คำถาม&คำตอบ 10 ประการ

FollowHisSteps.com
 

 

โลกนี้เกิดมาจากไหน?

เกิดมาโดยบังเอิญหรือ?

เราทราบว่าแบบแปลนทุกแผ่นต้องมีคนเขียน และบ้านทุกหลังต้องมีผู้ก่อสร้าง

ฉะนั้น  ไม่น่าเชื่อว่าธรรมชาติและสิ่งมีชีวิตซึ่งมีโครงสร้างละเอียดซับซ้อนจะเกิดขึ้นเองได้

ชีวิต ความสวยงาม ระเบียบ ความเรียบร้อยในธรรมชาติเกิดขึ้นได้อย่างไร?

"แน่นอนบ้านทุกหลังต้องมีผู้ก่อสร้าง แต่พระเจ้าเท่านั้นที่สร้างทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นมา" (ฮีบรู 3:4)

"ในปฐมกาล พระเจ้าทรงเนมิตรสร้างฟ้าและแผ่นดิน" (ปฐมกาล1:1)

กลับสู่ด้านบน

WHERE DID THE WORLD COME FROM?

DID THE WORLD HAPPEN BY THE CHANCE?

We know that every plan must have an author and every house must have a builder.

Therefore, it is unbelievable that nature and EVERY LIVING THING came into existence by its own complicated plan.

How did life, beauty...order...and neatness in nature COME ABOUT?

"For every house is built by some one, but the builder of all things is GOD." (Hebrews 3:4) <RSV>

"In the beginning God created the heavens and the earth." (Genesis 1:1) <RSV>

Back to top of this page

 

มีพระเจ้าผู้ทรงสร้างจริงหรือ?

ไม่มีใครเคยเห็นพระเจ้าเลย!

จริงอยู่ เพราะพระเจ้าเป็นพระวิญญาณ

แต่ขอให้ลองคิดดูว่า

เรามองไม่เห็นลม  แต่เราสัมผัสลมได้

เรามองไม่เห็นไฟฟ้า  แต่เราใช้ไฟฟ้าเป็นประจำทุกวัน

กลางวันเรามองไม่เห็นดวงดาว  แต่เรารู้ว่าดาวเหล่านั้นยังอยู่

เรามองไม่เห็นผี  แต่มนุษย์ยังกลัวผี

เช่นเดียวกัน  เรามองไม่เห็นพระผู้สร้าง  แต่เราเห็นผลงานของพระองค์ได้อย่างชัดเจน

"ตั้งแต่เริ่มสร้างโลกมาแล้ว สภาพที่ไม่ปรากฎของพระเจ้านั้นก็ได้มาปรากฎชัดในสิ่งที่พระองค์ได้ทรงสร้าง ฉะนั้นเขาทั้งหลายไม่มีข้อแก้ตัวเลย" (โรม 1:20)

กลับสู่ด้านบน

IS THERE REALLY A CREATOR GOD?

NO ONE HAS EVER SEEN GOD!

It's true because God is spirit.

Let's think about this:

We can't see the wind that blows, but we can feel it.

We can't see electricity, but we use it every day.

We can't see the stars in the day light, but we know they are there.

We can't see ghosts, but many afraid of them.

In the same way, we can't see the Creator God but we can see His handiwork very clearly.

"Ever since the creation of the world his invisible nature, namely, his eternal power and deity, has been clearly perceived in the things that have been made. So they are without excuse." (Romans 1:20)<RSV>

Back to top of this page

 

ทำไมมนุษย์จึงไม่รู้จักพระผู้สร้างของตน?

ถ้ามนุษย์เป็นผลงานของพระผู้สร้างจริง ๆ ทำไมมนุษย์จึงไม่เชื่อ ไม่รู้ หรือไม่แน่ใจในเรื่องของพระองค์

ความสว่าง และความมืด เข้ากันไม่ได้แน่นอน!

