วนนี้  พร้อมที่จะเข้าสู่การทดสอบ  และเราจะต้องไม่ท้อใจเมื่อได้รับการทดลองต่าง ๆ

"เราให้เจ้าทั้งหลายรับบัพติศมาด้วยน้ำ แสดงว่ากลับใจใหม่ก็จริง แต่พระองค์ผู้จะมาภายหลังเรา ทรงมีอิทธิฤทธิ์ยิ่งกว่าเราอีก ซึ่งเราไม่คู่ควรแม้จะถอดฉลองพระบาทของพระองค์ พระองค์จะทรงให้เจ้าทั้งหลาย รับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และด้วยไฟ" (มัทธิว 3:11)

 

พิธีบัพติสมา  คู่กับการกลับใจ  และบัพติสมาจะสมบูรณ์ได้ก็ต่อเมื่อมีการกลับใจ  และนำไปสู่การพ้นโทษจากการพิพากษา

"ใครเชื่อและรับบัพติศมาก็จะรอด แต่ใครไม่เชื่อจะต้องถูกลงโทษ" (มาระโก 16:16)

"เหตุฉะนั้นจงประหารโลกียวิสัยในตัวท่านเสีย มีการล่วงประเวณี การโสโครก ราคะตัณหา ความปรารถนาชั่ว และความโลภ ซึ่งเป็นการนับถือรูปเคารพ" (โคโลสี 3:5)

"13 ในพระคริสต์ ท่านทั้งหลายก็เป็นเช่นนั้นด้วย คือเมื่อพวกท่านได้ยินสัจวาทะคือข่าวประเสริฐเรื่องความรอดของท่าน และวางใจในพระองค์แล้ว พวกท่านก็ได้รับการประทับตราด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ตามที่ทรงสัญญาไว้
14 พระวิญญาณนั้นเป็นมัดจำในการรับมรดกของเรา จนกว่าคนของพระเจ้าจะได้รับการไถ่ เพื่อเป็นการยกย่องพระเกียรติของพระองค์" (เอเฟซัส
1:13-14)

น้ำที่ชำระบาปของเรา  ทำให้เราเองได้รับการชำระจากมลทินทั้งสิ้น  และเราจะได้รับการเปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่ เป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่สมบูรณ์  เป็นชีวิตที่เหมือนพระคริสต์  เพราะตัวเก่าของเราได้รับการตรึงที่กางเขนแล้ว และจะเกิดสิ่งที่พระธรรม 2โครินธ์ได้กล่าวไว้ว่า

"ฉะนั้นถ้าใครอยู่ในพระคริสต์ เขาก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้ว สิ่งสารพัดที่เก่าๆก็ล่วงไป นี่แน่ะกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้น" (2โครินธ์ 5:17)

 

นอกจากนี้ การที่เราจะต้องดื่มถ้วยเดียวกับพระเยซูคริสต์  เมื่อเรากลับใจแล้ว นั่นยังไม่พอ  แต่การรับบัพติสมา จะต้องเป็นการร่วมดื่มจอกเดียวกับที่พระองค์จะทรงดื่ม และ จอกนี้ ก็คือการที่พระเยซูนั้นจะต้องถูกตรึงที่ไม้กางเขน  นั่นคือการที่จะต้องมีส่วนในการรับการทนทุกข์

"38 พระเยซูจึงตรัสแก่เขาว่า 'ที่ท่านขอนั้นท่านไม่เข้าใจ ถ้วยซึ่งเราจะดื่มนั้นท่านจะดื่มได้หรือและบัพติศมานั้นซึ่งเราจะรับ ท่านจะรับได้หรือ'
39
เขาทั้งสองทูลตอบว่า 'ได้พระเจ้าข้า' พระเยซูจึงตรัสแก่เขาว่า 'ถ้วยซึ่งเราดื่มท่านจะดื่มเป็นแน่ และบัพติศมาที่เรารับท่านจะรับก็จริง' " (มาระโก 10:38-39)

"3 ท่านทั้งหลายไม่รู้หรือว่า เราผู้ที่ได้รับบัพติศมาเข้าในพระเยซูคริสต์ ก็ได้รับบัพติศมานั้นเข้าในการตายของพระองค์?
4
เพราะฉะนั้น เราจึงถูกฝังไว้กับพระองค์แล้ว โดยการรับบัพติศมาเข้าในการตายนั้น เพื่อว่าเมื่อพระบิดาทรงให้พระคริสต์เป็น ขึ้นมาจากตายโดยพระสิริของพระองค์แล้ว เราก็จะได้ดำเนินตามชีวิตใหม่ด้วยเหมือนกัน
5
เพราะว่าถ้าเราเข้าสนิทกับพระองค์แล้วในการตายอย่างพระองค์ เราก็จะเข้าสนิทกับพระองค์ในการเป็นขึ้นจากตายอย่างพระองค์
6
เรารู้แล้วว่า คนเก่าของเรานั้นถูกตรึงไว้กับพระองค์แล้ว เพื่อตัวที่บาปนั้นจะถูกทำลายให้สิ้นไป และเราจะไม่เป็นทาสของบาปอีกต่อไป
7
เพราะว่าผู้ที่ตายแล้วก็พ้นจากบาป
8 แต่ถ้าเราตายแล้วกับพระคริสต์ เราเชื่อว่าเราจะมีชีวิตอยู่กับพระองค์ด้วย
9
เรารู้อยู่ว่า พระเจ้าทรงให้พระคริสต์เป็นขึ้นมาจากตาย แล้วพระองค์จะไม่ตายอีก ความตายจะไม่มีอำนาจเหนือพระองค์ต่อไป
10
ด้วยว่าซึ่งพระองค์ได้ทรงตายนั้นพระองค์ได้ทรงตายต่อบาปครั้งเดียวเป็นพอ แต่ซึ่งพระองค์ทรงชีวิตอยู่นั้น พระองค์ทรงชีวิตสนิทกับพระเจ้า
11
ในทำนองเดียวกัน พวกท่านจงถือว่าท่านได้ตายต่อบาป และมีชีวิตสนิทกับพระเจ้าโดยพระเยซูคริสต์" (โรม 6:3-11)

