Study of Philippians (BSF)

FollowHisSteps.com
 

PHILIPPIANS

THE ABUNDANT LIFE - ชีวิตที่ครบบริบูรณ์

 

I. Philippians 1:
The Abundant Life Is the Confident (Faith) Life
ชีวิตที่ครบบริบูรณ์ คือ ชีวิตที่มีความเชื่อมั่น (ความเชื่อ)

II. Philippians 2:
The Abundant Life Is the Christ-like Life of Self-sacrifice
ชีวิตที่ครบบริบูรณ์ คือ ชีวิตที่สละตนเอง ดังเช่นพระเยซูคริสต์

III. Philippians 3:
The Abundant Life Is a Concentrated Life
ชีวิตที่ครบบริบูรณ์ คือ ชีวิตที่มีความมุ่งมั่น

IV. Philippians 4:
The Abundant Life Is the Contented Life
ชีวิตที่ครบบริบูรณ์ คือ ชีวิตที่มีความพึงพอใจ

 

Gary Walthall

BSF Foreign Resident Ambassador

คำแบ่งปันสำหรับ Bible Study Fellowship pilot class I: Philippians

คริสตจักรสะพานเหลือง

ระหว่างวันที่ 18/01/2010-15/02/2010

สรุปโดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์

 

หมายเหตุ: ถ้าพี่น้องพบว่ามีข้อความส่วนใดที่ผิดพลาด รบกวนช่วยแจ้งให้ผมทราบด้วยนะครับ เพื่อจะได้รีบทำการแก้ไขครับ เนื่องจากอาจเกิดจากความผิดพลาดในการสรุปของผมเองครับ ขอบคุณครับ

 

  • ถ้าท่านอ่านแล้ว มีความปรารถนาที่จะเปิดใจออก อธิษฐานทูลเชิญพระเยซูคริสต์เสด็จเข้ามาในชีวิตของท่าน และเป็นพระเจ้าของท่าน กรุณาไปที่หน้า คำอธิษฐาน

  • ถ้าคุณอ่านแล้วสนใจ กรุณาติดต่อคริสตจักรใกล้บ้านท่านได้เลยครับ หรือถ้าหากต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม ก็ติดต่อโดยตรงได้ที่อีเมลของผมเลยครับ ton@followhissteps.com