Followhissteps.com

รู้จัก "พระเยซู" แหล่งของชีวิตที่ครบบริบูรณ์

"จงลองดูเรา" (มาลาคี 3:10)

บทความสอนใจประจำวัน 01 พฤษภาคม

"จงลองดูเรา" (มาลาคี 3:10 TNCV)

ไม่มีผู้เชื่อคนใดในพระคัมภีร์ที่สามารถเป็นผู้แพ้ เพราะพระเจ้าได้สัญญาถึงการอวยพรเป็นร้อยเท่าในชีวิตนี้ และชีวิตนิรันดร์ในโลกหน้า

เราจะต้องละทิ้งสิ่งของของโลกนี้ พระคริสต์และโลกนี้ไม่สามารถเข้ากันได้ พระเจ้าบอกกับเราว่า "ดังนั้นจงออกมาจากพวกเขาและแยกตัวออก อย่าแตะต้องสิ่งมลทิน แล้วเราจะรับเจ้า" (2 โครินธ์ 6:17 TNCV) แม้ว่าผู้คนอาจปฏิเสธคุณหรือข่มเหงคุณ พระเจ้าจะห่วงใยคุณ ปกป้องคุณ ปลอบโยนคุณ ประทานสิ่งจำเป็นทั้งสิ้นให้แก่คุณ พระเจ้ากล่าวว่า "จงลองดูเรา" (มาลาคี 3:10 TNCV)

คุณกำลังถูกเรียกให้ละทิ้งเพื่อนทางโลก ยอมเสียดุลทางการค้า หรือฟันผ่าการข่มเหงหรือไม่? อย่ากลัวเลย จงทำเพื่อพระเจ้า จงมองดูพระเจ้า พระองค์จะรับคุณไว้และจะเป็นพระบิดาในสวรรค์ของคุณ

"พระผู้ช่วย ครั้นเวลาแห่งเมืองศิโยน (สวรรค์)
ซึ่งข้าเป็นสมาชิก ผ่านทางพระคุณ
ยอมให้โลกหัวเราะเยาะและสงสาร
ข้าพระองค์จะถวายเกียรติพระนามพระองค์
ความพึงพอใจสูงสุดของโลกนี้ก็จืดจาง
รวมถึงทุกสิ่งที่โลกนี้โอ้อวดและแสดงออก
แต่ไม่มีใครเลย ยกเว้นบุตรของศิโยนเท่านั้น
ที่รู้จักกับความชื่นชมยินดีที่มั่นคงและทรัพย์สมบัติอันถาวร"
(John Newton, เพลง "Glorious Things of Thee Are Spoken")

Reverend James Smith
ปรับปรุงโดย Alina McKenzie
แปลโดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์


The Believer's Daily Remembrancer

May 01

"Prove Me." (Malachi 3:10)

No believer in the Bible can be a loser, for God has promised a hundred-fold in this present life, and in the world to come Everlasting Life.

We must leave aside worldly things. Christ and the world are not compatible. Our God says, "Come out from among them and be separate—Do not touch what is unclean, and I will receive you, and I will be a Father to you." (2 Corinthians 6:17) Even if people reject you, or persecute you, God will care for you, protect you, comfort you, supply all your needs. God says, "Prove Me." (Malachi 3:10)

Are you asked to give up worldly friends, to lose trade, or endure persecution? Do not fear, act for God- look to God-He will receive you, and be your Heavenly Father.

"Saviour, since of Zion’s city
I through grace a member am,
Let the world deride or pity,
I will glory in Your name;
Fading are the world’s best pleasures,
All its boasted pomp and show;
Solid joys and lasting treasures
None but Zion’s children know."
(John New­ton, hymn "Glorious things of thee are spoken")

Reverend James Smith
Adapted by Alina McKenzie

  

  • ถ้าท่านอ่านแล้ว มีความปรารถนาที่จะเปิดใจออก อธิษฐานทูลเชิญพระเยซูคริสต์เสด็จเข้ามาในชีวิตของท่าน และเป็นพระเจ้าของท่าน  กรุณาไปที่หน้า คำอธิษฐาน
  • ถ้าคุณอ่านแล้วสนใจ กรุณาติดต่อคริสตจักรใกล้บ้านท่านได้เลยครับ หรือถ้าหากต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม ก็ติดต่อโดยตรงได้ที่อีเมลของผมเลยครับ ton@followhissteps.com

FollowHisSteps.com

hit counter

ได้รับการสนับสนุน web hosting จาก SPAComputer.com และ ThaWang.com