 

ในอดีตนั้น  การรับเชื่อ และการรับบัพติสมาจะเกิดขึ้นในระยะเวลาเดียวกัน  แต่สิ่งทีเกิดในปัจจุบัน ก็คือ การรับเชื่อ และการรับบัพติสมา ไม่ได้เกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน  ดังนั้น ปัจจุบัน การรับบัพติสมาด้วยวิญญาณบริสุทธิ์อาจเกิดก่อนการได้รับบัพติสมาด้วยน้ำก็ได้  ถ้าหากการรับเชื่อนั้น ผู้เชื่อได้กลับใจจริง ๆ  และเขาก็ได้รับการประทับตราด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้ว

สิ่งที่ในปัจจุบันต้องระวังกัน ก็คือ บางคนคิดว่า เพียงแค่เชื่อ ไม่ต้องรับบัพติสมาก็ได้  ซึ่งข้อความนี้ไม่ถูกต้องเสียทีเดียว  แม้ว่าเราจะรอดได้ ก็โดยพระคุณ เพราะความเชื่อ  เมื่อเชื่อ ก็รอดได้  แต่ยังไม่สมบูรณ์เสียทีเดียว เนื่องจาก พระเยซูคริสต์ทรงตรัสสั่งให้เรารับบัพติสมาด้วย เราจำเป็นต้องเชื่อฟัง  ดังนั้น  ถ้าเป็นไปได้  เมื่อรับเชื่อแล้ว ก็ควรที่จะรีบหาโอกาสที่จะรับบัพติสมาด้วยเช่นเดียวกัน นอกจากเหตุสุดวิสัยจริง ๆ

"บัดนี้ท่านจะชักช้ารออยู่ทำไม? จงลุกขึ้นรับบัพติศมา รับการชำระบาปของท่าน โดยร้องทูลออกพระนามของพระองค์" (กิจการ 22:16)

 

มีพระคัมภีร์ข้อหนึ่ง ซึ่งสิ่งที่อาจจะแปลก กล่าวว่ามีการให้บัพติสมาสำหรับคนตายด้วย  เป็นการเน้นย้ำว่า ถ้าหากว่าคนที่เชื่อแล้วยังไม่ได้รับบัพติสมา หากเป็นไปได้  ควรที่จะให้รับบัพติสมาด้วย  อย่างไรก็ตาม  ปัจจุบัน ไม่มีธรรมเนียมปฏิบัติเช่นนี้

"มิฉะนั้น พวกที่ให้รับบัพติศมาเพื่อคนตายนั้นจะทำอย่างไร ถ้าคนตายไม่ถูกทำให้เป็นขึ้นมาเลย? และทำไมจึงมีการให้รับบัพติศมาเพื่อคนตาย?" (1โครินธ์ 15:29)

 

สรุป  การรับบัพติสมาจะสมบูรณ์ได้  จะต้องมีสิ่งต่อไปนี้  จึงจะเป็นการรับบัพติสมาที่สมบูรณ์

  • มีการร่วมเข้ามีส่วนในการตาย ประหารชีวิตเก่า
  • มีการกลับใจ เริ่มต้นชีวิตใหม่  พร้อมที่จะเข้าสู่การทดสอบต่าง ๆ

 

อ.ประดิษฐ์ พรกีรติกุล

คำแบ่งปัน Midnight Cell เมื่อวันที่ 20/07/2007

เรื่อง บัพติสมา

สรุปโดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์

 

  • ถ้าท่านอ่านแล้ว มีความปรารถนาที่จะเปิดใจออก อธิษฐานทูลเชิญพระเยซูคริสต์เสด็จเข้ามาในชีวิตของท่าน และเป็นพระเจ้าของท่าน  กรุณาไปที่หน้า คำอธิษฐาน

  • ถ้าคุณอ่านแล้วสนใจ กรุณาติดต่อคริสตจักรใกล้บ้านท่านได้เลยครับ หรือถ้าหากต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม ก็ติดต่อโดยตรงได้ที่อีเมลของผมเลยครับ ton@followhissteps.com

 

FollowHisSteps.com

ได้รับการสนับสนุน Web Hosting จาก SPAComputer.com, ThaWang.com