พระเจ้าผู้เป็นผู้บริสุทธิ์ แต่มนุษย์เป็นคนบาป

ความบาป คือสาเหตุทำให้มนุษย์ไม่มีความสัมพันธ์กับพระผู้สร้าง

"แต่ว่าความบาปชั่วของเจ้าทั้งหลายได้กระทำให้เกิดการแยกระหว่างเจ้ากับพระเจ้าของเจ้า และบาปของเจ้าทั้งหลาย ได้บังพระพักตร์ของพระองค์เสียจากเจ้าพระองค์จึงมิได้ยิน" (อิสยาห์ 59:2)

กลับสู่ด้านบน

WHY CAN'T MAN KNOW THE GOD WHO MAD HIM?

If we as men are truly the creation of God, why do men not believe... not know... and are uncertain about the truth of God?

Light and darkness can't exist together.

God is the HOLY ONE... MAN is a sinner

SIN is the reason man doesn't have fellowship with the Creator God.

"But your iniquities have made a separation between you and your God, and your sins have hid his face from you so that he does not hear." (Isaiah 59:2) <RSV>

Back to top of this page

 

บาปคืออะไร?

ท่านคงไม่เคยฆ่าคน  และท่านคงพยายามทำแต่ความดีเสมอมา

แต่ความบาป มิใช่แค่การฆ่าคน ขโมย โกหก ล่วงประเวณี ฯลฯ

ความบาป คือ การหันหลังให้พระผู้สร้าง  โดยการปฏิเสธ ไม่ยอมนมัสการ ไม่เชื่อฟัง และไม่อยู่ในความดูแลของพระองค์

ถึงแม้มนุษย์เราจะพยายามทำดี  ถ้าเราไม่มีความสัมพันธ์กับพระผู้สร้าง  เราก็ยังเป็นคนบาปอยู่

"ทุกคนทำบาป และเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้า" (โรม 3:23)

กลับสู่ด้านบน

WHAT IS SIN?

MAYBE YOU HAVE NEVER KILLED ANYONE AND MAYBE YOU TRY TO DO GOOD ALL THE TIME,

BUT SIN is not just murdering, stealing, lying, committing adultery and so on.

SIN is turning your back on the Creator God by denying Him, not worshipping Him, not believing Him, and not being in His care.

Even though we as men try to do good, if we don't have fellowship with the Creator God, we are still sinners.

"Since all have sinned and fall short of the glory of God" (Romans 3:23) <RSV>

Back to top of this page

 

ความบาปมีผลอะไรต่อมนุษย์?

ความทุกข์
ในชีวิตนี้

โรคภัยไข้เจ็บ
ความวุ่นวาย
ปัญหาต่าง ๆ
ความตาย
ความกระวนกระวาย
ความกลัว
ความหมดหวัง
ความเสียใจ
 

การพิพากษา
หลังจากความตาย

"มีข้อกำหนดสำหรับมนุษย์ไว้แล้วว่าจะตายครั้งเดียว และหลังจากนั้นก็จะมีการพิพากษา" (ฮีบรู 9:27)

ความพินาศ
ตลอดนิรันดร์

"พระองค์จะตรัสกับบรรดาผู้ที่อยู่เบื้องซ้ายพระหัตถ์ของพระองค์ว่า 'ท่านทั้งหลายผู้ต้องแช่งสาปจงถอยไปจากเรา เข้าไปอยู่ในไฟซึ่งไหม้อยู่เป็นนิตย์ ซึ่งเตรียมไว้สำหรับมารร้ายและสมุนของมันนั้น... และพวกเหล่านี้จะต้องออกไปรับโทษอยู่เป็นนิตย์ แต่ผู้ชอบธรรมจะเข้าสู่ชีวิตนิรันดร์' " (มัทธิว 25:41,46)

 

กลับสู่ด้านบน

WHAT ARE THE RESULTS OF SIN FOR MAN?

