Followhissteps.com

รู้จัก "พระเยซู" แหล่งของชีวิตที่ครบบริบูรณ์

"เพราะพระผู้สร้างของเจ้าเป็นสามีของเจ้า" (อิสยาห์ 54:5)

บทความสอนใจประจำวัน 01 มีนาคม

"เพราะพระผู้สร้างของเจ้าเป็นสามีของเจ้า" (อิสยาห์ 54:5 TNCV)

นี่คือความมั่นใจที่เต็มไปด้วยพรสำหรับผู้เชื่อวางใจในพระเยซูทั้งหมด!

พระเยซูผู้สร้างทุกสิ่งขึ้นมาจะทำให้สิ่งนี้เป็นจริงหรือ? พระองค์เป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดคุณที่สุดและเป็นสุดที่รักของคุณหรือ? ใช่แล้ว! พระองค์รักคุณมากกว่าคนอื่นใด พระองค์เป็นหนึ่งเดียวกันกับคุณและสนใจในตัวคุณอย่างลึกซึ้งมากยิ่งกว่าใครอื่นใด พระองค์ได้รับคุณไว้เป็นของพระองค์ พระองค์ได้จัดเตรียมสิ่งจำเป็นทั้งสิ้นสำหรับคุณ และได้ไปเตรียมบ้านที่ดำรงอยู่ชั่วนรันดรของคุณ

คุณควรดำรงชีวิตทุกวันโดยตระหนักว่าพระองค์เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของคุณ จงรักพระองค์เหนือสิ่งอื่นใด อธิษฐานต่อพระองค์ด้วยความเชื่อมั่น มองไปยังพระองค์ด้วยความปรารถนาอย่างแรงกล้า อย่าคิดว่าพระองค์จะไม่สนใจคำอธิษฐานของคุณเป็นอันขาด

คุณเป็นภรรยาที่พระองค์ได้ซื้อไว้แล้วด้วยโลหิตอันล้ำค่า ความรักแท้ของพระองค์นั้นไร้ขีดจำกัด "เนื่องจากพระองค์ทรงรักคนของพระองค์ที่อยู่ในโลกนี้ บัดนี้พระองค์จึงทรงสำแดงที่สุดแห่งความรักของพระองค์แก่พวกเขา" (ยอห์น 13:1 TNCV)

"พระเยซูเป็นผู้เลี้ยง สามี สหายของข้าฯ
ผู้พยากรณ์ ปุโรหิต และกษัตริย์ของข้าฯ
องค์พระผู้เป็นเจ้า ชีวิต ทาง และจุดจบของข้าฯ
โปรดรับคำสรรเสริญของข้าฯ ด้วยเทอญ"
(John Newton, เพลง "How sweet the Name of Jesus sounds")

Reverend James Smith
ปรับปรุงโดย Alina McKenzie
แปลโดย ธีรยสถ์ นิมมานนท์


The Believer's Daily Remembrancer

March 01

"Your Maker is your husband." (Isaiah 54:5)

Blessed assurance for all believers in Jesus!

Does Jesus, by whom all things were made, fulfil this? Is He your nearest and dearest? Yes! He loves you more than any other. He is more closely united to you, and more deeply interested in you. He has taken you to be His. He has provided all your needs, and has gone to prepare your everlasting home.

You should live daily remembering that He is your Lord. Love Him above all others. Pray to Him with confidence. Look to Him with great desire. Never think that He will disregard your prayers.

You are His precious blood–bought bride. His love for you is infinite. "Having loved you, He will love you to the end." (John 13:1)

"Jesus, my Shepherd, Husband, Friend,
My Prophet, Priest, and King,
My Lord, my Life, my Way, my End,
Accept the praise I bring."
(John Newton, hymn "How sweet the Name of Jesus sounds")

Reverend James Smith
Adapted by Alina McKenzie

  

  • ถ้าท่านอ่านแล้ว มีความปรารถนาที่จะเปิดใจออก อธิษฐานทูลเชิญพระเยซูคริสต์เสด็จเข้ามาในชีวิตของท่าน และเป็นพระเจ้าของท่าน  กรุณาไปที่หน้า คำอธิษฐาน
  • ถ้าคุณอ่านแล้วสนใจ กรุณาติดต่อคริสตจักรใกล้บ้านท่านได้เลยครับ หรือถ้าหากต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม ก็ติดต่อโดยตรงได้ที่อีเมลของผมเลยครับ ton@followhissteps.com

FollowHisSteps.com

hit counter

ได้รับการสนับสนุน web hosting จาก SPAComputer.com และ ThaWang.com