Followhissteps.com

รู้จัก "พระเยซู" แหล่งของชีวิตที่ครบบริบูรณ์

"พระยาห์เวห์ทรงเป็นความชอบธรรมของเรา" (เยเรมียห์ 23:6)

บทความสอนใจประจำวัน 01 มิถุนายน

"พระยาห์เวห์ทรงเป็นความชอบธรรมของเรา" (เยเรมียห์ 23:6 THSV2011)

พระเยซูเป็นพระเจ้าองค์นิรันดร์ผู้ไม่เปลี่ยนแปลง พระองค์เป็นความชอบธรรมของเรา ด้วยเหตุนี้เอง พระบุตรของพระเจ้าจึงได้มาเป็นมนุษย์ ทำงาน ทนทุกข์ และตายบนกางเขนเพื่อรับเอาการลงโทษบาปของเราไป

โดยธรรมชาติแล้ว เราไม่มีความชอบธรรม แต่เราได้รับความชอบธรรมของพระเจ้าโดยความเชื่อในพระเยซู เรามีคุณสมบัติเพียพร้อมตามที่ความยุติธรรมเรียกร้องหรือพระเจ้าต้องการเพื่อที่เราจะได้รับความหลุดพ้นอย่างสมบูรณ์และนิรันดร์

ขอให้เราพึ่งพาพระเยซูผู้เป็น "องค์พระผู้เป็นเจ้าและความชอบธรรมของเรา" ในวันนี้ ตลอดทั้งวัน และทุกๆ วัน ขอให้เราเผชิญกับการงานและสถานการณ์ที่ยากทุกอย่างด้วยกำลังขององค์พระผู้เป็นเจ้า และขอบพระคุณพระองค์สำหรับความชอบธรรมของพระองค์แต่เพียงผู้เดียว นี่เป็นกำลังของเราในการอธิษฐาน การสรรเสริญประจำวัน และการวางใจของเรา เมื่อยามที่เราเผชิญกับความตาย

"พระผู้ช่วย ครั้นเวลาแห่งเมืองศิโยน (สวรรค์)
ซึ่งข้าเป็นสมาชิกผ่านทางพระคุณ
ยอมให้โลกหัวเราะเยาะและสงสาร
ข้าจะถวายเกียรติพระนามพระองค์
ความพึงพอใจสูงสุดของโลกนี้ก็จืดจาง
รวมถึงทุกสิ่งที่โลกนี้โอ้อวดและแสดงออก
แต่ไม่มีใครเลย ยกเว้นบุตรของศิโยนเท่านั้น
ที่รู้จักกับความชื่นชมยินดีที่มั่นคงและทรัพย์สมบัติอันถาวร"
(John Newton, เพลง "Glorious Things of Thee Are Spoken")

Reverend James Smith
ปรับปรุงโดย Alina McKenzie
แปลโดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์


The Believer's Daily Remembrancer

June 01

"The Lord is our righteousness." (Jeremiah 23:6)

Jesus is the eternal unchangeable God. He is our righteousness. For this reason the Son of God became man, worked, suffered, and died on the cross to take the punishment for our sins.

We have no righteousness by nature, but we have the righteousness of God by faith in Jesus. We have all justice can demand, or God requires, for our full and eternal salvation.

Let us look to-day, all the day, and every day to Jesus, as "The Lord our righteousness." Let us go to work, to every difficult situation, in the strength of the Lord, thanking God for His righteousness, even His alone. This is our strength in prayer, in daily praise, and our trust as we face death.

"Saviour, since of Zion’s city * (*heaven)
I through grace a member am,
Let the world deride or pity,
I will glory in Your name:
Fading are the world’s best pleasures,
All its boasted pomp and show:
Solid joys and lasting treasures
None but Zion’s children know."
(John Newton, hymn "Glorious Things of Thee Are Spoken")

Reverend James Smith
Adapted by Alina McKenzie

  

  • ถ้าท่านอ่านแล้ว มีความปรารถนาที่จะเปิดใจออก อธิษฐานทูลเชิญพระเยซูคริสต์เสด็จเข้ามาในชีวิตของท่าน และเป็นพระเจ้าของท่าน  กรุณาไปที่หน้า คำอธิษฐาน
  • ถ้าคุณอ่านแล้วสนใจ กรุณาติดต่อคริสตจักรใกล้บ้านท่านได้เลยครับ หรือถ้าหากต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม ก็ติดต่อโดยตรงได้ที่อีเมลของผมเลยครับ ton@followhissteps.com

FollowHisSteps.com

hit counter

ได้รับการสนับสนุน web hosting จาก SPAComputer.com และ ThaWang.com