SUFFERING
(in this life)

sickness
confusion
problems
death
restfulness
fearfulness
discouragement
sorrow, regret
 

JUDGEMENT
(after death)

"27And just as it is appointed for men to die once, and after that comes judgment" (Hebrew 9:27) <RSV>

SUFFERING
(for eternity)

"Then he will say to those at his left hand, `Depart from me, you cursed, into the eternal fire prepared for the devil and his angels; And they will go away into eternal punishment, but the righteous into eternal life." (Matthew 25:41,46) <RSV>

 

Back to top of this page

 

มีทางรอดหรือเปล่า?

ถ้ามุ่งหมายทำความดี... พึ่งตัวเอง... มนุษย์จะรอดจากบาปได้หรือไม่ ?

ขอให้ลองคิดดูว่า  ในด้านร่างกาย  มนุษย์ต้องมีที่พึ่ง

ทารกในครรภ์มารดา  ต้องพึ่งคุณแม่

นักเรียนในโรงเรียน  ก็ต้องพึ่งครู

คนป่วยในโรงพยาบาล  ก็ต้องพึ่งหมอ

เช่นเดียวกัน  ในด้านจิตใจ  มนุษย์ก็ต้องมีที่พึ่ง

มนุษย์ซึ่งอยู่ในสภาพเป็นคนบาปจะต้องพึ่งใคร ?

ใครเล่าสามารถช่วยมนุษย์ให้รอดพ้นจากบาปได้ ?

นอกจากพระผู้สร้าง  คือ  พระเยซูคริสต์เจ้า

"คำนี้เป็นคำจริงและสมควรที่คนทั้งปวงจะรับไว้ คือว่าพระเยซูคริสต์ได้เสด็จมาในโลก เพื่อจะได้ทรงช่วยคนบาปให้รอด และในพวกคนบาปนั้นข้าพเจ้าเป็นตัวเอก" (1ทิโมธี 1:15)

กลับสู่ด้านบน

IS THERE A WAY OF SALVATION?

If a man determine to do good relying on himself only, can he find salvation from sin?

Think about this - physically man relies on...

His mother when he is an infant in the womb

His teacher when he is a student at school

His doctor when he is a patient in the hospital

It is the same spiritually, man must have someone to depend on.

Who can man in his sinful condition trust?

Who is able to help man find salvation from sin?

ONLY THE CREATOR... JESUS CHRIST

"The saying is sure and worthy of full acceptance, that Christ Jesus came into the world to save sinners. And I am the foremost of sinners;" (1Timothy 1:15)

Back to top of this page

 

ทำไมพระผู้ช่วยให้รอดต้องตายบนไม้กางเขน?

พระเจ้าเป็นผู้ยุติธรรม  ดังนั้นพระองค์จำเป็นต้องลงโทษคนบาป

แต่ว่าพระเจ้าเป็นความรัก  ฉะนั้นพระองค์จึงอยากให้คนบาปรอด

ถ้าพระเจ้าลงโทษอย่างเดียว  ความรักของพระองค์อยู่ที่ไหน ?

ถ้าพระเจ้าปล่อยคนบาป  ความยุติธรรมของพระองค์อยู่ที่ไหน ?

คำถาม: พระเจ้าจะแสดงทั้งความรัก และความยุติธรรม ต่อมนุษย์ในเวลาเดียวกันได้อย่างไร ?

คำตอบ: พระองค์เสด็จลงมารับสภาพเป็นมนุษย  และรับโทษบาปแทนมนุษย์ทั้งปวง  พระองค์เป็นค่าไถ่บาปเพื่อเราทั้งหลาย

ดูเถิด  พระเจ้าผู้ยุติธรรม  และเต็มไปด้วยความรัก  ได้ลงโทษบาป และเปิดทางให้มนุษย์เข้ากับการอภัยโทษบาปได้

"ผู้ทรงประทานพระองค์เองเป็นค่าไถ่สำหรับคนทั้งปวง เหตุการณ์นี้เป็นพยานในเวลาอันเหมาะ" (1ทิโมธี 2:6)

กลับสู่ด้านบน

WHY DID THE SAVIOR HAVE TO DIE ON THE CROSS?

God is just and fair - therefore, He must punish those who sin.

But God is love - therefore, He wants the sinner to be save.

IF God only punishes those who sin, where is God's love?

IF God does not punish the sinner, where is God's justice?

Question: How can God show both justice and love at the same time?

Answer: God came to earth, became a man and took the punishment for sin in man's place. He is the penalty paid for sin.

See, God is both just and fully love. He punishes sin and opened the way for man to receive forgiveness from sin.

"who gave himself as a ransom for all, the testimony to which was borne at the proper time." (1Timothy 2:6) <RSV>

Back to top of this page

 

รู้ได้อย่างไรว่านี่เป็นเรื่องจริง?

มีหลักฐานสนับสนุนเรื่องพระเยซูหรือเปล่า ?

คำสอน และ การอัศจรรย์ ของพระองค์ (เช่น รักษาคนเจ็บป่วยให้หาย  ขับไล่ผี  ชุบคนตายให้ฟื้น)  ล้วนเป็นหลักฐาน

แต่มีหลักฐานที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นอีก  คือ  การฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซู

พระเยซูฟื้นคืนพระชนม์จริงหรือ ?

จริง !

รู้ได้อย่างไร ?

อุโมงค์ฝังศพว่างเปล่า! ... และพระองค์ทรงปรากฎแก่สาวกของพระองค์ 500 กว่าคน

ไม่ใช่ผีหรือ !

ไม่ใช่ !  พระเยซูได้เสวยอาหาร และทรงให้คนคลำตัวของพระองค์  เพื่อแสดงว่า  พระองค์ฟื้นคืนพระชนม์จริง ไม่ใช่ผี

"เรื่องซึ่งข้าพเจ้ารับไว้นั้น ข้าพเจ้าได้ประกาศแก่ท่านทั้งหลาย เป็นเรื่องสำคัญที่สุดคือว่าพระคริสต์ได้ทรงวายพระชนม์ เพราะบาปของเราทั้งหลาย ตามที่เขียนไว้ในพระคัมภีร์" (1โครินธ์ 15:3-4)

กลับสู่ด้านบน

HOW CAN I KNOW THAT THIS IS TRUE?

Is there some foundation to support this story of Jesus?

His teachings and His miracles (for example, healing the sick, casting out demons, raising the dead) are the foundation. But there is a greater foundation for this story: The Resurrection of Christ.

Was Jesus truly raised from the dead?

Yes!

How can we know?

The tomb where He was buried is empty and He showed Himself alive to over 500 of His disciples.

He wasn't spirit, was He?

No! He ate food and He allowed people to touch Him to prove that He really was raised from the dead and wasn't a spirit.

"For I delivered to you as of first importance what I also received, that Christ died for our sins in accordance with the scriptures." (1Corinthians 15:3-4) <RSV>

Back to top of this page

 

ทำอย่างไรจึงจะรอดได้?

ทำอย่างไรจึงจะหลุดพ้นจากความบาป และคืนดีกับพระเจ้าได้ ?

ถ้าท่านยอมรับว่า  ท่านเป็นคนบาปจริง ๆ  และไม่มีความสัมพันธ์กับพระเจ้าผู้สูงสุด

ถ้าท่านเชื่อว่า  พระเยซูเจ้าได้ทรงสละพระชนม์เพื่อท่าน... พระองค์ทรงฟื้นจากความตาย และทรงพระชนม์อยู่เดี๋ยวนี้  เพื่อเป็นที่พึ่งของท่าน

ถ้าเชื่อเช่นนั้น  เชิญวางใจในพระองค์เถิด และสารภาพความผิดบาปของท่านต่อพระองค์  แล้วหันจากทางเก่า  ด้วยความตั้งใจว่าจะขอให้พระองค์ทรงครอบครอง และมอบชีวิตของท่านไว้กับพระองค์ต่อไป

"จงแสวงหาพระเจ้า เมื่อจะพบพระองค์ได้ จงทูลพระองค์ ขณะพระองค์ทรงอยู่ใกล้ ให้คนอธรรมละทิ้งทางของเขา และคนไม่ชอบธรรมสละความคิดของเขา ให้เขากลับยังพระเจ้า เพื่อพระองค์จะทรงกรุณาเขา และยังพระเจ้าของเรา เพราะพระองค์จะทรงอภัย อย่างล้นเหลือ" (อิสยาห์ 55:6,7)

กลับสู่ด้านบน

WHAT MUST I DO TO BE SAVED?

What must I do to be free from sin and reconciled to God?

If you accept that you are a sinner and don't have fellowship with the Creator God;

If you believe that Jesus gave His life for you, was raised from the dead, and lives today so that you can trust in Him;

If you believe this, please place your trust in God and confess your sins to God, then turn away from the old way and purpose to ask God to take control of your life and entrust your life with God.

"Seek the LORD while he may be found, call upon him while he is near; 7let the wicked forsake his way, and the unrighteous man his thoughts; let him return to the LORD, that he may have mercy on him, and to our God, for he will abundantly pardon." (Isaiah 55:6-7)

Back to top of this page

 

สัมผัสพระเจ้าเดี๋ยวนี้ได้ไหม?

ได้แน่นอน!  โดยการอธิษฐาน  ซึ่งเป็นการสนทนากับพระเจ้า

เชิญท่านอธิษฐานต่อพระเจ้าดังนี้

"ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า  ข้าพเจ้าเชื่อว่าพระองค์เป็นพระเจ้าเที่ยงแท้ และสูงสุด  ข้าพเจ้าเป็นคนบาปที่อยู่ห่างจากพระองค์  ขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ยอมเสียสละเพื่อเป็นค่าไถ่บาปของข้าพเจ้า  พระองค์เจ้าข้า  ขอทรงโปรดยกโทษความผิดบาปทั้งสิ้นของข้าพเจ้าเสีย  ข้าพเจ้าขอหันจากความบาป  และความไม่เชื่อในพระองค์  และจากทางเก่าเดี๋ยวนี้  ด้วยความเชื่อ  ข้าพเจ้าขอรับและวางใจในพระองค์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดของข้าพเจ้า  อาเมน"

ฝ่ายผู้ที่กลับมาคืนดีกับพระเจ้า  พระองค์ทรงให้คำมั่นสัญญาแก่เราว่า

"เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลก จนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์" (ยอห์น 3:16)

ท่านผู้ที่ได้อธิษฐานรับเอาพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอดส่วนตัว

พระเจ้าอยากให้ท่านเจริญเติบโตขึ้นในชีวิตใหม่  และรู้ถึงพรอันพระเสริฐ  ซึ่งพระองค์จัดไว้สำหรับท่าน

กลับสู่ด้านบน

CAN WE HAVE FELLOWSHIP WITH GOD?

YES, YOU CAN! Through prayer, which is conversation with God.

We encourage you right now to pray this prayer to God...

"O God, I believe You are truly God and the almighty One. I am a sinner who is far away from You. Thank You for giving your life to be the punishment for my sin. Please forgive all my sins. Right now, I am turning away from my old sin, my unbelief in You, and the old way. In faith I receive You and believe You are my Savior. Amen."

For those of you who are reconciled to God, God has given you this promise:

"For God so loved the world that he gave his only Son, that whoever believes in him should not perish but have eternal life." (John 3:16) <RSV>

For you who prayed the prayer to receive Jesus as Savior,

God wants you to grow in your new life and to know the good things that He wants to give you.

Back to top of this page

 

จากแผ่นพับ เรื่อง คำถาม คำตอบ 10 ประการ (10 Questions & Answers)

สถาบันคริสเตียนศึกษาและพัฒนาคริสตจักร

 

  • ถ้าท่านอ่านแล้ว มีความปรารถนาที่จะเปิดใจออก อธิษฐานทูลเชิญพระเยซูคริสต์เสด็จเข้ามาในชีวิตของท่าน และเป็นพระเจ้าของท่าน  กรุณาไปที่หน้า คำอธิษฐาน

 

FollowHisSteps.com

ได้รับการสนับสนุน Web Hosting จาก SPAComputer.com, ThaWang.com